Druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia

Pobierz druk klikając w poniższy link:

druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia – może być stosowany niezależnie od miejsca zdarzenia

 

źródło: www.rzu.gov.pl

Powiadomienie zakładu ubezpieczeń o wyrejestrowaniu pojazdu

 

                                                                                                                                                         …, dnia ………………..

00-000 …

 

00-000 …

 

 

Powiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu 

 

Niniejszym informuję, że w dniu …………………….. wyrejestrowałem swój samochód marki ……………………………….……… o numerze rejestracyjnym …………………….., ubezpieczony z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres od ……………………… do ………………………,
co zostało potwierdzone polisą o numerze i serii …………………………, wydaną przez XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uległa rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania pojazdu.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 42 wskazanej
ustawy wnoszę o zwrot składki za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Zwrotu składki proszę dokonać na mój rachunek bankowy o numerze ……………………………………………………………………………………. prowadzony przez bank ………………………………………….………

 

W załączeniu przesyłam kopię decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

 

 

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                            …

Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Pobierz dokument poprzez kliknięcie w link:

Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej ZUS-US-WSM-01

Wniosek do pobrania po kliknięciu w poniższy link:

Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej ZUS-US-WSM-01

Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR

Dokument możesz pobrać po kliknięciu w poniższy link:

Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy ZAS-62

Pobierz dokument klikając w link poniżej:

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy ZAS-62

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego ZAS-59

Pobierz dokument klikając tutaj:

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego ZAS-59

Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych US-13

Kliknij w link i otwórz dokument:

Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych adresowych US-13

 

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4

Kliknij, aby pobrać dokument:

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Kliknij w poniższy link i pobierz dokument:

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych ZUS_ERp-6Z-6.2