Ustalenia w sprawie konserwacji urządzeń

USTALENIA W SPRAWIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ

 

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:……………………………………

 

 

Szanowni Państwo!

 

Spółka …………………………… wyraża zgodę na przeprowadzenie konserwacji urządzeń ……………………, znajdujących się w …………………… przy ul. ……………………. Roboty konserwacyjne przeprowadzane będą dwa razy w roku, a w razie konieczności również w okresie przejściowym. Wszystkie ceny wymienione w załączonej specyfikacji są cenami obowiązującymi i stałymi. Zmieniać je można wyłącznie podczas półrocznego uaktualniania cennika usług. W razie podwyżki cen, firma ……………………. ma prawo do wypowiedzenia niniejszych ustaleń. Uaktualnione ceny będą obowiązywały od daty wystawienia faktur.

Niniejsze ustalenia odnoszą się do urządzeń technicznych zainstalowanych w firmie ………………………………, używanych regularnie podczas 8-godzinnego systemu pracy. Firma ……………………. przeprowadzająca ich konserwację wykonywać ją będzie w normalnym czasie pracy. Wykonywanie konserwacji w przypadku pracy urządzeń w większym niż 8-godzinny wymiarze pracy, skutkującym częstszą wymianą części zamiennych, powoduje następujące podwyższenie kosztów rocznej konserwacji:

dwie wymiany 50%,

trzy wymiany 100% w stosunku do kosztów podstawowych.

Każdorazowe wykonanie usług konserwacyjnych w terminie innym niż normalny czas pracy w firmie ……………………. rozliczone zostanie według obowiązującego cennika.

Konserwacja urządzeń obejmuje następujące usługi: ………………………….. (opisać wszystkie usługi).

Optymalne wykorzystanie urządzeń będących przedmiotem niniejszych ustaleń jest możliwe jedynie w przypadku stosowania zalecanego przez producenta wkładu (materiału) produkowanego przez firmę ……………………., odpowiadającego obowiązującym normom, jak również zapewnienia swobodnego dostępu do konserwowanych urządzeń. W przypadku wykonywania usług konserwacyjnych lub napraw przez osobę nieuprawnioną, Spółka ………………wykona dodatkowe prace w celu doprowadzenia przedmiotowych urządzeń do normalnej użyteczności. Za tego typu naprawy Spółka ……………… wystawi rachunek według aktualnie obowiązującego cennika, wyszczególniając zużycie materiału i czasu pracy.

Firma ……………… zobowiązuje się do uiszczenia z góry pełnej kwoty ustalonej za roczną konserwację urządzeń na rzecz firmy ………………….., zgodnie z załączoną specyfikacją.

Do kwoty przewidzianej za konserwację urządzeń na podstawie niniejszej umowy doliczone będą opłaty za części zamienne, jak również inne opłaty obowiązujące przy tego typu transakcjach (opłaty lokalne, państwowe, VAT, itp.).

Niniejsze uzgodnienia podlegają zatwierdzeniu przez firmę …………………… . Ustalenia nabierają mocy prawnej od ustalonego terminu i obowiązują w okresie jednego roku. Ustalenia zostają automatycznie przedłużone na rok następny, jeśli nie zostaną wypowiedziane przez żadną ze stron z zachowaniem …………… miesięcznego terminu wypowiedzenia dokonanego przed końcem roku.

 

 

 

…………………………………..

(podpis)

Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków

PRZESŁANIE UMOWY UBEZPIECZENIA DOSTAWY
I WARUNKÓW PŁATNOŚCI

 

 

 

 

……….., dnia …………………

Adresat:………………………..

 

Szanowni Państwo,

 

załączamy zaakceptowaną kopię umowy na ubezpieczenie dostawy urządzeń …………………….. (wymienić urządzenia).

Pozostało do uregulowania …………………………..kwartalnych rat. Pierwsza płatność, na którą prześlemy Państwu rachunek na 30 dni przed jej upływem, przypada na dzień …………………………

Prosimy o przekazanie należnej płatności na konto…………………………………..

Wyrażając nasze uznanie dla współpracy w ramach umowy, pragniemy Państwa poinformować, że w całym okresie jej obowiązywania jesteśmy do Państwa dyspozycji, zwłaszcza przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z realizacją umowy.

 

 

 

………………………………………..

(Podpis)

Przelew wierzytelności hipotecznej

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNEJ

 

 

 

 

……………………., dnia……………………

Adresat:…………………………………..

 

 

 

Niniejsze przekazanie nastąpiło dnia ……………………., ze strony ………………………………… zamieszkałej (adres), w dalszym tekście zwanej Zbywcą, na rzecz …………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałego ………………………………, w dalszym tekście zwanego Nabywcą.

 

 Zbywca przekazuje Nabywcy prawo do zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości będącej własnością ……………………………………………………………… (imię i nazwisko), miejsce zamieszkania ……………………………………., dla której w sądzie rejonowym, wydział ksiąg wieczystych, jest prowadzona księga wieczysta pod numerem KW ………………………………………

Wypis z księgi wieczystej zostaje załączony do niniejszego pisma.

 

Sporządzono w ………….., dnia …………..

 

Zbywca: ………………….                                                 Nabywca:………………..

 

Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów

PROPOZYCJA ZAWARCIA POROZUMIENIA W SPRAWIE  POTRĄCENIA DŁUGÓW

 

 

……………………, dnia …………………………

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

jak wiadomo, między……………….. (stroną umowy)

a …………………………………………………..(stroną umowy) zawartej dnia ……………… powstały różnice w rozumieniu i interpretacji ciążących na stronach zobowiązań.

W celu zażegnania powstałego sporu ……………. (strona umowy) proponuje, aby rozstrzygnąć sporne kwestie umowy poprzez wzajemne potrącenie długów w formie przekazania przez …………(pierwszą stronę umowy) kwoty ……………. na rzecz (drugiej strony umowy), co stanowi różnicę po potrąceniu długu w kwocie …………..  na rzecz (pierwszej strony).

Po dokonaniu płatności i wzajemnym pokwitowaniu ich odbioru obie strony zobowiązałyby się do rezygnacji z jakichkolwiek dalszych zobowiązań umownych i /lub roszczeń, które mogłyby się pojawić w związku ze wspomnianą umową.

Pozytywna odpowiedź na tę propozycję oznaczać będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie wzajemnego potrącania długów i stanowić będzie załącznik do wspomnianej umowy jako jej integralna część.

 

 

 

…………………………………………..

(Podpis)

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

POWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD TRANSAKCJI I ZWROCIE ZALICZKI

 

 

 

 

………………, dnia ………….

Adresat:……………………….

 

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od transakcji zawartej w dniu ……………………… pomiędzy …………………………………………………………………….. i mną.

Pisemne potwierdzenie wysyłam pocztą dnia ……………………………………………………., zgodnie z przysługującym mi trzydniowym terminem rezygnacji, uzgodnionym w warunkach umowy.

Proszę o niezwłoczny zwrot wpłaconej zaliczki.

 

 

Z poważaniem

 

………………………………..

(Podpis) 

Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NAJMU SAMOCHODU

 

 

 

…………………….., dnia ……………………….

 

Szanowni Państwo,

niniejszym uprzejmie zawiadamiamy, ze wyrażamy zgodę na zawarcie umowy najmu samochodu o następującej treści:

Firma wynajmująca: ………………..

Samochód marki: ……………………

Kolor: ……………………………………

Rok produkcji: ……………………….

Numer rejestracyjny: ……………………

Data wypożyczenia samochodu: ………………..

Okres najmu: …………………………….

Data zwrotu: …………………………….

Godzina zwrotu: ……………………….

Godziny dodatkowe: ………………….

 

Dane dotyczące kierowcy: ……………………..

Prawo jazdy numer: ………………………………

Wydane przez: ……………………………………..

Ważne do: …………………………………………..

Data urodzenia: ……………………………………

Imię i nazwisko kierowcy: ……………………….

Numer telefonu (domowy): …………………………

Stałe miejsce zamieszkania: ……………………….

Miejsce zatrudnienia: ………………………………..

Telefon: ………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………

Towarzystwo ubezpieczeniowe: ………………………………………………

Numer polisy ubezpieczeniowej: …………………………..

Drugi samochód: ………………………………………………..

Data odbioru: ……………………………………………………..

Numer rejestracyjny: …………………………………………….

Marka: ………………………………………………………………..

Kolor: ………………………………………………………………..

Przyczyna zmiany: ………………………………………………..

 

Karta kredytowa: Master Charge, Diner`s Club, American Express, Carte Blanche, B.A.C.Numer: ………….., ważna do: …………….

 

Koszty:

Dzienna cena najmu: …………………. .Tygodniowa: ………………….

Koszty na kilometr: ……………………

Ilość przejechanych kilometrów w momencie przejęcia: ………………..

Ilość przejechanych kilometrów: ……………………

Koszty najmu: ………………….. Koszty za przejechane kilometry: ………………

Inne koszty: ………………….

Łączne koszty: ……………………

Zaliczka: …………………………….

Do zapłaty: …………………………

KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO

Poziom paliwa w samochodzie w momencie jego wypożyczenia:

1/4, 1/2, 3/4, pełny.

Najemca pokrywa/ nie pokrywa osobistego ubezpieczenia w razie wypadku, w cenie ………… zł dziennie.

Przyjmuje: ………………….                         Odrzuca: ……………………..

Płatność: gotówka………………, czek …………………., karta kredytowa………………..

W przypadku wypadku nie wycofuję się z odszkodowania i przyjmę pełną odpowiedzialność za szkodę w wynajętym samochodzie do łącznej wartości ……………… zł. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy powyższa klauzula traci ważność i najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia samochodu.

Samochód wypożyczono dnia: ………………..

NAJEMCA POKRYWA KOSZTY PALIWA

Wypożyczony samochód może prowadzić jedynie osoba podpisująca niniejszą umowę, osoba zatrudniona u niej na stałe, dorosły członek jego rodziny mający ukończone 21 lat.

Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież samochodu, chyba że pozostawił samochód zamknięty, zabezpieczony i zabrał ze sobą kluczyki.

NINIEJSZĄ UMOWĘ UWAŻNIE PRZECZYTAŁEM I ZGADZAM SIĘ Z JEJ USTALENIAMI.

 

 

 

Data: …………….                              Podpis najemcy: ………………….

 

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

POINFORMOWANIE DŁUŻNIKA O PRZEKAZANIU WIERZYTELNOŚCI

 

 

 

 

……………………, dnia ……………..

Adresat: ………………………………

 

 

 

Niniejszym informujemy, że dnia ……………….. wierzyciel …………………………………., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym z dnia ……………., nr dokumentu ……………….., zarejestrowanego w ……………… przeniósł swoje prawa na osobę trzecią, tj. ………………, zamieszkałą w ……………………

Przeniesienie wierzytelności zostało zarejestrowane w …………, dnia ……………., nr rejestru ………

Niniejszym informujemy, że od dnia ……………… miesięczne (lub inne) kwoty w wys. ………… PLN należy przekazywać bezpośrednio nowemu wierzycielowi, tj. ………….. (imię i nazwisko), zamieszkałemu w ……………

 

 

 

…………………………………………

(Podpis)

Pełnomocnictwo ogólne

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO

 

 

 

………………….., dnia …………………..

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………. (imię i nazwisko), zamieszkały …………………………………….. ustanawiam swym pełnomocnikiem …………………………………… (imię i nazwisko) stale zamieszkałego w ………………………, przy ul. ………………………, legitymującego się ………………….. nr ……………………….. , wydanym w dniu ……………………… przez ………………………… i oświadczam, że pełnomocnik jest upoważniony do występowania w moim imieniu, w szczególności do:

składania wniosków, egzekwowania długu, regulowania rachunków, spadku, odsetek, dywidendy, występowania w innych sprawach i przyszłych roszczeń;

realizowania, przyznawania i przekazywania umów handlowych, udzielania wskazówek, zawierania umów najmu, zabezpieczania długów i innych zobowiązań, prowadzenia działalności zgodnie z niniejszym upoważnieniem i przekazywania  wszelkich związanych z nim dokumentów;

występowania przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i bankami oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków, a także do reprezentowania przed sądami i udzielania pełnomocnictw osobom trzecim.

 

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie.

 

 

 

………………………………………

(Podpis)

Sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym

Kliknij w poniższy link i ściągni dokument:

Sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym

Prokura łączona

PROKURA ŁĄCZNA

 

 

Wspólnicy spółki dnia …………………………………………………………..  ustanawiają dla swej spółki

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………  zwanej dalej Spółką

Prokurentów w osobach:

Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu  w ………………………………………………………………………………………………………… legitymującego  się dowodem osobistym seria …………….. nr …………………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………………..

oraz

Panu (i)……………………………………………………………………………………………………………………….. zamieszkałemu  w ……………………………………………………………………………………………………….. legitymującego  się dowodem osobistym seria …………….. nr …………………………………………….. wydanym przez …………………………………………………………………………….

do  wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

 

……………………………….                         …………………………………..

podpisy Wspólników