Informacja o zablokowaniu towaru sprzedaży na wolnym rynku

 

INFORMACJA O ZABLOKOWANIU TOWARU I SPRZEDAŻY NA WOLNYM RYNKU

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z umową nr …………. z dnia…………..przysługuje nam prawo zastawu towaru, który przechowujecie Państwo w naszych magazynach.

Nieuiszczone opłaty za magazynowanie towaru na dzień ………………. wynoszą ………… .

Termin płatności upłynął dnia ……………………….

Towar, do którego rościmy sobie prawo zastawu został opisany w ewidencji zgodnie z formularzem przyjęcia do magazynu nr…………………, z dnia……………………

Niniejszym żądamy uregulowania zaległej kwoty do dnia………………………………. .

W przeciwnym wypadku, towar zostanie wystawiony na publicznej sprzedaży, która odbędzie się dnia…………………….., o godz. …………………… na terenie naszych magazynów.

Środki uzyskane ze sprzedaży ww towaru zostaną przeznaczone na pokrycie Państwa niezapłaconych należności.

Za ewentualną niedopłatę, ciążyć na Państwu będzie obowiązek jej wyrównania.

Pozostałych należności dochodzić będziemy na drodze sądowej.

Informujemy ponadto, że do czasu uregulowania pełnej należności żadna część towaru z magazynu nie będzie wydana.

 

……………………………………

(podpis)

 

Informacja o wysyłce towaru

 

INFORMACJA O WYSYŁCE TOWARU

 

 

 

 

……………………, dnia……….

Adresat:…… ………………….

 

 

Informuję, że zgodnie z zamówieniem nr……………………. z dnia ………………………. towar zostanie przesłany do Państwa za pośrednictwem firmy dostawczej …………………………… w dniu  ………………………,

nr zlecenia…………………………………….

 

Z poważaniem

 

……………………………………

(podpis)

 

Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania zobowiązań umownych

 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW Z POWODU NIEPRZESTRZEGANIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

 

 

 

 

 

 

……………….., dnia…………..

Adresat:………………………..

 

 

 

Niniejszym informujemy, że do czasu wyjaśnienia sprawy wstrzymujemy dostawy towaru ………………………………………. (opis towaru) realizowane na podstawie umowy nr …………………….., z dnia………………………………… z powodu nieprzestrzegania przez Państwa następujących warunków

umowy: ……………………………………(podać punkty i paragrafy).

 

Po otrzymaniu stosownego i wyczerpującego wyjaśnienia z Państwa strony oraz zobowiązanie do przestrzegania warunków umowy w przyszłości, wznowimy dostawy.

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………

(podpis)

 

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

 

 

 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW I ROZWIĄZANIU UMOWY

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym informujemy, że parametry towaru, który otrzymaliśmy dnia………………….. nie zgadzaja się z paramertami ustalonymi w umowie z dnia…………………….

Niezgodność polega na ………………………………………………………………………………………………………

Towar nie spełnia wymogów jakościowych.

Prosimy o wstrzymanie dalszych dostaw.

W związku z tym, że nasze zobowiązania umowne względem klientów zmuszają nas do znalezienia innego dostawcy, odstępujemy od ww umowy, zastrzegając sobie ewentualne prawo do odszkodowania, jeżeli takie powstanie.

 

 

 

Z poważaniem

 

…………………………………………

(podpis)

 

Informacja o chwilowym braku towaru

 

INFORMACJA O CHWILOWYM BRAKU TOWARU

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

Szanowni Państwo!

 

Dziękujemy za Państwa zamówienie nr ……………………………….. na ……………………………………… (nazwa towaru).

Niestety występują chwilowe braki w zapasach producenta.

Złozyliśmy zamówinie na następną dostawę, ale nie ma informacji od producenta, co do terminu realizacji.

Dlatego chętnie zwrócimy Państwa przedpłatę i prześlemy informację po otrzymaniu następnej partii towaru. Możemy również wpłaconą kwotę zatrzymamać i wysłać towar natychmiast po jego otrzymaniu.

 

Prosimy o Państwa decyzję.

 

 

Z poważaniem

……………………………………………

(podpis)

 

Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

 

INFORMACJA O NIEPRZYJĘCIU ZWROTU TOWARU

 

 

 

 

……………………, dnia……….

Adresat:……………………………

 

 

Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia …………………….., nr……………………….. informuję, że wysyłkę zrealizowaliśmy w terminie (kopia dowodu dostawy w załączeniu).

Anulowanie przez Państwa ww zamówienia nie ma żadnego uzasadnienia.

Towar został wydany zgodnie z warunkami zawartymi w Państwa zamówieniu, wywiązaliśmy się zatem z naszych zobowiązań umownych.

W zwiazku z tym, zastrzegamy sobie pełne prawo do roszczeń związanych z niewypełnieniem zobowiązań umowy z Państwa strony.

 

Z poważaniem

 

…………………………………….

(podpis)

 

Informacja o braku zamówionego towaru

 

INFORMACJA O BRAKU ZAMÓWIONEGO TOWARU WRAZ
Z MOŻLIWOŚCIĄ SPECJALNEGO ZAMÓWIENIA

 

 

………………………, dnia ……………..
Adresat:………………………………….

 
Szanowni Państwo!

Z przykrością informuję, że we wszystkich placówkach handlowych na terenie całego regionu ………………………………… towar …………………………………………………. jest niedostępny.
Towar ten został już wyprzedany.
Jest możliwosć zamówienia specjalnie dla Państwa u producenta.
Wysyłka na podstawie takiego zamówienia zazwyczaj jest realizowana w terminie od czterech do sześciu tygodni. Proszę o informację telefoniczną, czy bylibyście Państwo zainteresowani tą formą zakupu.
W imieniu naszej firmy dziękuję za zaufanie i służę pomocą.

 

Z poważaniem

………………………………….
(podpis)

 

Żądanie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych

………………………, dnia ………………………..

 

………………………………

 

……………………………….

 

………………………………

(imię i nazwisko, firma)

 

Urząd Skarbowy

………………………….

…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów

podatkowych

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów

prawa podatkowego w następującej sprawie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

według mnie w omawianej sprawie powinny znaleźć zastosowanie następujące przepisy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Przepisy te rozumiem następująco:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

 

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

………………………….., dnia …………………….

………………………………….

 

………………………………….

 

………………………………….

(nazwa firmy, NIP)

 

 

 

Urząd Skarbowy

………………………………….

…………………………………..

 

 

 

 

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

 

 

 

 

 

Informuję, że z dniem ……………… roku zrzekam się opodatkowania w formie karty podatkowej.

Począwszy od dnia …………… roku będę prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 

 

 

 

…………………………………….

(podpis)

Wniosek o zaświadczenie o stanie zobowiązań zbywcy przedsiębiorstwa

………………………, dnia ………………………..

 

 

 

Wnioskodawca

…………………………………….

…………………………………….

Urząd Skarbowy

w ………………………………………..

 

 

Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia

o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy

 

Zwracam się z prośbą o wydanie przez Urząd zaświadczenia o zobowiązaniach podatkowych przedsiębiorstwa ……………………………………………………………., które mam zamiar nabyć w drodze umowy kupna – sprzedaży.

 

 

 

…………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)