WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY DO SĄDU

Dz. U. 2015 r., poz. 1257

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

(Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.)

 

Na podstawie art. 256 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

 1. wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPF”, dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPPr”, dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

2. Wzory urzędowych formularzy udostępnia się ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony przez stronę na urzędowym formularzu, przesyła się stronie formularz w celu jego wypełnienia.

§ 3. 1. Wzory urzędowych formularzy prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych przekazują organom wykonawczym gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów.

2. Organy wykonawcze gmin mogą udostępniać nieodpłatnie urzędowe formularze sporządzone zgodnie z przekazanymi wzorami oraz udostępniać wzory urzędowych formularzy w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Dokumentami źródłowymi, do złożenia których wnioskodawca może zostać wezwany, w przypadku gdy oświadczenie zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy okaże się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego, są w szczególności:

 1. odpisy zeznań podatkowych za ostatnie dwa lata kalendarzowe;
 2. wyciągi z posiadanych rachunków bankowych z okresu ostatnich sześciu miesięcy;
 3. odpisy lub wypisy z rejestrów urzędowych;
 4. odpisy dwóch ostatnich bilansów;
 5. zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu, uzyskanych wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwóch lat;
 6. zaświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy wydawane przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

UWAGA do pkt 7 pouczenia zawartego w formularzach PPF i PPPr: Od dnia 22 września 2015 r. złożenie pisma (w tym także wniosku o przyznanie prawa pomocy) w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest równoznaczne z  wniesieniem go do sądu administracyjnego (art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2015 r., poz. 1311)

POBIERZ WZÓR WNIOSKU:

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY DO SĄDU

SZABLON PROJEKTU AKTU PRAWNEGO

OBWIESZCZENIE

<Nazwa organu>

z dnia <data wydania obwieszczenia>

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu <tytuł aktu normatywnego, bez podawania daty>

 1. Na podstawie <art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze – w przypadku gdy obwieszczenie wydaje Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej albo art. 16 ust. 3 – jeżeli tekst jednolity ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego innego niż ustawa> ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst <tytuł aktu normatywnego>, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)     …

<oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem <podaje się dzień, według stanu, na który sporządzono tekst jednolity> – w przypadku ogłaszania tekstu jednolitego ustawy>

 1. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity <ustawy/rozporządzenia> nie obejmuje:

1)     …

<nazwa organu>


 

 

 

 

Załącznik do obwieszczenia <nazwa organu>

z dnia <data wydania obwieszczenia> (poz. 000)

Ustawa / Rozporządzenie

z dnia <data wydania aktu> r.

 

 

Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

Pobierz wniosek klikając w jego nazwę poniżej:

 

 

Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników 

Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego

Wzór pobierz klikając w jego nazwę poniżej:

 

Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego 

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Pobierz formularz i załącznik:

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy 

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy załącznik

Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji

Pobierz wzór wniosku klikając w jego nazwę:

 

Wniosek_PWUG_16082016 

Wniosek do IPN o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy/zmarłej osoby najbliższej/zmarłej osoby spokrewnionej

Pobierz wniosek klikając poniżej w jego nazwę:

 

wniosek-do-ipn-o-udostepnienie-do-wgladu-dokumentow-dotyczacych-wnioskodawcyzmarlej-osoby-najblizszejzmarlej-osoby-spokrewnionej

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

Pobierz wniosek klikając w jego nazwę poniżej:

 

wniosek-o-przeprowadzenie-certyfikacji-wina-z-okreslonego-rocznika-lub-wina-z-okreslonej-odmiany-winorosli

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych

……………………………………………….

……………………………………………

(nazwa i adres wnioskodawcy)

Regon………………………………………..

NIP…………………………………………………….

(wnioskodawca )

 

…………………….                                                                                                           ……………………………………..

(znak sprawy)                                                                                                              (miejscowość, data)

 

Wniosek

o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 z późn. zm.)

Wnioskuję do ……………………Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o przeprowadzenie oceny jakości handlowej:

 

 1. Nazwa artykułu /ów rolno-spożywczego/ych:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Producent / Wprowadzający* do obrotu………………………………………………………………………..
 2. Proponowane miejsce oceny:…………………………………………………………………
 3. Rodzaj i numer środka transportu ……………………………………………………………………………….
 4. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………………………
 5. *Towar przeznaczony na: / pochodzący z: …………………………………………………………………
 • rynek wewnętrzny □
 • eksport □
 • import □
 1. Przewidywany termin eksportu : …………………………………………………………………………………
 2. Kraj przeznaczenia …………………………………………………………………………………………………….
 3. Deklarowana klasa jakości: …………………………………………………………………………………………
 4. Deklarowana masa netto: ………………………………………………………………………………………….

11.Rodzaj i ilość opakowań: …………………………………………………………………………………………..

 1. Wymagania jakościowe wobec towaru (w przypadku eksportu) …………………………………….
 2. Wymagania dotyczące oznakowania: ………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………..                                ……………………………………………….

(data złożenia wniosku)                                                                            (podpis wnioskodawcy)

* zaznacz właściwe

 

źródło: www.ijhar-s.gov.pl

Kodeks etyczny SEO

Kodeks etyczny SEO – pobierz klikając w link:

kodeks_etyczny_seo