SPRZECIW DO WYROKU ZAOCZNEGO WZÓR

…………………………………………..

 

Sąd Rejonowy  w ……….. Wydział Gospodarczy   Powód: …………….   Pozwany: ………………  Sgn. akt 000/00 Wartość przedmiotu sporu: ……………….

Sprzeciw do wyroku zaocznego

Wnoszę o:

1. Uchylenie wyroku zaocznego Sadu Rejonowego w …………… z dnia………. sgn. sygn. akt, doręczonego w dniu …………….. roku i oddalenie powództwa, 2.

Read More

POZEW O NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY – UMOWY O PRACĘ WZÓR

………………………………………………

 

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy  w ……………………….     Powód: ……………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. Pozwany: …………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. 

   

Pozew o nawiązanie stosunku pracy – umowy o pracę

 

    Powód wnosi o 1. Nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy – umowy o pracę z dniem ……………..r. w taki sposób, że pozwany zatrudni powoda na dotychczasowym stanowisku pracy ………………. przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………… 2.

Read More

ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE SĄDU WZÓR

… (miejscowość), … (data)

 

Sąd Okręgowy w … Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sadu Rejonowego w …   Powód: … (imię i nazwisko  … (adres) Wpis do ewidencji 123456 w … (urząd)   Pozwany:  … (nazwa firmy)       … (adres)   Sgn. akt … Wartość przedmiotu zaskarżenia: … zł.

 Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania

  Zaskarżam postanowienie sądu o

Read More

POZEW O ZACHOWEK WZÓR

… (miejscowość), … (data)   Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Powód: Andrzej Przaśny zam. …   Pozwany: Piotr Mądry zam. …   Wartość przedmiotu sporu: … zł

Pozew o zachowek

  W imieniu własnym wnoszę o:

Read More

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ WZÓR

… (miejscowość), … (data)

 

 Sąd Rejonowy w … Wydział Rodzinny i Nieletnich    Wnioskodawca: … (imię i nazwisko) zam. … (adres)   Uczestnik: … zam. …  

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Wnoszę o: 1. Orzeczenie pozbawienia …  (imię i nazwisko)władzy rodzicielskiej nad jej synem … (imię i nazwisko), urodzonym … (data) w … (miejscowośc). 2. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:   … (imię i nazwisko) zam. … (miejscowość)  

Uzasadnienie

Read More

POZEW O ROZWÓD WZÓR

… (miejscowość), … (data)     Sąd Okręgowy w … Wydział II Cywilny   Powód: Stanisław Zieliński, zam. w … (adres) Pozwana: Elżbieta Zielińska, zam. w … (adres)  

Pozew o rozwód

  W imieniu własnym wnoszę o: Rozwiązanie małżeństwa powoda

Read More

POZEW O ALIMENTY WZÓR

Pozew o alimenty WZÓR

. . . (miejscowość). . . . dnia . . . (data) . . .

Sąd Rejonowy w . . . (miejscowość siedziby sądu) Wydział Rodzinny i Nieletnich Powód: . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) reprezentowany rzez matkę/ojca: . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) Pozwany: . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) Wartość przedmiotu sporu . . . (określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zł

 Pozew o alimenty

Read More

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU WZÓR

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

. . . (miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .

 

Sąd Rejonowy

w . . . (miejscowość siedziby sądu) . . .

(Sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego)

Wydział I Cywilny

  Wnioskodawca: . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .   Uczestnicy: 1. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 2. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 3. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) 4. . . . (imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym)

Wniosek

o stwierdzenie nabycia spadku po . . .(imię, nazwisko spadkodawcy) . . .

  

Read More