WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

…, dnia …

 Adresat: … Szanowny Panie! Niniejszym wzywam Pana do natychmiastowego uregulowania czynszu za okres od … do … wraz z odsetkami naliczanymi ustawowo za zwłokę, co stanowi kwotę … PLN. Niniejsza kwota stanowi zaległy czynsz za

najmowane pomieszczenia … (adres, opis), zgodnie z umową najmu z dnia … . W razie nieuiszczenia powyższej kwoty w terminie 1 miesiąca od otrzymania niniejszego upomnienia, sprawa zostanie oddana do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami. Po tym terminie umowa najmu straci ważność. Zgodnie z art. 670 kodeksu cywilnego skorzystam z prawa zastawu na rzeczach ruchomych należących do Pana, a znajdujących się w przedmiotowym lokalu.         ……………………………………………. (podpis wynajmującego)

One thought on “WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU WZÓR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *