POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

  1. 1.     Dane ubiegającego się o członkostwo
Nazwisko  

 

Imię/imiona  
Miejsce urodzenia   Data urodzenia  
`
Adres zamieszkania

 

 

 

 

 
Adres do korespondencji

jeżeli inny niż zamieszkania

   
 
 
Numer PESEL   Nr dowodu osobistego  
Nr telefonu   Adres e-mail  
 
 
  1. 2.     Deklaracja ubiegającego się o członkostwo
Zwracam się o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Działkowców. Zobowiązuję się przestrzegać postanowień ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD, regulaminu ROD i przepisów organizacyjnych PZD. Oświadczam, iż na podstawie umowy (w załączeniu***) posiadam prawa wynikające z umowy dzierżawy działkowej do  działki nr………. o powierzchni ………. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ………………….……………………………. w ……………………………………………………………

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych PZD zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

…………………………………………………………

Czytelny podpis

**Wyrażam zgodę na zawiadamianie mnie o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania członków PZD w ROD za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail

………………………………………

Czytelny podpis

 
 
  1. 3.     Adnotacje Zarządu ROD (Prezydium Okręgowego Zarządu PZD)
Uchwałą Nr ………….. z dnia ………………………………. Zarządu ROD/Prezydium

Okręgowego Zarządu PZD* ……………………………………………………………………. w …………………………………………………. przyjęto w poczet członków Polskiego Związku Działkowców Pana/Panią ……………………………………………………………

 

pieczęć Zarządu ROD

lub Okręgowego Zarządu PZD

Podpisy i pieczątki imienne

  …………………………………                                       ………………………………….

Członek Zarządu ROD/OZ*                                      Prezes (Zarządu ROD/OZ PZD*

 
Miejscowość …………………………………………… Data ……………………………………

*niepotrzebne skreślić

** fakultatywnie

*** załącznikiem do oświadczenia jest umowa dzierżawy działkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o ROD z dnia
13 grudnia 2013 r.) lub umowa o przeniesieniu praw do działki (art. 41 ust. 1 ustawy o ROD)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge