…, dnia ………………….. …

 

 

Sąd Okręgowy w …

Wydział  …………………

 

Sygn. akt …………………….

 

 

 

Powód: ………………………………………………….

                                                                             (imię i nazwisko/nazwa, adres)

Pozwany: ………………………………………………

                                                                            (imię i nazwisko/nazwa, adres)

 

 

 

Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej

 

Ja……………………………………… (imię i nazwisko) legitymująca/cy się dowodem osobistym numer ……………..…………., zamieszkała/ły w ……………………… przy ul. ………………….………….., ustanawiam ……………………………………(imię i nazwisko), legitymującą/go się dowodem osobistym o numerze ……………………………., zamieszkałą/go w ……….………………., przy ul. ……………………………… moim pełnomocnikiem procesowym do reprezentowania mnie w tej sprawie przed sądem pierwszej i drugiej instancji.

Pełnomocnik jest moim …………………………………….. (wpisać stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa)*

 

 

………..……………………………

    (własnoręczny podpis osoby

    udzielającej pełnomocnictwa)

           

 

 

 

 

*zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. pełnomocnikiem strony mogą być: rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *