SZABLON PROJEKTU AKTU PRAWNEGO

OBWIESZCZENIE

<Nazwa organu>

z dnia <data wydania obwieszczenia>

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu <tytuł aktu normatywnego, bez podawania daty>

 1. Na podstawie <art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze – w przypadku gdy obwieszczenie wydaje Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej albo art. 16 ust. 3 – jeżeli tekst jednolity ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego innego niż ustawa> ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst <tytuł aktu normatywnego>, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)     …

<oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem <podaje się dzień, według stanu, na który sporządzono tekst jednolity> – w przypadku ogłaszania tekstu jednolitego ustawy>

 1. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity <ustawy/rozporządzenia> nie obejmuje:

1)     …

<nazwa organu>


 

 

 

 

Załącznik do obwieszczenia <nazwa organu>

z dnia <data wydania obwieszczenia> (poz. 000)

Ustawa / Rozporządzenie

z dnia <data wydania aktu> r.

 

 

Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

Pobierz wniosek klikając w jego nazwę poniżej:

 

 

Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników 

Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego

Wzór pobierz klikając w jego nazwę poniżej:

 

Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego 

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Pobierz formularz i załącznik:

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy 

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy załącznik

Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji

Pobierz wzór wniosku klikając w jego nazwę:

 

Wniosek_PWUG_16082016 

Wniosek do IPN o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy/zmarłej osoby najbliższej/zmarłej osoby spokrewnionej

Pobierz wniosek klikając poniżej w jego nazwę:

 

wniosek-do-ipn-o-udostepnienie-do-wgladu-dokumentow-dotyczacych-wnioskodawcyzmarlej-osoby-najblizszejzmarlej-osoby-spokrewnionej

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

Pobierz wniosek klikając w jego nazwę poniżej:

 

wniosek-o-przeprowadzenie-certyfikacji-wina-z-okreslonego-rocznika-lub-wina-z-okreslonej-odmiany-winorosli

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych

……………………………………………….

……………………………………………

(nazwa i adres wnioskodawcy)

Regon………………………………………..

NIP…………………………………………………….

(wnioskodawca )

 

…………………….                                                                                                           ……………………………………..

(znak sprawy)                                                                                                              (miejscowość, data)

 

Wniosek

o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 z późn. zm.)

Wnioskuję do ……………………Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o przeprowadzenie oceny jakości handlowej:

 

 1. Nazwa artykułu /ów rolno-spożywczego/ych:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Producent / Wprowadzający* do obrotu………………………………………………………………………..
 2. Proponowane miejsce oceny:…………………………………………………………………
 3. Rodzaj i numer środka transportu ……………………………………………………………………………….
 4. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………………………
 5. *Towar przeznaczony na: / pochodzący z: …………………………………………………………………
 • rynek wewnętrzny □
 • eksport □
 • import □
 1. Przewidywany termin eksportu : …………………………………………………………………………………
 2. Kraj przeznaczenia …………………………………………………………………………………………………….
 3. Deklarowana klasa jakości: …………………………………………………………………………………………
 4. Deklarowana masa netto: ………………………………………………………………………………………….

11.Rodzaj i ilość opakowań: …………………………………………………………………………………………..

 1. Wymagania jakościowe wobec towaru (w przypadku eksportu) …………………………………….
 2. Wymagania dotyczące oznakowania: ………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………..                                ……………………………………………….

(data złożenia wniosku)                                                                            (podpis wnioskodawcy)

* zaznacz właściwe

 

źródło: www.ijhar-s.gov.pl

Kodeks etyczny SEO

Kodeks etyczny SEO – pobierz klikając w link:

kodeks_etyczny_seo

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Pobierz dokument klikając w link poniżej:

zgloszenie-prac-geodezyjnych