Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Pobierz dokument:

 

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Wzór wniosku osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne

…………………………………………………..                                     ……………………., dnia …………..20.. r.

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

 

zam.…………………………………………………..

[ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]

 

……………………………………………………

[kod pocztowy, miejscowość]

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy/Filia w

/adres/

 

 

 

Zgodnie z art. 2a ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody w formie decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości rolnej w celu utworzenia gospodarstwa rodzinnego.

 

Przedmiotem nabycia będzie nieruchomość rolna położona na terenie wsi ……………………….. obrębu ………………………………………. gmina ……………………………………. powiat ………………………………. stanowiąca działki[1]:

– nr …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)[2],

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

dla których Sąd Rejonowy w …………………………… prowadzi księgi wieczyste o nr: …………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dane zbywcy nieruchomości:

– imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………….

– miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………….

– adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………..

– podpis zbywcy nieruchomości rolnej…………………………………………………………………………………………

 

Adres do korespondencji Wnioskodawcy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ponadto oświadczam, iż świadomy jestem, iż podane informacje oraz załączone dokumenty stanowią podstawę wydania decyzji administracyjnej. Tym samym w przypadku kiedy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazałyby się fałszywe, decyzja podlega rygorowi art. 145 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego[3]

 

Ponadto oświadczam, że znany mi jest zapis art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z  późn. zm.), zgodnie z którym nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty jest nieważne.

 

Uzasadnienie:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek)

 

 

 

W załączeniu przedkładam (należy wymienić rzeczywiście przedkładane dokumenty)

 

1.    dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntów),

2.    numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona w wersji elektronicznej) lub odpis
z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości  (wskazać jaki),

3.    aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

4.    informację o obciążeniach nieruchomości (w przypadku, gdy oświadczono,
że nieruchomość jest obciążona – należy dokładnie opisać rodzaj obciążenia, np. hipoteka, tytuł egzekucyjny, ograniczone prawo rzeczowe lub zobowiązaniowe, w tym prawo najmu, dzierżawy, dożywocia itp. i dołączyć kopię umowy lub innego dokumentu ustanawiającego obciążenie),

5.    dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej (mogą to być np.: oświadczenie nabywcy zawierające m. in. założenia do prowadzenia działalności rolniczej – wskazane byłoby dołączenie informacji o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinii/akceptacji ODR w powyższym zakresie, opinii organizacji społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej, inne),

6.    oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych (będących przedmiotem własności, współwłasności, współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy) oraz że w wyniku nabycia nie przekroczy 300 ha użytków rolnych,

7.    dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wnioskodawcy4 albo urzędowo poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego udzielenie, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął4,

8.    zaświadczenie wydane przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta
o posiadanym stażu pracy w rolnictwie4 lub zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników3 (w przypadku braku wykształcenia rolniczego),

9.    oświadczenie nabywcy, że zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego,

10.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa- Dzielnica Śródmieście- Wydział Budżetowo- księgowy (Warszawa ul. Nowogrodzka 43) 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 z dopiskiem „opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości…”,

11. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo4 pełnomocnictwa ( wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),

12. inne dokumenty (należy wymienić) : ……………………………………………………………………………..

 

 

……………………………………………………

Podpis

4 niepotrzebne skreślić

[1] Należy wymienić wszystkie działki wchodzące w skład nabywanej nieruchomości podając powierzchnię użytków rolnych.
[2] Użytki rolne to: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami
[3] Art. 145 § 1 pkt. 1 W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

źródło: Agencja Nieruchomości Rolnych

Dyspozycja przelewu / zmiana numeru konta

 

 

 

…………………………….

Nazwisko i Imię                                                                                           …,dn…………

 

…………………………….

Jednostka Organizacyjna

 

……………………………………..

stanowisko

 

 

 

 

 

Biuro Płac…

 

 

 

 

Proszę o przekazywanie mojego wynagrodzenia na konto

w ………………………………………………………………………

(nazwa banku)

 

nr konta………………………………………………………………………………

 

od miesiąca…………

 

 

 

 

 

…………………………

 

Podpis

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochocowy od osób fizycznych

……………………………………               (miejscowość) , dn. ………………………

          Nazwisko i imię

……………………………………

             stanowisko

……………………………………

    jednostka organizacyjna

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

 

pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w …………………… (MP nr 29/94 poz. 240) w przypadku uzyskania dochodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz rent i emerytur:

 

– oświadczam, że zamierzam rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem, którego dochody przewidywane za rok podatkowy mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej,

 

– oraz, że osoby z którymi zamierzam wspólnie opodatkować się, nie będą korzystały w roku podatkowym z możliwości obniżenia zaliczek na podatek dochodowy.

 

Jednocześnie zobowiązuje się do zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego (DzU z 1984 r. Nr 22 poz. 103 z pózn. zm.), wynikającego z oświadczenia przed terminem wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

 

 

……………………………………

podpis pracownika

Nie wysyłaj CV

Nie wysyłaj CV>>>

Firmy zatrudniają pracowników, aby rozwiązywać problemy lub zapobiec ich powstaniu, aby rozwijać się, zmniejszać koszty i poprawiać swoją sytuację finansową. Robią to dla własnej korzyści. Pracodawcy nie obchodzi, czego ty chcesz lub do czego dążysz – jemu zależy wyłącznie na otrzymaniu tego, czego on sam pragnie. Firmy nie oczekują, że ich pracownicy pomnożą istniejące problemy, obciążą je własnymi zmartwieniami i będą wymagali dodatkowej obsługi. One chcą pozbyć się tego wszystkiego.
Jeśli nie masz pojęcia, dlaczego dana firma powinna cię zatrudnić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ona również nie będzie tego wiedziała. Znasz siebie, wiesz, jakie masz zdolności. Po przeanalizowaniu profilu firmy, w której chciałbyś pracować, powinieneś odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób możesz jej pomóc – zarówno poprzez jakieś doraźne rozwiązanie, jak i w perspektywie długotrwałej współpracy. To, czy zdołasz sprzedać samego siebie, zależy od tego, w jaki sposób możesz w czymś pomóc.

ZOBACZ PORADNIK>>>

Jak wygrać rozmowę kwalifikacyjną. Tajniki skutecznych odpowiedzi na trudne pytania

Dorota Soida – „Jak wygrać rozmowę kwalifikacyjną. Tajniki skutecznych odpowiedzi na trudne pytania.” ZOBACZ>>>

Każdy z nas chociaż raz w życiu albo przeszedł albo przejdzie przez rozmowę kwalifikacyjną.
Zadajemy sobie wtedy pytanie: A co będzie, gdy zadadzą mi jakieś niewygodne pytanie?! Co odpowiedzieć? Prawdę? Kłamać? Uciekać?!
Odpowiedzi na trudne pytania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej mogą być… bardzo proste, mądre i skuteczne!
Jesteś osobą poszukującą pracy:
• Bezpośrednio po studiach?
• Która straciła pracę w wyniku reorganizacji i redukcji?
• Pragnącą zmienić pracę na lepszą?

Jak wygrać rozmowę kwalifikacyjną>>>

Chcesz zdobyć pracę w mniejszym stresie i szybciej? Ten ebook Ci w tym pomoże!
Ebook Doroty Soidy da Ci konkretne wskazówki jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej podczas poszukiwania pracy, aby zakończyć ją sukcesem. W szczególności da Ci wskazówki dotyczące trudnych i niewygodnych pytań kwalifikacyjnych, które zawsze w rozmowie prędzej czy później wystąpią…
Treść tej publikacji opiera się na metodologii DBM, firmy, która spierała już tysiące osób w poszukiwaniu pracy oraz bogatym indywidualnym doświadczeniu pracy z osobami poszukującymi nowego zatrudnienia.
Z ebooka „Jak wygrać rozmowę kwalifikacyjną. Tajniki skutecznych odpowiedzi na trudne pytania” dowiesz się między innymi”:
Po co Ci dobrze napisany życiorys.
Jakie są rodzaje rozmów kwalifikacyjnych.
Jaka powinna być profesjonalna autoprezentacja.
Jak napisać dobry list motywacyjny.
Jak odpowiedzieć na trudne pytania, na przykład:

  • dlaczego szukasz pracy

Co sądzisz o poprzednim pracodawcy?
Jak oceniasz
poprzedniego przełożonego?
Dlaczego chcesz pracować właśnie w naszej firmie?
Twoje trzy słabe strony
Pytania „Co by było gdyby…?”
Jak szybko zaczniesz wnosić konkretny wkład do
firmy?
Pytania osobiste…
Ile chcesz u nas zarabiać?

Doświadczenie autorki, Doroty Soidy, gwarantuje, że po przeczytaniu tej publikacji, nie będziesz miał żadnych problemów z rozmowami kwalifikacyjnymi.
Dzięki ebookowi „Jak wygrać rozmowę kwalifikacyjną. Tajniki skutecznych odpowiedzi na trudne pytania” już niedługo nie będziesz mieć problemów ze zdobyciem pracy!
Zainwestuj w swoją przyszłość! ZOBACZ PORADNIK>>>