Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

Pobierz wniosek klikając w jego nazwę poniżej:

 

wniosek-o-przeprowadzenie-certyfikacji-wina-z-okreslonego-rocznika-lub-wina-z-okreslonej-odmiany-winorosli

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych

……………………………………………….

……………………………………………

(nazwa i adres wnioskodawcy)

Regon………………………………………..

NIP…………………………………………………….

(wnioskodawca )

 

…………………….                                                                                                           ……………………………………..

(znak sprawy)                                                                                                              (miejscowość, data)

 

Wniosek

o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 z późn. zm.)

Wnioskuję do ……………………Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o przeprowadzenie oceny jakości handlowej:

 

 1. Nazwa artykułu /ów rolno-spożywczego/ych:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Producent / Wprowadzający* do obrotu………………………………………………………………………..
 2. Proponowane miejsce oceny:…………………………………………………………………
 3. Rodzaj i numer środka transportu ……………………………………………………………………………….
 4. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………………………
 5. *Towar przeznaczony na: / pochodzący z: …………………………………………………………………
 • rynek wewnętrzny □
 • eksport □
 • import □
 1. Przewidywany termin eksportu : …………………………………………………………………………………
 2. Kraj przeznaczenia …………………………………………………………………………………………………….
 3. Deklarowana klasa jakości: …………………………………………………………………………………………
 4. Deklarowana masa netto: ………………………………………………………………………………………….

11.Rodzaj i ilość opakowań: …………………………………………………………………………………………..

 1. Wymagania jakościowe wobec towaru (w przypadku eksportu) …………………………………….
 2. Wymagania dotyczące oznakowania: ………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………..                                ……………………………………………….

(data złożenia wniosku)                                                                            (podpis wnioskodawcy)

* zaznacz właściwe

 

źródło: www.ijhar-s.gov.pl

Wzór wniosku zbywcy nieruchomości rolnej

…………………………………………………..

[imię i nazwisko wnioskodawcy]                                    ………………………………, dnia …………20… r.

 

zam.……………………………………………..

[ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]

 

……………………………………………………

[kod pocztowy, miejscowość]

 

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

                                                        Oddział Terenowy/Filia w

/adres/

 

 

Zgodnie z art. 2a ust. 4 punkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.), zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody w formie decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości rolnej przez………………………………….…………………………………………………..…zamieszkałej/zamieszkałego w

(imię i nazwisko nabywcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ( adres nabywcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(adres do korespondencji)

Przedmiotem nabycia będzie nieruchomość rolna położona na terenie wsi ……………………….. obrębu ………………………………………. gmina ……………………………………. powiat ………………………………. stanowiąca działki[1]:

– nr …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)[2],

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

dla których Sąd Rejonowy w …………………………… prowadzi księgi wieczyste o nr: …………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty (zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt. 1) lit. a) przywołanej ustawy) tj.:

 1. rolnika indywidualnego,
 2. osobę bliską zbywcy,
 3. jednostkę samorządu terytorialnego,
 4. Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
 5. osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 6. na co przedkładam stosowne dokumenty.

 

Adres do korespondencji wnioskodawcy (zbywcy nieruchomości) – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż świadomy jestem, iż podane informacje oraz załączone dokumenty stanowią podstawę wydania decyzji administracyjnej. Tym samym w przypadku kiedy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazałyby się fałszywe, decyzja podlega rygorowi art. 145 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego[3].

 

Ponadto oświadczam, że znany mi jest zapis art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z  późn. zm.), zgodnie z którym nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty jest nieważne.

 

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek)

 

 

W załączeniu przedkładam (należy wymienić rzeczywiście przedkładane dokumenty)

 

 1. dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntów)
 2. numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona w wersji elektronicznej) lub odpis
  z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości (wskazać jaki)
 3. aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z informacją czy dla nieruchomości wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. informację o obciążeniach nieruchomości (w przypadku, gdy oświadczono,
  że nieruchomość jest obciążona – należy dokładnie opisać rodzaj obciążenia, np. hipoteka, tytuł egzekucyjny, ograniczone prawo rzeczowe lub zobowiązaniowe, w tym prawo najmu, dzierżawy, dożywocia itp. i dołączyć kopię umowy lub innego dokumentu ustanawiającego obciążenie)
 5. dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej (mogą to być m. in.: oświadczenie nabywcy zawierające m. in. założenia do prowadzenia działalności rolniczej – wskazane byłoby dołączenie opinii/akceptacji ODR w powyższym zakresie, informację o kwalifikacjach rolniczych albo o przystąpieniu do ich uzupełnienia, lub o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinię organizacji społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej; w przypadku osoby prawnej rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej można ustalić np. na podstawie wypisu z KRS, umowy spółki)
 6. wykazanie przez zbywcę, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3 art. 2a ustawy, poprzez oświadczenie zbywcy w powyższym zakresie oraz w oparciu o inne dokumenty (np. potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia o sprzedaży w izbie rolniczej, ODR, gminie, prasie, internecie itp.);
 7. oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych (będących przedmiotem własności, współwłasności, współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy),
 8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa- Dzielnica Śródmieście- Wydział Budżetowo- księgowy (Warszawa ul. Nowogrodzka 43) 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 z dopiskiem „opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości…”
 9. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo4 pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 10. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo4 dokumentu poświadczającego prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa)
 11. wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna)
 12. inne dokumenty (należy wymienić): ……………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………

Podpis

4 niepotrzebne skreślić

[1] Należy wymienić wszystkie działki wchodzące w skład nabywanej nieruchomości podając powierzchnię użytków rolnych.

[2] Użytki rolne to: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami

[3] Art. 145 § 1 pkt. 1 W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Aby pobrać wniosek, kliknij w jego nazwę poniżej:

wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow