Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

                                                                                                      

WNIOSKODAWCA:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)

Minister Sprawiedliwości

Biuro Ministra

Wydział Komunikacji Społecznej

i Promocji

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób *:

 

przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres,

 

Przesła    przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres,

 

przesłanie pocztą na powyższy adres w formie zapisu na **:
□ dysku CD                   □ dysku DVD
udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie,
inny sp   inny sposób:  ……………………………………………………..

 

 

 

……………………………………………..                                                                           ……………………………………….

miejscowość i data                                                                                                        podpis wnioskodawcy

 

 

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Ministerstwo Sprawiedliwości powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku   o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku uchybienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości powyższemu terminowi – wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Uwagi:

* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem

** proszę wybrać jeden z nośników przez zakreślenie właściwego pola krzyżykiem

 

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Kliknij w poniższy link i pobierz dokument:

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych ZUS_ERp-6Z-6.2

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

Wrocław…, … r.

 

 

w …

ul. …

 

 

Wnioskodawca: …

  …

  ul. …

 

 

 

Wniosek

O wznowienie postępowania administracyjnego w związku z pojawieniem się nowych dowodów

 

 

 

W imieniu własnym, i w oparciu o treść art. 145 § l pkt 5 k.p.a. wnoszę o:

 wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości podatku dochodowego za rok … z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, zakończonej decyzją ostateczną Urzędu Skarbowego w … z … r., znak … .

 

Uzasadnienie:

 

Kontrola prowadzona w … przez Urząd Kontroli Skarbowej w … przyjęła, według mnie, niesłusznie, że … .

Podczas kontroli … przez US znaleziono dokumenty, które powinny były znajdować się w mojej dokumentacji. Tym samym można dokonać powtórnego oszacowania mojego dochodu i  powtórnego ustalenia wysokości podatku dochodowego

 

 

… (podpis)

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

…, … r.

 

 

 

Urząd Skarbowy

w  …

 

 

 

Wnioskujący: …

ul. …

 

 

 

sygn. …

 

 

WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI

Z …

 

 

Wnoszę o wstrzymanie wykonalności decyzji z … r. w sprawie jak wyżej, orzekającej o … .

 

Uzasadnienie

 

Odwołaniem z … r. zaskarżyłem przedmiotową decyzję (kopia w załączeniu). Zgodnie z art. 224 ust. l ordynacji podatkowej wniesienie odwołania samoczynnie nie wstrzymuje wykonania decyzji, organ podatkowy ze względu na szczególnie ważny interes strony może postanowić o wstrzymaniu wykonania decyzji ust. 2 art 224. Jak wynika z treści odwołania, takie szczególne względy w moim przypadku zachodzą, co w pełni uzasadnia powyższy wniosek. Nadto należy zwrócić uwagę na fakt, że wykonanie decyzji na obecnym etapie, poza poważnymi konsekwencjami dla mojej rodziny, może w konsekwencji doprowadzić do powstania po stronie urzędu skarbowego konieczności zwrotu wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami.

Wobec powyższego, wniosek o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonalności decyzji jest w pełni zasadny.

 

 

 

… (podpis)

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

…, …  r.

 

 

 

………………………………………..

w ……………………………………..

 

 

Wnioskodawca: …

                           …

                           …

  

   

 

 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji …

z … r.

 

Na podstawie art. 156 § l pkt 3 k.p.a. wnoszę o stwierdzenie nieważności ww. decyzji …, wydanej w sprawie rozstrzygniętej już inną decyzją ostateczną tego samego organu …  r.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Decyzją …, zatwierdzono … .

Decyzji tej nie wykonałem ponieważ okazało się to niemożliwe … .

Wobec powyższego, wystąpiłem ponownie do …g, o zwrócenie się z wnioskiem do …, o dokonanie …i.

Na pismo to, zamiast oczekiwanego wniosku do … otrzymałem decyzje jak ta z … r .

Z uwagi na powyższe, uznać należy, że decyzja ta wydana została z naruszeniem art. 156 § l pkt 3 k.p.a., w związku z czym wnoszę jak na wstępie.

 

 

 

… (podpis)

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu

…, … r.

 

 

w …

 

 

Wnioskodawca: …

ul. …

 

 

 

WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU

 

 

Wnoszę o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy … w … a … w sprawie … .

 

Uzasadnienie

 

W dniu … złożył do … wniosek o … .

… odmówił wydania …  uznając, że … i tamtejszy … winien wydać pozwolenie, ponieważ … .

Wobec zaistniałej sytuacji zwróciłem się wnioskiem do … z uzasadnieniem wskazanym przez … .

… orzekł, że właściwy do wydania pozwolenia jest …, gdyż … .

W zaistniałej sytuacji do dnia dzisiejszego nie uzyskałem wnioskowanego pozwolenia budowlanego. W tej sytuacji na zasadzie art. 22 k.p.a. proszę o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu kompetencyjnego i wskazanie właściwego organu do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

                                                                       … (podpis)

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

…, … r.

 

 

 

w …

 

 

 

Wnioskodawca: „…

ul. …

reprezentowany przez …

 

 

 

WNIOSEK

O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

 

 

 

Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez …decyzji odmownej w zakresie … .

 

 

Uzasadnienie

 

Stosownie do ustawy o …, podjęcie działalności w zakresie … . W tym też celu wystąpiłem wystąpił do ministra o wydanie przedmiotowej koncesji załączając przy tym wszelkie niezbędne załączniki oraz inne dokumenty i materiały świadczące o wiarygodności firmy …. Pomimo spełnienia wszelkich wymaganych prawem warunków, Minister … odmówił udzielenia firmie … żądanej koncesji, uzasadniając to … .

W ocenie wnioskodawcy decyzja taka jest krzywdząca. Wobec powyższego, opierając się na treści art. …  w związku z … wnoszę jak na wstępie pisma.

 

 

                                                                       … (podpis)

Umowa sprzedaży komisowej samochodu

UMOWA SPRZEDAŻY KOMISOWEJ SAMOCHODU

 

Zawarta w dniu ………………………………………. pomiędzy

1. …………………………………………………………………….. reprezentowanym przez AUTO KOMIS w ………………………………. ul. ………………………………….. prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia nr……………… wyd. przez Urząd …………………………………………………, …………………………………………… zwanym dalej upoważnionym działającym w imieniu sprzedawcy ………………………………. zam. ………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym ………………….. wydanym przez …………………………………………………….., a

2. ………………………………………………., zamieszkałym w ………………………………………………… przy ul. ……………………………, legitymującym się dowodem osobistym ……………………………., wydanym przez ………………………………………….., zwanym dalej „Kupującym” o następującej treści:

§ 1.

Upoważniony na podstawie umowy komisu nr …………… w ramach uprawnień z niej wynikających sprzedaje na rachunek Kupującego samochód marki ………………………………………………………………. nr rej. ……………………………………………………… rok produkcji ……………………………………….. nr podw. ……………………………………………………., nr silnika ……………………………………………………….

§ 2.

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność i jest wolny od wad prawych, praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3.

Strony ustaliły wartość przedmiotu na kwotę ……………………………………………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………… złotych).

§ 4.

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w§ 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w§ 3 umowy, której otrzymanie kwituje. Kupujący oświadcza, że pojazd został mu wydany po dokładnym jego zbadaniu.

§ 5.

Kupujący oświadcza, że stan techniczny wymienionego pojazdu jest mu znany i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc zastrzeżeń.

 § 6.

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, w szczególności koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

 

 

                             Sprzedający                                                               Kupujący       

            ………………………………                                               ……………………………….

 

Nr Ewidencyjny Towaru Komisowego ……………………………………………………………………………

Pobrano opłatę skarbową w kwocie ………………. zł (słownie ………………………………… złotych).

 

 

 

Główny Inspektor Sanitarny – wniosek o spotkanie

……………………, ……………………..

/miejscowość/                             /data/

                   

Dane Klienta instytucjonalnego:

……………………………………………………………………….

                                              /nazwa/

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

                                             /adres/

tel. ……………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………….

 

WNIOSEK  O  SPOTKANIE Nr*……………………………

 

Cel spotkania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Punktowe określenie tematyki, której spotkanie ma dotyczyć:

  1. …………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………
  4. …………………………………………………………….……………………………

 

Osoby działające w imieniu klienta wyznaczone do kontaktu z przedstawicielami GIS:

…………………………………….                                                                                           …………………………                                             …………………….

  /imię i nazwisko, stanowisko/funkcja/                                                                   /nr telefonu/                                                       /e-mail/

…………………………………….                                                                                                          …………………………                                            …………………….

  /imię i nazwisko, stanowisko/funkcja/                                                                                    /nr telefonu/                                                        /e-mail/

…………………………………….                                                                                        …………………………                                               …………………….

 /imię i nazwisko, stanowisko/funkcja/                                                                 /nr telefonu/                                                        /e-mail/

 

 

 

*   Numer wniosku nadaje Koordynator GIS

Wniosek o pozwolenie na budowę, rozbiórkę

WZÓR

……………………………………                                                                ………………………………..

(nr rejestru organu                                                                             (miejscowość i data) właściwego do wydania

pozwolenia)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ*

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia)

Inwestor:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę1:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączam1:

1)    cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

2)    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3)    decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4)    specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

5)    postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,

6)    upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

………………………………………………………………………….

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołączam1:

1)    zgodę właściciela obiektu,

2)    szkic usytuowania obiektu budowlanego,

3)    opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

4)    opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

5)    pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

6)    w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

7)    upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

………………………………………………………………………….

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

______________________

*Niepotrzebne skreślić.