Informacja o zmianie składu osobowego spółki

……………………….., dnia ………………..

………………………………..

……………………………….

……………………………….
(nazwa firmy)

 

Urząd Skarbowy

………………………………

………………………………

 

Informacja o zmianie składu osobowego spółki

 
Informuję, że z dniem …………………………. zostaje rozwiązana
spółka cywilna …………………………………………. (nazwiska wspólników),
prowadząca działalność w ………………………………………………… (adres)
Począwszy od dnia dzisiejszego działalność będzie prowadzona dalej przez wspólników:

……………………………………………………….
……………………………………………………….

Miejsce prowadzenia działalności nie ulega zmianie.

 

 

……………………………….
(podpis)

Informacja o zawarciu umowy na prowadzenie księgi podatkowej

…………………….., dnia ……………..

 

……………………………..

 

……………………………..

 

……………………………..

(imię i nazwisko, firma)

 

 

 

Urząd Skarbowy

………………………………

………………………………

 

 

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu ……………………… zawarłem umowę i powierzyłem prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów …………………………… (nazwa biura rachunkowego) z siedzibą

w …………………………………………………………………………………………………………

Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane będą zapisy, będzie przechowywana w wymienionym wyżej biurze podatkowym.

 

 

………………………………….

(podpis)

Informacja o spisie z natury – likwidacja

…………………., dnia ……………..

 

……………………………..

 

…………………………….

 

…………………………….

(imię i nazwisko, firma)

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

…………………………….

…………………………….

 

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej

 

 

Zawiadamiam, że z dniem ……………………. likwiduję działalność gospodarczą, którą prowadziłem

w ………………………………. (adres firmy ),  polegającą na ……………………………………………..

 

Spis z natury towarów na stanie wynosi odpowiednio:

–         brutto: ……………… zł

–         netto: ……………….. zł

–         VAT do wpłaty na konto Urzędu Skarbowego: …………………. zł

 

 

 

 

…………………………….

(podpis)

Informacja o rezygnacji ze zwolnienia z VAT

…………………., dnia ……………..

 

……………………………

 

……………………………

 

……………………………

(imię i nazwisko, firma)

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

……………………..

……………………..

 

 

Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT

 

 

 

 

Zawiadamiam, że z dniem …………………. rezygnuję z ustawowego zwolnienia z podatku VAT i staję się płatnikiem podatku VAT.

 

 

                                                                                         ……………………………

                                                                                                                                     (podpis)

Informacja o prowadzeniu księgi handlowej

……………………, dnia …………….

 

………………………………….

 

………………………………….

 

………………………………….

(nazwa firmy, NIP)

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

…………………………..

……………………………

 

 

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

 

 

Informuję, że począwszy od dnia …………………. roku przechodzę na prowadzenie księgi Handlowej.

Przejście na prowadzenie księgi handlowej nie wiąże się z przekroczeniem limitu dochodów.

 

 

 

………………………………….

(podpis)

Informacja o nawiązaniu spółki

…………………….., dnia ………………….

……………………………….

………………………………

………………………………

(spółka)

Urząd Skarbowy

……………………………….

……………………………….

 

 

 

Informacja o zawiązaniu spółki

 

 

Informuję, że w dniu …………………….. zostaje zawiązana spółka cywilna ………………………………………….

(nazwiska wspólników), pod nazwą  ………………………………………… prowadząca działalność

w ……………………………………….. (siedziba firmy)

 

Nazwiska i adresy wspólników:

–         ……………………………………………..

–         ……………………………………………..

–         ……………………………………………..

 

 

…………………………………….

(podpis)

 

…………………………………….

(podpis)

 

…………………………………….

(podpis)

Umowa spółki z o.o.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

zawarta dnia …………………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy

1. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………,

2. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………,

3. ……………………………………………….., zamieszkałym w ………………….., ul. …………………………,

zwanymi dalej Wspólnikami.

§ 1

Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy Spółką

Spółka działać będzie pod firmą…………………………………………….Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może formy skróconej w brzmieniu: ………………………………………………….Spółka z o.o.

 

§ 2

Spółka zawarta jest na czas …………………………………………………………………………………………….

 

§ 3

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.

 

§ 4

Kapitał zakładowy wynosi ……………… i został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik ………………………………………………………… wnosi ………………………………………złotych

Wspólnik ………………………………………………………… wnosi ………………………………………złotych

Wspólnik ………………………………………………………… wnosi ………………………………………złotych

 

§ 5

Przedmiotem działalności spółki jest………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi …………………………………………………………………………………..

I dzieli się na ………………………udziałów po …………………………. złotych. został zgromadzony w sposób następujący:

Wspólnik ……………………………………. wnosi ………………………………………złotych

obejmuje ………………………..udziałów po……………………………………złotych każdy.

Wspólnik ……………………………………. wnosi ………………………………………złotych

obejmuje ………………………..udziałów po……………………………………złotych każdy.

Wspólnik ……………………………………. wnosi ………………………………………złotych

obejmuje ………………………..udziałów po……………………………………złotych każdy.

 

 

 

 

§ 7

Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

 

§ 8

Władzami Spółki są : Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Zgromadzenie wspólników może powołać Radę Nadzorczą.

§ 9

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli obecni są Wspólnicy lub ich pełnomocnicy.

§ 10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których przepisy ustawy wymagają kwalifikowanej większości, większością przez Kodeks Handlowy wymaganą.

 

§ 11

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników;

Podział zysków i pokrycie strat.

Udzielanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Wybór lub odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej .

Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.

Zbycie i nabycie udziałów

Powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego.

Zmiana umowy Spółki .

Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z ………………………………………………. powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres ………………………………………. .

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 13

Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać pełnomocników.

 

§ 14

Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przedstawiciela wybranego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 16

Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody pozostałych wspólników. Prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia mają wspólnicy.

§ 17

Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

 

 

§ 18

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

§ 19

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu i i inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 20

Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

§ 21

Wypisy tego aktu można wydawać stawającym i Spółce w dowolnej ilości

 

§ 22

Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w częściach równych

 

 

 

 

Podpisy:

…………………………..                   …………………………..                            ………………………………

 

Umowa spółki partnerskiej

Repertorium ………… / ……………

 

Akt notarialny

 

W dniu……………………… przed notariuszem ……………. ……………………………, w jego Kancelarii Notarialnej

w …………………….., przy ulicy ……………………………….. stawili się:

1 ………………………………. zamieszkały w ………………………. legitymującym się dowodem osobistym

o serii i numerze …………………….

2 ………………………………. zamieszkały w ………………………. legitymującym się dowodem osobistym

o serii i numerze ……………………..

3 ………………………………. zamieszkała w ……………………….. legitymująca się dowodem osobistym

o serii i numerze ……………………..

Tożsamość stawiających ustalił notariusz na podstawie okazanych dowodów osobistych.

 

Umowa spółki partnerskiej

 

§1

Stawiający, zwani dalej Partnerami, oświadczają, że zawiązują spółkę partnerską o firmie………………………………………… zwaną dalej w umowie „Spółką”.

§2

Siedzibą spółki jest ………………………………………………………………..

§3

Partnerzy w ramach spółki będą wykonywali następujące zawody:

1 …………………………… zawód …………………………………………..
Do wykonywania tego zawodu jest uprawniony na dowód czego przedstawił dokument o nazwie i numerze ………………………………..
wydany przez ……………………………………..

2 …………………………… zawód …………………………………………..
Do wykonywania tego zawodu jest uprawniony na dowód czego przedstawił dokument o nazwie i numerze ………………………………..
wydany przez ……………………………………..

3 …………………………… zawód …………………………………………..
Do wykonywania tego zawodu jest uprawniony na dowód czego przedstawił dokument o nazwie i numerze ………………………………..
wydany przez ……………………………………..

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest ……………………………………………………..

§5

Zdolność reprezentacji Spółki będą mieli jedynie następujący Partnerzy:

1 ……………………………………………………..

2 ……………………………………………………..

 

§6

Prokurentów mogą ustanowić i odwołać jedynie ci Partnerzy, którzy mają zdolność reprezentacji Spółki a mianowicie wymienieni
w § poprzednim Partnerzy:

1 ……………………………………………………..

2 ……………………………………………………..

By ustanowić i odwołać prokurę potrzebna jest zgoda obu wymienionych wyżej Partnerów.

§7

Prowadzenie spraw Spółki zostaje powierzone jedynie tym dwóm Partnerom, którym na mocy powyższych postanowień przysługuje prawo reprezentacji Spółki. Są nimi:

1 ……………………………………………………..

2 ……………………………………………………..

§8

W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest zgoda wszystkich Partnerów, w tym także Partnerów wyłączonych od prowadzenia spraw Spółki.

§9

Za czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności Spółki uważane są te czynności, które powodują powstanie zobowiązania lub przeniesienie prawa o wartości przekraczającej …………………………………………………….

§10

Partner mający prawo prowadzenia spraw Spółki może bez uchwały Partnerów wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić Spółce poważną szkodę.

§11

Za czynność nagłą uznaje się czynność, której niepodjęcie spowodowałoby szkodę w wysokości przekraczającej ………………………..

§12

Za prowadzenie spraw Spółki Partner nie otrzymuje wynagrodzenia.

§13

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§14

Partnerzy wnoszą do Spółki następujące wkłady pieniężne, niepieniężne i własność rzeczy:

1 Partner …………………………………………. o wartości ………………..
2 Partner …………………………………………. o wartości ………………..
3 Partner …………………………………………. o wartości ………………..

§15

Partnerzy zgodnie ustalają następujący udział w zyskach i stratach:

1) Partner ……………………………………………………… – 40 %

2) Partner ……………………………………………………… – 40 %

3) Partner ……………………………………………………… – 20 %

§16

Rok obrachunkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

§17

Każdy z Partnerów może wypowiedzieć Spółkę z sześciomiesięcznym wypowiedzeniem.

§18

Partner ………………………………… godzi się ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Pozostali Partnerzy:

1 ………………………………………………………

2 ………………………………………………………

nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych Partnerów wolnego zawodu w Spółce, jak również za zobowiązania Spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego Partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności Spółki.

§19

Partner nie może, bez wyraźnej zgody pozostałych Partnerów, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki.

§20

Za naruszenie zakazu konkurencji Partner zapłaci na rzecz Spółki kwotę …………………………………….. tytułem kary.

Zapłacenie kary nie ogranicza Partnerów i Spółki w żądaniu wydania Spółce korzyści, jakie osiągnął Partner naruszający zakaz konkurencji lub naprawienia wyrządzonej jej szkody.

§21

Spadkobierca Partnera nie wstępuje do Spółki w miejsce zmarłego Partnera.

§22

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego i zgody wszystkich Partnerów.

§23

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych a w szczególności przepisy o spółce partnerskiej i spółce jawnej.

§24

Odpisy niniejszej umowy można wydawać Partnerom w dowolnej liczbie.

§25

Pobrano tytułem opłaty.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

 

 

………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………
(podpis)                                                                                                                                       (podpis)

 

Umowa leasingu

UMOWA LEASINGU

 

 

zawarta w …………………………………………………. dnia ………………………………………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Leasingodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Leasingobiorcą.

 

§ 1

1. Leasingodawca oddaje w leasing ………………………………… do używania Leasingobiorcy bez prawa oddawania przedmiotu osobom trzecim..

2. Przedmiot leasingu przez czas trwania umowy pozostaje własnością Leasingodawcy.

 

§ 2

Przedmiot leasingu zostanie wydany Leasingobiorcy dnia……………………………………………….. .

 

§ 3

1. W zamian za dostarczony przedmiot leasingu Leasingobiorca będzie płacił opłatę leasingową w kwocie ………………………………… miesięcznie.

2. Opłata, o której mowa w punkcie 1 będzie uiszczana do ………………………… dnia każdego miesiąca, z tym że pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu wydania przedmiotu leasingu.

3. Leasingobiorca będzie dokonywał wpłat na konto Leasingodawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 4

Umowa leasingu zawarta jest na czas od …………………………….. do ………………………………..

 

§ 5

Strony mogą rozwiązać umowę za ………………………….. miesięcznym wypowiedzeniem jednak nie wcześniej niż po upływie ……………………………………. lat od zawarcia umowy.

 

§ 6

1. Na zabezpieczenie prawidłowych i terminowych wpłat rat opłaty leasingowej Leasingobiorca złoży Leasingodawcy weksel in blanco …………………………………………………….

2. Po wpłaceniu ostatniej raty bądź po rozwiązaniu umowy weksel zostanie wydany Leasingobiorcy .

3. Sposób wypełnienia weksla reguluje deklaracja wekslowa.

 

§ 7

Po upływie terminu leasingu Leasingobiorca ma prawo nabyć przedmiot leasingu po cenie …………………………………………………………….. bądź zwróci przedmiot leasingu Leasingodawcy.

 

§ 8

Leasingobiorca  ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem leasingu a w szczególności: wszelkie opłaty, podatki, koszty napraw, ubezpieczenie.

 

§ 9

Leasingodawca  może kontrolować prawidłowość używania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę. W razie używania go niezgodnie z przeznaczeniem, jak również w przypadku wynajęcia, wydzierżawienia, oddania w dalszy leasing czy oddania go w bezpłatne używanie osobie trzeciej Leasingodawca może umowę rozwiązać bez  wypowiedzenia a Leasingobiorca niezwłocznie odda przedmiot leasingu Leasingobiorcy .

 

§ 10

W przypadku gdy Leasingobiorca zalega z zapłatą opłaty leasingowej za …………… okresy płatności, Leasingodawca może umowę rozwiązać bez wypowiedzenia a Leasingobiorca niezwłocznie odda przedmiot leasingu Leasingobiorcy .

 

§ 11

W przypadku zwłoki z uiszczeniem raty opłaty leasingowej Leasingobiorca zapłaci odsetki w wysokości ……………………… % w skali miesiąca.

 

§ 12

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Leasingobiorcy (§ 9 i 10) Leasingobiorca zapłaci karę umowną w wysokości równej opłacie należnej za cały pozostały okres umowy.

 

§ 13

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

…………………………………………                                                                ………………………………………….

Leasingodawca                                                                                                       Leasingobiorca

 

Umowa franchisingu

UMOWA FRANCHISINGU

Zawarta dnia …………………………….. w ……………………………………………………………….pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w
……………………………………………………………………………………………………………………………………,
reprezentowany przez ……………………………………………………………………………………………………,
zwanym w dalszej części umowy Franczyzerem,
a
…………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w
……………………………………………………………………………………………………………………………………,
reprezentowany przez ……………………………………………………………………………………………………,
zwanym w dalszej części umowy Franczyzantem.

§ 1
Franczyzer udziela Franczyzantowi, w zamian za wynagrodzenie pieniężne, prawa do wykorzystywania znaku towarowego Franczyzera w celu sprzedaży ………………………………….. oraz zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy udzielać Franczyzantowi stałej pomocy handlowej

§ 2
Umowa zostaje zawarta na okres od………………………………… do …………………………………………
Franczyzantowi przysługuje prawo pierwszeństwa przedłużenia trwania niniejszej umowy

§ 3
Franczyzera zobowiązuje się do:

a) zapewnienia Franczyzantowi wyłączności do prowadzenia sprzedaży, o której mowa w § 1 niniejszej umowy na terenie ………………………………………………………………………………………… .
b) udzielania Franczyzantowi stałej pomocy prawnej poprzez:
– regularne wizyty w przedsiębiorstwie Franczyzanta pracowników Franczyzera wspomagających Franczyzanta w korygowaniu i zapobieganiu odchyleniom od ustalonego wzorca w celu zapobiegnięcia trudnościom w działalności Franczyzanta oraz zapewnianie Franczyzantowi kontaktu z tymi pracownikami, a także systematyczne kontrolowanie wyników osiąganych przez Franczyzanta w celu utrzymania właściwych standardów i rentowności,
– zapewnienie łączności pomiędzy Franczyzerem a Franczyzantem w celu wymiany pomysłów i doświadczeń,
– dokonywanie innowacji produktu, włączając w to badanie zdolności do wywoływania popytu,
– stwarzanie Franczyzantowi i jego pracownikom możliwości udziału w szkoleniach i doskonaleniu umiejętności,
– badanie rynku i rozwijanie rynku,
– promocja i reklama lokalna oraz ogólnokrajowa,
– zapewnianie możliwości masowych zakupów towarów produkowanych przez Franczyzera,
– doradztwo i usługi w zakresie zarządzania i rachunkowości,
– wydawanie biuletynów.
c) Franczyzer zobowiązuje się nie sprzedawać osobom trzecim na danym terenie towarów objętych niniejszą umową.
§ 4
Franczyzant zobowiązuje się do:

a) poniesienia wydatków koniecznych do utworzenia przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Franczyzera,
b) nie zabiegania o klientów spoza terenu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1,
nie wytwarzania, nie sprzedawania oraz nie używania towarów konkurujących z towarami Franczyzera, poza częściami zamiennymi lub akcesoriami do tych towarów,
nie używania oraz nie ujawniania know-how Franczyzera w czasie trwania oraz po rozwiązaniu niniejszej umowy,
c) przekazywania Franczyzerowi informacji o naruszeniach jego znaków towarowych, know-how lub innych praw majątkowych oraz udzielania pomocy w podejmowanych przez Franczyzera działaniach w celu ochrony jego praw,
d) udostępniania swoich pomysłów do niewyłącznego użytku, z korzyścią dla całej sieci franchisingowej,
e) brania udziału w szkoleniach organizowanych przez Franczyzera,
f) używania znaku towarowego Franczyzera oraz know-how,
g) przestrzegania wymagań Franczyzera dotyczących używanego wyposażenia oraz wyglądu lokali i pojazdów,
h) zezwalania Franczyzerowi na przeprowadzanie inspekcji lokalu, pojazdów, inwentarza i ksiąg rachunkowych,
i) niezmieniania lokalizacji bez zgody Franczyzera,
j) nie przekazywania praw objętych niniejszą umową bez zgody Franczyzera,
k) sprzedawania lub używania wyłącznie dóbr, które są produkowane przez Franczyzera lub wyznaczonych przez Franczyzera dostawców,
l) nie konkurowania w czasie trwania niniejszej umowy oraz do roku po jej rozwiązaniu z Franczyzerem oraz Franczyzantem działającym na terenie, na którym Franczyzant dotychczas wykorzystywał znak towarowy Franczyzera,
m) nienabywania w kapitale konkurencyjnej firmy udziałów, które dałyby Franczyzantowi prawo wpływania na decyzje władz tej firmy,
n) dołożenie wszelkich starań w celu sprzedaży towarów objętych niniejszą umową,
o) utrzymywanie minimalnego asortymentu i ilości zapasów, osiąganie minimalnego poziomu obrotów oraz zapewnienie należytej obsługi klientów i usług gwarancyjnych,
niereklamowanie towarów, objętych niniejszą umową na własną rękę,
p) uiszczanie Franczyzerowi składki na reklamę w wysokości …………% od przychodów brutto Franczyzanta.

§ 5
1. W zamian za wykorzystywanie znaku towarowego Franczyzera Franczyzant zapłaci Franczyzerowi jednorazową opłatę wstępną w wysokości ……………………………. płatną w ciągu ……………. dni od podpisania niniejszej umowy na rachunek Franczyzera w …………………………
2. Niezależnie od uiszczenia opłaty, o której mowa w ust.1 Franczyzant będzie płacił Franczyzerowi stałą miesięczną opłatę w wysokości ……….% od przychodów brutto Franczyzanta, płatną do ………………… dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przypada dana opłata na rachunek Franczyzera w …………………………………………………………….

 
§ 6
W razie wyrażenia przez Franczyzanta zamiaru zbycia przedsiębiorstwa, Franczyzerowi przysługuje prawo pierwokupu pod warunkiem, że zapłaci on cenę co najmniej równą cenie oferowanej Franczyzantowi przez potencjalnego nabywcę.
§ 7
Franczyzerowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Franczyzanta jej postanowień. O skorzystaniu z tego prawa Franczyzer winien zawiadomić Franczyzanta na piśmie.
§ 8
Integralną częścią niniejszej umowy jest „podręcznik” stanowiący załącznik do umowy.

§ 9
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle wykonania postanowień niniejszej umowy jest Sąd siedziby Franczyzera.
§ 10
Umowa została sporządzona w ………………… jednobrzmiących egzemplarzach po ……………….. dla każdej ze stron

 

 

 

……………………………………………..                    ………………………………………………..
Franczyzer                                                                                       Franczyzant