Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej:

 

 

WNIOSEK O NADANIE

Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 

Dane ogólne

 

a)    imię i nazwisko

 

b)    imiona rodziców

 

 

 

 

 

a)    ……………………………………………………..

 

b)  ……………………………………………………..

2. Miejsce urodzenia

 

 

3. Data urodzenia
4. Miejsce zamieszkania

 

 

5. Miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalności

 

 

…………………………………….          ………………………………………         ……………………..

( miejscowość )                              ( nazwa pracodawcy )                    ( stanowisko )

 

6. Wykształcenie ogólne

 

 

Specjalność

 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………        ( imię, nazwisko i stanowisko służbowe lub funkcja osoby odpowiedzialnej za ścisłość ww. danych )

 

 

 

 

 

…………………………………….                                              ………………………….

( miejscowość i data )                                                               (podpis )

 

 

 

 

 

 

 

8. Uzasadnienie nadania Medalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                  ……………………………….                 ………………………                  ——————

( data )                           ( miejscowość )                   ( nazwa organu)             ( podpis )

 

 

 

 

 

 

Wzór zarządzenia w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

ZARZĄDZENIE Nr …

DYREKTORA …………………………………

z dnia ……………….

 

w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw w …………………….
oraz
prowadzenia ich rejestru

 

Na podstawie § … Statutu……….. / Regulaminu organizacyjnego ………., zarządza się, co następuje:

 

 • 1. 1.Zarządzenie określa tryb udzielania pełnomocnictw do reprezentowania ………………………….. w ……………… .
 1. Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania ………………………, wszczególności do:
 • dokonywania czynności prawnych polegających na składaniu oświadczeń woli wimieniu ……………… w zakresie zarządu mieniem;
 • załatwiania spraw w imieniu ……………… w ustalonym zakresie, w przypadku gdy wynika to z przepisów szczególnych;
 • reprezentowania …………………………. w postępowaniach sądowych, administracyjnych lub w postępowaniach przed innymi organami i urzędami;
 • podpisywania dokumentów;
 • dokonywania czynności innych, niż wymienione w pkt 1-4.
 1. Pełnomocnictwo upoważnia do działania w imieniu ……………… w zakresie w nim określonym.
 2. Brak pełnomocnictwa albo przekroczenie zakresu umocowania wywołuje skutki określone w Kodeksie cywilnym.
 3. Pełnomocnictwo może mieć charakter jednorazowy lub upoważniać do działania w określonym czasie.
 4. Pełnomocnictwa udzielane są oddzielnie dla każdej osoby. W pełnomocnictwie może być zawarte umocowanie do łącznego z inną osobą składania oświadczenia woli.
 5. Pełnomocnictwo powinno zostać odwołane w przypadku utraty dalszego uzasadnienia jego udzielenia.

 

 • 2.1. Dyrektor udziela pełnomocnictwa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek.
 1. Z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa może wystąpić w zakresie swojego działania:
 • zastępca dyrektora,
 • główny księgowy,
 • kierownik komórki organizacyjnej,
 • kierownik lub koordynator projektu

– zwani dalej „wnioskodawcą”.

 1. Wniosek jest sporządzany zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 2. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa akceptowany jest z zachowaniem drogi służbowej.

 

 • 3. 1. Zaakceptowany wniosek o udzielenie pełnomocnictwa przekazywany jest do ………………………, celem przygotowania projektu pełnomocnictwa.
 1. Projekt pełnomocnictwa, sporządzany z własnej inicjatywy Dyrektora lub na wniosek, zawiera:
 • proponowaną datę udzielenia;
 • numer pełnomocnictwa;
 • podstawę prawną;
 • imię i nazwisko pełnomocnika oraz inne niezbędne dla pełnomocnictwa dane;
 • zakres udzielonego pełnomocnictwa;
 • okres, na który udzielone ma być pełnomocnictwo.
 1. Projekt pełnomocnictwa parafuje:
 • radca prawny;
 • główny księgowy – w przypadku, gdy zawiera umocowanie do zaciągania zobowiązań finansowych;
 • zastępca dyrektora nadzorujący działalność, której dotyczy projekt pełnomocnictwa.
 1. Do podpisu Dyrektora przedkładane jest …… egzemplarzy projektu pełnomocnictwa.

 

 • 4.1. Udzielone pełnomocnictwa ewidencjonuje się w rejestrze, prowadzonym zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia. Prowadzącym rejestr jest ………… .
 1. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie odpowiedniej liczby egzemplarzy pełnomocnictwa na piśmie, sporządzonym zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
 2. Prowadzący rejestr przechowuje jeden egzemplarz pełnomocnictwa.
 3. Odpis (kopia) pełnomocnictwa przekazywany jest do:
 • komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych – w przypadku pełnomocnictwa udzielonego pracownikowi;
 • komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych – w przypadku pełnomocnictwa zawierającego umocowanie do zaciągania zobowiązań finansowych.

 

 • 5.1. Pełnomocnik obowiązany jest do zwrócenia oryginału pełnomocnictwa prowadzącemu rejestr w przypadku odwołania albo wygaśnięcia pełnomocnictwa.
 1. W przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa albo ustania przyczyny dalszego umocowania osoby, której udzielono pełnomocnictwa, Dyrektor lub wnioskodawca informuje o tym fakcie prowadzącego rejestr.
 2. Do trybu postępowania w sprawie odwołania pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio przepisy § 2-4.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

źródło: www.mkidn.gov.pl

500 plus nowy wniosek

500 plus nowy wniosek – pobierz:

 

500 plus nowy wniosek

 

ZSW-01_nowy_okres

 

ZSW-3_nowy

 

ZSW-04_nowy_okres

 

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą

Pobierz wzór dokumentu klikając poniżej:

 

 

Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą

 

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

POBIERZ WNIOSEK KLIKAJĄC W JEGO NAZWĘ:

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Pobierz wzór wnioski:

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich

……………………………………….

miejscowość, data

………………………………………….

pieczęć stowarzyszenia                                                                       

 

REKOMENDACJA
wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich
przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

W wyniku weryfikacji wniosku i załączonych dowodów w sprawie przyznania uprawnień przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255) stwierdza się, co następuje:

 1. Wnioskodawca:
  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia – wypełnić literami drukowanymi)

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  (adres zamieszkania)
 1. Za udokumentowane i wiarygodne zostały uznane następujące rodzaje działalności lub represji:
  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Uzasadnienie rekomendacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Uwagi (wynikające z dowodów i opinii środowiska): ………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Załączniki (wymienić liczbę, ew. tytuły): ………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

     

……………………………………………..

Podpis i pieczęć imienna prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu
stowarzyszenia (związku)

 

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Pobierz wzór wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich klikając w nazwę poniżej:

 

 

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich 

Wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego

…………………………..                                                    data  …………..……………….

imię i nazwisko

 

…………………………..

 

…………………………..

adres zamieszkania

 

 

tłumacz przysięgły

języka ……………………

 

Nr TP ……………………

 

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)                                                                                               

                    

                                                                              

                                                                               Wydział Tłumaczy Przysięgłych  

                                                                              Departament Zawodów Prawniczych

                                                                   i Dostępu do Pomocy Prawnej

                                                                              Al. Ujazdowskie 11

                                                                              00-950 Warszawa

                                                                              Skr. Poczt. 33

 

                                                                                    

 

Wzór podpisu i odcisk pieczęci

 

 

 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia  25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), przedkładam wzór podpisu i odcisk pieczęci.

 

 

 

 

……………………              ……………………

wzór podpisu                  odcisk/odciski pieczęci

 

…………………………………

 

 

podpis

 

 

 

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Pobierz dokument:

 

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego