Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Pobierz wniosek klikając w link:

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Formularz wniosku do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzenie kwalifikacji

Pobierz wzór wniosku klikając w jego nazwę:

 

Wniosek_PWUG_16082016 

Wzór pełnomocnictwa dla pełnomocnika występującego ze skargą – wnioskiem o podjęcie interwencji przez Rzecznika Ubezpieczonych

……………………………………………………                                                                                                                                                                   (miejscowość, data)

 

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

Ja, niżej podpisana/ny ……………………………..…………………………………………… zamieszkała/ły ………………………………………………….………………………………. legitymująca/cy się dowodem osobistym o numerze…………..….…….………………………

wydanym przez …………………..…………………………………………………………..…………..…

niniejszym udzielam pełnomocnictwa…………………………………………………………..

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

(podać imię i nazwisko pełnomocnika, nr dowodu osobistego, adres do korespondencji)

do występowania w moim imieniu do Rzecznika Ubezpieczonych z siedzibą w Warszawie (02 – 001), Al. Jerozolimskie 87, w celu reprezentowania mnie przed zakładami ubezpieczeń, wszelkimi urzędami, instytucjami i podmiotami, których sprawa może dotyczyć w celu dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, bądź wyjaśnienia wszelkich spornych zagadnień związanych z ……………………………………………………………………………..……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę zakładu ubezpieczeń lub innego podmiotu, rodzaj ubezpieczenia, numer szkody, numer polisy, datę wypadku ubezpieczeniowego lub inną podstawę udzielonego pełnomocnictwa).

 

 

 

…………………………………………………………..

(czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)*

 

*Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem skarg są przetwarzane przez Rzecznika Ubezpieczonych z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu rozpatrzenia skargi oraz w celach archiwalnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzania jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia otrzymanej skargi.

Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Dokument pobierz poprzez kliknięcie w link:

Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI
I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr ………………………. , które niżej podpisany ……………………, zamieszkały w ………………………………………… sprzedał kupującemu …………………….., za kwotę ………………

Niniejszym stwierdzam, iż jestem prawomocnym właścicielem wyżej wymienionych dóbr, że są one wolne od wszelkich obciążeń prawnych, że posiadam pełne, udokumentowane prawo do ich sprzedaży i że nie są obciążone prawami osób trzecich.

Na dowód czego niniejszy dokument podpisuję własnoręcznie, dnia …………………….

 

 

…………………………………..

(podpis)

Propozycja zawarcia umowy najmu

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY NAJMU

 

 

 

……………………, dnia ………………

Adresat:………………………………..

 

Szanowni Państwo,

 

proponujemy zawrzeć umowę najmu, która zawierałaby następujące postanowienia:

 

W dniu ………………., w …………………………, pomiędzy ………………………….. zwanym dalej Wynajmującym, a  ………………………. zwanym dalej Najemcą została zawarta niniejsza umowa najmu.

 

Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący oddaje, a Najemca przejmuje w najem lokal mieszkalny, przy ul. …………………….. składający się z ………………………….. (opis lokalu) do użytku najemcy, na czas od …………………… do ……………

Czynsz wynosi ………………………… zł miesięcznie i płatny jest z góry pierwszego dnia miesiąca.

Najemca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów i instrukcji dotyczących korzystania z lokali i ich otoczenia.

Najemca nie może podnajmować przedmiotu najmu ani swoich uprawnień przenosić na osobę trzecią bez uzyskania zgody Wynajmującego.

W przypadku pożaru lub włamania Najemca niezwłocznie poinformuje o tym Wynajmującego lub jego pełnomocnika.

Najemca nie może przeprowadzać zmian lub przeróbek lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Wyposażenie kuchni znajduje się/nie znajduje się w lokalu.

Pościel stanowi/nie stanowi wyposażenia lokalu.

Przed objęciem w najem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji za sprzątanie pomieszczeń w kwocie …………………………… zł, która zostanie zwrócona po oddaniu czystego lokalu. Jeśli doprowadzenie lokalu do stanu pierwotnego wymaga zaangażowania pomocy sprzątającej, koszty tego sprzątania zostaną odliczone od wniesionej uprzednio kaucji, a jej pozostała część zwrócona Najemcy.

 

 

 

………………………………………….                                     ……………………………………..

           Wynajmujący:                                                            Najemca:

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży – rekojmia

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY – RĘKOJMIA

 

 

 

…………………….., dnia …………………

Adresat:…………………………………..

 

 

Szanowni Państwo!

 

W załączeniu przesyłamy projekt umowy kupna-sprzedaży opracowany zgodnie z naszymi ustaleniami z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie swoich uwag..

 

UMOWA

 

W dniu ………………………, w ………………, pomiędzy ……………………….. zwanym dalej Sprzedawcą, a ……………. zwanym dalej Kupującym została sporządzona i podpisana następująca umowa:

Sprzedawca zobowiązuje się, że do dnia ……………. dostarczy Kupującemu następujący towar:

Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty ceny.

Wynagrodzenie za towar strony ustalają w wysokości………………………………… PLN.

4. Strony ustalają, że towar zostanie wydany Kupującemu dopiero po stwierdzeniu przez niego, że jest on zgodny z zamówieniem.

5. Kupujący zapłaci cenę za towar w dniu i miejscu jego odbioru w ……………………………………..

6. Sprzedawca odpowiada za utratę i wszelkie uszkodzenia towaru do czasu odebrania go przez Kupującego.

7. Sprzedawca oświadcza, że towar wolny jest od wszelkich wad prawnych i fizycznych.

8. Sprzedawca oświadcza, że nie istnieją ani nie są wysuwane jakiekolwiek roszczenia osób trzecich podważających wiarygodność niniejszej umowy.

9. Kupujący posiada prawo do zbadania dostarczonego towaru i poinformowania Sprzedawcy w terminie …………………. dni roboczych o stwierdzonych wadach, ubytkach  lub uszkodzeniach. W przypadku nie zgłoszenia ich, uważa się, że towar został odebrany bez zastrzeżeń.

10. Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Sprzedawca:                                                              Kupujący:

 

Żądanie potwierdzenia dostawy

ŻĄDANIE POTWIERDZENIA DOSTAWY

 

 

 

 

 

 

 

…………………., dnia…………

Adresat:…………………………

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym prosimy o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem z dnia …………………………… do umowy numer …………… z dnia……………………

oraz zobowiązanie dotrzymania wszystkich warunków umowy.

Nieprzesłanie nam powyższych dokumentów w terminie do dnia ………………………………,

oznacza niedopełnienie warunków umowy, a tym samym jej unieważnienie.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………..

(podpis)

 

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

ŻĄDANIE NATYCHMIASTOWEGO DOSTARCZENIA TOWARU

 

 
………………………, dnia ……………..
Adresat:………………………………….

 

 

Prosimy o natychmiastową dostawę towaru na podstawie umowy nr ……………….. z dnia ………………………………. Przypominamy, że spełniliśmy wszystkie warunki umowy oraz dokonaliśmy pełnej przedpłaty w kwocie……………………
(potwierdzenie przelewu w załączeniu)
Żądamy spełnienia zobowiązań z Państwa strony pod rygorem odstąpienia od umowy.

 
Z poważaniem

…………………………
(podpis)

 

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

 

 

 

 

ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU NIEUREGULOWANEJ POPRZEDNIEJ PŁATNOŚCI

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W odpowiedzi na zamówienie nr …………………… z dnia ………………………, informujemy, że firmom,

które mają nieuregulowane wcześniejsze zobowiązania, zgodnie z polityką naszej firmy, wstrzymujemy kredyt.

Z pewnością zdajecie sobie Państwo sprawę, że nasze poprzednie dostawy nie zostały jeszcze zapłacone.

Natychmiast po przyjęciu wpłaty regulującej poprzednie faktury, prześlemy Państwu zamówiony towar.

 

 

Z poważaniem

 

…………………………………

(podpis)