Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

 

INFORMACJA O OTRZYMANIU CZEKU BEZ POKRYCIA

 

 
…………………, dnia …………….
Adresat:…………………………….

 
Szanowni Państwo!

Niniejszym informuję, że czek o nr ………………………………………, który wystawiliście Państwo dnia ……………….. został zwrócony przez bank z uwagą „bez pokrycia”.
Jeśli doszło do pomyłki, liczę, że w najbliższym czasie otrzymam nowy, potwierdzony czek na
kwotę …………………….. oraz dodatkowo na kwotę ……………………………, stanowiącą koszty bankowe (nota w załączeniu).

 

 

Z poważaniem

……………………………………………………
(podpis)

 

Wniosek o przysłanie monitora sądowego M3

V _7.1

MSiG – M3

WNIOSEK O PRZYSŁANIE

MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

l Ceny za egzemplarz Monitora podane są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/monitor/ceny.rtf

l Opłatę należy uiścić z góry na konto Ministerstwa Sprawiedliwości

l Wniosek MSiG-M3 dostępny jest na stronie internetowej http://ms.gov.pl/monitor/formularze.php

l Istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej

    http://www.pdi.cors.gov.pl

 

CZĘŚĆ A

FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA:
 

 

ULICA

  NR DOMU  

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY  

   

 

   

     

 

POCZTA

 
NR KRS  

                   

 

NIP  

                         

 

NR REGON  

                 

 

CZĘŚĆ B
       

 

 

 

 

WERSJA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

       

 

Numer Monitora

Rok  

 

Wersja elektroniczna

Wersja papierowa

   

 

 

Płyta CD

   

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

       

 

 

   

 

 

WERSJA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

       

 

Numer Monitora

Rok  

 

Wersja elektroniczna

Wersja papierowa

   

 

 

Płyta CD

   

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

       

 

 

   

 

 

WERSJA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

       

 

Numer Monitora

Rok  

 

Wersja elektroniczna

Wersja papierowa

   

 

 

Płyta CD

   

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

 

   

 

 

CZĘŚĆ C

 

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA FAKTURY          

 

 

ODBIORCY FAKTURY (Dane zostaną pobrane z części A)

 

INNY (Wypełnić część C)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

  NR DOMU  

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY  

   

 

   

     

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ D

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA MONITORA          

 

 

ODBIORCY FAKTURY (Dane zostaną pobrane z części A)

 

INNY (Wypełnić część D)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

  NR DOMU  

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY  

   

 

   

     

 

POCZTA

 

 

 

 

CZĘŚĆ E

 

Kontakt:

Imię i nazwisko

 

 
 

Telefon i adres poczty elektronicznej

 

 
 

Nr konta bankowego płatnika

w celu ewentualnych

rozliczeń finansowych

 

 

                                                   

 

 

                                                                                                                                                    Data złożenia

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Podpis:

 

 

 

 

 

Nazwa i numer konta:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

NBP O/OWarszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

 

 

 

 

 

Kolportaż: tel. (0 22) 39 76 364…366, 39 76 407, e-mail: kolportaz@ms.gov.pl

Informacja: tel. (0 22) 39 76 376…379, e-mail: informacja@ms.gov.pl

Stanowisko ds. analiz i faktur: tel. (0 22) 39 76 351, 39 76 408, e-mail: faktury@ms.gov.pl

* Pole wypełniane tylko w wypadku składania wniosku w wersji elektronicznej poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej http://www.pdi.cors.gov.pl. Wypełnienie tego pola poza systemem portalowym będzie równoznaczne z wysłaniem egzemplarzy Monitora  na płycie CD

 

Wniosek o przysłanie monitora sądowego M2

MSIG-M2

V_7.1

WNIOSEK O PRZYSŁANIE
MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

l Ceny egzemplarzy archiwalnych podane są na stronie internetowej    http:// www.ms.gov.pl/monitor/ceny.rtf

l Opłatę należy uiścić z góry na konto Ministerstwa Sprawiedliwości

l Na dowodzie opłaty w polu TYTUŁEM należy wpisać sygnaturę postanowienia sądu, która dotyczy ogłoszenia

l Wniosek MSiG-M2 wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej http://ms.gov.pl/monitor/formularze.php

l Istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej

    http://www.pdi.cors.gov.pl

Wpisy do KRS, które nie podlegają publikacji (ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20.08.1997r., Dz.U. 07.168.1186 t.j.):

– REGON stanowiący uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do rejestru (art. 19a ust.3),

– wpis numeru identyfikacji podatkowej NIP (art. 19a ust. 3a),

– wpisy danych zamieszczonych w dziale 4 Rejestru Przedsiębiorców (art. 42),

– wpisy do rejestru stowarzyszeń, innych  organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 49 ust. 2),

– wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych (art. 58).

CZĘŚĆ A

FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA:
 

 

ULICA

  NR DOMU  

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY  

   

 

   

     

 

POCZTA

 
NR KRS  

                   

 

NIP  

                         

 

NR REGON  

                 

 

 

CZĘŚĆ B

1. NAZWA FIRMY, KTÓREJ DOTYCZY OGŁOSZENIE
 

 

NR KRS  

                   

 

NIP  

                         

 

NR REGON  

                 

 

SYGNATURA POSTANOWIENIA SĄDU O WPISIE DO KRS
 

             

 

NS-REJ.KRS

 

                             

 

FORMA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

FORMA ELEKTRONICZNA

(14,60 zł za 1 egzemplarz)

FORMA PAPIEROWA

(30,81 zł za 1 egzemplarz)

   

 

 

Płyta CD

   

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

 

   

 

 

2. NAZWA FIRMY, KTÓREJ DOTYCZY OGŁOSZENIE
 

 

NR KRS  

                   

 

NIP  

                         

 

NR REGON  

                 

 

SYGNATURA POSTANOWIENIA SĄDU O WPISIE DO KRS
 

             

 

NS-REJ.KRS

 

                             

 

FORMA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

FORMA ELEKTRONICZNA

(14,60 zł za 1 egzemplarz)

FORMA PAPIEROWA

(30,81 zł za 1 egzemplarz)

   

 

 

Płyta CD

   

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

 

   

 

 

3. NAZWA FIRMY, KTÓREJ DOTYCZY OGŁOSZENIE
 

 

NR KRS  

                   

 

NIP  

                         

 

NR REGON  

                 

 

SYGNATURA POSTANOWIENIA SĄDU O WPISIE DO KRS
 

             

 

NS-REJ.KRS

 

                             

 

FORMA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

FORMA ELEKTRONICZNA

(14,60 zł za 1 egzemplarz)

FORMA PAPIEROWA

(30,81 zł za 1 egzemplarz)

   

 

 

Płyta CD

   

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

 

   

 

 

CZĘŚĆ C

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA FAKTURY          

 

 

ODBIORCY FAKTURY (Dane zostaną pobrane z części A)

 

INNY (wypełnić część C)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

  NR DOMU  

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY  

   

 

   

     

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ D

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA MONITORA          

 

 

ODBIORCY FAKTURY (dane zostaną pobrane z części A)

 

INNY (wypełnić część D)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

  NR DOMU  

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY  

   

 

   

     

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ E

Kontakt: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres
e-mail osoby do kontaktu

 

 
Nr konta bankowego w celu ewentualnych

rozliczeń finansowych

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

UWAGA: WNIOSKI BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU OPŁATY NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

W przypadku braku sygnatury sprawy, Biuro zrealizuje zamówienie z ostatnią publikacją na dzień rejestracji wniosku.

Wniosek MSiG-M2 wraz z kserokopią dowodu wpłaty na konto Ministerstwa Sprawiedliwości należy przekazać do:

Ø Punktu Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora (PPO) w sądzie gospodarczym-

wykaz 49 Punktów Przyjmowania Ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej www.ms.gov.pl/monitor/monitor_ppo.shtml

Ø lub przesłać pocztą na adres siedziby Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego w Warszawie.

 

Wniosek o publikację ogłoszenia M1

MSIG-M1

V_7.1

WNIOSEK O PUBLIKACJĘ OGŁOSZENIA W
MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

l Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami.

l Wnioskodawca wypełnia pola jasne.

l Wniosek należy złożyć w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń (PPO) w sądzie rejonowym (wydziale gospodarczym).

l Wniosek MSiG-M1 wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej http://ms.gov.pl/monitor/formularze.php

 

CZĘŚĆ A

NAZWA PODMIOTU / IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY
 

 

ULICA

  NR DOMU  

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY  

   

 

   

     

 

POCZTA

 
NR KRS  

                   

 

Data pierwszego wpisu do rejestru KRS
       

 

 

   

 

 

   

 

 

NIP  

                         

 

NR REGON

                 

 

 

CZĘŚĆ B

FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA:
 

 

ULICA

  NR DOMU  

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY  

   

 

   

     

 

POCZTA

 
NR KRS  

                   

 

Data pierwszego wpisu do rejestru KRS
       

 

 

   

 

 

   

 

 

NIP  

                         

 

NR REGON

                 

 

 

CZĘŚĆ C

FORMA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

Elektroniczna (na płycie CD)

(14,60  zł za 1 egzemplarz)

   

 

Ilość sztuk:

 Papierowa

(30,81 zł za 1 egzemplarz)

   

 

Ilość sztuk:

 

CZĘŚĆ D

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA FAKTURY          

NAZWA PODMIOTU (Dane zostaną pobrane z części A)             

 

ODBIORCY FAKTURY (Dane zostaną pobrane z części B)

 

INNY (Wypełnić część D)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

  NR DOMU  

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY  

   

 

   

     

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ E

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA MONITORA        

NAZWA PODMIOTU (Dane zostaną pobrane z części A)             

 

ODBIORCY FAKTURY (Dane zostaną pobrane z części B)

 

INNY (Wypełnić część D)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

  NR DOMU  

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ   KOD POCZTOWY  

   

 

   

     

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ F

Kontakt: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres
e-mail osoby do kontaktu

 

 
Nr konta bankowego w celu ewentualnych

rozliczeń finansowych

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłatę za inne ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami licząc po 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.

 

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 z późn. zm.) stanowi, że: „Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego,
w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy.”

 

 

 

Nazwa i numer konta bankowego:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

                       77 1010 1010 0400 1922 3100 0000       

 

Wniosek MSiG-M1 wraz z dowodem opłaty oraz treścią ogłoszenia należy przekazać do Punktu Przyjmowania Ogłoszeń w sądzie rejonowym (wydziale gospodarczym). Wykaz 49 punktów przyjmowania ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej: http://www.ms.gov.pl/monitor/monitor_ppo.php

W opisie na dowodzie opłaty należy wyszczególnić kwotę za egzemplarz Monitora i za ogłoszenie oraz napisać jakiej sprawy dotyczy.

W celu usprawnienia wyceny ogłoszenia, oprócz formy papierowej, zaleca się dostarczenie ogłoszeń w formie elektronicznej (dyskietka, płyta CD, urządzenie przenośne USB).

 

 

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego:

Informacja: e-mail: informacja@ms.gov.pl

Kolportaż: e-mail: kolportaz@ms.gov.pl

Stanowisko ds. analiz i faktur: e-mail: faktury@ms.gov.pl

 

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

…………………………………..                                                                                                          ……………………

    (pieczątka firmowa)                                                                                                                   (miejscowość, data)

 

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

 

 

 

Niniejszym poświadczam, że Pan(i) ……………………………………………………………………………

zamieszkał(a) …………………………………………………………………………………………………………….

nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………………….

jest zatrudniona w ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………na podstawie

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę)

 

zawartej na czas …………………………………………………………………………………………………………

(określony, nieokreślony, wykonywania określonej pracy, próbny)

od dnia ………………………………………………………. do dnia ………………………………………………..

na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………

ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem z okresu ostatnich………….  miesięcy w wysokości ………………………………………………………………………………………………………………..

(brutto, netto)

 

 

Wynagrodzenie powyższe nie podlega/podlega zajęciu w kwocie ………………….. miesięcznie

od dnia ………………………………………….. do dnia …………………………………………………………….

 

Pracownik nie znajduje/znajduje się w okresie rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę.

 

 

 

                                                                                    ……………………………………………….

                                                                                             (podpis osoby uprawnionej)

 

Wypowiedzenie warunków pracy

…………………………………………….                                                                              ………………………..

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                                    (miejscowość, data)

lub miejsce zamieszkania)

 

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

przez pracodawcę

 

Wypowiadam Panu(i)……………………………………………………….. z dniem ………………………………

następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia …………………….

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

w związku z…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia ………………….., będą obowiązywały następujące warunki umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.)

 

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia ……………………., nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ……………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

 

 

………………………………………………………..

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu)

 

Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur

UPOWAŻNIENIE POTWIERDZANIA SALD I PODPISYWANIA FAKTUR

 

 

 

…………………………………………………….

                                                                                                         (miejscowość i data)

 

 

upoważnienie

 

 

Niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, zamieszkałego/łą  ……………………………………………………………………, legitymującą się dowodem osobistym serii ………………………., o numerze ……………………………

 

do potwierdzania sald rozrachunków z kontrahentami ……………………………………………………. oraz podpisywania

(nazwa firmy)

faktur VAT w imieniu i na rzecz tej spółki.

 

Niniejsze upoważnienie jest skuteczne do ……………………………… roku.

 

………………………………………………………….

(podpis osoby udzielającej upoważnienia)

 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  

 

…………………………………….                                                                                          …………………………………..

(Pieczęć pracodawcy)                                                                                                                   (miejscowość , data)

 

……………………………………………

  numer REGON – EKD

 

 

 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

PO USTANIU STOSUNKU PRACY

 

 

zawarta  dnia ……………………. w ………………………………………………………………………. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Pracownikiem

§ 1

 

W związku z dostępem Pracownika do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, Pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej oraz do tego, że nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną po ustaniu stosunku pracy.

§ 2

 

Czas trwania zakazu określonego w § 1 wynosi …………………………………………………. od momentu rozwiązania umowy o pracę bądź jej wygaśnięcia.

§ 3

 

1. W okresie o którym mowa w § 2 Pracodawca wypłaci Pracownikowi odszkodowanie w wysokości …………………………………………………… zł, co stanowi ……………….% wynagrodzenia otrzymywanego przez Pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

2. Odszkodowanie o którym mowa w punkcie 1. będzie wypłacane w miesięcznych, równych ratach do ……………………………………………. dnia każdego miesiąca przez okres trwania zakazu.

 

§ 4

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………                                         ………………………………………………………

(podpis pracownika)                                        (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do

                                                                                                  działania w jego imieniu)

 

Umowa na czas zastępstwa

  

……………………………………………..                                                                 ………………………………………….

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                 (miejscowość, data)

  

 

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

 

zawarta w dniu  ……………………………… w  ………………………………………………………  pomiędzy:

 1. ……………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………, zwanym dalej  Pracodawcą,

a

 1. ………………………………………………………………..zamieszkałą (zamieszkałym)

w    ……………………………………………………………….., zwaną dalej Pracownikiem.

 

 

Na podstawie art. 25 §1  Kodeksu Pracy strony zgodnie ustalają: 

 

 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na zastępstwo Pani …………………………………….., której udzielono urlopu bezpłatnego na okres od  ………………………………………….. do……………………….
 2. Pracownik będzie zatrudniony na stanowisku ……………………………
 3. Do obowiązków Pracownika należy: …………………………………………………………….
 4. Pracownik będzie wykonywał pracę w ……………………………………………………………………….

                                                                                   (miejsce wykonywania pracy).

 1. Pracownik zostaje zatrudniony w wymiarze    ……………………………………………………  etatu.
 2. Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ………………………………… brutto miesięcznie.
 3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwuty­godniowym wypowiedzeniem.
 4. Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy w dniu ……………………………………………..
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

      ……………………………………..                                                                    …………………………………….    

            podpis Pracodawcy                                                                                           podpis Pracownika

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – wzór

Rozwiązanie umowy o pracę

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

 

 

 

………………………………………………………….                                                                  ………………………………

 

………………………………………………………….                                                                                 (data)

(nazwa i adres pracodawcy)

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, pracownika)

 

 

 

Z dniem ……………………………………………… rozwiązuję bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą dnia ……………………… na podstawie art. ………………….Kodeksu Pracy z powodu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

(podpis pracodawcy)