500 plus nowy wniosek

500 plus nowy wniosek – pobierz:

 

500 plus nowy wniosek

 

ZSW-01_nowy_okres

 

ZSW-3_nowy

 

ZSW-04_nowy_okres

 

Wniosek o rentę rodzinną

Pobierz wniosek o rentę rodzinną:

Wniosek o rentę rodzinną

Informacja ERP-6 Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

Pobierz wniosek:

ERP-6_plus Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Pobierz wzór dokumentu poniżej:

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą

Pobierz wzór dokumentu klikając poniżej:

 

 

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą

 

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej Oświadczenie ZUS Rp-15

Pobierz oświadczenie:

 

 

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej Oświadczenie ZUS Rp-15

 

Wniosek o emeryturę

Wniosek o emeryturę – pobierz wniosek poniżej:

 

 

Wniosek EMP

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku

Pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku:

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

POBIERZ WNIOSEK KLIKAJĄC W JEGO NAZWĘ:

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

Miejscowość, dnia ……………………..

 

 

Imiona i nazwisko rodziców

Adres: …………………………..

eMail: ……………………………

tel.: ………………………………

 

Do Dyrekcji

Szkoły Podstawowej nr ….

Adres: ………………………….

Tel. ………………………………

 

 

Jako rodzice zwracamy się z uprzejmą prośbą do Dyrekcji Szkoły o zezwolenie na spełnianie przez nasze dziecko ……………………….. ur. ……………….. r. obowiązku szkolnego w roku szkolnym …………. poza szkołą zgodnie z art. 16. pkt. 8 ustawy z dnia 07.09.1991 r. „O systemie oświaty”[1].

Nasze dziecko jest osobą bardzo wrażliwą. Aby w pełni rozwinąć jego wyjątkowy potencjał konieczna jest maksymalna indywidualizacja procesu nauczania, który można zapewnić naszym zdaniem jedynie poprzez edukację domową. Pozwoli to wydobyć wszystkie jego uzdolnienia, rozwinąć wszystkie zainteresowania, ponadto zminimalizuje stres, którego nie sposób uniknąć w publicznych placówkach.

Konstytucja RP stwierdza, że „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym przekonaniem”[2]. Pragniemy nadmienić, iż wartości panujące w naszym domu, znacząco się różnią od tych propagowanych przez neutralny światopogląd oświaty publicznej. Edukacja pozwoli uniknąć napięć wynikających z w/w rozbieżności i najlepiej przyczyni się do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego naszego dziecka. Nauczanie domowe pozwoli też na pogłębienie relacji rodzinnych i pozwoli z każdego z nas wydobyć to, co najlepsze.

Chcemy też nadmienić, iż rodzice mają pełne prawo ubiegać się o pozwolenie na edukowanie własnych dzieci  w środowisku domowym, a Dyrektor szkoły obwodowej wszelkie niezbędne kompetencje i prawa, aby takiej zgody udzielić i określić jej warunki.

 

                                                                                             Z wyrazami poważania i szacunku
[1] „Na wniosek rodziców dziecka dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa jego warunki. Dziecko spełniające odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki”

[2] W art. 70 punkt 1: „Każdy ma prawo do nauki”, ale potem zaraz, że „Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określa ustawa”.
Art. 48: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
Art. 53 punkt 3: Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Konstytucja mówi też w punkcie 3 tegoż artykułu, że „rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne”. Zapis ten wychodzi naprzeciw edukacji domowej (przyp. wł.).