Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR

Dokument możesz pobrać po kliknięciu w poniższy link:

Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy ZAS-62

Pobierz dokument klikając w link poniżej:

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy ZAS-62

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego ZAS-59

Pobierz dokument klikając tutaj:

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego ZAS-59

Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych US-13

Kliknij w link i otwórz dokument:

Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych adresowych US-13

 

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4

Kliknij, aby pobrać dokument:

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Kliknij w poniższy link i pobierz dokument:

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych ZUS_ERp-6Z-6.2

Informator dla niepełnosprawnych – PFRON i ZUS

Kliknij i ściągnij informator na swój komputer:

Informator_dla_osob_niepelnosprawnych_2014

Upomnienie z powodu zaległości płatności

UPOMNIENIE Z POWODU ZALEGŁOŚCI PŁATNOŚCI

 

 

 

 

 

……………………….., dnia……………………

 

Adresat:………………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zawsze wiele uwagi poświęcamy naszym partnerom handlowym i staramy się, aby nasza współpraca układała się jak najlepiej. Z tego powodu zastanawialiśmy się, czy istnieje jakiś ważny powód dla którego dotychczas jeszcze nie uregulowaliście Państwo swych zobowiązań. Gotowi jesteśmy Państwu pomóc, bądź to zmniejszając wysokość rat, bądź przedłużając termin ich płatności lub proponując odpowiedniego kredytodawcę.

Oczekujemy na stosowne wyjaśnienie i rychłe uregulowanie długu.

 

 

                                                                                       Z poważaniem

 

                                                                            ………………………………………..

                                                                                               (podpis)

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

CENTRALNY INSPEKTORAT STANDARYZACJI

 

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

1. Nazwa podmiotu zgłaszającego towar do oceny

..............................................................

..............................................................

                  (miejscowość) (ulica i nr domu)

REGON ............................ NIP .......................

2. Nazwa podmiotu dokonującego obrotu z zagranicą

..............................................................

..............................................................

                        (miejscowość) (ulica i nr domu)

REGON ........................ NIP............................

3. Nazwa i rodzaj towaru

..............................................................

PCN ..........................................................

4. Ilość towaru ..............................................

5. Klasa jakości towaru ......................................

6. Rodzaj opakowania .........................................

7. Określenie kontraktu (umowy) ..............................

8. Nazwa i siedziba dostawcy lub producenta……………….

9. Kraj przeznaczenia towaru..................................

10. Proponowane miejsce oceny.................................

11. Proponowana data oceny....................................

12. Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez podmiot dokonujący obrotu za zagranicą do odbioru orzeczenia i ewentualnego wniesienia odwołania

..............................................................

13. Zgłoszenia dokonano w ....................................

            (nazwa ekspozytury, granicznego lub terenowego punktu kontroli)

dnia ................... godzina..............................

 

..............................................................

        (imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia)

Wniosek o uzupełnienie decyzji

…, … r.

 

 

 

 

 

Wnioskodawca: …

   …

    …

 

 

 

Wniosek o uzupełnienie decyzji o …

 

 

Wnoszę o uzupełnienie decyzji z … r., nr …  o … .

 

 

Uzasadnienie

 

Obecne rozstrzygnięcie  zawarte w punkcie  dotyczącym … . Wobec zaistniałej sytuacji wnoszę  o uzupełnienie powołanej decyzji.

 

 

 

… (podpis)