Umowa dystrybucji

UMOWA DYSTRYBUCJI

 

 

zawarta  dnia……………………………… w ……………………………………………………………….pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Dystrybutorem

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

zwaną dalej Odbiorcą,

 

§ 1.

1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy  pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą, polegającą na sprzedaży produktów objętych ofertą handlową Dystrybutora. Za podlegające umowie uważa się towary zestawione w aktualnym cenniku i drukowane w ofertach handlowych  …………………………………………………………………………………………………………………

2. Odbiorca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie upadłościowe lub układowe a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 2.

Odbiorca zobowiązuje się do:

1. Pozyskiwanie nabywców na towary handlowe oferowane przez Dystrybutora.

2. Odbiór zamawianego towaru i terminowe regulowanie należności za zakupiony towar.

3. Reklamowanie i promowanie produktów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych.

4. Przedstawianie propozycji dotyczących zmian w ofercie handlowej, nowych produktów mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.

5. W czasie trwania umowy Odbiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków zawartych umów, cen, dostaw oraz wysokości udzielanych kredytów.

 

§ 3.

Dystrybutor jest zobowiązany do:

Terminowej realizacji zaakceptowanych zamówień Odbiorcy.

Informowania  Odbiorcy o obowiązujących warunkach cenowych i tendencjach rynkowych.

Współpracy  z Odbiorcą w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej.

 

§ 4.

Ceny są ustalane pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą na podstawie aktualnie obowiązującego  cennika.

 

 

 

 

§ 5.

Zamówienia towarów przyjmowane są na podstawie zamówienia przesłanego faxem lub pocztą elektroniczną.

 

§ 6 .

Sposób odbioru towaru jest ustalany na zamówieniu.

 

§ 7.

Zapłata za zakupiony towar następuje w dniu jego odbioru na podstawie wystawionych przez Dystrybutora faktur. Dla stałych klientów istnieje możliwość kredytowania zakupów.

 

§ 8.

Wszystkie produkty oferowane przez Dystrybutora objęte są gwarancją.

Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów lub podzespołów nastąpi w ciągu …………….. dni od daty dostarczenia produktów do punktu serwisowego Dystrybutora.

Szczegółowe warunki gwarancji i obsługi serwisowej są określone w Warunkach gwarancji i obsługi serwisowej.

 

§ 9.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ……………………………………………………………………….

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia po wcześniejszym zawiadomieniu, z zachowaniem …………………………………………… okresu wypowiedzenia.

Dystrybutor zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę warunków umowy, działania na szkodę Dystrybutora lub w sposób naruszający interesy i dobre imię Dystrybutora.

§ 10.

Warunkiem ważności umowy jest dostarczenie przez Odbiorcę stosownych dokumentów wymaganych przez Dystrybutora.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

……………………………………….                                        …………………………………………………

Odbiorca                                                                   Dystrybutor

 

Statut spółki akcyjnej

 

Statut spółki akcyjnej

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stawiający – zwani dalej akcjonariuszami – oświadczają , że na podstawie …………………….

ustalają niniejszym brzmienie statutu spółki akcyjnej – zwanej dalej Spółką.

 

§ 2

Firma Spółki brzmi : ………………………………………………………………………………………………

 

§ 3

Siedziba Spółki mieści się w ……………………………………………………………………………………

 

§ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

 

§ 5

 1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa – także obszar zagranicy.
 2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz  nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

 

§ 6

Założycielami Spółki są :

a)      …………………………………………………………………….

b)      …………………………………………………………………….

c)      …………………………………………………………………….

 

Przedmiot działalności

 

§ 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

 1. ………………………………..
 2. ………………………………..
 3. ………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał i akcje

 

§ 8

 1. Kapitał akcyjny spółki wynosi 500 000 złotych i dzieli się na 5 000 akcji imiennych , o wartości nominalnej 100 złotych każda.
 2. Wszystkie akcje wymienione w ust.1 są akcjami zwykłymi.

 

§ 9

 

 1. Kapitał akcyjny zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami spółki i wniesiony w formie gotówki.
 2. Akcje wydane za gotówkę zostają pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie spółki w ¼ (jedna czwarta) ich wartości nominalnej.
 3. Wpłaty uzupełniające do pełnej wysokości wartości nominalnej akcji powinny być dokonane przez akcjonariuszy w terminie do dnia pełnej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie będzie zobowiązany do zapłacenia spółce odsetek ustawowych za okres zwłoki.

 

§ 10

 1. Kapitał akcyjny spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, które mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.
 2. Obniżenie kapitału akcyjnego spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji.
 3. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.

 

§ 11

Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu.

 

§ 12

 1. Akcja może być umorzona.
 2. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.
 3. Jeżeli umorzenie akcji jest dokonywane z czystego zysku, następuje na mocy uchwały walnego zgromadzenie po zatwierdzeniu bilansu rocznego spółki i wyznaczeniu dywidendy, według wartości bilansowej za rok obrachunkowy. Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej.

 

 

 

 

 

 

 

Władze Spółki

 

§ 13

Władzami spółki są:

a)      walne zgromadzenie,

b)      rada nadzorcza,

c)      zarząd.

§ 14

 1. Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
 3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.
 4. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. W przypadku gdy zarząd spółki nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie określonym w ust.2. albo jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa  w ust.3. mimo upływu terminu określonego w ust.4. – zarząd nie zwołał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, prawo do jego zwołania przysługuje radzie nadzorczej.
 6. Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub ……………. lub w siedzibie oddziału, w granicach  Państwa.
 7. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
 8. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości ¾ (trzy czwarte) głosów oddanych.

 

§ 15

Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym z osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

 

§ 16

 1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków wybieranych przez walne zgromadzenie.
 2. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata, z tym jednak, że członkowie pierwszej rady nadzorczej mogą być powoływani najwyżej na jeden rok.
 3. Członkowie zarządu , likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być równocześnie członkami rady nadzorczej.

 

§ 17

 1. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

 

§ 18

 1. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
 2. Przewodniczący rady nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady i przewodniczy mu do chwili wyborów nowego przewodniczącego.
 3. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie  wszystkich członków rady oraz obecność co najmniej ½ (jedna druga) liczby członków.
 4. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.
 5. Rada nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin swego działania.

 

§ 19

 1. Rada nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach spółki oraz występować do zarządu z wnioskami i inicjatywami.
 2. Zarząd ma obowiązek powiadomić radę nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy rady , w terminie dwutygodniowym.
 3. Rada nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności spółki.

 

§ 20

 1. Zarząd spółki składa się z jednego do ………….. członków, na czele z prezesem zarządu.
 2. Zarząd spółki wybiera i odwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy.
 3. Kadencja zarządu trwa trzy lata, przy czym członkowie pierwszego zarządu mogą być powołani najwyżej na dwa lata.

 

§ 21

 1. Zarząd spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Szczegółowy tryb działania zarządu, a także wykaz spraw wymagających uchwały zarządu oraz spraw, które mogą  być załatwiane przez poszczególnych jego członków określi regulamin zarządu.
 3. Regulamin ten uchwala zarząd na wniosek prezesa zarządu, a zatwierdza rada nadzorcza spółki.

 

§ 22

W przypadku, gdy zarząd będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków  zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka Spółki

 

§ 23

 1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
 3. Pierwszy rok obrachunkowy spółki zaczyna się z dniem rejestracji spółki i kończy się ……………..

 

§ 24

Zarząd spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym spółki bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.

 

§ 25

 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z bilansu rocznego działalności, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do podziału.
 2. Czysty zysk spółki przeznacza się na :

a)      kapitał zapasowy spółki,

b)      dywidendę dla akcjonariuszy,

c)      inwestycje,

d)      kapitały rezerwowe tworzone w spółce,

e)      inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

 1. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala zarząd.
 2. Terminy wypłat dywidend ustala i ogłasza zarząd spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zatwierdzenia bilansu rocznego spółki.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 26

W sprawach nie uregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego.

 

§ 27

Wypisy tego aktu należy wydawać w dowolnej ilości również nabywcom akcji imiennych i władzom spółki.

 

 

 

 

 

 

Podpisy:

 

 

……………………………                  ………………………………….                        ……………………………….

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Wydział Handlu

Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul………………………………………………….

…………………………………………………….

 

 

 

ZGŁOSZENIE ZMIANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

1. Zgłaszający zmianę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwisko i imię, stały adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Numer ewidencyjny działalności gosp. ……………………………………………….

Proszę o dokonanie zmiany ( dopisanie – wykreślenie * ) w punkcie………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

 

 

 

 

………………………………………………..                  ………………………………………..

( podpis przyjmującego )                                       ( podpis zgłaszającego )

 

Zgłoszenie działalności gopodarczej

…….………….., dnia ………………………..

 

ZGŁOSZENIE
DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy: ……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa przedsiębiorcy)
2. Oznaczenie miejsca zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres przedsiębiorcy – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr nieruchomości, nr lokalu)

3. Adres zakładu głównego/siedziby: …………………………………………………………………………………….
(adres)

4. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
(określenie przedmiotu działalności faktycznie podejmowanej)
1) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
2) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
3) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
4) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
5) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Miejsce wykonywania działalności: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Data rozpoczęcia działalności: …………………………………………………………………………………………
7. Numer, data i miejsce wydania dowodu osobistego: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Numer ewidencyjny PESEL ……………………………………………………………………………………………..
9. Numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………………………………………………….

 
……………………………………………..                               ………………………………………………….
(podpis przyjmującego zgłoszenie)                                              (podpis zgłaszającego)

 

Zawieszenie działalności gospodarczej

……………………………, dnia…………………….

Urząd Miejski

Wydział Handlu

Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

 

ZAWIESZENIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

1. Zgłaszający zawieszenie: ……………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię, stały adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Numer ewidencyjny działalności gospodarczej:……………………………………………………………..

Proszę o wyłączenie działalności:…………………………………………………………………………………….

(wskazać czy ma być zawieszona cała działalność czy tylko część)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Od ……………………………………………………… do ………………………………………………………………….

Z powodu: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………..                             ……………………………………………

( podpis przyjmującego )                                                     ( podpis zgłaszającego )

 

 

Do wiadomości:

Urząd Skarbowy………………………….,

ZUS ………………………………………….,

W.U.S. ………………………………………,

a/a

 

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

Niniejszym,  udzielam pełnomocnictwa Panu (i) …………………………………..

zamieszkałemu w ………………………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym seria……………. nr…………………………………………

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………

do udziału w moim imieniu  w Zgromadzeniu Wspólników spółki

……………………………………………………………………. w dniu …………………………………………

oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

 

…………………………………………………

podpis

 

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

 

Niniejszym udzielam Panu (i) …………………………………………….

zamieszkałemu w ………………………………………………………………………….

legitymującego się dowodem osobistym seria…………nr……………………..

wydanym przez ………………………………………………………………..

pełnomocnictwa do udziału w moim imieniu w  Walnym Zgromadzeniu

akcjonariuszy spółki …………………………………………………….w dniu …………………………………..

oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

 

………………………………………….

podpis

 

Pozew o rozwiązanie spółki z o.o.

Sąd Okręgowy ……………………………….

Wydział Cywilny ……………………………..

Powód: ………………………………………..

               ……………………………………….

Pozwani: ………………………………………

               ………………………………………..

Wartość przedmiotu sporu: …………. zł.

 

 

POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: ………………z siedzibą ……………………………, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego ……………………… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ……………………………

 

2. Zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

 

3. Przeprowadzenie rozprawy także w przypadku nieobecności powoda.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Powód i pozwani w dnia ………………….. zawarli umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia we wspólnym imieniu, przedsiębiorstwa ……………………….. z siedzibą w……………………………………………………………….

 

Dowód :kopia umowy spółki z dnia ………………………………

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………………………………….

 

Dowód: kopia  postanowienia Sądu z dnia …………………………….

 

(krótki opis powodu, dla którego pozew został wniesiony): ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dowód; Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

 

 

Podpis Powoda

 

………………………………….

 

Pozew o rozwiązanie spółki jawnej

Sąd Okręgowy ……………………………….

Wydział Cywilny ……………………………..

Powód: ………………………………………..

               ……………………………………….

Pozwani: ………………………………………

               ………………………………………..

Wartość przedmiotu sporu: …………. zł.

 

POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI JAWNEJ

 

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1. Rozwiązanie spółki jawnej: ………………z siedzibą ……………………………, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego ……………………… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ……………………………

 

2. Zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

 

3. Przeprowadzenie rozprawy także w przypadku nieobecności powoda.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Powód i pozwani w dnia ………………….. zawarli umowę spółki jawnej w celu prowadzenia we wspólnym imieniu, przedsiębiorstwa ……………………….. z siedzibą ……………………………………………………………….

 

Dowód :kopia umowy spółki z dnia ………………………………

 

Spółka jawna została zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………………………………….

 

Dowód: kopia  postanowienia Sądu z dnia …………………………….

 

(krótki opis powodu, dla którego pozew został wniesiony): ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dowód; Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

 

Podpis Powoda

 

………………………………….

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania

 

 

 

ŻĄDANIE POTWIERDZENIA ZDOLNOŚCI

KREDYTOWANIA  I REFERENCJI

 

 

 

 

 

……………., dnia ………………..

Adresat …………………………..

 

 

Szanowny Panie!

Dziękujemy za przesłane dnia………………….. zamówienia na nasze wyroby ………………………….

Prosimy o przesłanie nam ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych Państwa firmy.

Dziękujemy za zamówienie i liczymy na współpracę.

Z poważaniem

………………………………………

(podpis)