Niebieska Karta – C

Aby pobrać wzór niebieskiej karty kliknij w poniższy link:

Niebieska Karta – C


Niebieska Karta – B

Pobierz plik klikając w poniższy link:

zal.2.Niebieska Karta-B


Niebieska Karta A

Niebieska Karta A:

Niebieska Karta-A-do wypelnienia


Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

POBIERZ KLIKAJAC W TYTUŁ:
Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie


Wzór wniosku 500+

Pobierz wniosek 500+ klikając poniższy link:

 

wniosek 500+

 

 


Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

………………………………………………………   ……..……………………….., dnia ……….………………… roku
(imię i nazwisko pokrzywdzonego)               (miejscowość)                                           (data)
………………………………………………………    
………………………………………………………    
(dokładny adres do korespondencji)    
Sygn. akt. …………………………………………………    
    Sąd Rejonowy/Okręgowy*

w …………………………………………..……………………….…*

    Wydział Karny
    za pośrednictwem
    Prokuratora Rejonowego/Okręgowego*

w …………………………………………..……………………….…*

    (Prokurator, który wydał postanowienie lub je zatwierdził)
    ul. ……..………………………………………………………………..
    ………… – …………     …..…………………………………………..
         (kod pocztowy)                               (miejscowość)

ZAŻALENIE

pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa/dochodzenia*)

Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 465 § 1 i § 2 kpk zaskarżam postanowienie z dnia ……………………….. roku, wydane przez …………………………………………………………… w ………………………………………………,

(należy wskazać organ, który wydał postanowienie)              (miejscowość)

doręczone mi w dniu ……………………………………………….. roku., o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa/dochodzenia*) i domagam się jego uchylenia oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia.

Uzasadnienie

            Postanowieniem z dnia …………………………… roku odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy w rodzinie.

W uzasadnieniu wskazano, że …………………………………………………….…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

(należy pokrótce podać przyczyny, na które powołuje się organ wydający postanowienie)

Postanowienie to jest niezasadne.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

(należy tu podać powody dla których postępowanie powinno trwać dalej, w szczególności można wskazać, że np. niektórzy świadkowie, wnioskowani przez pokrzywdzonego nie zostali przesłuchani, lub niezasadnie odmówiono im wiary, że nie przeprowadzono czynności zmierzających do pozyskania dowodów z urzędu, wadliwie oceniono zebrane dowody, itp.)

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, w tym polecenie organowi prowadzącemu postępowanie przeprowadzenia następujących czynności*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

(można tu wskazać jakie ewentualnie czynności (przesłuchanie lub ponowne świadków na wskazaną okoliczność, dołączenie dokumentów lub zaświadczeń, w tym lekarskich, dołączenie dokumentacji „Niebieskie Karty”) organ prowadzący postępowanie powinien przeprowadzić przy ponownym rozpoznaniu sprawy)

 

 

 

  ……………………………………………
  (podpis pokrzywdzonego)

 

 

 

 

Załączniki:

  • ……………………………………………………………. ;
  • ………………………………………………………….… ;

(należy opisać tu dokumenty, które przedkłada się w załączeniu na potwierdzenie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu)

 

 

* – niewłaściwe skreślić.


Zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy

………………………………………………………   ……..……………………….., dnia ……….………………… roku
(imię i nazwisko pokrzywdzonego)               (miejscowość)                                           (data)
………………………………………………………    
………………………………………………………    
(dokładny adres do korespondencji)    
    Komenda Powiatowa/Miejska* Policji

w …………………………………………………………….……..…*

    Prokuratura Rejonowa

w …………………………………………..……………………….…*

    ul. ……..………………………………………………………………..
    ………… – …………     …..…………………………………………..
         (kod pocztowy)                               (miejscowość)

ZAWIADOMIENIE

o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy

            Na podstawie art. 304 § 1 kpk zawiadamiam o popełnieniu
w dniu …………..……………………… roku*, w okresie od …….………………………… do ……………..……… roku* w miejscowości ………………………………………….…., przy ulicy ………….…..…………………………..……
przez ………………………………………………, który/a* jest moim/moją* ……………………………….…………………

(imię i nazwisko sprawcy, oraz stosunek bliskości lub pokrewieństwa, np. mężem, żoną, partnerem/ką, bratem, siostrą, itp.)

przestępstwa stanowiącego przemoc w rodzinie, a polegającego na ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(grożeniu, wyzywaniu, biciu, spowodowaniu obrażeń ciała, znęcaniu się, zgwałceniu, itp.)

skierowanego wobec mnie oraz moich dzieci*, wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego, zaś na podstawie art. 12 § 1 kpk wnoszę o ściganie jego sprawcy.

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

(należy tu zwięźle opisać zdarzenie (co się stało, kiedy, dlaczego, w jakich okolicznościach, na czym polegała przemoc) i ewentualnie wskazać z imienia i nazwiska osoby, które widziały lub słyszały o zdarzeniu lub dokumenty, zaświadczenia (np. lekarskie).

 

 

 

  ……………………………………………
  (podpis pokrzywdzonego)

Załączniki:

  • ……………………………………………………………. ;
  • ………………………………………………………….… ;

(należy opisać tu dokumenty, które przedkłada się w załączeniu na potwierdzenie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu)

 

 

* – niewłaściwe skreślić.

źródło: mpips.gov.pl


Pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym (formularz WD)

Pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym (formularz WD)

Zapisz wzór pisma klikając poniżej w jego nazwę:

Pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym (formularz WD)


Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P)

Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P) – po kliknięciu w poniższy  link zapiszesz wzór pisma na swoim komputerze:

Pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P)


Umowa przez telefon

Umowa przez telefon

Kiedy zawarcie umowy przez telefon jest ważne

Każdy z nas znalazł się w sytuacji, gdy na nasz telefon zadzwonili przedstawiciele jakiejś firmy i zaproponowali kupno produktu lub usługi. W jakiej sytuacji umowa zawarta przez telefon jest ważna, a tym samym masz obowiązek dokonania zapłaty? Przeczytaj, zapamiętaj i nie daj się oszukać!

Na początku takiej rozmowy musisz zostać poinformowana o jej celu, a także informacji, które umożliwią identyfikację przedsiębiorcy lub osób dzwoniących w jego imieniu. Musisz więc usłyszeć, kto i w jakim celu dzwoni.

Jeśli inicjatorem rozmowy jest firma, umowa zawarta tylko na podstawie Twojej zgody (wyrażonej podczas tej rozmowy), nie jest będzie ważna! Umowa musi być w takim przypadku potwierdzona na papierze lub innym trwałym nośniku.

Zawsze masz prawo zapoznać się z warunkami zakupu i dopiero, gdy firma zapozna się z Twoim oświadczeniem o ich przyjęciu, umowa zostaje uznana za zawartą. Takie uznanie jest ważne również wtedy, gdy robisz to drogą mailową.

Pamiętaj więc, że zawarcie umowy przez telefon jest możliwe dopiero po spełnieniu tych warunków:

– potwierdzenia jej treści w formie pisemnej – na papierze lub innym nośniku,

– sporządzenia oświadczenia konsumenta o woli zawarcia umowy w formie pisemnej,

– potwierdzenia oświadczenia woli konsumenta o zawarciu umowy.

Umowy przez telefon nie można zawrzeć, gdy jest wymagana jej szczególna forma. Są to następujące przypadki:

– umowy sprzedaży nieruchomości,

– umowy o przeniesienie praw autorskich,

– umowy leasingu.

Tak więc wbrew temu co twierdzą niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy, sama rozmowa przez telefon, a nawet ustne wyrażenie zgody na podpisanie umowy, nie są ważne i nie stanowi podstawy do żądania od Ciebie uregulowania zapłaty. Nikt nie może Cię zmuszać do zapłaty, nawet jeśli firma prześle Ci produkt do domu. Płacić musisz wtedy, gdy zaistnieją warunki opisane w tym artykule.