Wzór zobowiązania do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

miejscowość, dnia 30.05.2010 r.

Imię i nazwisko

adres

kod miejscowość

tel.:

 

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  IM. …………………………………………….

adres

kod miejscowość

 

  

 

Zobowiązanie

 

  

Jako rodzice imię i nazwisko ur. data r. zobowiązujemy się do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. ust. 11 ustawy z dnia 07.09.1991 r. „O systemie oświaty”.

 

Z wyrazami poważania i szacunku:

Kodeks Etyki Nauczycielskiej

Kodeks Etyki Nauczycielskiej

 

Preambuła

 

Kodeks Etyki Nauczycielskiej jest wezwaniem do wszystkich nauczycieli, aby w życiu                  i pracy zawodowej kierowali się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem. Z powołaniem nauczyciela wiąże się nierozerwalnie rola wychowawcy. Zadaniem nauczyciela jest pobudzanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju i doskonalenia ucznia oraz studenta jako osoby obdarzonej godnością. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy nauczyciel w swoim postępowaniu kieruje się zasadami miłości i służby.

Od wysiłku wychowawczego nauczycieli zależy właściwe rozumienie wartości moralnych              i docenianie ich wielkiej wagi w życiu każdego człowieka. Od pracy nauczycieli zależy w dużej mierze, jacy będą obywatele Rzeczpospolitej, jej siła i pomyślność.

Kodeks Etyki Nauczycielskiej oparty jest na wartościach chrześcijańskich, które są podstawowe, uniwersalne i niepodważalne.

Zasadniczym jego celem i zadaniem jest uświadomienie nauczycielom wagi moralnego wymiaru ich pracy oraz wezwanie do podjęcia pracy nad sobą, aby przywrócić zawodowi nauczyciela należny prestiż społeczny.

Kodeks Etyki Nauczycielskiej powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Nauczycieli          z myślą o przyszłej pracy samorządu zawodowego nauczycieli (Izb Nauczycielskich).

 

Przyrzeczenie nauczycielskie

Ja, nauczyciel Rzeczypospolitej Polskiej, przyrzekam rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela i wychowawcy, dążyć do pełni rozwoju i doskonalenia osobowego tak własnego, jak                             i powierzonych mi uczniów, kształcić oraz wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania prawdy, człowieka i Ojczyzny, zgodnie z powszechnymi zasadami dobra i sprawiedliwości, strzec godności stanu nauczycielskiego i dbać o jego dobre imię.

[ Tak mi dopomóż Bóg! ] 

 

Zasady ogólne etyki nauczycielskiej

 

 1. Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.

 

 1. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia i studenta.

 

 1. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą.

 

 1. Nauczyciel szanuje godność ucznia i studenta w procesie kształcenia i wychowania.

 

 1. Nauczyciel szanuje autonomię ucznia i studenta oraz jego rodziny.

 

 1. Nauczyciel stoi na straży realizacji chrześcijańskich wartości moralnych, uczy i wychowuje własną postawą i przykładem.

 

 1. Nauczyciel jest tolerancyjny wobec innych przekonań religijnych i światopoglądów, respektujących ład społeczny i moralny.

 

 1. Nauczyciel w duchu prawdy uczy zasad współżycia społecznego i miłości Ojczyzny.

 

 1. Nauczyciel wprowadza ucznia i studenta w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.

 

 1. Nauczyciel wychowuje w szacunku dla każdego życia ludzkiego, we wszystkich fazach jego rozwoju, od poczęcia po naturalny kres.

 

 1. Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody.

 

 1. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia i studenta, wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania, stosuje obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.

 

 1. Powinnością moralną nauczyciela jest stałe podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych.

 

 1. Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

 

Zasady szczegółowe etyki nauczycielskiej

 

 1. Nauczyciel wobec ucznia

 

 1. Nauczyciel szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy.

 

 1. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.

 

 1. Nauczyciel troszczy się o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia i studenta w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej.

 

 1. Nauczyciel traktuje indywidualnie każdego ucznia i studenta, starając się rozumieć i wspomagać jego możliwości i potrzeby. Szczególną troską otacza osoby niepełnosprawne.

 

 1. Nauczyciel poprzez działania pedagogiczne i własną postawę wspomaga ucznia i studenta w procesie integralnego rozwoju i doskonalenia oraz czyni ich współuczestnikami                         i współtwórcami tego procesu.

 

 1. Nauczyciel pobudza ucznia do odkrywania wewnętrznych źródeł jego twórczych możliwości i zdolności oraz inspiruje i pomaga w poszukiwaniu i wyborze tego, co dobre dla jego rozwoju i doskonalenia osobowego.

 

 1. Nauczyciel wychowuje ucznia i studenta do odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów.

 

 1. Nauczyciel uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw prorodzinnych ucznia i studenta.

 

 1. Nauczyciel wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i współżycia w grupie oraz w zespole, ucząc jednocześnie poszanowania zasad szlachetnego współzawodnictwa.

 

 1. Stosunek nauczyciela do ucznia powinna cechować życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.

 

 1. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w traktowaniu i ocenie każdego ucznia i studenta bez względu na okoliczności.
 2. Nauczyciela obowiązują poprawne relacje interpersonalne z uczniami i ich rodzicami.

 

 1. Nauczyciel nie wykorzystuje dla własnych korzyści swojej pozycji zawodowej w stosunku do uczniów i ich rodziców. Nie wolno mu stosować wobec uczniów wyzwisk, drwin, ośmieszania, kar cielesnych, szantażu lub nacisku psychicznego.

 

 1. Jednym z zadań nauczyciela jest ukazywanie zagrożeń płynących z nałogów patologii społecznych.

 

 1. Nauczycielowi nie wolno rozpowszechniać negatywnych informacji o uczniu i jego środowisku rodzinnym ani ujawniać powierzonych mu w zaufaniu tajemnic, z wyjątkiem sytuacji wyższej konieczności, np. gdy wymaga tego dobro ucznia lub szkoły.

 

 1. Niedopuszczalne jest włączanie uczniów i studentów do takich protestów czy strajków, których celem byłaby obrona partykularnych interesów nauczycieli. Możliwe są jedynie publiczne wystąpienia w obronie honoru i godności własnego narodu.

 

 1. Nauczyciel wobec pracowników oświaty

 

 1. Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty powinien tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie. Tworzenie grup nacisku dla obrony własnych korzyści jest niemoralne.

 

 1. Nauczycieli powinny łączyć więzy koleżeństwa, współpracy, pedagogicznej solidarności i szlachetnego współzawodnictwa.

 

 1. Nauczyciel doświadczony winien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą. Nauczyciel młodszy winien okazywać szacunek i uznanie kolegom z dłuższym stażem pracy.

 

 1. Nauczyciel nie powinien podważać autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w ich postępowaniu powinien najpierw przekazać bezpośrednio zainteresowanym.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do nierozpowszechniania informacji z posiedzeń rad pedagogicznych.

 

 1. Nauczyciele pełniący funkcje w nadzorze pedagogicznym zobowiązani są kierować się w swojej działalności zasadami niniejszego Kodeksu.

 

 • Nauczyciel wobec swoich praw i obowiązków

 

 1. Moralnym obowiązkiem nauczyciela jest sumienne i rzetelne wykonywanie swych zadań dydaktycznych i wychowawczych.

 

 1. Nauczyciel, mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależnia od niego jakości swej pracy.

 

 1. Nauczyciel kieruje się takimi samymi zasadami etycznymi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

 

 1. Nauczyciel nieustannie pracuje nad swym wszechstronnym rozwojem.

 

 1. Nauczyciel, doceniając rangę i doniosłość swojej społecznej roli, dąży do moralnej naprawy i rozwoju narodu polskiego oraz całego społeczeństwa.

 

 1. Nauczyciela powinna cechować wysoka kultura osobista, a zwłaszcza kultura języka ojczystego.

 

 1. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, uzasadnionej merytorycznie oceny swojej pracy. Ujemna opinia o pracy nauczyciela nie może mieć cech zniesławienia.

 

 1. Nauczyciel oceniany ma prawo wyboru i powołania specjalisty do komisji oceniającej jego pracę.

 

 1. Nauczyciel ma prawo do obrony swoich praw, zadań i obowiązków oraz do sprostowania niesłusznej lub krzywdzącej go opinii.

 

 1. Nauczyciel wobec nauki

 

 1. Nauczyciel, bez względu na okoliczności, ma obowiązek głoszenia i bronienia prawdy w nauce.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania uczniom i studentom swojej wiedzy zgodnie z prawdą naukową i z własnym sumieniem.

 

 1. Nauczyciel powinien ujawniać i prostować wszelkie błędne informacje naukowe podawane do publicznej wiadomości.

 

 1. Nauczyciel, korzystając z cudzych dzieł, opracowań i badań powinien być w zgodzie z prawem autorskim i dobrymi obyczajami obowiązującymi w pracy naukowej.

 

 1. Nauczyciel winien przestrzegać zasady wolności w prowadzonych badaniach naukowych oraz w głoszeniu własnych poglądów. Badania naukowe, które naruszają zasady etyczne oraz godność i życie człowieka są niemoralne i niedopuszczalne.

 

 1. Nauczyciel zapoznający się z najnowszymi osiągnięciami w nauce powinien odnosić się do nich z umiarem, krytycyzmem oraz odpowiedzialnością, wprowadzając do swojej pracy tylko te innowacje, które służą realizacji celu, jakim jest pozytywny rozwój moralny, duchowy, intelektualny i fizyczny ucznia oraz studenta.

 

 1. Nauczyciel powinien dzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami.

 

 1. Nauczyciel winien uczestniczyć w różnych formach dokształcania i doskonalenia.

 

 1. Wskazane jest, aby nauczyciel rozpowszechniał swoje osiągnięcia poprzez różne formy publikacji, przy zachowaniu swych praw autorskich. Publikacje nauczycieli powinny być obiektywne, rzetelne, nacechowane troską o dobro nauki i człowieka.

 

 1. Nauczyciel może zdobywać stopnie specjalizacji zawodowej i stopnie naukowe.

 

 1. Nauczyciel a społeczeństwo

 

 1. Nauczyciel powinien uczyć poszanowania norm współżycia społecznego i wychowywać zgodnie z nimi.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i uczyć przestrzegania norm prawnych, stojących na straży dobra wspólnego.

 

 1. Powinnością nauczyciela jest troska o dobre imię szkoły i stanu nauczycielskiego.
 2. Nauczyciel powinien wspierać młodzież w podejmowaniu pozytywnych inicjatyw na rzecz społeczeństwa oraz pomagać w tworzeniu organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych o zdrowym profilu moralnym.

 

 1. Nauczyciel winien nawiązać współpracę z organizacjami i ruchami, które opierają swoją działalność na zasadach zgodnych z etyka chrześcijańską.

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji i patologii społecznej oraz przeciwdziałanie im.

 

 1. Nauczyciel powinien współtworzyć i przekazywać wiedzę o kulturze i tradycji narodowej.

 

 1. Nauczyciel powinien brać czynny udział w życiu społecznym, samorządowym oraz upowszechniać właściwe wzorce zachowania i wychowania, w szczególności kształtować patriotyzm, wrażliwość społeczną oraz odpowiedzialność obywatelską i polityczną.

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest umacnianie poczucia odpowiedzialności i dumy z przynależności do polskiego narodu oraz wychowywanie w duchu patriotyzmu                            i solidarności międzyludzkiej.

 

 1. Nauczyciel powinien wprowadzić uczniów we właściwe pojęty etos pracy – kształtować zrozumienie jej wartości i zamiłowania do niej.

 

 1. Nauczyciel w swojej pracy nie może być podporządkowany obowiązującej w państwie ideologii.

 

Przedruk za: Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Apostolicum, Ząbki 1997, Wydanie III poprawione.

źródło: www.antykorupcja.gov.pl

Wzór wniosku zbywcy nieruchomości rolnej

…………………………………………………..

[imię i nazwisko wnioskodawcy]                                    ………………………………, dnia …………20… r.

 

zam.……………………………………………..

[ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]

 

……………………………………………………

[kod pocztowy, miejscowość]

 

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

                                                        Oddział Terenowy/Filia w

/adres/

 

 

Zgodnie z art. 2a ust. 4 punkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.), zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody w formie decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości rolnej przez………………………………….…………………………………………………..…zamieszkałej/zamieszkałego w

(imię i nazwisko nabywcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ( adres nabywcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(adres do korespondencji)

Przedmiotem nabycia będzie nieruchomość rolna położona na terenie wsi ……………………….. obrębu ………………………………………. gmina ……………………………………. powiat ………………………………. stanowiąca działki[1]:

– nr …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)[2],

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

dla których Sąd Rejonowy w …………………………… prowadzi księgi wieczyste o nr: …………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty (zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt. 1) lit. a) przywołanej ustawy) tj.:

 1. rolnika indywidualnego,
 2. osobę bliską zbywcy,
 3. jednostkę samorządu terytorialnego,
 4. Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
 5. osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 6. na co przedkładam stosowne dokumenty.

 

Adres do korespondencji wnioskodawcy (zbywcy nieruchomości) – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż świadomy jestem, iż podane informacje oraz załączone dokumenty stanowią podstawę wydania decyzji administracyjnej. Tym samym w przypadku kiedy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazałyby się fałszywe, decyzja podlega rygorowi art. 145 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego[3].

 

Ponadto oświadczam, że znany mi jest zapis art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z  późn. zm.), zgodnie z którym nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty jest nieważne.

 

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek)

 

 

W załączeniu przedkładam (należy wymienić rzeczywiście przedkładane dokumenty)

 

 1. dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntów)
 2. numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona w wersji elektronicznej) lub odpis
  z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości (wskazać jaki)
 3. aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z informacją czy dla nieruchomości wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. informację o obciążeniach nieruchomości (w przypadku, gdy oświadczono,
  że nieruchomość jest obciążona – należy dokładnie opisać rodzaj obciążenia, np. hipoteka, tytuł egzekucyjny, ograniczone prawo rzeczowe lub zobowiązaniowe, w tym prawo najmu, dzierżawy, dożywocia itp. i dołączyć kopię umowy lub innego dokumentu ustanawiającego obciążenie)
 5. dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej (mogą to być m. in.: oświadczenie nabywcy zawierające m. in. założenia do prowadzenia działalności rolniczej – wskazane byłoby dołączenie opinii/akceptacji ODR w powyższym zakresie, informację o kwalifikacjach rolniczych albo o przystąpieniu do ich uzupełnienia, lub o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinię organizacji społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej; w przypadku osoby prawnej rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej można ustalić np. na podstawie wypisu z KRS, umowy spółki)
 6. wykazanie przez zbywcę, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3 art. 2a ustawy, poprzez oświadczenie zbywcy w powyższym zakresie oraz w oparciu o inne dokumenty (np. potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży w izbie rolniczej, ODR, gminie, prasie, internecie itp.);
 7. oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych (będących przedmiotem własności, współwłasności, współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy),
 8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa- Dzielnica Śródmieście- Wydział Budżetowo- księgowy (Warszawa ul. Nowogrodzka 43) 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 z dopiskiem „opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości…”
 9. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo4 pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 10. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo4 dokumentu poświadczającego prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa)
 11. wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna)
 12. inne dokumenty (należy wymienić): ……………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………

Podpis

4 niepotrzebne skreślić

[1] Należy wymienić wszystkie działki wchodzące w skład nabywanej nieruchomości podając powierzchnię użytków rolnych.

[2] Użytki rolne to: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami

[3] Art. 145 § 1 pkt. 1 W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Aby pobrać wniosek, kliknij w jego nazwę poniżej:

wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow

Wzór wniosku osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne

…………………………………………………..                                     ……………………., dnia …………..20.. r.

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

 

zam.…………………………………………………..

[ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]

 

……………………………………………………

[kod pocztowy, miejscowość]

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy/Filia w

/adres/

 

 

 

Zgodnie z art. 2a ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody w formie decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości rolnej w celu utworzenia gospodarstwa rodzinnego.

 

Przedmiotem nabycia będzie nieruchomość rolna położona na terenie wsi ……………………….. obrębu ………………………………………. gmina ……………………………………. powiat ………………………………. stanowiąca działki[1]:

– nr …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)[2],

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

dla których Sąd Rejonowy w …………………………… prowadzi księgi wieczyste o nr: …………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dane zbywcy nieruchomości:

– imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………….

– miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………….

– adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………..

– podpis zbywcy nieruchomości rolnej…………………………………………………………………………………………

 

Adres do korespondencji Wnioskodawcy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ponadto oświadczam, iż świadomy jestem, iż podane informacje oraz załączone dokumenty stanowią podstawę wydania decyzji administracyjnej. Tym samym w przypadku kiedy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazałyby się fałszywe, decyzja podlega rygorowi art. 145 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego[3]

 

Ponadto oświadczam, że znany mi jest zapis art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z  późn. zm.), zgodnie z którym nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty jest nieważne.

 

Uzasadnienie:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek)

 

 

 

W załączeniu przedkładam (należy wymienić rzeczywiście przedkładane dokumenty)

 

1.    dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntów),

2.    numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona w wersji elektronicznej) lub odpis
z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości  (wskazać jaki),

3.    aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

4.    informację o obciążeniach nieruchomości (w przypadku, gdy oświadczono,
że nieruchomość jest obciążona – należy dokładnie opisać rodzaj obciążenia, np. hipoteka, tytuł egzekucyjny, ograniczone prawo rzeczowe lub zobowiązaniowe, w tym prawo najmu, dzierżawy, dożywocia itp. i dołączyć kopię umowy lub innego dokumentu ustanawiającego obciążenie),

5.    dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej (mogą to być np.: oświadczenie nabywcy zawierające m. in. założenia do prowadzenia działalności rolniczej – wskazane byłoby dołączenie informacji o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinii/akceptacji ODR w powyższym zakresie, opinii organizacji społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej, inne),

6.    oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych (będących przedmiotem własności, współwłasności, współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy) oraz że w wyniku nabycia nie przekroczy 300 ha użytków rolnych,

7.    dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wnioskodawcy4 albo urzędowo poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego udzielenie, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął4,

8.    zaświadczenie wydane przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta
o posiadanym stażu pracy w rolnictwie4 lub zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników3 (w przypadku braku wykształcenia rolniczego),

9.    oświadczenie nabywcy, że zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego,

10.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa- Dzielnica Śródmieście- Wydział Budżetowo- księgowy (Warszawa ul. Nowogrodzka 43) 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 z dopiskiem „opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości…”,

11. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo4 pełnomocnictwa ( wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),

12. inne dokumenty (należy wymienić) : ……………………………………………………………………………..

 

 

……………………………………………………

Podpis

4 niepotrzebne skreślić

[1] Należy wymienić wszystkie działki wchodzące w skład nabywanej nieruchomości podając powierzchnię użytków rolnych.
[2] Użytki rolne to: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami
[3] Art. 145 § 1 pkt. 1 W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

źródło: Agencja Nieruchomości Rolnych

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Aby pobrać wniosek kliknij w jego nazwę poniżej:

wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot-w-pasie-drogowym

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości rolnej

…………………………………………………..

[imię i nazwisko wnioskodawcy]                                    ………………………………, dnia …………20… r.

 

zam.……………………………………………..

[ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]

 

……………………………………………………

[kod pocztowy, miejscowość]

 

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

                                                        Oddział Terenowy/Filia w

/adres/

 

 

Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody w formie decyzji administracyjnej na zbycie nieruchomości rolnej zgodnie z art. 2a ust. 4 punkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 z  późn. zm.) na rzecz ………………………………….………………………………………………..…          zamieszkałej/zamieszkałego w

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ( adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres do korespondencji)

Przedmiotem zbycia będzie nieruchomość rolna położona na terenie wsi ……………………….. obrębu ………………………………………. gmina ……………………………………. powiat ………………………………. stanowiąca działki[1]:

– nr …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)[2],

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

dla których Sąd Rejonowy w …………………………… prowadzi księgi wieczyste o nr: …………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty (zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt. 1) lit. a) przywołanej ustawy) tj.:

 1. a)  rolnika indywidualnego,
 2. b)  osobę bliską zbywcy,
 3. c)  jednostkę samorządu terytorialnego,
 4. d)  Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
 5. e)  osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

na co przedkładam stosowne dokumenty.

 

Oświadczam, że nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona/jest obciążona[3] – należy wskazać sposób obciążenia np. hipoteką, tytułem egzekucyjnym, ograniczonymi prawami rzeczowymi lub zobowiązaniami, w tym prawem najmu, dzierżawy, dożywocia itp

 

Adres do korespondencji wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ponadto oświadczam, iż świadomy jestem, iż podane informacje oraz załączone dokumenty stanowią podstawę wydania decyzji administracyjnej. Tym samym w przypadku kiedy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazałyby się fałszywe, decyzja podlega rygorowi art. 145 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego[4]

 

Uzasadnienie:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek)

 

 

W załączeniu przedkładam (należy wymienić rzeczywiście przedkładane dokumenty- przedłożenie dokumentów wymienionych w punktach 1-9- w formie oryginału lub poświadczonej urzędowo kopii jest obowiązkowe):

 

 1. dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości ( np. wypis z rejestru gruntów)
 2. numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona w wersji elektronicznej) lub odpis
  z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości (wskazać jaki)
 3. aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z informacją czy dla nieruchomości wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. informację o obciążeniach nieruchomości (w przypadku, gdy oświadczono,
  że nieruchomość jest obciążona- należy dokładnie opisać rodzaj obciążenia, np. hipoteka, tytuł egzekucyjny, ograniczone prawo rzeczowe lub zobowiązaniowe, w tym prawo najmu, dzierżawy, dożywocia itp. i dołączyć kopię umowy lub innego dokumentu ustanawiającego obciążenie)
 5. dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej ( założenia do prowadzenia działalności rolniczej wraz z opinią ODR, informację o kwalifikacjach rolniczych albo o przystąpieniu do ich uzupełnienia lub o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinię organizacji społeczno-zawodowej rolników,
  w tym izby rolniczej itp.; w przypadku osoby prawnej- statut tej osoby oraz informacja o kwalifikacjach osób przez nią zatrudnionych, które prowadzić będą działalność rolniczą, itp
  .)
 6. oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych poświadczone przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 7. dokumenty potwierdzające, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez osoby, o których mowa art. 2a w ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ( potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży w izbie rolniczej, ODR, gminie, prasie, internecie, innym miejscu – podać gdzie,; inne dokumenty- podać jakie)
 8. oświadczenie, że w wyniku nabycia powierzchnia posiadanych przez nabywcę użytków rolnych nie przekroczy 300 ha,
 9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa- Dzielnica Śródmieście- Wydział Budżetowo- księgowy (Warszawa ul. Nowogrodzka 43) 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
  z dopiskiem ,,opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości…”
 10. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo3 pełnomocnictwa ( wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 11. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo3 dokumentu poświadczającego prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa)
 12. wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna)
 13. inne dokumenty (należy wymienić) : ……………………………………………………………………………..

 

 

……………………………………………………

Podpis

3 niepotrzebne skreślić

[1] Należy wymienić wszystkie działki wchodzące w skład nabywanej nieruchomości podając powierzchnię użytków rolnych.

[2] Użytki rolne to: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami

[3] Niepotrzebne skreślić

[4] Art. 145 § 1 pkt. 1 W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

źródło: www.anr.gov.pl

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej

…………………………………………………..                                     ……………………., dnia …………..20.. r.

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

 

zam.…………………………………………………..

[ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]

 

……………………………………………………

[kod pocztowy, miejscowość]

 

                                                         Agencja Nieruchomości Rolnych

                                                        Oddział Terenowy/Filia w

/adres/

 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody w formie decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości rolnej zgodnie z art. 2a ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) na utworzenie gospodarstwa rodzinnego.

 

Przedmiotem nabycia będzie nieruchomość rolna położona na terenie wsi ……………………….. obrębu ………………………………………. gmina ……………………………………. powiat ………………………………. stanowiąca działki[1]:

– nr …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)[2],

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

dla których Sąd Rejonowy w …………………………… prowadzi księgi wieczyste o nr: …………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dane zbywcy nieruchomości:

– imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………….

– miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………….

– adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………..

– podpis zbywcy nieruchomości rolnej…………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona/jest obciążona[3]należy wskazać sposób obciążenia np. hipoteką, tytułem egzekucyjnym, ograniczonymi prawami rzeczowymi lub zobowiązaniami, w tym prawem najmu, dzierżawy, dożywocia itp

 

Adres do korespondencji Wnioskodawcy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ponadto oświadczam, iż świadomy jestem, iż podane informacje oraz załączone dokumenty stanowią podstawę wydania decyzji administracyjnej. Tym samym w przypadku kiedy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazałyby się fałszywe, decyzja podlega rygorowi art. 145 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego[4]

Uzasadnienie:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek)

 

 

 

 

W załączeniu przedkładam (należy wymienić rzeczywiście przedkładane dokumenty- przedłożenie dokumentów wymienionych w punktach 1-11 w formie oryginału lub poświadczonej urzędowo kopii jest obowiązkowe):

 

 1. dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości ( np. wypis z rejestru gruntów)
 2. numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona w wersji elektronicznej) lub odpis
  z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości (wskazać jaki)
 3. aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z informacją czy dla nieruchomości wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. informację o obciążeniach nieruchomości (w przypadku, gdy oświadczono,
  że nieruchomość jest obciążona- należy dokładnie opisać rodzaj obciążenia, np. hipoteka, tytuł egzekucyjny, ograniczone prawo rzeczowe lub zobowiązaniowe, w tym prawo najmu, dzierżawy, dożywocia itp. i dołączyć kopię umowy lub innego dokumentu ustanawiającego obciążenie)
 5. dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej ( założenia do prowadzenia działalności rolniczej wraz z opinią ODR, informację o kwalifikacjach rolniczych albo o przystąpieniu do ich uzupełnienia lub o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinię organizacji społeczno-zawodowej rolników,
  w tym izby rolniczej itp.; w przypadku osoby prawnej- statut tej osoby oraz informacja o kwalifikacjach osób przez nią zatrudnionych, które prowadzić będą działalność rolniczą, itp
  .)
 6. oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych poświadczone przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 7. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wnioskodawcy3 albo urzędowo poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego udzielenie, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, pomocy, o której mowa w 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął3
 8. zaświadczenie wydane przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta
  o posiadanym stażu pracy w rolnictwie3 lub zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników3 (w przypadku braku wykształcenia rolniczego)
 9. oświadczenie nabywcy, że zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały wydane przez Urząd Miasta/Gminy (w przypadku, gdy nabywca jest już zameldowany na terenie ww. gminy)
 10. oświadczenie, że w wyniku nabycia powierzchnia posiadanych przez nabywcę użytków rolnych nie przekroczy 300 ha
 11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa- Dzielnica Śródmieście- Wydział Budżetowo- księgowy (Warszawa ul. Nowogrodzka 43) 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
  z dopiskiem ,,opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości…”
 12. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo3 pełnomocnictwa ( wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 13. inne dokumenty (należy wymienić) : ……………………………………………………………………………..

 

 

……………………………………………………

Podpis

3 niepotrzebne skreślić

[1] Należy wymienić wszystkie działki wchodzące w skład nabywanej nieruchomości podając powierzchnię użytków rolnych.

[2] Użytki rolne to: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami

[3] Niepotrzebne skreślić

[4] Art. 145 § 1 pkt. 1 W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

źródło: www.anr.gov.pl

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na edukację domową

miejscowość, dnia 30.05.2010 r.

Imię i mazwisko

adres

kod miejscowość

tel.:

 

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  IM. …………………………………………….

adres

kod miejscowość

 

 

 

Wniosek

o wydanie zezwolenia

 

 

Jako rodzice, działając zgodnie z wolą dziecka, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Dyrekcji Szkoły o zezwolenie na spełnianie przez nasze dziecko imię i nazwisko ur. data r. obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z art. 16. ust. 8 ustawy z dnia 07.09.1991 r. „O systemie oświaty”[1].

 

 

Uzasadnienie

 

Nasze dziecko jest osobą bardzo wrażliwą. Aby w pełni rozwinąć jego wyjątkowy potencjał konieczna jest indywidualizacja procesu nauczania, który można zapewnić naszym zdaniem jedynie poprzez edukację domową. Pozwoli to wydobyć wszystkie jego uzdolnienia, rozwinąć zainteresowania, a ponadto zminimalizuje stres, którego nie sposób uniknąć w szkole. Nauczanie domowe pozwoli też przekazać wartości rodzinne oraz pogłębić relacje – szczególnie w trudnym okresie dorastania.

Poprzez edukacje domową chcemy kształtować charakter imię, tak aby wchodząc w dorosłe życie był odpowiedzialny, samodzielny i wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Pragniemy też położyć nacisk na jego rozwój w zakresie nauk ścisłych szczególnie matematyki.

Mając na względzie prawidłową socjalizację dziecka planujemy uczestniczenie imię w zajęciach ……………… oraz jego zaangażowanie w różne formy działań społecznych, np. pomoc zaprzyjaźnionej zastępczej rodzinie wielodzietnej.

Chcemy też nadmienić, iż rodzice mają prawo ubiegać się o pozwolenie na edukowanie własnych dzieci  w środowisku domowym, a Dyrektor szkoły wszelkie niezbędne kompetencje i prawa, aby takiej zgody udzielić.

 

 

 

Załączniki:

 1. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

  3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. ust. 11 ustawy.

 

 

Z wyrazami poważania i szacunku:
[1] „8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.”

źródło: men.gov.pl

Pouczenia pokrzywdzonego po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu

Art. 343. kodeksu postępowania karnego. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335,
od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

 • 2. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.
 • 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.
 • 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.
 • 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu.

Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia,
o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym
w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
§ 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

 • 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie
  7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2.

Art. 343a. kodeksu postępowania karnego § 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia

zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

 • 2. Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator.

Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.

 • 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.

Art. 49a. kodeksu postępowania karnego Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż
do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa
w art. 46 § 1 kodeksu karnego.

Art. 46. kodeksu karnego § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

 • 2. Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie, gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich. § 3. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie § 1 albo nawiązki na podstawie § 2 nie stoi na przeszkodzie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze do postępowania cywilnego.

Art. 54 § 1 kodeksu postępowania karnego. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzonym, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

źródło: www.pk.gov.pl