Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

…, … r.

 

 

Dyrektor …

w …

 

Wnioskodawca: …

ul. …

 

 

sygn. akt …

 

 

 

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

od decyzji

 

 

 

Uprzejmie wnoszę o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji … w … z dnia … r., sygn. akt … w sprawie ustalenia … . Niedotrzymanie terminu wynikło z okoliczności ode mnie niezależnych.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 58 i art. 59 § 2 k.p.a. wnoszę o przywrócenie uchybionego terminu. W dniu wydania przedmiotowej decyzji, w wyniku niezależnych ode mnie okoliczności – … .

Dowód: … .

W czasie … wydał zaskarżoną decyzję, doręczając ją listem poleconym, pod mój domowy adres.  Z uwagi … . O przedmiotowej decyzji dowiedziałem się od … r.,

Wobec powyższego, wniosek mój jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

 

 

… (podpis)

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

…, … r.

 

 

 

w …

 

 

 

Wnioskodawca: „…

ul. …

reprezentowany przez …

 

 

 

WNIOSEK

O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

 

 

 

Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez …decyzji odmownej w zakresie … .

 

 

Uzasadnienie

 

Stosownie do ustawy o …, podjęcie działalności w zakresie … . W tym też celu wystąpiłem wystąpił do ministra o wydanie przedmiotowej koncesji załączając przy tym wszelkie niezbędne załączniki oraz inne dokumenty i materiały świadczące o wiarygodności firmy …. Pomimo spełnienia wszelkich wymaganych prawem warunków, Minister … odmówił udzielenia firmie … żądanej koncesji, uzasadniając to … .

W ocenie wnioskodawcy decyzja taka jest krzywdząca. Wobec powyższego, opierając się na treści art. …  w związku z … wnoszę jak na wstępie pisma.

 

 

                                                                       … (podpis)

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

W…, … r.

 

 

 

 

 

Wnioskodawca: …

ul. …

 

 

 

 

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z …r.

 

 

 

Uprzejmie wnoszę o:

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji … z … r.  nakazującej …ławiu wykonanie … .

 

 

Uzasadnienie

 

 

Decyzją z …  r. … nakazał … wykonanie i usprawnienie … (uzasadnienie).

Wykonanie określonego w przedmiotowej decyzji obowiązku nie powinno stanowić dla … żadnych trudności, stanowi to jego działalność statutową i jest podstawą prowadzonej działalności.

Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.

 

 

 

… (podpis)

Oświadczenie celne 3

……………………………………………………………………………………

       (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

………………………………………………………………………

        (adres osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, niniejszym oświadczam, że osoba, której ma być udzielone pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego*, zabezpieczenia ryczałtowego*, dokonuje systematycznie przywozu lub wywozu towarów co najmniej od roku.

 

 

 

………………………………………………..                          ………………………………………………………

            (miejsce i data złożenia oświadczenia)                                            (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

____________

* Niepotrzebne skreślić. 

Oświadczenie celne 2

……………………………………………………………….

    (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

……………………………………………………….

     (adres osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, niniejszym oświadczam, że w stosunku do osoby, która wnioskuje o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego*, zabezpieczenia ryczałtowego*, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne*, upadłościowe*, likwidacyjne* lub układowe*.

 

 

 

 

           …………………………………………….                              ……………………………………………

                     (miejsce i data złożenia oświadczenia)                                         (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

__________

* Niepotrzebne skreślić. 

Oświadczenie celne 1

...........................................................

(miejscowość i data)

............................................................

(imię i nazwisko głównego zobowiązanego)

............................................................

(nazwa i siedziba, adres zamieszkania

głównego zobowiązanego)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W związku ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, ja, niżej podpisany, zobowiązuję się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie organu celnego, kwoty wynikającej z długu celnego, mogącego powstać z tytułu dokonywania przewozów towarów objętych procedurą tranzytu, dla której będę głównym zobowiązanym.

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

                      (podpis głównego zobowiązanego złożony w obecności

                                     funkcjonariusza celnego)

 

 

 

 

 

..............................................................................................................

                (potwierdzenie przez funkcjonariusza celnego wiarygodności

                         podpisu głównego zobowiązanego)

Odwołanie od decyzji 1 instancji

…, . … r.

 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w …

 

za pośrednictwem:

 

 

Odwołujący: …

ul. …

 

 

 

 

Odwołanie od decyzji …. z dnia … r., sgn. akt 123/AAA/00 o odmowie ….

 

 

Na podstawie art. … wnoszę o:

uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i wydanie zezwolenia na … .

 

 

Uzasadnienie

 

 

W dniu … r. wystąpiłem do … z wnioskiem o wydanie zezwolenia na … .

… decyzją z dnia … r. odmówił wydania powyższego zezwolenia. W uzasadnieniu podano, że … .

Powołana uchwała dopuszcza na … .

Z tego powodu  wnoszę o uchylenie powyższej decyzji i wydanie decyzji pozytywnej.

 

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

................................

(miejscowość) (data)

........................................

(imię i nazwisko składającego deklarację)

........................................

(dokładny adres)

 

 

 

 

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

za okres

 

.....................................................................................................................................................

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

 

 

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

1. Imię i nazwisko .............................................................................................. wnioskodawca,

   data urodzenia ........................................................

2. Imię i nazwisko .................................................................................. stopień pokrewieństwa

   data urodzenia .........................................................

3. Imię i nazwisko .................................................................................. stopień pokrewieństwa

   data urodzenia ........................................................

4. Imię i nazwisko .................................................................................. stopień pokrewieństwa

   data urodzenia .........................................................

5. Imię i nazwisko .................................................................................. stopień pokrewieństwa

   data urodzenia ........................................................

6. ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. ...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

 

.————————————————————————————–.

 

| Lp.1)   | Miejsce pracy-nauki    | Źródła dochodu2)       | Wysokość dochodu w zł    | 

 

|———.————————.————————.————————–| 

 

| 1       | 2                      | 3                      | 4                        | 

 

|———.————————.————————.————————–| 

 

|         |                        |                        |                          | 

 

|         |                        |                        |                          | 

 

|         |                        |                        |                          | 

 

|         |                        |                        |                          | 

 

|         |                        |                        |                          | 

 

.———————————————————–.————————–| 

 

Razem dochody całego gospodarstwa domowego:                 |                          | 

 

                                                                                        .————————–. 

 

 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …………………………………… zł, to

jest miesięcznie …………………………………………………………. zł.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

 

 

 

.....................................                                                  ..................................................

   (podpis przyjmującego)                                                              (podpis składającego deklarację)

 

 

 

 

Objaśnienia:

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 

Zawiadomienie wierzyciele o zamiarze sprzedaży

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY ZASTAWIONEGO TOWARU

 

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Na ręce dłużnika ……………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko)

adres: ……………………………….. od wierzyciela  ………………………………… (imię i nazwisko, adres).

Niniejszym przypominam, że zgodnie z ustaleniami umowy zawartej dnia ……………………………., (opis rzeczy) …………………………… została dana pod zastaw jako zabezpieczenie płatności wierzycielowi …………………………….. (imię i nazwisko).

Jeżeli w terminie …………………………… dni nie zostanie przekazana na rzecz wierzyciela …………………………… określona w umowie sprzedaży kwota ……………………….. PLN wraz z odsetkami naliczonymi od dnia dzisiejszego do dnia dokonania płatności, wierzyciel przejmie zastawioną rzecz na własność i dokona jej sprzedaży. Jeżeli zostanie ona sprzedana za kwotę niższą od uzgodnionej w umowie, wierzyciel zwróci się o dopłatę do uzgodnionej kwoty.

 

Wierzyciel: ………………….

 

Podpis: ………………….  

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Wnioskodawca:

Spółka z o.o………….. z siedzibą w ………………., reprezentowana przez ……………., zam. ……………..

Spółka nabyła osobowość prawną poprzez zarejestrowanie w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w …………………. pod Nr RHB ……………….

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej, eksportu, importu i reeksportu, prowadzenie działalności magazynowej zgodnie z europejską klasyfikacją działalności.

Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Jego członkami pełniącymi funkcję dyrektorów są: ……………… , ur. ………….. w ……………. , obywatel szwajcarski, zam……………..,

……………………, ur. ………….. w ……………… , obywatel szwajcarski, zam. ……………

Jedynym udziałowcem Spółki jest ……………. z siedzibą w ……………… , której uprawnionym przedstawicielem jest ………………, ur. ……….  w ……………. , obywatel ………… , zam. …………………

 

Określenie nabywanej nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana w ……………… , ul. ………………, zlokalizowana na działkach nr: ……………., o łącznej powierzchni ………….. m2 wraz ze znajdującymi się na ich powierzchni zabudowaniami, dla której w Sądzie Rejonowym w ……………… prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ………….. . Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona przez wnioskodawcę na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu ……………. , za zgodą Ministra Skarbu Państwa.

 

Zbywający:

Zbywającym nieruchomość jest ……………. z siedzibą w ……………. , ul. ……………. .

 

Forma prawna nabycia nieruchomości:

Nabycie nieruchomości następuje w formie umowy sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, z uwzględnieniem prawa pierwokupu dla Spółki, wynikającego z postanowień umowy dzierżawy.

 

Posiadane środki:

Nabycie nieruchomości realizowane będzie ze środków Wspólnika Spółki, tj. firmy ……………………. z siedzibą w ………………………………. .

 

Uzasadnienie nabycia:

Podstawowym celem nabycia nieruchomości jest dalszy rozwój produkcji i inwestowanie w rozbudowę zakładu. Zmiana formy użytkowania jest potrzebna dla zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji.

Jako dzierżawca Spółka stale inwestuje w modernizację hal produkcyjnych i infrastrukturę. Ze starych zniszczonych budowli powstaje nowoczesny zakład.

Spółka zatrudnia 680 osób, a inwestycje planowane na najbliższe lata pozwolą na utworzenie kolejnych miejsc pracy. Jest to nie bez znaczenia dla regionu, który jest dotknięty stałym bezrobociem.

Spółka jest dużym producentem ……………., wyroby swoje sprzedaje w ………….. . Odznaczają się one wysoką jakością i nowoczesnością. Produkcja jest bezpieczna i czysta ekologicznie. Wyroby posiadają atesty właściwych instytucji polskich i zagranicznych.

 

Podpis ………………..

 

Załączniki:

Akt założycielski Spółki.

Odpis z rejestru handlowego.

Odpis z rejestru handlowego wspólnika (tłumaczony na język polski).

Dokument przedstawiający środki na zakup nieruchomości (tłumaczony na język polski).

Uchwała zbywającego o zamiarze zbycia nieruchomości.

Wykaz nieruchomości.

Wypis z rejestru handlowego zbywającego.

Wypis z księgi wieczystej nieruchomości.

Wypis z rejestru gruntów.

Oszacowanie wartości nabywanej nieruchomości.

Zgoda organu założycielskiego na zbycie nieruchomości (jeśli jest wymagana).

Umowa dzierżawy.

Pełnomocnictwo.