Umowa przez telefon

Umowa przez telefon

Kiedy zawarcie umowy przez telefon jest ważne

Każdy z nas znalazł się w sytuacji, gdy na nasz telefon zadzwonili przedstawiciele jakiejś firmy i zaproponowali kupno produktu lub usługi. W jakiej sytuacji umowa zawarta przez telefon jest ważna, a tym samym masz obowiązek dokonania zapłaty? Przeczytaj, zapamiętaj i nie daj się oszukać!

Na początku takiej rozmowy musisz zostać poinformowana o jej celu, a także informacji, które umożliwią identyfikację przedsiębiorcy lub osób dzwoniących w jego imieniu. Musisz więc usłyszeć, kto i w jakim celu dzwoni.

Jeśli inicjatorem rozmowy jest firma, umowa zawarta tylko na podstawie Twojej zgody (wyrażonej podczas tej rozmowy), nie jest będzie ważna! Umowa musi być w takim przypadku potwierdzona na papierze lub innym trwałym nośniku.

Zawsze masz prawo zapoznać się z warunkami zakupu i dopiero, gdy firma zapozna się z Twoim oświadczeniem o ich przyjęciu, umowa zostaje uznana za zawartą. Takie uznanie jest ważne również wtedy, gdy robisz to drogą mailową.

Pamiętaj więc, że zawarcie umowy przez telefon jest możliwe dopiero po spełnieniu tych warunków:

– potwierdzenia jej treści w formie pisemnej – na papierze lub innym nośniku,

– sporządzenia oświadczenia konsumenta o woli zawarcia umowy w formie pisemnej,

– potwierdzenia oświadczenia woli konsumenta o zawarciu umowy.

Umowy przez telefon nie można zawrzeć, gdy jest wymagana jej szczególna forma. Są to następujące przypadki:

– umowy sprzedaży nieruchomości,

– umowy o przeniesienie praw autorskich,

– umowy leasingu.

Tak więc wbrew temu co twierdzą niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy, sama rozmowa przez telefon, a nawet ustne wyrażenie zgody na podpisanie umowy, nie są ważne i nie stanowi podstawy do żądania od Ciebie uregulowania zapłaty. Nikt nie może Cię zmuszać do zapłaty, nawet jeśli firma prześle Ci produkt do domu. Płacić musisz wtedy, gdy zaistnieją warunki opisane w tym artykule.

Druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia

Pobierz druk klikając w poniższy link:

druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia – może być stosowany niezależnie od miejsca zdarzenia

 

źródło: www.rzu.gov.pl

Powiadomienie zakładu ubezpieczeń o wyrejestrowaniu pojazdu

 

                                                                                                                                                         …, dnia ………………..

00-000 …

 

00-000 …

 

 

Powiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu 

 

Niniejszym informuję, że w dniu …………………….. wyrejestrowałem swój samochód marki ……………………………….……… o numerze rejestracyjnym …………………….., ubezpieczony z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres od ……………………… do ………………………,
co zostało potwierdzone polisą o numerze i serii …………………………, wydaną przez XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uległa rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania pojazdu.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 42 wskazanej
ustawy wnoszę o zwrot składki za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Zwrotu składki proszę dokonać na mój rachunek bankowy o numerze ……………………………………………………………………………………. prowadzony przez bank ………………………………………….………

 

W załączeniu przesyłam kopię decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

 

 

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                            …

Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Pobierz dokument poprzez kliknięcie w link:

Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej ZUS-US-WSM-01

Wniosek do pobrania po kliknięciu w poniższy link:

Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej ZUS-US-WSM-01

Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR

Dokument możesz pobrać po kliknięciu w poniższy link:

Wniosek o układ ratalny ZUS-EUR

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy ZAS-62

Pobierz dokument klikając w link poniżej:

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy ZAS-62

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego ZAS-59

Pobierz dokument klikając tutaj:

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego ZAS-59

Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych US-13

Kliknij w link i otwórz dokument:

Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych adresowych US-13

 

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4

Kliknij, aby pobrać dokument:

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4