Karta informacyjna innowacji pedagogicznej

WZÓR 2” – Karta   informacyjna  innowacji  pedagogicznej.

 (pieczęć szkoły/placówki)

Karta  informacyjna  innowacji  pedagogicznej

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. z 2009 r., Nr4, poz. 18)

 

Nazwa szkoły/placówki

 

 
Adres szkoły/placówki

 

 
Telefon

Adres e-mail

 

 
Typ szkoły

 

 
Gmina

 

 
Powiat

 

 
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki  

 

Tytuł innowacji  

 

Rodzaj innowacji

(programowa, metodyczna czy organizacyjna)

  §1 ust. 1

 
Autor/ zespół autorski  innowacji
 1. ……………………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………………….

 

Zgoda autorów na prowadzenie innowacji

 §4 ust. 2  pkt 3 (załączyć)

          

             Zgoda z dnia      ………………………………………………………………

Realizatorzy innowacji

(imię i nazwisko nauczyciela)

 1. ……………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………..
Zgoda nauczycieli uczestniczących                         w innowacji

§4 ust. 2  pkt 1 (załączyć)

                     

 Zgoda z dnia      ……………………………………………………………….

 

Etap edukacyjny  
Adresaci innowacji

(odział/oddziały, grupy ….

objęte innowacją)

 
 Sposób naboru  
Forma zajęć

innowacyjnych

(obowiązkowe/nieobowiązkowe; – realizacja w ramach godz. ujętych w planie nauczania, zajęcia pozalekcyjne, dodatkowa godzina)

 

 

Zgoda organu prowadzącego

§2 ust. 1    (załączyć, jeżeli wprowadzenie innowacji wymaga dodatkowych środków)

 

 

Opinia

Rady  szkoły /placówki  wraz     z uchwałą opiniującą

§4 ust. 2  pkt 2 (załączyć)

 

1.     Uchwała RP …………………  Nr …….   z dnia ……………………………..
w sprawie wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej

2.     Opinia ( załącznik do uchwały) z dnia ……………………………

 

Uchwała  rady pedagogicznej

§4 ust. 3   (załączyć)

Uchwała RP ………………………….  Nr …….   z dnia …………………………..
w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej
Opis zasad innowacji

  §4 ust. 3   (załączyć)

– tj. uzasadnienie potrzeby zmian, cele ogólne i szczegółowe, efekty, ewaluacja (jeżeli  innowacja obejmuje program edukacyjny,  to powinien on być zgodny z zasadami tworzenia programów edukacyjnych                       wg w/w podstawy prawnej)

 

Termin realizacji

 

Rok/lata szk.  ……………………………………………………………………………

Wymiar godzin

(wymiar tygodniowy lub przy braku możliwości jego określenia, pula godzin przewidywanych na realizację)

 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki

 

UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA KARTY INFORMACYJNEJ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

 • §1 pkt 1 – można też wpisywać np.: programowo-metodyczna lub organizacyjno-metodyczna, metodyczno-organizacyjna, programowo-metodyczno- organizacyjna,
 • Poziom edukacyjny i rodzaj zajęć edukacyjnych –wpisujemy odpowiednio np.:  II poziom edukacyjny                – kl. IV-VI (matematyka),
 • Adresaci innowacji – wpisujemy np. uczniowie kl. … (a, b)
 • Sposób naboru – na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności,
 • §4 ust.1 – Uchwała rady pedagogicznej – wpisujemy zgodnie z art. 41, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • §4 ust. 2  pkt 2 –  jeżeli nie ma rady szkoły,  jej kompetencje zgodnie z art. 52, ust. 2 ustawy z dnia           7 września 1991 r. o systemie oświaty, przejmuje rada pedagogiczna),
 • §4 ust. 3 opis innowacji – wpisujemy w załączeniu.

 

 

 


Bezpłatne zaświadczenie lekarskie

Bezpłatne zaświadczenie lekarskie – kliknij w poniższy link, aby pobrać:

Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego


Niebieska Karta – C

Aby pobrać wzór niebieskiej karty kliknij w poniższy link:

Niebieska Karta – C


Niebieska Karta – B

Pobierz plik klikając w poniższy link:

zal.2.Niebieska Karta-B


Niebieska Karta A

Niebieska Karta A:

Niebieska Karta-A-do wypelnienia


Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

POBIERZ KLIKAJAC W TYTUŁ:
Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie


Wzór wniosku 500+

Pobierz wniosek 500+ klikając poniższy link:

 

wniosek 500+

 

 


Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

………………………………………………………   ……..……………………….., dnia ……….………………… roku
(imię i nazwisko pokrzywdzonego)               (miejscowość)                                           (data)
………………………………………………………    
………………………………………………………    
(dokładny adres do korespondencji)    
Sygn. akt. …………………………………………………    
    Sąd Rejonowy/Okręgowy*

w …………………………………………..……………………….…*

    Wydział Karny
    za pośrednictwem
    Prokuratora Rejonowego/Okręgowego*

w …………………………………………..……………………….…*

    (Prokurator, który wydał postanowienie lub je zatwierdził)
    ul. ……..………………………………………………………………..
    ………… – …………     …..…………………………………………..
         (kod pocztowy)                               (miejscowość)

ZAŻALENIE

pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa/dochodzenia*)

Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 465 § 1 i § 2 kpk zaskarżam postanowienie z dnia ……………………….. roku, wydane przez …………………………………………………………… w ………………………………………………,

(należy wskazać organ, który wydał postanowienie)              (miejscowość)

doręczone mi w dniu ……………………………………………….. roku., o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa/dochodzenia*) i domagam się jego uchylenia oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia.

Uzasadnienie

            Postanowieniem z dnia …………………………… roku odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy w rodzinie.

W uzasadnieniu wskazano, że …………………………………………………….…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

(należy pokrótce podać przyczyny, na które powołuje się organ wydający postanowienie)

Postanowienie to jest niezasadne.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

(należy tu podać powody dla których postępowanie powinno trwać dalej, w szczególności można wskazać, że np. niektórzy świadkowie, wnioskowani przez pokrzywdzonego nie zostali przesłuchani, lub niezasadnie odmówiono im wiary, że nie przeprowadzono czynności zmierzających do pozyskania dowodów z urzędu, wadliwie oceniono zebrane dowody, itp.)

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, w tym polecenie organowi prowadzącemu postępowanie przeprowadzenia następujących czynności*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

(można tu wskazać jakie ewentualnie czynności (przesłuchanie lub ponowne świadków na wskazaną okoliczność, dołączenie dokumentów lub zaświadczeń, w tym lekarskich, dołączenie dokumentacji „Niebieskie Karty”) organ prowadzący postępowanie powinien przeprowadzić przy ponownym rozpoznaniu sprawy)

 

 

 

  ……………………………………………
  (podpis pokrzywdzonego)

 

 

 

 

Załączniki:

 • ……………………………………………………………. ;
 • ………………………………………………………….… ;

(należy opisać tu dokumenty, które przedkłada się w załączeniu na potwierdzenie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu)

 

 

* – niewłaściwe skreślić.


Zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy

………………………………………………………   ……..……………………….., dnia ……….………………… roku
(imię i nazwisko pokrzywdzonego)               (miejscowość)                                           (data)
………………………………………………………    
………………………………………………………    
(dokładny adres do korespondencji)    
    Komenda Powiatowa/Miejska* Policji

w …………………………………………………………….……..…*

    Prokuratura Rejonowa

w …………………………………………..……………………….…*

    ul. ……..………………………………………………………………..
    ………… – …………     …..…………………………………………..
         (kod pocztowy)                               (miejscowość)

ZAWIADOMIENIE

o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy

            Na podstawie art. 304 § 1 kpk zawiadamiam o popełnieniu
w dniu …………..……………………… roku*, w okresie od …….………………………… do ……………..……… roku* w miejscowości ………………………………………….…., przy ulicy ………….…..…………………………..……
przez ………………………………………………, który/a* jest moim/moją* ……………………………….…………………

(imię i nazwisko sprawcy, oraz stosunek bliskości lub pokrewieństwa, np. mężem, żoną, partnerem/ką, bratem, siostrą, itp.)

przestępstwa stanowiącego przemoc w rodzinie, a polegającego na ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(grożeniu, wyzywaniu, biciu, spowodowaniu obrażeń ciała, znęcaniu się, zgwałceniu, itp.)

skierowanego wobec mnie oraz moich dzieci*, wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego, zaś na podstawie art. 12 § 1 kpk wnoszę o ściganie jego sprawcy.

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

(należy tu zwięźle opisać zdarzenie (co się stało, kiedy, dlaczego, w jakich okolicznościach, na czym polegała przemoc) i ewentualnie wskazać z imienia i nazwiska osoby, które widziały lub słyszały o zdarzeniu lub dokumenty, zaświadczenia (np. lekarskie).

 

 

 

  ……………………………………………
  (podpis pokrzywdzonego)

Załączniki:

 • ……………………………………………………………. ;
 • ………………………………………………………….… ;

(należy opisać tu dokumenty, które przedkłada się w załączeniu na potwierdzenie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu)

 

 

* – niewłaściwe skreślić.

źródło: mpips.gov.pl


Pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym (formularz WD)

Pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym (formularz WD)

Zapisz wzór pisma klikając poniżej w jego nazwę:

Pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym (formularz WD)