Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

 

UMOWA

o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Nr……………………..

 

zawarta w dniu…………………………..pomiędzy:

…………………………………………………………, reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………. nr dowodu osobistego …………………………….

PESEL ……………………………………… NIP ……………………………………

zwanym dalej Autorem.

§ 1

 1. Autor oświadcza, że stworzył utwór, do którego przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie /osobiste i majątkowe/ oraz zapewnia, że utwór nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 2. Autor oświadcza, że utwór nie powstał w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a autorskie prawa majątkowe nie były już przedmiotem sprzedaży ani darowizny w całości lub części.
 3. W rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem jest dzieło spełniające łącznie następujące przesłanki:
  1. jest przejawem działalności twórczej,
  2. posiada indywidualny charakter („piętno twórcy”),
  3. ma ustaloną postać (formę).

 

 • §2
 1. Autor przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz własność nośników, na których utwór utrwalono, do utworu pod nazwą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu:

wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

 1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono:

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa, sprzedaż, udzielanie licencji na korzystanie z utworu osobom trzecim na wszelkich polach eksploatacji;

 1. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2:

publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; nadawanie, reemisja; publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie               w Internecie); nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity.

 

 • § 3

Zamawiający ma prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udzielenia osobom trzecim licencji na korzystanie z utworu bez zgody Autora.

 

 • § 4
 1. Utwór zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy w formie ……………………………………………, na nośniku elektronicznym, lub w sposób wskazany poniżej …………………………………………………………………………………………., ……………………………………………………………………………………. w ilości …………. egzemplarzy.
 2. Przyjęcie utworu następuje przez potwierdzenie na rachunku przedłożonym przez Autora i dołączenie utworu /dzieła/ do umowy jako załącznik stanowiący jej integralną część.
 3. W przypadku stwierdzenia wad utworu Autor zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia stosownie do wielkości zaistniałej wady lub odstąpić od umowy.
 5. W przypadku zaistnienia wad w utworze bez winy Autora Zamawiający może wyznaczyć w porozumieniu z Autorem drugi termin do ich usunięcia, a po bezskutecznym jego upływie odstąpić od umowy.

 

 • § 5
 1. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu Zamawiający wypłaci Autorowi wynagrodzenie w wysokości……………..zł brutto, w terminie………………dni od odebrania utworu, jednak nie wcześniej niż w terminie wypłat wynagrodzeń z tego tytułu obowiązującym u Zamawiającego, przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu, płatne na konto………………………………………………………………………………………………………………. .
 2. W przypadkach prawem przewidzianych, Zamawiający z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dokona potrącenia podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne według obowiązujących przepisów.

 

 • § 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • § 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

 

 

 

 • § 8

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

 

 

 • § 9

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Autor.

 

 

 

AUTOR                                                            ZAMAWIAJĄCY

 

 

…………………………….                                                 …………………………..

 

 

 

Rejestr umów

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 14/2014

Rektora UMCS

 

REJESTR UMÓW    Nr

 

 

Nazwa jednostki prowadzącej rejestr umów:

 

Osoba odpowiedzialna za rejestr:

 

Lp. Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Okres

obowiązywania

umowy

Umowny okres wypowiedzenia Kto przygotował projekt umowy (imię i nazwisko) Uwagi

(np. rozwiązanie umowy, aneksy)

  1. osoba działająca w imieniu … od
2. dane strony, z którą zawarto umowę do
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.

 

             
   
2.

 

             
   
3.

 

             
   

 

 

 

Wypowiedzene umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu

Uwaga! W przypadku umów zawartych do 10 lutego 2012 r. wypowiedzenie musi dotrzeć do zakładu ubezpieczeń najpóźniej w 30 dniu od daty nabycia pojazdu. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 30 dnia od daty nabycia pojazdu. W powyższym przykładzie wypowiedzenie musiałoby dotrzeć do XYZ TU S.A. najpóźniej 24 lutego 2012 r. (bez względu na datę wysłania listu). Dlatego też wysyłając wypowiedzenie za pośrednictwem poczty należy to zrobić z takim wyprzedzeniem, które da szansę by wypowiedzenie dotarło do Ubezpieczyciela najpóźniej w 30 dniu od daty nabycia pojazdu.

Innym sposobem wypowiedzenia jest złożenie go w siedzibie zakładu ubezpieczeń za potwierdzeniem odbioru (z zachowaniem terminu 30 dni od daty nabycia pojazdu).

Uwaga! W przypadku umów ubezpieczenia zawartych od 11 lutego 2012 r. umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem złożenia wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, u agenta bądź z dniem nadania w placówce Poczty Polskiej. Należy pamiętać, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia aby uniknąć sankcji związanych z brakiem spełnienia obowiązku objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Uwaga! W przypadku umów ubezpieczenia zawartych od 11 lutego 2012 r. wypowiadający może sam wskazać termin w którym umowa ubezpieczenia ma ulec rozwiązaniu. Np. wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem …..

Uwaga! Powyższy wzór ma zastosowanie do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku, gdy kupujący nie chce korzystać z polisy zbywcy, chcąc zawrzeć umowę w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń.

Uwaga! Co do zasady wypowiedzenie umowy obowiązkowego OC komunikacyjnego musi być dokonane w formie pisemnej. Wyklucza to możliwość wypowiedzenia np. w formie wiadomości email bądź faksu.

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 12.02.2012 r.

Anna Nowak

 1. Krótka 100

00-001 Warszawa

 

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

—————————————–

 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

 

Informuję, iż w dniu 25.01.2012 r. nabyłam od Pana Andrzeja Kowalskiego, zam. w Warszawie, przy ul. Kwiatkowej 100, pojazd marki Fiat, o numerach rejestracyjnych WIK 29865.

Pan Andrzej Kowalski zawarł w Państwa towarzystwie umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych potwierdzoną polisą z dnia 15.06.2011 r., seria i nr OCK 987654, z okresem ubezpieczenia od dnia 16.06.2011 r. do dnia 15.06.2012 r.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiadam powyższą umowę. W załączeniu przedkładam kopię polisy, którą przekazał mi Pan Andrzej Kowalski.

 

Anna Nowak

źródło: www.rzu.gov.pl

Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI
I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr ………………………. , które niżej podpisany ……………………, zamieszkały w ………………………………………… sprzedał kupującemu …………………….., za kwotę ………………

Niniejszym stwierdzam, iż jestem prawomocnym właścicielem wyżej wymienionych dóbr, że są one wolne od wszelkich obciążeń prawnych, że posiadam pełne, udokumentowane prawo do ich sprzedaży i że nie są obciążone prawami osób trzecich.

Na dowód czego niniejszy dokument podpisuję własnoręcznie, dnia …………………….

 

 

…………………………………..

(podpis)

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przegladu towaru

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY Z PRAWEM DO PRZEGLĄDU TOWARU

 

 

…………………….., dnia ………………………

Adresat:…………………………………………..

 

Szanowni Państwo,

 

biorąc pod uwagę nasze ustalenia z dotychczasowych negocjacji, opracowaliśmy poprawioną wersję projektu umowy kupna-sprzedaży, którą poniżej przesyłamy do uzgodnienia.

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

 

W dniu ……………., w ……………. pomiędzy ……………. zwanym dalej Sprzedawcą, a ………….. zwanym dalej Kupującym została sporządzona niniejsza umowa.

1. Sprzedawca zobowiązuje się, że do dnia ………….. dostarczy Kupującemu następujący towar:…………………………

2. Wynagrodzenie za towar strony ustaliły w wysokości ………….. PLN.

3. Kupujący zobowiązuje się do odbioru dostarczonego towaru i zapłaty ceny.

4. Strony ustalają, że towar nie zostanie odebrany do czasu, gdy Kupujący dokona jego oględzin i stwierdzi że jest on zgodny z zamówieniem.

5. Kupujący stwierdza, że cenę za dostarczony towar uiści w miejscu odbioru.

6. Towar uważa się za odebrany z chwilą jego dostarczenia na adres Kupującego, wymieniony w niniejszej umowie.

7. Do czasu odbioru towaru przez Kupującego ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru ponosi Sprzedawca.

8. Sprzedawca oświadcza, że nie istnieją ani nie są wysuwane jakiekolwiek roszczenia osób trzecich podważające wiarygodność niniejszej umowy. Sprzedawca oświadcza, że towar wolny jest od wszelkich wad prawnych i fizycznych.

9. Kupujący posiada prawo do zbadania dostarczonego towaru i poinformowania Sprzedawcy w terminie ………… dni roboczych o jakichkolwiek stwierdzonych wadach, ubytkach lub uszkodzeniach. W przypadku ich niezgłoszenia, uważa się, że towar został odebrany bez zastrzeżeń.

 10. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

………………………………….                                   ………………………..

Podpis:                                                                      Podpis:

Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY URZĄDZEŃ (LEASING)

 

 

 

……………………, dnia …………………

Adresat:……………………………………

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym przesyłamy kontrprojekt umowy dzierżawy, który zawiera kompromisowe rozwiązania w spornych kwestiach i który, jak sądzimy, zostanie przez Państwo zaakceptowany.

Wydzierżawiający wyraża zgodę na wydzierżawienie Dzierżawcy ……………….. urządzeń ………., które zostaną zainstalowane pod wskazanymi adresami zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy.

Umowa, numer ………. zawarta na okres jednego miesiąca/roku.

Najkrótszy termin akceptacji Dzierżawcy upływa dnia: …………..

Zamówienie na zakup urządzenia nr: ………………

Zamówienie dostawy nr : …………….

Umowa dostawy nr: ………………

Ważność niniejszej umowy zależy od rezultatów przeglądu i wyrażenia zgody ze strony działu kredytowego Wydzierżawiającego.

Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku przeniesienia przez Dzierżawcę swoich praw na osoby trzecie lub w przypadku rozwiązania firmy Dzierżawcy bez względu na to, czy byłoby to jego zamierzone działanie, czy działanie przeciw niemu.

Wydzierżawiający może również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, jeżeli Dzierżawca dopuszcza się zwłoki za zapłatę czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

 

 

Wydzierżawiający: ………………………                                               Dzierżawca: ……………………………

                             (podpis, pełniona funkcja)                                                                        (podpis, pełniona funkcja)

Umowa dzierżawy działkowej

UMOWA DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ

 

zawarta dnia ……. 201.. r. w ……….. (zwana dalej „umową”)

 

pomiędzy:

 

 

Polskim Związkiem Działkowców – Rodzinnym Ogrodem Działkowym ………… w ………………… – stowarzyszeniem ogrodowym prowadzącym działalność według ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, z siedzibą w …………. przy ul. …………., wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000293886, reprezentowanym przez:

…………………………… – ……………

…………………………… – ……………,

uprawnionych do reprezentacji zgodnie z § 92 statutu Polskiego Związku Działkowców,

zwanym dalej „PZD”

a

…………………………., zamieszkałym w ………….. przy ul. ……………, PESEL ………………, legitymującym się dowodem osobistym seria …………. nr………………. wydanym przez ……………………

zwanym dalej „Działkowcem”

 

§ 1

 1. PZD  oświadcza, że:

–      prowadzi Rodzinny Ogród Działkowy ……………………… w ………………………, zwanym dalej „ROD”, zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych;

–      jest uprawniony do ustanawiania tytułu prawnego uprawniającego do korzystania z działek położonych na terenie ROD;

–      na terenie ROD znajduje się działka nr … o powierzchni ……m2, zwana dalej „działką”, która jest wolna od jakichkolwiek obciążeń osób trzecich, a w szczególności nie jest oddana w dzierżawę działkową.

 1. Działkowiec oświadcza, że:

–      nie przysługuje mu prawo do innej działki, niż określona w ust. 1;

–      ubiega się o działkę wyłącznie w celu jej wykorzystania w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji;

–      zapoznał się z obowiązującym na terenie ROD regulaminem oraz ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwaną dalej „ustawą”;

–      przed podpisaniem umowy sprawdził oraz akceptuje stan prawny oraz faktyczny dotyczący działki.

 

§ 2

PZD zobowiązuje się oddać Działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, zaś Działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego oraz uiszczać opłaty ogrodowe w rozumieniu ustawy.

 

§ 3

Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

§ 4

 1. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.
 2. Na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 3. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy przez PZD w trybie § 7 umowy.

 

§ 5

 1. Działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe, a także korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych działkowców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
 2. Działkowiec jest zobowiązany przestrzegać zakazu zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej na terenie działki.
 3. Działkowcowi nie wolno oddawać działki w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

 

§ 6

 1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut PZD.
 2. O wysokości należnych opłat ogrodowych PZD zawiadomi Działkowca, w sposób określony w statucie PZD, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.

 • § 7
 1. Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie złożone przez PZD określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.
 2. Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania umowy.
 3. PZD może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Działkowiec:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

 1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie  za porozumieniem stron.

 

 

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Koszty podatków i innych opłat związanych z zawarciem niniejszej umowy ponosi Działkowiec.
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla miejsca położenia działki.
 5. Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

 

 

 

Niniejsza umowa została odczytana, przyjęta i podpisana.

 

 

 

podpisano:

 

PZD:                                                                                                Działkowiec:

(2 podpisy)

Umowa spółki z o.o.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

zawarta dnia …………………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy

1. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………,

2. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………,

3. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………,

zwanymi dalej Wspólnikami.

§ 1

Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy Spółką

Spółka działać będzie pod firmą…………………………………………….Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może formy skróconej w brzmieniu: ………………………………………………….Spółka z o.o.

 

§ 2

Spółka zawarta jest na czas …………………………………………………………………………………………….

 

§ 3

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

 

§ 4

Kapitał zakładowy wynosi ……………… i został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik ………………………………………………………… wnosi ………………………………………złotych

Wspólnik ………………………………………………………… wnosi ………………………………………złotych

Wspólnik ………………………………………………………… wnosi ………………………………………złotych

 

§ 5

Przedmiotem działalności spółki jest………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi …………………………………………………………………………………..

I dzieli się na ………………………udziałów po …………………………. złotych. został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik ……………………………………. wnosi ………………………………………złotych

obejmuje ………………………..udziałów po……………………………………złotych każdy.

Wspólnik ……………………………………. wnosi ………………………………………złotych

obejmuje ………………………..udziałów po……………………………………złotych każdy.

Wspólnik ……………………………………. wnosi ………………………………………złotych

obejmuje ………………………..udziałów po……………………………………złotych każdy.

 

 

 

 

§ 7

Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

 

§ 8

Władzami Spółki są : Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Zgromadzenie wspólników może powołać Radę Nadzorczą.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli obecni są Wspólnicy lub ich pełnomocnicy.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których przepisy ustawy wymagają kwalifikowanej większości, większością przez Kodeks Handlowy wymaganą.

 

§ 11

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników;

Podział zysków i pokrycie strat.

Udzielanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Wybór lub odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej .

Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.

Zbycie i nabycie udziałów

Powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego.

Zmiana umowy Spółki .

Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z ………………………………………………. powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres ………………………………………. .

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 13

Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać pełnomocników.

 

§ 14

Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przedstawiciela wybranego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 16

Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody pozostałych wspólników. Prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia mają wspólnicy.

§ 17

Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

 

 

§ 18

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

§ 19

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu i i inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 20

Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

§ 21

Wypisy tego aktu można wydawać stawającym i Spółce w dowolnej ilości

 

§ 22

Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w częściach równych

 

 

 

 

Podpisy:

…………………………..                   …………………………..                            ………………………………

 

Umowa spółki partnerskiej

Repertorium ………… / ……………

 

Akt notarialny

 

W dniu……………………… przed notariuszem ……………. ……………………………, w jego Kancelarii Notarialnej

w …………………….., przy ulicy ……………………………….. stawili się:

1 ………………………………. zamieszkały w ………………………. legitymującym się dowodem osobistym

o serii i numerze …………………….

2 ………………………………. zamieszkały w ………………………. legitymującym się dowodem osobistym

o serii i numerze ……………………..

3 ………………………………. zamieszkała w ……………………….. legitymująca się dowodem osobistym

o serii i numerze ……………………..

Tożsamość stawiających ustalił notariusz na podstawie okazanych dowodów osobistych.

 

Umowa spółki partnerskiej

 

§1

Stawiający, zwani dalej Partnerami, oświadczają, że zawiązują spółkę partnerską o firmie………………………………………… zwaną dalej w umowie „Spółką”.

§2

Siedzibą spółki jest ………………………………………………………………..

§3

Partnerzy w ramach spółki będą wykonywali następujące zawody:

1 …………………………… zawód …………………………………………..
Do wykonywania tego zawodu jest uprawniony na dowód czego przedstawił dokument o nazwie i numerze ………………………………..
wydany przez ……………………………………..

2 …………………………… zawód …………………………………………..
Do wykonywania tego zawodu jest uprawniony na dowód czego przedstawił dokument o nazwie i numerze ………………………………..
wydany przez ……………………………………..

3 …………………………… zawód …………………………………………..
Do wykonywania tego zawodu jest uprawniony na dowód czego przedstawił dokument o nazwie i numerze ………………………………..
wydany przez ……………………………………..

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest ……………………………………………………..

§5

Zdolność reprezentacji Spółki będą mieli jedynie następujący Partnerzy:

1 ……………………………………………………..

2 ……………………………………………………..

 

§6

Prokurentów mogą ustanowić i odwołać jedynie ci Partnerzy, którzy mają zdolność reprezentacji Spółki a mianowicie wymienieni
w § poprzednim Partnerzy:

1 ……………………………………………………..

2 ……………………………………………………..

By ustanowić i odwołać prokurę potrzebna jest zgoda obu wymienionych wyżej Partnerów.

§7

Prowadzenie spraw Spółki zostaje powierzone jedynie tym dwóm Partnerom, którym na mocy powyższych postanowień przysługuje prawo reprezentacji Spółki. Są nimi:

1 ……………………………………………………..

2 ……………………………………………………..

§8

W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest zgoda wszystkich Partnerów, w tym także Partnerów wyłączonych od prowadzenia spraw Spółki.

§9

Za czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności Spółki uważane są te czynności, które powodują powstanie zobowiązania lub przeniesienie prawa o wartości przekraczającej …………………………………………………….

§10

Partner mający prawo prowadzenia spraw Spółki może bez uchwały Partnerów wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić Spółce poważną szkodę.

§11

Za czynność nagłą uznaje się czynność, której niepodjęcie spowodowałoby szkodę w wysokości przekraczającej ………………………..

§12

Za prowadzenie spraw Spółki Partner nie otrzymuje wynagrodzenia.

§13

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§14

Partnerzy wnoszą do Spółki następujące wkłady pieniężne, niepieniężne i własność rzeczy:

1 Partner …………………………………………. o wartości ………………..
2 Partner …………………………………………. o wartości ………………..
3 Partner …………………………………………. o wartości ………………..

§15

Partnerzy zgodnie ustalają następujący udział w zyskach i stratach:

1) Partner ……………………………………………………… – 40 %

2) Partner ……………………………………………………… – 40 %

3) Partner ……………………………………………………… – 20 %

§16

Rok obrachunkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

§17

Każdy z Partnerów może wypowiedzieć Spółkę z sześciomiesięcznym wypowiedzeniem.

§18

Partner ………………………………… godzi się ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Pozostali Partnerzy:

1 ………………………………………………………

2 ………………………………………………………

nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych Partnerów wolnego zawodu w Spółce, jak również za zobowiązania Spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego Partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności Spółki.

§19

Partner nie może, bez wyraźnej zgody pozostałych Partnerów, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki.

§20

Za naruszenie zakazu konkurencji Partner zapłaci na rzecz Spółki kwotę …………………………………….. tytułem kary.

Zapłacenie kary nie ogranicza Partnerów i Spółki w żądaniu wydania Spółce korzyści, jakie osiągnął Partner naruszający zakaz konkurencji lub naprawienia wyrządzonej jej szkody.

§21

Spadkobierca Partnera nie wstępuje do Spółki w miejsce zmarłego Partnera.

§22

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego i zgody wszystkich Partnerów.

§23

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych a w szczególności przepisy o spółce partnerskiej i spółce jawnej.

§24

Odpisy niniejszej umowy można wydawać Partnerom w dowolnej liczbie.

§25

Pobrano tytułem opłaty.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

 

 

………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………
(podpis)                                                                                                                                       (podpis)

 

Umowa przewłaszczenia

UMOWA PRZEWŁASZCZENIA

 

 

zawarta  dnia …………………………. w …………………………………………………………………. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………

zwanym  dalej Kredytodawcą:

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Kredytobiorcą.

 

§ 1

W dniu …………………………… Kredytobiorcy został udzielony przez Kredytodawcę kredyt w wysokości ………………………………… zł na warunkach i terminach spłaty określonych w ……………………………………………………………………………………………………………………….. z dnia …………………………………… W celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu, Kredytobiorca przenosi na Kredytodawcę własność rzeczy ruchomej ……………………………………………………………………………………………………………………..o wartości …………………………………………………..zł

 

§ 2

Kredytobiorca oświadcza, że wymienione rzeczy stanowią jego wyłączną własność, znajdującą się w jego swobodnej dyspozycji i nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.

 

§ 3

Jeżeli w określonym w umowie terminie kredyt wraz z prowizją i odsetkami zostanie spłacony, przeniesienie własności traci moc i Kredytobiorca staje się z powrotem właścicielem rzeczy wymienionej w  § 1.

 

§ 4

Kredytodawca zezwala Kredytobiorcy na bezpłatne używanie oddanych mu w tym celu rzeczy do czasu całkowitej spłaty kredytu lub do chwili otrzymania przez Kredytobiorcę pisemnego żądania Kredytodawcy zwrotu użyczonych rzeczy w związku z  niespłacenia kredytu w terminie.

 

§ 5

Kredytobiorca zobowiązuje się do oznaczenia przewłaszczonej rzeczy w sposób trwały jako przedmiotu przewłaszczenia na rzecz Kredytodawcy oraz oznaczenie to utrzymać do czasu uzyskania z powrotem własności rzeczy.

§ 6

Kredytobiorca jest zobowiązany używać rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób odpowiadający ich  właściwości, ponosi koszty utrzymania rzeczy użyczonej, nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania bez zgody kredytodawcy, jak również ponosi koszty napraw o ile zajdzie taka potrzeba.

 

§ 7

Kredytodawca zobowiązuje się do korzystania z prawa własności przewłaszczonej rzeczy w granicach nie wykraczających poza uzasadnione zabezpieczenie udzielonego kredytu, zwłaszcza zobowiązuje się do nie zbywania rzeczy przewłaszczonej do dnia terminowej spłaty ostatniej raty kredytu, a także do uznania prawa własności Kredytobiorcy po spłaceniu należności przysługujących Kredytodawcy.

 

§ 8

W wypadku niespłacenia kredytu wraz z odsetkami w terminie umownym, Kredytodawca jest uprawniony zbyć przewłaszczone rzeczy, zaliczając uzyskaną cenę na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu albo wynająć rzeczy lub wydzierżawić z zaliczeniem uzyskanego czynszu na spłatę kredytu.

 

§ 9

Koszty i opłaty związane z umową ponosi Kredytobiorca.

 

§ 10

W sprawach nie objętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 11

Zmiany umowy można dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

…………………………………………                                                                      …………………………………………………

Kredytodawca                                                                                                                  Kredytobiorca