UMOWA FORFAITINGU WZÓR

UMOWA FORFAITINGU

Zawarta dnia … w … pomiędzy … siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Przedsiębiorcą a …………………………………………………………………………….. z siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Instytucją

§ 1

1.    Przedsiębiorca zobowiązuje się do sprzedaży Instytucji wierzytelności, określonej w § 2 niniejszej umowy, w zamian za co Instytucja zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy uzgodnioną cenę. 2.    Umowa niniejsza została zawarta na podstawie pisemnej oferty przyjętej przez Przedsiębiorcę dnia …, stanowiącej załącznik … do umowy. 

§ 2

Przedmiotem umowy jest wierzytelność pieniężna w wysokości …, oprocentowana odsetkami w wysokości … % rocznie, płatna jednorazowo w dniu … przelewem na rachunek Przedsiębiorcy w Banku …, wynikająca z umowy dostawy zawartej w dniu … pomiędzy Przedsiębiorcą jako Dostawcą, a …, z siedzibą w …. jako Odbiorcą, posiadającym w Banku …

Read More

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW

imię i nazwisko / nazwa … adres zam. / siedziba … PESEL/REGON: … NIP: … zwanym dalej Wykonawcą a imię i nazwisko / nazwa … adres zam. / siedziba … PESEL/REGON: … NIP: … zwanym/ą dalej Zamawiającym. 

§1.

Wykonawca wykona dla Zamawiającego Stronę WWW .

§2

1. Strona zostanie wykonana na podstawie projektu sporządzonego przez: … 2. Projekt Strony zawiera: – zawartość merytoryczną, – zawartość graficzną, – system odnośników (linków)

§3.

Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu gotową Stronę … 

§4.

Read More

UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU… np. RADY NADZORCZEJ WZÓR

 UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU… np. RADY NADZORCZEJ

  

… (miejscowość), dnia …

Adresat:…   Niżej podpisany, jako mający prawo głosu członek rady nadzorczej firmy …, upoważniam … (imię i nazwisko) jako

Read More

ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ PRACY WZÓR

ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ PRACY

                                                  … (miejscowość), dnia …                                                  Adresat: … Dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie oferty pracy w naszej firmie. Z przykrością musimy Pana/Panią poinformować, że

Read More

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   Zgłaszający likwidację: ……………………………………………………………………………..             ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania )  

Read More

UMOWA MENEDŻERSKA WZÓR

Umowa menedżerska

Zawarta dnia … w … pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki …. z siedzibą w …. przy ul. … , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla … w … pod nr Rej … , zwaną dalej Spółką, którą reprezentuje: …. (dane osoby, osób) a …. zam. w… przy ul. … , legitymującym się dowodem osobistym seria … nr …. zwanym dalej Zarządcą.

§ 1. Rada Nadzorcza działając w oparciu o § … umowy Spółki oraz uchwałę Rady Nadzorczej z dnia … nr … powierza Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki, zaś Zarządca przyjmuje ten majątek w zarząd na zasadach przyjętych w niniejszej umowie.

Read More

ODWOŁANIE PROKURY WZÓR

ODWOŁANIE PROKURY

  My niżej podpisani wspólnicy spółki / Zarząd spółki   …  z siedzibą w … 

Read More

PROKURA ŁĄCZNA WZÓR

PROKURA ŁĄCZNA

 Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki  dnia … ustanawiają dla spółki  …  z siedzibą w …  wpisanej do

Read More

PROKURA WZÓR

PROKURA

Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki dnia … ustanawiają dla spółki … z siedzibą w …

Read More