Reklamacja towarów

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu niedotrzymania warunków umowy

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY TOWARU Z POWODU NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY

 

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z dopuszczeniem się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną, na podstawie kontraktu nr …………………………….. z dnia ……………………………………, część towaru  uprzejmie informujemy, że dajemy Państwu dodatkowo …………………………… dni na dokonanie zapłaty. Po upływie tego terminu będziemy zmuszeni towar sprzedać innemu nabywcy po cenie  ……………………….. Zastrzegamy sobie prawo pokrycia wszelkich innych strat związanych z naruszeniem przez Państwa warunków umowy.

 

 

Z poważaniem

 

……………………………………..

(podpis)

Żądanie potwierdzenia dostawy

ŻĄDANIE POTWIERDZENIA DOSTAWY

 

 

 

 

 

 

 

…………………., dnia…………

Adresat:…………………………

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym prosimy o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem z dnia …………………………… do umowy numer …………… z dnia……………………

oraz zobowiązanie dotrzymania wszystkich warunków umowy.

Nieprzesłanie nam powyższych dokumentów w terminie do dnia ………………………………,

oznacza niedopełnienie warunków umowy, a tym samym jej unieważnienie.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………..

(podpis)

 

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

ŻĄDANIE NATYCHMIASTOWEGO DOSTARCZENIA TOWARU

 

 
………………………, dnia ……………..
Adresat:………………………………….

 

 

Prosimy o natychmiastową dostawę towaru na podstawie umowy nr ……………….. z dnia ………………………………. Przypominamy, że spełniliśmy wszystkie warunki umowy oraz dokonaliśmy pełnej przedpłaty w kwocie……………………
(potwierdzenie przelewu w załączeniu)
Żądamy spełnienia zobowiązań z Państwa strony pod rygorem odstąpienia od umowy.

 
Z poważaniem

…………………………
(podpis)

 

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

 

 

 

 

ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU NIEUREGULOWANEJ POPRZEDNIEJ PŁATNOŚCI

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W odpowiedzi na zamówienie nr …………………… z dnia ………………………, informujemy, że firmom,

które mają nieuregulowane wcześniejsze zobowiązania, zgodnie z polityką naszej firmy, wstrzymujemy kredyt.

Z pewnością zdajecie sobie Państwo sprawę, że nasze poprzednie dostawy nie zostały jeszcze zapłacone.

Natychmiast po przyjęciu wpłaty regulującej poprzednie faktury, prześlemy Państwu zamówiony towar.

 

 

Z poważaniem

 

…………………………………

(podpis)

 

Zwrot towaru przekazanego na próbę

 

 

 

 

ZWROT  TOWARU PRZEKAZANEGO NA PRÓBĘ

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Bardzo dziekuję za udzielenie mi możliwości wypróbowania waszego wyrobu ……………………. (nazwa wyrobu)

Wyrób jest dobrej jakości, jednak w chwili obecnej nie mogę go zakupić z powodu ………………………………………..

Zgodnie z otrzymanymi od Państwa instrukcjami zwracam wyrób w jego oryginalnym opakowaniu.

 

Dziękuję raz jeszcze i pozostaję z wyrazami szacunku.

 

 

 

……………………………..

(podpis)

 

Uznanie reklamacji i zamiana towaru

 

 

 

 

UZNANIE REKLAMACJI I ZAMIANA TOWARU

 

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Nawiązując do pisma z dnia ……………………. zawierające opis stanu, w jakim otrzymaliście Państwo zamówiony

u nas towar, informuję że przyczyną tego stanu były niewłaściwe warunki transportu.

Prosimy o zwrot uszkodzonego towaru w jego oryginalnych opakowaniach.

Natychmiast po otrzymaniu przesyłki dostarczymy nowy towar.

Przepraszamy za kłopoty.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………..

(podpis)

 

Reklamacja

 

 

REKLAMACJA

 

 

 

 

 

……………………….., dnia…….

Adresat:… ………………………..

 

 

 

Niniejszym informujemy, że zakupiliśmy u Państwa wyrób, który został opisany jako:……………….

Jedna z naszych klientek, która zakupiła wyżej wymieniony towar, poinformowała nas o wadach wyrobu.

 

Nazwisko klientki:………………………………………………………

Data zakupienia wyrobu:…………………………………………..

Stwierdzona wada:…………………………………………………….

Reklamcjaa obejmuje:……………………………………………………..

 

W przypadku nieuznania naszej reklamacji, będziemy dochodzić swoich praw i zwrotu kosztów na drodze sądowej.

Niniejsze pismo proszę traktować jako ostateczne przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………………..

(podpis)

 

Odmowa naprawy gwarancyjnej

 

 

 

 

ODMOWA NAPRAWY GWARANCYJNEJ

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

Szanowny Panie!

 

Informujemy, że przesłany przez Pana ………………………… (nazwa urządzenia) do naprawy gwarancyjnej nie spełnia wymogów napraw gwarancyjnych z następujących powodów:

 

– została zerwana plomba upoważniająca do napraw gwarancyjnych,

– na urządzeniu widnieją ślady niefachowych napraw,

– ………………………………………………………………………….

 

Przesyłam Panu kopię listu gwarancyjnego, na którym wyraźnie jest zaznaczone, że gwarancja nie obejmuje urządzeń naprawianych wcześniej przez osoby inne niż upoważniony serwis.

 

Z poważaniem

 

………………………….

(podpis)

 

Reklamacja dzieła – usunięcie wad

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego usunięcia wad dzieła w terminie ………..  z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmę naprawy i odstąpię od umowy bądź będę żądać obniżenia ceny

W załączeniu składam kopię paragonu/zamówienia/umowy/protokołu odbioru

 

                                                                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                                                              … (podpis)