Pismo zawierające wnioski dowodowe – formularz „WD”

Pismo pobierz klikając w link:

Pismo zawierające wnioski dowodowe – formularz „WD”

Drukować dwustronnie!

 

Pozew – formularz „P”

Pobierz wzór pozwu:

Pozew formularz p

Drukować dwustronnie!

 

Wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu

Wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu – WZÓR

 

 

Łódź, dnia 16 lutego 2011 roku

Sąd Rejonowy w Łodzi

Wydział II Cywilny

90-913 Łódź, Al. Kusocińskiego 9

 

Powód:

Emil Nowicki, zam. 91-122 Łódź, ul. Linka 10 m. 2

Pozwany:

Władysław Wolniewicz, zam. 90-007 Łódź, ul. Kwadratowa 2

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi

Gabriela Zapolska

90-304 Łódź, ul. Kownackiego 10

 

sygn. akt: II C 13/05

 

Wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu

 

W załączeniu składam zgodę powoda na wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu toczącego się w niniejszej sprawie i na podstawie art. 633 kpc wstępuję do postępowania po stronie powodowej.

Uzasadnienie

Przedmiotowa sprawa jest sprawą o ochronę interesów konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Powód wyraził zgodę na wstąpienie rzecznika konsumentów do postępowania. Z uwagi na powyższe spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 633 kpc i z tych względów wstąpienie rzecznika konsumentów jest uzasadnione.

 

W załączeniu:

– oświadczenie powoda

– kopia pisma

 

 

 

Wniosek o zabezpieczenie dowodu


 

Łódź, dnia 16 lutego 2011 roku

Sąd Rejonowy w Łodzi

Wydział II Cywilny

90-913 Łódź, Al. Kusocińskiego 9

 

Powód:

Emil Nowicki, zam. 91-122 Łódź, ul. Linka 10 m. 2

reprezentowany przez adw. Annę Wozińską

Kancelaria Adwokacka

90-309 Łódź, ul. Lniana 7

Pozwany:

Władysław Wolniewicz, zam. 90-007 Łódź, ul. Kwadratowa 2

sygn. akt: II C 13/05

Wniosek powoda o zabezpieczenie dowodu

W imieniu powoda, pełnomocnictwo w aktach sprawy, na podstawie art. 310 i nast. kpc, w związku z art. 179 § 3 kpc, wnoszę o przeprowadzenie – w trybie zabezpieczenia – dowodu z dokumentów poprzez zwrócenia się do banku PGW S.A. Odział III w Łodzi, Al. Krasickiego 6, 91-420 Łódź, w celu podania informacji czy pozwany miał otwarte rachunki bankowe we wskazanym banku, jeśli tak, to jaki był stan kont pozwanego na datę 14 września 2005 roku, na okoliczność stanu konta pozwanego na datę zawarcia umowy z powodem.

W oparciu o art. 313 i art. 314 kpc wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu bez wezwania przeciwnika z uwagi na przyjęcie, iż zachodzi wypadek nie cierpiący zwłoki.

 

Uzasadnienie

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy karnej przeciwko pozwanemu. Sprawa karna nie została jeszcze prawomocnie zakończona. Stosownie do obowiązujących przepisów bank ma obowiązek przechowywać dokumentację dotyczącą danego rachunku bankowego w ciągu pięciu lat od dnia jego zamknięcia. Strony zawarły umowę w dniu 14 września 2005 roku. Pozwany miał konto bankowe w banku PGW S.A. Odział III w Łodzi, powód nie zna numeru tego konta. W dzień po dniu zawarcia umowy, według wiedzy powoda, pozwany wypłacił z konta kwotę 50.000 zł. Jest to kwota, która umożliwiłaby pozwanemu wykonanie umowy łączącej strony. Istnieje niebezpieczeństwo, że pozwany celowo wypłacił wskazaną kwotę, a poza tym, że po dokonaniu takiej wypłaty rachunek bankowy pozwanego został zamknięty. Z tych względów istnieje obawa, iż termin pięcioletni przechowywania dokumentów dotyczących rachunku bankowego pozwanego minie w najbliższym czasie i przeprowadzenie wnioskowanego dowodu stanie się niemożliwe, a więc niewykonalne (art. 310 kpc). Stąd przesłanki do zabezpieczenia dowodu są spełnione.

Z uwagi na to, iż jedynie poprzez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu przez Sąd ustalenie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawie informacji jest możliwe, wniosek niniejszy jest uzasadniony.

W oparciu o art. 313 i art. 314 kpc wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu bez wezwania przeciwnika. Wnoszę o przyjęcie, iż zachodzi wypadek nie cierpiący zwłoki, gdyż w dniu 15 września 2010 roku minie pięć lat od wypłaty wskazanej powyżej kwoty z rachunku pozwanego, a powód nie ma wiedzy na temat tego, kiedy ewentualnie zostały zamknięte rachunki bankowe pozwanego.

Załączniki:

1)     odpis wniosku,

2)     opłata sądowa od wniosku 40 zł (art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzsadnieniem

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem – WZÓR

 

Łódź, dnia 16 lutego 2011 roku

Do

Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

Wydział I Cywilny

91-113 Łódź, Al. Kościuszki 2

Powód: Jan Kowalak

zam. 90-123 Łódź

ul. Szlakierska 8/13

Pozwany: Litex Sp. z o. o.

z siedzibą 90-302 Łódź

ul. Krzaczasta 34/17

sygn. akt I C 123/07

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

W imieniu własnym, na podstawie art.  328 § 1 kpc, wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który wydany został w dniu 15 listopada 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, w sprawie o sygnaturze akt I C 123/09 i o doręczenie mi odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Jan Kowalak       

    

 

Pozew w kontroli incydentalnej niedozwolonych postanowień umownych

Pozew w kontroli incydentalnej niedozwolonych postanowień umownych – WZÓR

 

Łódź, dnia 16 lutego 2011 roku

Sąd Rejonowy w Łodzi

Wydział II Cywilny

90-913 Łódź, Al. Kusocińskiego 9

 

Powód:

Emil Nowicki, zam. 91-122 Łódź, ul. Linka 10 m. 2

Pozwany:

Władysław Wolniewicz, zam. 90-007 Łódź, ul. Kwadratowa 2

prowadzący pod wskazanym powyżej adresem działalność gospodarczą pod nazwą FineBuilding Władysław Wolniewicz

 

Pozew o zapłatę

W imieniu własnym wnoszę o:

1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 39.500 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 września 2009 roku do dnia zapłaty,

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych,

3. przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda,

4. wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych,

5. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność sposobu i okoliczności zawarcia i wykonania umowy łączącej strony.

 

Uzasadnienie

W dniu 3 stycznia 2009 roku strony zawarły umowę deweloperską nr 13/2009 (dowód: kopia umowy).

Umowa zawiera w § 7 postanowienie o treści „W przypadku wzrostu kursu dolara w stosunku do złotego, cena lokalu mieszkalnego rośnie w odpowiednim stosunku do tej zmiany, w przypadku spadku kursu, cena lokalu mieszkalnego nie ulega zmianie.”

Umowa zawierana pomiędzy stronami nie była indywidualnie negocjowana, przeciwnie, wpisano do niej tylko moje dane (czyli nabywcy), oznaczenie lokalu mieszkalnego oraz cenę.

Z tych względów należy przyjąć, iż wskazane powyżej postanowienie § 7 umowy nie było uzgadniane indywidualnie (stosownie do treści art. 3851 § 3 kpc). Dodatkowo, kształtuje ono prawa i obowiązki stron w sposób całkowicie nierównoprawny, co rażąco narusza moje interesy jako konsumenta i już przez to jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Powyższy wniosek płynie z faktu, że zakwestionowane postanowienie chroni jedynie przedsiębiorcę – dewelopera przed ewentualnym wzrostem cen na rynku, ale nie gwarantuje takiej ochrony konsumentowi, w przypadku, gdy ceny są obniżane.

Należy więc zakwalifikować postanowienie § 7 umowy jako niedozwoloną klauzulę umowną.

Z treści art. 3851 § 1 kpc wynika, że niedozwolone postanowienie umowne nie wiąże konsumenta. Z tych względów obliczyłem, iż kwota, jaką nadpłaciłem w związku z treścią podanego postanowienia, począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia sporządzenia wezwania do zapłaty, wynosiła 39.500 zł (dowód: kopia wyliczenia). Wezwanie do zapłaty zostało doręczone pozwanemu w dniu 1 września 2009 roku i wzywało do zwrotu wskazanej kwoty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (dowód: kopia wezwania, kopia dowodu doręczenia wezwania). Z uwagi na powyższe pozwany jest w zwłoce od dnia 9 września 2009 roku.

Z tych względów pozew jest uzasadniony.

 

W załączeniu:

– dowody wymienione w treści pozwu,

– odpis pozwu i załączników,

– dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 1.975 zł.

 

Pozew o uznanie postanowienia wzorca umownego za niedozwolone

Pozew o uznanie postanowienia wzorca umownego za niedozwolone – WZÓR

 

Warszawa, dnia 16 lutego 2011 roku

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

 

Powód: Zbigniew Ratajczyk

zam. 00-312 Warszawa, ul. Lniana 7 m. 3

Pozwany:

Xenot Sp. z o. o.

z siedzibą 00-309 Warszawa, ul. Łowicka 16

 

 

Pozew o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

 

W imieniu własnym, na podstawie art. 47938 kpc,  wnoszę o uznanie postanowienia wzorca umowy stosowanego przez pozwanego w par. 7 umowy sprzedaży w brzmieniu: „Nabywca nie może potrącić swojej wierzytelności z wierzytelnością Spółki.” za niedozwolone i zakazanie jego stosowania.

Uzasadnienie

 

Zawarłem z pozwanym w dniu 5 maja 2009 roku umowę sprzedaży (dowód: kopia umowy). Umowa miała charakter umowy adhezyjnej, pozwany korzystał z wzorca umowy i nie była ona negocjowana. Umowa zawiera w par. 7 postanowienie w brzmieniu: „Nabywca nie może potrącić swojej wierzytelności z wierzytelnością Spółki.” Stosownie do treści art. 3853 pkt 3 kc jest to niedozwolone postanowienie umowne. Rejestr Postanowień Wzorców Umowy Uznanych za Niedozwolone nie zawiera wskazanej powyżej klauzuli w brzmieniu identycznym, ewentualnie zbliżonym. Z tych względów pozew jest uzasadniony.

 

W załączeniu:

– kopia umowy z dnia 5 maja 2009 roku,

– odpis pozwu i załącznika.

 

Wezwanie do wydania przedmiotu

…………………………………………. 20………. r.

(miejscowość, data)

 

 

Wezwanie do wydania przedmiotu

 

 

Wzywam ………………………………………………………………………………………………………………… do

wydania ……………………………………………………………………………………………………………………….

w terminie ………………………………………………… dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania,

jak również do zawiadomienia mnie o terminie i miejscu odbioru.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy nami po dokonaniu przeze mnie zapłaty ceny, …………….

…………………………………………. miała zostać mi dostarczona w terminie ……………………………..

dni. Wymaganą kwotę uiściłem dnia ……………………………………………………. Do chwili obecnej

przedmiotowa rzecz nie została mi dostarczona. Nie zostałem również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie proszę traktować jako ostateczne. W przypadku nie wydania przez Pana przedmiotu w określonym terminie, skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego.

  

Z poważaniem 

 

………………………………….. 

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Kliknij w poniższy link, aby pobrać dokument:

ZaN Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Załącznik uzupełniający do pozwu z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Kliknij w poniższy link i zapisz dokument na komputerze:

UZ-załącznik uzupełniający do pozwu z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa pow