ZGODA NA PUBLIKACJĘ / WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………, zamieszkały(a) w …………………..…..,

przy ul. …………………………,

identyfikujący(a) się numerem PESEL …………………..………..…

wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w

formie ……………………………………..

przez

………………………………………………….

w związku z (np. wykonywaniem obowiązków pracowniczych na podstawie umowy o pracę ) w celu: …………………………………………

 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

 

 

 

…………………………………………

(miejscowość, data)

  ………………………………………………

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

Protokół zdawczo-odbiorczy

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

 

 

do Umowy (rodzaj umowy):……………………………………………………………….……

 

nr ………………………….. z dnia ………………………………………….

 

 

sporządzony w dniu………………………………………….. w … w sprawie odbioru

 

Zamawiający: ……………………………………………………………………………..…….

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………….

 

Przedmiot umowy: (1) ……………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Wykonawca przekazał wykonane dzieło, a Zamawiający przyjął je bez zastrzeżeń stwierdzając, że dzieło wykonane zostało zgodnie z zawartą umową. Wykonawca przenosi jednocześnie na Zamawiającego własność przekazanych egzemplarzy dzieła.(2)
  2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy: (2)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca w terminie ………………………………… uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w pkt 2 niniejszego protokołu.

 

 

ze strony Zamawiającego :                                     ze strony Wykonawcy:

 

 

 

 

………………………………………                ……………………….…………….

 

 

 

 

(1) – należy podać również formę i ilość egzemplarzy dzieła

(2)-  właściwe zaznaczyć

 

 

…………………………………….……..…

Imię i nazwisko Wykonawcy

……………………………..……………….

Stopień, tytuł naukowy

………………………………………………

Adres zamieszkania

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

 

z wykonania zajęć dydaktycznych

zrealizowanych na podstawie umowy o dzieło

 

nr …………………….…..     za okres od ………….…….………. do ……..………………….

 

Nazwa przedmiotu

/wg planu/

Kierunek studiów Rok i semestr studiów Liczba grup Liczba godzin wykonanych
Godziny przedmiotu x liczba grup
WY CA SM KW/LB
               
               
               
               
               
Ogółem liczba godzin:        

 

Oświadczam, że powyższe zajęcia wykonałem/am:

 

 

 

…………………………………………………….

(data, podpis wykonawcy)

 

Potwierdzam wykonanie w/w zajęć zgodnie z umową i bez zastrzeżeń, na obliczoną kwotę:
 

 

 

…..…………………..

(kierownik studiów/

Dyrektor Instytutu)

 

 

 

………………………

(Dziekan/kierownik jednostki lub osoba upoważniona)

 

Obliczenie wynagrodzenia:

Liczba godzin poszczególnych rodzajów zajęć Stawka wynagrodzenia za godzinę RAZEM
 WY      
CA      
SM      
KW/LB      
Razem:   RAZEM:  

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

ODBIORU UTWORU

 

do Umowy (rodzaj umowy):…………………………………………………….……………

nr ………………………………   z dnia …………………………………..

 

sporządzony w dniu ……………………….……… w Lublinie w sprawie odbioru utworu

Nabywca: ………………………………………………………………………………………..

Autor: ……………………………………………………………………………………………

Przedmiot umowy: (1) .……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Autor przekazał utwór, a Nabywca przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, że utwór spełnia kryteria określone umową. Autor przenosi jednocześnie na Nabywcę własność przekazanych egzemplarzy utworu.(2)
  2. Nabywca zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do utworu: (2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autor w terminie ………………………………….. uzupełni i poprawi utwór zgodnie z zastrzeżeniami     i uwagami wymienionymi w pkt 2 niniejszego protokołu.

 

ze strony Nabywcy :                                                ze strony Autora:

 

………………………………………                                        ……………………….…………….

 

 

(1) – należy podać również formę i ilość egzemplarzy utworu

(2) – właściwe zaznaczyć

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochocowy od osób fizycznych

……………………………………               (miejscowość) , dn. ………………………

          Nazwisko i imię

……………………………………

             stanowisko

……………………………………

    jednostka organizacyjna

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

 

pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w …………………… (MP nr 29/94 poz. 240) w przypadku uzyskania dochodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz rent i emerytur:

 

– oświadczam, że zamierzam rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem, którego dochody przewidywane za rok podatkowy mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej,

 

– oraz, że osoby z którymi zamierzam wspólnie opodatkować się, nie będą korzystały w roku podatkowym z możliwości obniżenia zaliczek na podatek dochodowy.

 

Jednocześnie zobowiązuje się do zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego (DzU z 1984 r. Nr 22 poz. 103 z pózn. zm.), wynikającego z oświadczenia przed terminem wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

 

 

……………………………………

podpis pracownika

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Sąd Rejonowy ………………….

Sąd Pracy  w ……………………….

Powód: ……………………………………….

               ……………………………………..

               ……………………………………..

Pozwany: …………………………………….

               ……………………………………..

               ……………………………………..

 

 

 

 

Pozew o nawiązanie stosunku pracy – umowy o pracę

 

 

 

Powód wnosi o

 

1. Nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy – umowy o pracę z dniem ……………..r. w taki sposób, że pozwany zatrudni powoda na dotychczasowym stanowisku pracy ………………. przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy …………………

 

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości …………………..zł  wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

 

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k. p. c.

 

6. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania, wyrokowi zaocznemu i wyrokowi zasądzającemu w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda.

 

7. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

 

Uzasadnienie:

 

Powód, żąda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz po podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Pozew oparto na: art……………………………………….

Powód wykonywał dla pozwanego:………………………………………………………………………………….

I został zwolniony z powodu: …………………………………………………………………………………………

W tej sytuacji żądanie powoda jest w pełni uzasadnione.

 

 

…………………………………………….

Podpis powoda

 

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Sąd Rejonowy ……………………………………
Sąd Pracy w ………………………………………

Powód: ………………………………………
……………………………………..
………………………………………

Pozwany: …………………………………….
………………………………………
………………………………………

 

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy ……………………………………………… przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości …………………..
wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

7. Nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powoda na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i płacy.

 

Uzasadnienie
Pozwany wypowiedział umowę o pracę z powodem w piśmie z dnia ……………………………… r., z …………………… okresem wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z dniem …………………

Powód kwestionuje wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pozwanego pracodawcę i żąda przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zapłaty odszkodowania z tytułu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Pozew oparto na art. ………………………………

Powód dla pozwanego wykonywał………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Pozwany swoją decyzje oparł na …………………………………………………………………………………..

 
………………………………………………………………………..
Podpis powoda

 

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

Sąd Rejonowy ……………………….

Wydział Gospodarczy ……………….

Powód: …………………………………………..

               ………………………………………….

Pozwany: ………………………………………..

               ………………………………………….

Wartość przedmiotu sporu: ……………..zł

 

 

 

 

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

 

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1. Nakazanie by pozwany  zapłacił powodowi kwotę ………… zł z ustawowymi odsetkami

od dnia …………………….. roku, do dnia zapłaty.

 

2. Zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

3. Przeprowadzenia rozprawy także podczas nieobecności powoda.

 

 

 

Uzasadnienie

Pozwany dokonał zakupu u powoda ……………………. w dniu ………………………… roku z terminem płatności do …………….. roku.

 

Dowód: kopia faktury nr ……………………..

 

Pomimo wezwania do zapłaty z …………………. roku powód nie dokonał zapłaty.

 

Dowód: kopia wezwania do zapłaty

 

To wezwanie pozwany pozostawił bez odpowiedzi.

 

Wobec zaistniałej sytuacji pozew jest w pełni uzasadniony.

 

……………………………………….

Podpis Powoda

Pozew o ustalenie stosunku pracy

Sąd Rejonowy ……………………………….

Sąd Pracy  w ……………………………………….

Powód: …………………………………………………………

              …………………………………………………………

              …………………………………………………………

Pozwany: ……………………………………………………..

                ……………………………………………………….

                ……………………………………………………….

 

 

 

Pozew o ustalenie stosunku pracy – umowy o pracę

 

 

 

Powód wnosi o:

 

Orzeczenie w wyroku: ustala się, że w okresie od dnia ……………… r. do dnia …………………… r. powoda łączył z pozwanym stosunek pracy.

 

Zasądzenie od pozwanego poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania, wyrokowi zaocznemu i wyrokowi zasądzającemu w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda.

 

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ……………………………………………………….

 

 

Uzasadnienie

 

 

Powód, będący pracownikiem, dochodzi od pozwanego pracodawcy ustalenia że:

 

– w oznaczonym czasie łączył go z pozwanym stosunek pracy,

 

– był zatrudniony u pozwanego mimo zawartej z nim umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które stanowiły ukrytą umowę o pracę.

 

Pozew oparto na  art. ……………………………………

 

Praca powoda u pozwanego polegała na: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

……………………………………………………

Podpis powoda

 

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Sąd Rejonowy ……………………………….

Sąd Pracy w ………………………………………..

Powód: …………………………………………………………

              …………………………………………………………

              …………………………………………………………

Pozwany: ……………………………………………………..

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

 

Wobec odmowy  sprostowania świadectwa pracy z dnia ……………………… przez pozwanego

pracodawcę powód wnosi o:

 

Orzeczenie w wyroku że prostuje się świadectwo pracy powoda wydane w dniu …………………….

przez pozwanego pracodawcę w następujący sposób: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z

kosztami zastępstwa.

 

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania i wyrokowi zaocznemu.

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej .

 

 

Uzasadnienie:

 

 

W oparciu o art. ……………………………………………..

Pozwany nie uwzględnił wniosku powoda z dnia ………………………………………………….. o

sprostowanie świadectwa pracy

Dowód: pismo pozwanego z dnia……………………………………………………………………………………

 

Pozwany w piśmie z dnia……………….. odmówił sprostowania świadectwa pracy, zatem powód

zachowując  siedmiodniowy termin wnosi o sprostowanie .

 

Powód powołuje się na okoliczności, potwierdzające, że świadectwo pracy jest niezgodne z prawdą, a w szczególności: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………..

Podpis powoda

 

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Sąd Rejonowy ………………….

Sąd Pracy  w ……………………….

Powód: ………………………………………

                              ………………………………………

                              ………………………………………

Pozwany: ……………………………………

                               ………………………………………

                              ……………………………………….

 

 

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek  nie wydania w terminie świadectwa pracy

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1.Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości ………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

5. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

 

 

Uzasadnienie

Powód oparł pozew na art. ……………….. oraz następującym stanie faktycznym:

 

Pozwany nie wystawił powodowi świadectwo pracy.

 

Dowód: pismo powoda do pozwanego o wydanie świadectwa pracy

 

Pozwany nie wydał  świadectwa pracy powodowi. Z tego powodu powód pozostał bez pracy od dnia …………………………. r. do ……………………………. r. i wskutek tego żąda od pozwanego pracodawcy zapłaty odszkodowania za okres ……………………….. .

Pozwany mimo wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania nie zapłacił, ani też nie wydał świadectwa pracy.

 

Dowód: pismo powoda o odszkodowanie

 

W tej sytuacji pozew jest uzasadniony.

 

…………………………………………………………………..

Podpis powoda

 

Pozew o przywrócenie do pracy

Sąd Rejonowy ……………………………….

Sąd Pracy w ………………………………………..

Powód: …………………………………………………………

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

Pozwany: ……………………………………………………..

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

 

 

o przywrócenie do pracy i zapłatę …….. zł.

 

 

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  

Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku ……………………………………………….. pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy.

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości ……………………………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

Uzasadnienie

Pozwany rozwiązał umowę o pracę z powodem bez wypowiedzenia. Powód został o tym poinformowany przez  pracodawcę w piśmie z dnia ………………………………………  r.

Dowód: Pismo pozwanego

Powód opiera pozew na art. ………………………………….

Oraz stanie faktycznym:………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………..

Podpis powoda