Oświadczenie podatkowe

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………

Imię  1 …………………………………………… 2 ……………………………………………….………

Imię ojca ………………………………………, matki …………………………………………….………

Miejsce urodzenia ………………………………, data …………………………………………….………

PESEL ………………………………………….., NIP …………………………………………….………

Miejsce zamieszkania*)

Gmina / Dzielnica ……………………………………………………………………………………………

Ulica ………………………………………………… Nr domu ………Nr mieszkania ……………………

Miejscowość …………………………………… Kod pocztowy ………………………………………….

Poczta ………………………………………….

Urząd skarbowy wg miejsca zamieszkania, w którym podatnik podlega rozliczeniu z podatku dochodowego

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………….

Ulica ……………………………………………………… Nr domu ………………………………………

Kod pocztowy …………………… Miejscowość ……………………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE

pracownika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych (art.32 ust. 3 Ustawy z dn. 26 lipca 19991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. 1991 Nr 80, poz.350)

Niniejszym wskazuję płatnika ………………………………………………………………………

                                                                                                                                      (nazwa zakładu pracy)

jako właściwego do stosowania zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę określoną w art.32 ust.3 ustawy, gdyż:

 1. Nie otrzymuję emerytury lub renty, w tym również renty rodzinnej na rzecz małoletnich dzieci.
 2. Nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną.
 3. Nie otrzymuję zasiłku od organów zatrudnienia.
 4. Nie osiągam dochodów, od których jestem zobowiązany(a) opłacać zaliczki na podstawie art.44 ustawy; tj.
 • z działalności gospodarczej,
 • samodzielnie wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej
  i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również z uprawiania sportu, których przychody są wypłacane przez osoby fizyczne nie będące podmiotami gospodarczymi,
 • z najmu lub dzierżawy,
 • z emerytury i renty otrzymanej z zagranicy,
 • ze stosunku pracy otrzymywanych z zagranicy.

Pouczenie:

Pracownik jest zobowiązany zawiadomić zakład pracy o zmianach w stosunku pracy do stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia przed wypłatą wynagrodzeń za miesiąc, w którym zaszła zmiana (art.32 ust. 1c w/w ustawy).

 

Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym.

Odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.

 

 

 

……………………………………                                                    …………………………………

                           data                                                                                  podpis

*) jest to miejsce stałego lub czasowego zameldowania, nie krótszego niż 2 miesiące. W przypadku osób nie posiadających stałego lub czasowego zameldowania w Polsce należy wpisać miejsce pobytu w Polsce.

Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności

…, … r.

 

 

Izba Skarbowa

w …

 

za pośrednictwem

Urzędu Skarbowego

… w …

 

Skarżący: …

 

 

sygn. …

 

Zażalenie na postanowienie Urzędu Skarbowego w ….

z … r. z wnioskiem o wstrzymanie wykonania egzekucji.

 

 

Na mocy art. 236 § l i art. 238 ordynacji podatkowej:

1. zaskarżam postanowienie Urzędu Skarbowego z … r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

2. wnoszę o wstrzymanie wykonania egzekucji wszczętej na podstawie decyzji … z … r.

 

Uzasadnienie

 

W zaskarżonym postanowieniu Urząd Skarbowy odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec skarżącego uzasadniając to brakiem podstaw i powołując się przy tym na treść art. 56 § l ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Niewątpliwie powołując się na niniejszy przepis Urząd Skarbowy prawidłowo i w sposób dosłowny zinterpretował prawo.

Jednakże pkt l cytowanego przepisu mówi, że postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w przypadku wstrzymania wykonania egzekucji. Tym samym wstrzymanie wykonania egzekucji przez organ nadrzędny wobec Urzędu Skarbowego spowoduje, iż spełni się przesłanka zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Składam niniejszy wniosek o wstrzymanie wykonania egzekucji, ponieważ zachodzą uzasadnione do powody takiego postępowania.

Wszczęcie egzekucji spowoduje, że na egzekucji ucierpię nie tylko ja lecz i cała moja rodzina, a w szczególności małoletnie dzieci, które nie będą miały możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jako, że jestem jedynym żywicielem rodziny.

Niewątpliwie istotnym jest fakt, że w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie przed NSA w …, które to rozstrzygnięcie mieć będzie kluczowe znaczenie dla całej sprawy.

Wobec powyższych faktów wnoszę jak na wstępie.

 

… (podpis)

Zastrzeżenia do projektu decyzji

…, … r.

 

 

 

Urząd Skarbowy

w …

 

 

Strona: …

ul. …

….

 

 

 

sygn. …

 

 

Zastrzeżenia do projektu decyzji wymiarowej

 

 

Zgłaszam zastrzeżenia do przedstawionego mi w dniu wczorajszym, tj. … r. projektu decyzji wymiarowej podatku dochodowego wraz z dodatkowymi wnioskami dowodowymi.

Przede wszystkim, stosownie do brzmienia sentencji decyzji Izby Skarbowej w …. z … r., Urząd Skarbowy w … powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Tak stanowi art. 233 § 2 ordynacji podatkowej mówiący, że organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

Skoro zatem Izba Skarbowa uchyliła poprzednią decyzję, to należy przypuszczać, że dokonała tego w myśl art. 233 § 2 ordynacji.

Wnoszę o:

Przeprowadzenie, w oparciu o treść art. 199 ordynacji podatkowej, dowodu z przesłuchania strony …, na okoliczność dokonania zapłaty dochodzonego podatku.

 

Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej dla przyspieszenia i uproszczenia postępowania.

Przyjęcie za oświadczeń zagranicznych kontrahentów strony, lub wskazanie powodu, dla którego odmawia się pełnej mocy dowodowej j wymienionym oświadczeniom

 

… (podpis)

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

…, … r.

 

Urząd Skarbowy

w …

 

 

Zobowiązanego: …

    ul. …

                                 …

 

 

 

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

 

 

 

Składam, na zasadzie art. 33 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zarzut względem braku wymagalności egzekwowanego obowiązku. Zobowiązany złożył wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji … z … r. wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia postępowania karno-skarbowego.

 

Uzasadnienie

 

Urząd Celny w … w dniu … r. wydał decyzję w sprawie wymiaru należności … .

Decyzję doręczono mi w sposób zastępczy, w konsekwencji czego … r. wysłano mi upomnienie, stosownie do treści art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W imieniu mego mocodawcy … r. złożyłem wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, dopełniając przy tym tejże czynności. Równocześnie złożyłem wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania karno-skarbowego.

Oba wnioski, jak i odwołanie, nie zostały dotychczas rozpoznane, co w myśl art. 35 § l k.p.a. winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 miesięcy, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – art. 35 § 3 k. p. a.

Wobec powyższego, egzekucja jest na obecnym etapie niedopuszczalna, albowiem brak wymagalności egzekwowanego obowiązku.

 

… (podpis)

Żądanie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych

………………………, dnia ………………………..

 

………………………………

 

……………………………….

 

………………………………

(imię i nazwisko, firma)

 

Urząd Skarbowy

………………………….

…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów

podatkowych

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów

prawa podatkowego w następującej sprawie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

według mnie w omawianej sprawie powinny znaleźć zastosowanie następujące przepisy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Przepisy te rozumiem następująco:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

 

Wniosek o zaświadczenie o stanie zobowiązań zbywcy przedsiębiorstwa

………………………, dnia ………………………..

 

 

 

Wnioskodawca

…………………………………….

…………………………………….

Urząd Skarbowy

w ………………………………………..

 

 

Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia

o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy

 

Zwracam się z prośbą o wydanie przez Urząd zaświadczenia o zobowiązaniach podatkowych przedsiębiorstwa ……………………………………………………………., które mam zamiar nabyć w drodze umowy kupna – sprzedaży.

 

 

 

…………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

Wniosek o wznowienie postępowania ostatecznego

………………………, dnia ………………………..

 

Wnioskodawca:

 

…………………………….

…………………………….

 

 

Urząd Skarbowy

w ……………………………………….

 

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego

określającą wysokość zaległości podatkowej

 

 

Zwracam się z prośbą o:

1. wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Urzędu Skarbowego w ………………………………………. z dnia ………………………………. sygn. ……………………………….

2. wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa wyżej.

 

 

Prośbę swą uzasadniam: ……………………………………………………………………………

 

 

 

 

…………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

………………………, dnia ………………………..

Wnioskodawca:

…………………………………..
……………………………..

Urząd Skarbowy

w ………………………………………………………

 

 

 

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

 

 

Zwracam się z prośbą o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego
nr ……………………………………. z dnia …………………………………….. w sprawie ustalenia
wysokości zobowiązania podatkowego za ……………………………………………………………
Prośbę swą uzasadniam: ……………………………………………………………………..

 

 

 
……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

 

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

………………………, dnia ………………………..

 

 

Wnioskodawca:

 

…………………………………..

……………………………..

 

Urząd Skarbowy

w ………………………………………..

 

 

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 

 

Wnoszę o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego

podatku płatnego w formie ………………………………… z tytułu …………………………………………………

wraz z należnymi odsetkami.

Łączna kwota zaległości wraz z należnymi na dzień dzisiejszy odsetkami wynosi …………… zł.

 

Wniosek swój uzasadniam: …………………………………………………………………………….

 

 

 

………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

… (miejscowość), … (data)

… (imię i nazwisko)

… (adres)

Urząd Skarbowy

… (adres)

 Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zawiadamiam, że w dniu … r. zawarłem umowę i powierzyłem prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów … z siedzibą … ul. …

Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane będą zapisy, będzie przechowywana w wymienionym wyżej biurze podatkowym.

… (podpis)