Pozew o odszkodowanie za wygaśnięcie umowy o pracę

 

Sąd Rejonowy ……………………………
Sąd Pracy w ……………………………………

Powód: ……………………………………….
………………………………………
……………………………………….

Pozwany: …………………………………….
………………………………………
………………………………………

 

Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Nakazanie pozwanemu przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku …………………………….. pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………………………………………………….

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości ………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ……………………………………………………
Uzasadnienie
Na podstawie art. ……………… k. p powód dochodzi w pozwie od pozwanego przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania.

W przypadku przywrócenia do pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w okresie od …………………………………… do ………………………………….. z powodu bezpodstawnego wygaśnięcia umowy o pracę.

Zaistniała sytuacja przedstawia się w sposób następujący: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………….
Podpis powoda

 

Potwierdzenie poniesionych kosztów podróży służbowych

 

DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW

 

…………………, dnia …………….

 Szanowni Państwo!

W związku z tym, że w firmie prowadzona jest ewidencja kosztów poniesionych podczas podróży samochodami służbowymi, by uzyskać zwrot wszystkich poniesionych kosztów, należy załączyć rachunki za paliwo, parkingi i ewentualne naprawy.

Oprócz tego, wymagamy dostarczenia informacji o ilości przejechanych kilometrów, stanów licznika przed i po podróży oraz dane dotyczące czasu jej trwania.

Wszystkie wyżej wymienione informacje trzeba załączyć do tygodniowego sprawozdania, które należy składać w sekretariacie.

 

Dziękujemy za wywiązywanie się z powyższych zaleceń.

……………………………………

(podpis)

 

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

INFORMACJA PRACOWNIKA O KOSZTACH PONIESIONYCH PODCZAS PODRÓŻY

 

……………………………………………

(data)

…………………………………………………….

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

Podróż służbowa do ………………………………………

Obejmuje okres od ………………… do ………………..

 

 

PONIESIONE WYDATKI:

Hotel /zakwaterowanie

Wyżywienie

Opłaty

Koszty przejazdu ( pociąg autobus)

Samochód osobowy- przejechanych kilometrów

łącznie

Parkingi

Telefon

Pozostałe

 

PONIESIONE WYDATKI:

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

 

 

Potwierdzam, że powyższe wydatki pokrywają się z rzeczywiście poniesionymi i są zgodne z wymogami firmy.

Załączam rachunki.

 

……………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

Zgadzam się na pokrycie powyższych kosztów.

 

…………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

 

 

 

……………………., dnia …………………

 

POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ

 

zawarte dnia ……………………………………….w …………………………………………………………………… pomiędzy……………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Pracownikiem

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Pracodawcą.

§ 1

 

Z dniem …………………………………………. Pracownik i Pracodawca rozwiązują umowę o pracę zawartą dnia ………………………………………  na czas …………………………………………….. na mocy zgodnego porozumienia stron.

 

§ 2

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………….                                    ……………………………………..

podpis pracownika                                                                 podpis pracodawcy

 

Wypowiedzenie warunków pracy

…………………………………………….                                                                              ………………………..

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                                    (miejscowość, data)

lub miejsce zamieszkania)

 

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

przez pracodawcę

 

Wypowiadam Panu(i)……………………………………………………….. z dniem ………………………………

następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia …………………….

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

w związku z…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia ………………….., będą obowiązywały następujące warunki umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.)

 

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia ……………………., nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ……………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

 

 

………………………………………………………..

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu)

 

Wypowiedzenie umowy o pracę za skróconym okresem wypowiedzenia

……………………………………………..                                                                 …………………………………………..

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                                                     (miejscowość, data)

lub miejsce zamieszkania)

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

 

 

Z dniem ………………………….  wypowiadam Panu(i) …………………………………………………………………………………………………………………………………….umowę o pracę z dnia …………………………………………………………. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi ……………………………………………………………………………… i upłynie w dniu …………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać długość okresu wypowiedzenia)

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

 

………………………………………….

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu)

 

 

 

 

……………………………………………………………………………..

(potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data)

 

 

 

Wniosek o urlop bezpłatny

…………………………, dnia……………

………………………………………………….

  imię i nazwisko, stanowisko

 

 

 

 

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

(pracodawca)

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO

 

 

Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w wymiarze ………………………………………………. dni

od dnia……………………………………………………. do dnia ……………………………………………………….

Swój wniosek motywuję…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………….

                                                                                                     podpis pracownika

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  

 

…………………………………….                                                                                          …………………………………..

(Pieczęć pracodawcy)                                                                                                                   (miejscowość , data)

 

……………………………………………

  numer REGON – EKD

 

 

 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

PO USTANIU STOSUNKU PRACY

 

 

zawarta  dnia ……………………. w ………………………………………………………………………. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Pracownikiem

§ 1

 

W związku z dostępem Pracownika do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, Pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej oraz do tego, że nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną po ustaniu stosunku pracy.

§ 2

 

Czas trwania zakazu określonego w § 1 wynosi …………………………………………………. od momentu rozwiązania umowy o pracę bądź jej wygaśnięcia.

§ 3

 

1. W okresie o którym mowa w § 2 Pracodawca wypłaci Pracownikowi odszkodowanie w wysokości …………………………………………………… zł, co stanowi ……………….% wynagrodzenia otrzymywanego przez Pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

2. Odszkodowanie o którym mowa w punkcie 1. będzie wypłacane w miesięcznych, równych ratach do ……………………………………………. dnia każdego miesiąca przez okres trwania zakazu.

 

§ 4

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………                                         ………………………………………………………

(podpis pracownika)                                        (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do

                                                                                                  działania w jego imieniu)

 

Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

zawarta dnia …………………….w …………………………………………………………………………. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Pracownikiem.

§ 1

Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki ………………… o pojemności silnika …………………………………

nr rejestracyjny ………………………..

§ 2

Strony uzgadniają warunki używania do celów służbowych samochodu określonego w § 1 .:

………………………………………………………………………………………………..

§ 3

1.  W zamian za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach zamiejscowych pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu na podstawie przepisów w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.

2.  Każdorazowo pracodawca określa wysokość zwrotu na podstawie polecenia wyjazdu służbowego w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów  przez obowiązującą stawkę za jeden kilometr w myśl przepisów o których mowa w ust. 1

§ 4

Koszty o których mowa w § 3 zostaną zwrócone Pracownikowi tylko wtedy gdy Pracodawca wyrazi zgodę na skorzystanie z prywatnego samochodu Pracownika w celu służbowym.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez strony bez wypowiedzenia.

§ 6

Zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.06.1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (M. P. nr 39 poz. 387 z puźn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. 41 poz. 239) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………….                                     …………………………………………

       podpis pracownika                                                                       podpis pracodawcy

Umowa o prace z odpowiedzialnością materialną

…………………………                                                                                                       ……………………………

  (pieczęć jednostki)                                                                                                               (miejscowość i data)

 

 

 

UMOWA O PRACĘ

z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

 

 

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:

 

…………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Pracodawcą

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………, a

Pracownikiem …………………………………………………………………………………………………………

zatrudnionym na stanowisku …………………………………………………………………………………

na ……………………………………………………………………………………………………………………………….

     (okres próbny, czas nieokreślony, czas wykonywania określonej pracy)

 

 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:   

 

a)      rodzaj umówionej pracy ……………………………………………………………………………………… 

 

b)      miejsce wykonywania pracy ………………………………………………………………………………..
                                                                               (nazwa, numer kasy i adres)       …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

c)      wymiar czasu pracy …………………………………………………………………………………………….

                                           (pełny etat, część etatu)      

 

d)      wynagrodzenie …………………………………………………………………………………………………..                                         

e)      Inne warunki zatrudnienia ……………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Data rozpoczęcia pracy …………………………………………………………………………………………….        

                                                                                          

 

 1. Pracodawca powierza, a Pracownik przyjmuje prowadzenie kasy nr ………………………………

w ……………………………………………………. na zasadzie pełnej odpowiedzialności materialnej z obowiązkiem wyliczenia się ze środków pieniężnych i innych składników majątkowych oraz druków znajdujących się w kasie. 

 

 1. Odpowiedzialność materialna Pracownika rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu przekazania – przyjęcia kasy na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej metodą spisu z natury. 

 

 

 

 

 

 1. Z powierzonych składników mienia – pieniężnych i rzeczowych – oraz druków Pracownik zobowiązuje się w pełni wyliczyć, pokrywając wszelkie niedobory, szkody i  straty powstałe w tym mieniu, jeżeli nie udowodni braku swojej winy. 

 

 1. Podstawą wyliczenia się z powierzonego mienia jest spis z natury na początek i koniec okresu rozliczeniowego oraz dokumentacja przychodowo-rozchodowa kasy, uwzględniająca przychody i rozchody środków pieniężnych (również druków), po potwierdzeniu obrotów i sald ewidencji Pracodawcy. 

 

 1. Wszelkie nadwyżki (superaty) w powierzonym mieniu, ujawnione w rozliczeniu poinwentaryzacyjnym, niezaliczone na poczet niedoborów lub niemożliwe do wyjaśnienia, przechodzą na dobro Pracodawcy. 

 

 1. Pracownik zobowiązuje się do prowadzenia kasy zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami, instrukcjami i zarządzeniami wydanymi przez Pracodawcę. 

 

 1. Pracodawca zapewnia Pracownikowi dobre warunki pracy, podnoszenie kwalifikacji  zawodowych, świadczenia socjalne i bhp, a także zabezpieczenia mienia kasy odpowiednim systemem ochronnym.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa pracy i prawa cywilnego.

 

 1. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Pracownik, a 2 egzemplarze – Pracodawca.

 

Do umowy załącza się*: 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Pracownik przyjmujący

odpowiedzialność materialną

 

………………………………..                                                                ………………………………………

(data i podpis Pracownika)                                                            pieczęć i podpis Pracodawcy)

 

 

 

*) zakres czynności, instrukcję kasową, instrukcję o kontroli i obiegu dokumentów oraz inne regulaminy lub instrukcje wewnętrzne