PROŚBA O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO I OKOLICZNOŚCIOWEGO Z POWODU ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

PROŚBA O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
I OKOLICZNOŚCIOWEGO Z POWODU ZAWARCIA
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 

………….., dnia …………………..

 

………………………………
(osoba zainteresowana)

Read More

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników

               ……………………………………………………………………………………………………

               …………………………………………………………………………………………………….

                                                                            (nazwa i siedziba pracodawcy)

Read More

Kwestionariusz osobowy

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ...............................................

Read More

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ – ZWOLNIENIA GRUPOWE

(pieczęć pracodawcy)                                    …………………………. (miejscowość i data)
     
(numer REGON-EKD)
 
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM
Pan
…………………….     
(imię i nazwisko)

1.    Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu …………….. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu …………. .

Read More

PRZYJĘCIE WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ WZÓR

PRZYJĘCIE WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
……………………, dnia …….
Szanowny Panie!

Z przykrością przyjmuję Pańskie wypowiedzenie umowy o pracę i

Read More

UMOWA ZLECENIA WZÓR

 

UMOWA ZLECENIA

 

zawarta dnia…………………………… w………………………………………………………………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Zleceniodawcą , a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej  Zleceniobiorcą.

§ 1

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

dla Zleceniodawcy i w jego imieniu.

§ 2

Zleceniobiorca nie powierzy dokonania  czynności prawnej o której mowa w § 1 osobie trzeciej.

§ 3

Read More

UMOWA O PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI WZÓR

…………………………………………                                                      …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                   (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD

 

 

Umowa o pracę członka zarządu spółki

  zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Read More

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW WZÓR

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW

 

 ………………………., dnia ………………..

  …………………………………….. (imię i nazwisko pracownika)   ………………………………………. (adres)    

Szanowny Panie!

Z pewnością orientuje się Pan w trudnej sytuacji firmy, z którego to powodu jesteśmy zmuszeni do redukcji niektórych etatów. Z przykrością muszę poinformować, że

Read More

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU I USTALENIU WYNAGRODZENIA WZÓR

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU I USTALENIU WYNAGRODZENIA

   

     ………………………, dnia …………..

 

Adresat: ……………………………….

   Szanowny/-a Panie/Pani!  

Mamy przyjemność poinformować Pana/Panią o akceptacji podania o zatrudnienie w naszej firmie na stanowisku …………………, na czas określony. W pierwszym okresie pracy

Read More

UMOWA O PRACĘ WZÓR

……………………………………                                                            …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                 (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD

 

Umowa o pracę

  zawarta w dniu …………………………….. w …………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

Read More