miejscowość, dnia 30.05.2010 r.

Imię i mazwisko

adres

kod miejscowość

tel.:

 

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  IM. …………………………………………….

adres

kod miejscowość

 

 

 

Wniosek

o wydanie zezwolenia

 

 

Jako rodzice, działając zgodnie z wolą dziecka, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Dyrekcji Szkoły o zezwolenie na spełnianie przez nasze dziecko imię i nazwisko ur. data r. obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z art. 16. ust. 8 ustawy z dnia 07.09.1991 r. „O systemie oświaty”[1].

 

 

Uzasadnienie

 

Nasze dziecko jest osobą bardzo wrażliwą. Aby w pełni rozwinąć jego wyjątkowy potencjał konieczna jest indywidualizacja procesu nauczania, który można zapewnić naszym zdaniem jedynie poprzez edukację domową. Pozwoli to wydobyć wszystkie jego uzdolnienia, rozwinąć zainteresowania, a ponadto zminimalizuje stres, którego nie sposób uniknąć w szkole. Nauczanie domowe pozwoli też przekazać wartości rodzinne oraz pogłębić relacje – szczególnie w trudnym okresie dorastania.

Poprzez edukacje domową chcemy kształtować charakter imię, tak aby wchodząc w dorosłe życie był odpowiedzialny, samodzielny i wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Pragniemy też położyć nacisk na jego rozwój w zakresie nauk ścisłych szczególnie matematyki.

Mając na względzie prawidłową socjalizację dziecka planujemy uczestniczenie imię w zajęciach ……………… oraz jego zaangażowanie w różne formy działań społecznych, np. pomoc zaprzyjaźnionej zastępczej rodzinie wielodzietnej.

Chcemy też nadmienić, iż rodzice mają prawo ubiegać się o pozwolenie na edukowanie własnych dzieci  w środowisku domowym, a Dyrektor szkoły wszelkie niezbędne kompetencje i prawa, aby takiej zgody udzielić.

 

 

 

Załączniki:

  1. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

    3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. ust. 11 ustawy.

 

 

Z wyrazami poważania i szacunku:
[1] „8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.”

źródło: men.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *