Umowa na czas zastępstwa

  

……………………………………………..                                                                 ………………………………………….

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                 (miejscowość, data)

  

 

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

 

zawarta w dniu  ……………………………… w  ………………………………………………………  pomiędzy:

 1. ……………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………, zwanym dalej  Pracodawcą,

a

 1. ………………………………………………………………..zamieszkałą (zamieszkałym)

w    ……………………………………………………………….., zwaną dalej Pracownikiem.

 

 

Na podstawie art. 25 §1  Kodeksu Pracy strony zgodnie ustalają: 

 

 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na zastępstwo Pani …………………………………….., której udzielono urlopu bezpłatnego na okres od  ………………………………………….. do……………………….
 2. Pracownik będzie zatrudniony na stanowisku ……………………………
 3. Do obowiązków Pracownika należy: …………………………………………………………….
 4. Pracownik będzie wykonywał pracę w ……………………………………………………………………….

                                                                                   (miejsce wykonywania pracy).

 1. Pracownik zostaje zatrudniony w wymiarze    ……………………………………………………  etatu.
 2. Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ………………………………… brutto miesięcznie.
 3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwuty­godniowym wypowiedzeniem.
 4. Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy w dniu ……………………………………………..
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

      ……………………………………..                                                                    …………………………………….    

            podpis Pracodawcy                                                                                           podpis Pracownika

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – wzór

Rozwiązanie umowy o pracę

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

 

 

 

………………………………………………………….                                                                  ………………………………

 

………………………………………………………….                                                                                 (data)

(nazwa i adres pracodawcy)

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, pracownika)

 

 

 

Z dniem ……………………………………………… rozwiązuję bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą dnia ……………………… na podstawie art. ………………….Kodeksu Pracy z powodu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

(podpis pracodawcy)

 

Protokół wypadku przy pracy

……………………………………………………

  (nazwa pracodawcy – przedsiębiorstwa)

………………………………………………….

(kod EKD/PKD)

 

 

Protokół nr    …………. / …………….. r.

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

 

1. Zespół powypadkowy w składzie:

a)………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                          (imię i nazwisko)                                                             (funkcja)

 

 

dokonał w dniach od …………………….. r. do …………………….. r. ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu w dniu …………………. r. o godz. ………… uległ(a) Pan(i) ………………………………………………………………………. ur. …………………. w …………………………………………………..

                                                                                                        (dzień- miesiąc- rok)                                   (miejscowość)

 

zam. w ……..-…………..       ……………………………………………..

                   (kod pocztowy)                                (miejscowość)

 

ul. ……………………………………………………………. nr ……………. m. …………………. zatrudniony(a) w …………………………… na stanowisku ……………………………………………………………………………

………….. ………………………………………….

              

2. Wypadek zgłosiła (a)………………………………………………………………. w dniu …………….. r.

3. Rodzaj wypadku:   indywidualny – zbiorowy ,  śmiertelny,  ciężki,  powodujący czasową niezdolność do pracy.

4. Ustalono następujące przyczyny wypadku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Skutki wypadku (miejsce i rodzaj urazu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Stwierdza się, że powyższy wypadek:            JEST               NIE JEST

–   wypadkiem przy pracy, wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy,

–   wypadkiem przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,

co uzasadnia się następująco:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. W związku z wypadkiem ustalono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy albo innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (podać dowody)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

9. Stwierdzono, że pracownik będąc w stanie nietrzeźwości przyczynił się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (podać zawartość alkoholu we krwi poszkodowanego albo inne dowody):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Wnioski i środki profilaktyczne:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Poszkodowanego zapoznano z niniejszym protokołem oraz pouczono o prawie zgłoszenia do protokołu uwagi i zastrzeżeń (zgłoszone uwagi i zastrzeżenia należy dołączyć do protokołu).

……………………………………………………………………..   ………………      ……………………….             (imię i nazwisko poszkodowanego pracownika)                                             (data)                             (podpis)

 

12. Podpisy członków zespołu uczestniczących w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku:

 

a) …………………………………………….                     b) ……………………………………….

 

13. Protokół sporządzono w dniu:             ……………………….. r.

14. Przeszkody lub trudności, które uniemożliwiały sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Protokół zatwierdzono w dniu              ……………………….. r.                   

                                          ………………………………………….                                                                              (podpis pracodawcy)

16. Potwierdzenie odbioru protokołu:  …………………………………………………………………………….

                                                       

Data: doręczenia / przesłania:     ………………….. r.

                                                                                                            

 

17 Wykaz załączników: ………………………………………………….      ………………………………………

                                      ……………………………………………………      …………………………………… …

                                      ……………………………………………………     ……………………………………….

POUCZENIE

1) Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać z treścią protokołu poszkodowanego pracownika, a w razie wypadku śmiertelnego uprawnionego członka rodziny pracownika, który ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

2) Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu rejonowego – sądu pracy w ……………………… ……………………………….. z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika, może wystąpić również organizacja związkowa, działająca u pracodawcy zatrudniającego  poszkodowanego pracownika. Roszczenia ze stosunku pracy są wolne od opłat sądowych.

 

 

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie)

  

 

…………………….……………                                                                                                              ……………………………..

(pracodawca)                                                                                                                                 (miejscowość, data)

 

 

Pan (Pani)

…………………………

…………………………

(pracownik)

 

Na podstawie przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy, mając na względzie następujące, uzasadnione potrzeby pracodawcy …………………………………………………………………………………..

powierzam Panu (Pani) tymczasowe wykonywanie pracy na stanowisku ……………………………. ………………..

w okresie od dnia ………………………. do dnia …………….… .

 

Przeniesienie nie powoduje zmiany dotychczasowego wynagrodzenia.

 

……………………………………………….

(podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń
w imieniu pracodawcy)

 

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

 

 

 

 

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

……………………………………………….

 

(miejscowość, data)

zawarte dnia…………………………………. w ……………………………………………………………………….

pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i siedziba pracodawcy)

 

 

zwanym dalej pracodawcą, reprezentowanym przez ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

 

 

a Panem(nią) ……………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, adres)

 

zwanym dalej pracownikiem, o następującej treści:

z dniem ………………………………………………………………….. pracodawca i pracownik zmieniają

umowę o pracę na mocy porozumienia stron. W miejsce dotychczasowych warunków umowy

dotyczących ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(wyszczególnienie warunków umowy ulegających zmianie)

będą obowiązywały następujące warunki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(wyszczególnienie nowych warunków umowy)

 

W pozostałym zakresie umowa o pracę zawarta pomiędzy stronami  pozostaje bez zmian.

 

……………………………………….                                                 ……………………………………………….

(podpis pracownika)                                                             (pieczęć i podpis pracodawcy lub

osoby działającej w jego imieniu)

 

Oświadczenie pracownika o niekaralności

…………………………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O NIEKARALNOŚCI

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że nie byłem(-am) karany(-a) i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne.

Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczanie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k.).

 

 

 

………………………….

(data i podpis pracownika)

 

Oświadczenie do umowy zlecenia

 

 

………………………………………………………………..

                               / imię i nazwisko /

 

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

/ adres zamieszkania /

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Oświadczam, że :

 

1) jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w wymiarze ……………………. etatu

w / nazwa i adres zakładu pracy / ……………………………………………………………..

…..……………………………………………………………………………………………..

i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne / wynagrodzenie brutto /  z  w/w

stosunku pracy jest niższa , wyższa /* od kwoty najniższego wynagrodzenia tj. 1.126,00 zł,

 

2) wykonuję pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z / nazwa i adres firmy / ….………..

……………………………….………………………………………………………………….

i od wynagrodzenia osiąganego z tego tytułu odprowadzam składki na ubezpieczenia społeczne,

 

3) prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą / nazwa i adres firmy / ……………………..

……………………………….………………………………………………………………….

i z tego tytułu odprowadzam składki na ubezpieczenia społeczne,

 

4) podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacam składki na KRUS,

 

5) jestem uczeniem/studentem /* w wieku do ukończenia 26 roku życia / nazwa  i adres

uczelni / szkoły oraz nr legitymacji /

……………………………….………………………………………………………………….

……………………………….………………………………………………………………….

 

W związku z powyższym wnoszę / nie wnoszę /* o objęcie ubezpieczeniem społecznym i odprowadzenie składek ZUS.

 

 

Oświadczam, że powyższe oświadczenie wypełniłem(am) zgodnie z prawdą i że świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej z art. 247 paragraf 1 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

 

 

 

………………………………                                               ………………………………………

/  data /                                                                                                      / podpis osoby składającej oświadczenie /

 

/* niepotrzebne skreślić

Kwestionariusz osobowy pracownika niepełnosprawnego

Kwestionariusz Osobowy

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………..

a) nazwisko rodowe …………………………………………………………………………………………………………………….

b) imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………………..

c) nazwisko rodowe matki …………………………………………………………………………………………………………..

2. Data i miejsce urodzenia 3. Obywatelstwo
4. Numer ewidencyjny (PESEL) 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
6. Miejsce zameldowania: ………………………………………………………………………………………………………………

(dokładny adres)

……………………………………………………………………………………………………..                  …………………………….

(adres do korespondencji)                                                                                                                         (telefon)

7. Wykształcenie ……………………………………………………………………………………………………………………………

a)     nazwa szkoły i rok ukończenia ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zawód

Specjalność

Stopień

Tytuł zawodowy – naukowy

8. Wykształcenie uzupełniające

a) podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania ……………………………………………

Kursy

studia podyplomowe

9. Wypis z orzeczenia KIZ z dnia ………………………………………………………………………………………………….. .

a)     zaliczenie do inwalidów o stopniu niepełnosprawności………………………………………………………………

w związku z ………………………………………………………………………………………………………………………….

b)     inwalidztwo istnieje od …………………………………………………………………………………………………………..

c)     inwalidztwo jest trwałe-czasowe. Termin badania kontrolnego …………………………………………………..

 

d)     oświadczam, że :  *

–        nie mam prawa do renty

–        mam prawo do renty, ale świadczenie rentowe mam zawieszone

–        pobieram rentę z ZUS

 

e)     numer renty …………………………………………………………………………………………………………………………

f)      Oddział ZUS …………………………   ulica ……………………………………… numer ………………………………..

kod pocztowy ……………………..   miejscowość ………………………………………………………………………….

 

*  niepotrzebne skreślić

10. Rodzaj schorzenia …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Krótki opis przebiegu choroby …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

11. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

okres

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko pracy

Od

do

       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
12. Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy ……………………………………   ulica …………………………………………………. numer ………….

Kod pocztowy ……………………..   miejscowość ………………………………………………………………………………

13. Dodatkowe uprawnienia, zainteresowania np. prawo jazdy, obsługa komputera, inne

umiejętności  ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

znajomość języków obcych

Słaba

Biegła

14. Stan rodzinny (imiona, daty urodzenia współmałżonka i dzieci, PESEL)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 15. Proszę o zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych niżej wymienionych członków rodziny

pozostających na moim utrzymaniu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przynależność do Kasy Chorych ………………………………………………………………………………………………..

16. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, adres, telefon)

17. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 4 i 6 są zgodne z dowodem osobistym:

seria ………….  numer …………………………… wydanym przez …………………………………………………………..

w …………………………………………dnia ………………………………………… albo innym dowodem tożsamości

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………              ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                        (podpis osoby składającej kwestionariusz)

 

 

 

………………………………………………………………….

Podpis Szefa/koordynatora/Dyrektora Oddziału

Karta szkolenia wstępnego bhp

 

 

……………………………………………………..

(nazwa pracodawcy lub pieczęć)

 

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

 1. Imię i nazwisko osoby

odbywającej szkolenie……………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Nazwa komórki organizacyjnej …………………………………………………………………………………………

 

3. Instruktaż ogólny

 

Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ……………………………………………………..r.

 

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 
   

…………………………………………………………………………

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

4. Instruktaż stanowiskowy

 

1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………..przeprowadził w dniach ……………………………………..r. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan (i)………………………………………………….

………………………………………………………………… został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

……………………………………………………………

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

 

 

 

………………………………………………………………………….

(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 

2**) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy …………………………………………………………………..

………………………………………………………………..przeprowadził w dniach ……………………………………….r. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan (i)…………………………………………………..

………………………………………………………………… został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………………….

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

 

 

 

…………………………………………………………………………..

(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 
* Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac.

** Wypełnić w przypadkach, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Aneks do umowy o pracę

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

 

 

 

Niniejszy aneks zawarto  dnia ………………………… w …………………………………………. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez …………………………………………………………..

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej pracownikiem.

 

§1

 

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ………………………………… zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w dniu ……………………………………………..

 

§2

 

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących ……………………………………………

będą obowiązywały następujące warunki:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

 

 

 

 

…………………………………….                                                  ………………………………………….

podpis pracownika                                                                 podpis pracodawcy