Żądanie płatnosci gotówkowej

 

 

 ŻĄDANIE PŁATNOŚCI GOTÓWKOWEJ

 

…………………., dnia ………………

Adresat………………………………..

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że mają Państwo problemy z dokonywaniem terminowych wpłat należności informuję, że w Państwa przypadku preferujemy gotówkowy sposób płatności za nasze wyroby.

Pozwoli to uniknąć odsetek za ewentualne opóźnienia w regulowaniu płatności.

 

Cieszymy się, że wybraliście Państwo naszą firmę jako dostawcę i jesteśmy gotowi do współpracy.

Zapewniamy Państwa, że nasze wyroby były i zawsze będą najlepszej jakości.

 

 

Z poważaniem

 

………………………………….

(podpis)

 

Wyjaśnienie powodu opóźnienia płatności

  

WYJAŚNIENIE POWODU OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI

 

  

 

………………., dnia…………..

 

Adresat:………………………..

 Szanowni Państwo!

 

Przepraszamy za opóźnienie w uregulowaniu zapłaty za dostarczony towar.

Z powodu częściowego zwrotu towaru mieliśmy trudności z rozliczeniem.

Załączamy informację uzupełniającą.

Dziękujemy za usprawiedliwienie naszego opóźnienia i liczymy, że mimo tej sytuacji nasza współpraca nadal będzie układać się pomyślnie.

  

 

Z poważaniem

 

………………………………….

(podpis)

 

Stosowanie stałych cen

 

STOSOWANIE STAŁYCH CEN

…………………, dnia …………….
Adresat:……………………………..
Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. zmiany naszych cen, informuję, że podane ceny zawierają już rabaty dla klientów kupujących większe ilości.
Opracowując cennik na bieżący rok staraliśmy się, aby ceny na nasze artykuły były jak najniższe.
Zostały one ustalone zgodnie z obowiązującymi normami na podstawie jakości wyrobów.
Nasza polityka cenowa została ustalona uczciwie i z myślą o naszych klientach, którzy za swoje pieniądze otrzymują towar najwyższej jakości.

 

Z poważaniem,

…………………………………………
(podpis)

 

Potwierdzenie poniesionych kosztów podróży służbowych

 

DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW

 

…………………, dnia …………….

 Szanowni Państwo!

W związku z tym, że w firmie prowadzona jest ewidencja kosztów poniesionych podczas podróży samochodami służbowymi, by uzyskać zwrot wszystkich poniesionych kosztów, należy załączyć rachunki za paliwo, parkingi i ewentualne naprawy.

Oprócz tego, wymagamy dostarczenia informacji o ilości przejechanych kilometrów, stanów licznika przed i po podróży oraz dane dotyczące czasu jej trwania.

Wszystkie wyżej wymienione informacje trzeba załączyć do tygodniowego sprawozdania, które należy składać w sekretariacie.

 

Dziękujemy za wywiązywanie się z powyższych zaleceń.

……………………………………

(podpis)

 

Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę

PODZIĘKOWANIE ZA OTRZYMANĄ PRZEDPŁATĘ

 

 

………………., dnia………..

Adresat:……………………

 Szanowni Państwo!

Dziękujemy za przekazaną czekiem płatność za okres……………………………………………

Informacje o przekazanych płatnościach przesyłane pocztą nie dochodzą regularnie i z pewnością to miało miejsce w Państwa przypadku.

Państwa czek został już zaksięgowany i uwzględniony na Państwa koncie.

Z poważaniem

 

……………………………………

(podpis)

 

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

PISMO WYJAŚNIAJĄCE STAN ROZLICZEŃ

 

 

 

…………………., dnia……………….

Adresat:………………………………..

 

Dot. sprawozdania stanu rozliczenia z dnia …………………….

 

Według informacji w nim zawartych stan rachunku opiewa na kwotę ……………………….

Informuję, że nie zgadzamy się z nadesłanym sprawozdaniem.

Nie przyjęliśmy towaru, którego ceną nas Państwo obciążacie.

Ceny przekraczają uzgodnione wcześniej kwoty.

Dnia ………………………. przekazaliśmy na Państwa konto przedpłatę w wys. ………………………

Towar otrzymaliśmy w stanie uszkodzonym, jak już pisaliśmy w oświadczeniu z dnia……………….

Zgodnie z przysługującym nam prawem, towar przygotowany jest do zwrotu.

Prosimy o uzgodnienie rozliczeń zgodnie z powyższymi uwagami.

 

Z poważaniem

 

……………………………………

(podpis)

 

Otwarcie nowego rachunku

OTWARCIE NOWEGO RACHUNKU, NIEPONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI OSOBY TRZECIEJ

 

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym proszę o zlikwidowanie mojego dotychczasowego rachunku, który prowadziłem

wspólnie z ………………………………………………………. (imię i nazwisko)  i otwarcie nowego, na moje nazwisko

ponieważ od dnia………………. nie biorę żadnej odpowiedzialności za długi ……………………… (imię i nazwisko).

Proszę o informację, jakie czynności są wymagane, aby zmienić nasz dotychczasowy rachunek, proszę również o przesłanie potrzebnych dokumentów na adres mojego biura.

 

Z poważaniem

 

……………………………………………….

(podpis)

 

Oświadczenie o gwarancji płatności

 OŚWIADCZENIE O GWARANCJI  PŁATNOŚCI

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………..

Niniejszym, niżej podpisani, całkowicie i bezwarunkowo gwarantują natychmiastowe uregulowanie płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, oraz zgadzają się na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem.

 

Podpisujący niniejszym pismem poręczają względem ……………………….(nazwa firmy) uregulowanie zobowiązań finansowych z tytułu …………………, w wys. …………………… zł, o ile dłużnik ……………………….. nie wykona go w terminie.

Niniejsze poręczenie jest bezterminowe.

…………………………………..

(podpis i pieczęć)

 

 

 

…………………………………………..

(podpis i pieczęć)

 

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O WYPŁACALNOŚCI FIRMY

 

 

………………….., dnia…………

Adresat:…………………………..

 
Szanowni Panstwo!

Firma …………………………………………. jest naszym wieloletnim klientem, jednak nie mamy tak bliskich kontaktów, aby za nią gwarantować.
W ostatnich latach…………………………..(podać okres) współpraca z firmą układała się pomyślnie.
Płatności nadchodziły zawsze regularnie.
Firma w kręgach handlowych cieszy się dobrą opinią, jednak jej zdolność kredytowa nie jest nam znana.

 
Z poważaniem

…………………………………………….
(podpis)

 

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

INFORMACJA PRACOWNIKA O KOSZTACH PONIESIONYCH PODCZAS PODRÓŻY

 

……………………………………………

(data)

…………………………………………………….

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

Podróż służbowa do ………………………………………

Obejmuje okres od ………………… do ………………..

 

 

PONIESIONE WYDATKI:

Hotel /zakwaterowanie

Wyżywienie

Opłaty

Koszty przejazdu ( pociąg autobus)

Samochód osobowy- przejechanych kilometrów

łącznie

Parkingi

Telefon

Pozostałe

 

PONIESIONE WYDATKI:

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

………………………. PLN

 

 

Potwierdzam, że powyższe wydatki pokrywają się z rzeczywiście poniesionymi i są zgodne z wymogami firmy.

Załączam rachunki.

 

……………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

Zgadzam się na pokrycie powyższych kosztów.

 

…………………………………………………………

(imię i nazwisko)