Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

 

……………………………………………                                           ……………………………………………

  (imię i nazwisko nauczyciela)                                                    (miejscowość i data)

 

……………………………………………

    (zajmowane stanowisko)

 

……………………………………………

                 (adres)

 

 

Pani/Pan

 

……………………………………………….

Dyrektor

 

……………………………………………….

             (nazwa szkoły)

 

Wniosek o otwarcie stażu

 

Na podstawie art. 9d ust. 1 ustawy  z  26 stycznia  1982 r. – Karta  Nauczyciela   zwracam się z prośbą o otwarcie z dniem 1 września…………… r. stażu na stopień nauczyciela  ……………………………………………………………………………………
                     (wskazać odpowiednio: mianowanego lub dyplomowanego)

 

Do wniosku załączam plan rozwoju zawodowego.

 

 

………………………………………..

      (podpis nauczyciela)

 

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej:

 

 

WNIOSEK O NADANIE

Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 

Dane ogólne

 

a)    imię i nazwisko

 

b)    imiona rodziców

 

 

 

 

 

a)    ……………………………………………………..

 

b)  ……………………………………………………..

2. Miejsce urodzenia

 

 

3. Data urodzenia
4. Miejsce zamieszkania

 

 

5. Miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalności

 

 

…………………………………….          ………………………………………         ……………………..

( miejscowość )                              ( nazwa pracodawcy )                    ( stanowisko )

 

6. Wykształcenie ogólne

 

 

Specjalność

 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………        ( imię, nazwisko i stanowisko służbowe lub funkcja osoby odpowiedzialnej za ścisłość ww. danych )

 

 

 

 

 

…………………………………….                                              ………………………….

( miejscowość i data )                                                               (podpis )

 

 

 

 

 

 

 

8. Uzasadnienie nadania Medalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                  ……………………………….                 ………………………                  ——————

( data )                           ( miejscowość )                   ( nazwa organu)             ( podpis )

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego

 

 

 

…………………………………………

(imię i nazwisko)

…………………………………..                                                    ………………………..

(tytuł i stopień naukowy)                                                                                                                                          (data złożenia oświadczenia)

…………………………………..

(adres zamieszkania)

 

OŚWIADCZENIE1

 

 

Oświadczam, że od………….…………………..jestem zatrudniony / podejmę zatrudnienie*

(data)

 

w…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i siedziba uczelni)

 

na podstawie mianowania / umowy o pracę* w pełnym / niepełnym* wymiarze czasu pracy,

a Uczelnia jest / będzie moim podstawowym / dodatkowym* miejscem zatrudnienia.

 

Wyrażam zgodę na wliczenie mnie do minimum kadrowego studiów………………………..

(poziom studiów)

na kierunku…………………………………prowadzonym/ tworzonym w tej Uczelni na / w

……….……………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej)

 

Ponadto oświadczam, że nie jestem dotychczas zaliczany do minimum kadrowego / jestem

zaliczony do minimum kadrowego:*

1) na poziomie studiów pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolitych magisterskich*

w……………………………………………………………………………………………….

(nazwa i siedziba uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej)

na kierunku……………………,

2) na poziomie studiów pierwszego stopnia w

………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i siedziba uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej)

na kierunku……………………

 

Ponadto wyraziłem zgodę na zaliczenie mnie do minimum kadrowego studiów……………….

(poziom studiów)

kierunku………., o utworzenie którego ubiega się…………………………………………………….

(nazwa i siedziba uczelni)

 

W przypadku zaliczenia mnie do minimum kadrowego, którego dotyczy niniejsza zgoda,

zobowiązuję się do rezygnacji z minimum kadrowego, o którym mowa w pkt………

i powiadomienia o tym rektora wymienionej w tym punkcie uczelni.1

………………………………….

(podpis składającego oświadczenie)

 

 

 

1Zgodnie z art. 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz,1365, z późn. zm.) nauczyciel akademicki

może być zaliczony do minimum kadrowego nie więcej niż dwukrotnie, z tym że tylko do jednego minimum studiów drugiego stopnia lub

jednolitych magisterskich.

 

*niewłaściwe skreślić

źródło: nauka.gov.pl

Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

Miejscowość, dnia ……………………..

 

 

Imiona i nazwisko rodziców

Adres: …………………………..

eMail: ……………………………

tel.: ………………………………

 

Do Dyrekcji

Szkoły Podstawowej nr ….

Adres: ………………………….

Tel. ………………………………

 

 

Jako rodzice zwracamy się z uprzejmą prośbą do Dyrekcji Szkoły o zezwolenie na spełnianie przez nasze dziecko ……………………….. ur. ……………….. r. obowiązku szkolnego w roku szkolnym …………. poza szkołą zgodnie z art. 16. pkt. 8 ustawy z dnia 07.09.1991 r. „O systemie oświaty”[1].

Nasze dziecko jest osobą bardzo wrażliwą. Aby w pełni rozwinąć jego wyjątkowy potencjał konieczna jest maksymalna indywidualizacja procesu nauczania, który można zapewnić naszym zdaniem jedynie poprzez edukację domową. Pozwoli to wydobyć wszystkie jego uzdolnienia, rozwinąć wszystkie zainteresowania, ponadto zminimalizuje stres, którego nie sposób uniknąć w publicznych placówkach.

Konstytucja RP stwierdza, że „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym przekonaniem”[2]. Pragniemy nadmienić, iż wartości panujące w naszym domu, znacząco się różnią od tych propagowanych przez neutralny światopogląd oświaty publicznej. Edukacja pozwoli uniknąć napięć wynikających z w/w rozbieżności i najlepiej przyczyni się do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego naszego dziecka. Nauczanie domowe pozwoli też na pogłębienie relacji rodzinnych i pozwoli z każdego z nas wydobyć to, co najlepsze.

Chcemy też nadmienić, iż rodzice mają pełne prawo ubiegać się o pozwolenie na edukowanie własnych dzieci  w środowisku domowym, a Dyrektor szkoły obwodowej wszelkie niezbędne kompetencje i prawa, aby takiej zgody udzielić i określić jej warunki.

 

                                                                                             Z wyrazami poważania i szacunku
[1] „Na wniosek rodziców dziecka dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa jego warunki. Dziecko spełniające odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki”

[2] W art. 70 punkt 1: „Każdy ma prawo do nauki”, ale potem zaraz, że „Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określa ustawa”.
Art. 48: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
Art. 53 punkt 3: Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Konstytucja mówi też w punkcie 3 tegoż artykułu, że „rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne”. Zapis ten wychodzi naprzeciw edukacji domowej (przyp. wł.).
 

Wzór zobowiązania do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

miejscowość, dnia 30.05.2010 r.

Imię i nazwisko

adres

kod miejscowość

tel.:

 

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  IM. …………………………………………….

adres

kod miejscowość

 

  

 

Zobowiązanie

 

  

Jako rodzice imię i nazwisko ur. data r. zobowiązujemy się do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. ust. 11 ustawy z dnia 07.09.1991 r. „O systemie oświaty”.

 

Z wyrazami poważania i szacunku:

Kodeks Etyki Nauczycielskiej

Kodeks Etyki Nauczycielskiej

 

Preambuła

 

Kodeks Etyki Nauczycielskiej jest wezwaniem do wszystkich nauczycieli, aby w życiu                  i pracy zawodowej kierowali się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem. Z powołaniem nauczyciela wiąże się nierozerwalnie rola wychowawcy. Zadaniem nauczyciela jest pobudzanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju i doskonalenia ucznia oraz studenta jako osoby obdarzonej godnością. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy nauczyciel w swoim postępowaniu kieruje się zasadami miłości i służby.

Od wysiłku wychowawczego nauczycieli zależy właściwe rozumienie wartości moralnych              i docenianie ich wielkiej wagi w życiu każdego człowieka. Od pracy nauczycieli zależy w dużej mierze, jacy będą obywatele Rzeczpospolitej, jej siła i pomyślność.

Kodeks Etyki Nauczycielskiej oparty jest na wartościach chrześcijańskich, które są podstawowe, uniwersalne i niepodważalne.

Zasadniczym jego celem i zadaniem jest uświadomienie nauczycielom wagi moralnego wymiaru ich pracy oraz wezwanie do podjęcia pracy nad sobą, aby przywrócić zawodowi nauczyciela należny prestiż społeczny.

Kodeks Etyki Nauczycielskiej powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Nauczycieli          z myślą o przyszłej pracy samorządu zawodowego nauczycieli (Izb Nauczycielskich).

 

Przyrzeczenie nauczycielskie

Ja, nauczyciel Rzeczypospolitej Polskiej, przyrzekam rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela i wychowawcy, dążyć do pełni rozwoju i doskonalenia osobowego tak własnego, jak                             i powierzonych mi uczniów, kształcić oraz wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania prawdy, człowieka i Ojczyzny, zgodnie z powszechnymi zasadami dobra i sprawiedliwości, strzec godności stanu nauczycielskiego i dbać o jego dobre imię.

[ Tak mi dopomóż Bóg! ] 

 

Zasady ogólne etyki nauczycielskiej

 

 1. Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.

 

 1. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia i studenta.

 

 1. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą.

 

 1. Nauczyciel szanuje godność ucznia i studenta w procesie kształcenia i wychowania.

 

 1. Nauczyciel szanuje autonomię ucznia i studenta oraz jego rodziny.

 

 1. Nauczyciel stoi na straży realizacji chrześcijańskich wartości moralnych, uczy i wychowuje własną postawą i przykładem.

 

 1. Nauczyciel jest tolerancyjny wobec innych przekonań religijnych i światopoglądów, respektujących ład społeczny i moralny.

 

 1. Nauczyciel w duchu prawdy uczy zasad współżycia społecznego i miłości Ojczyzny.

 

 1. Nauczyciel wprowadza ucznia i studenta w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.

 

 1. Nauczyciel wychowuje w szacunku dla każdego życia ludzkiego, we wszystkich fazach jego rozwoju, od poczęcia po naturalny kres.

 

 1. Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody.

 

 1. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia i studenta, wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania, stosuje obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.

 

 1. Powinnością moralną nauczyciela jest stałe podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych.

 

 1. Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

 

Zasady szczegółowe etyki nauczycielskiej

 

 1. Nauczyciel wobec ucznia

 

 1. Nauczyciel szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy.

 

 1. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.

 

 1. Nauczyciel troszczy się o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia i studenta w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej.

 

 1. Nauczyciel traktuje indywidualnie każdego ucznia i studenta, starając się rozumieć i wspomagać jego możliwości i potrzeby. Szczególną troską otacza osoby niepełnosprawne.

 

 1. Nauczyciel poprzez działania pedagogiczne i własną postawę wspomaga ucznia i studenta w procesie integralnego rozwoju i doskonalenia oraz czyni ich współuczestnikami                         i współtwórcami tego procesu.

 

 1. Nauczyciel pobudza ucznia do odkrywania wewnętrznych źródeł jego twórczych możliwości i zdolności oraz inspiruje i pomaga w poszukiwaniu i wyborze tego, co dobre dla jego rozwoju i doskonalenia osobowego.

 

 1. Nauczyciel wychowuje ucznia i studenta do odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów.

 

 1. Nauczyciel uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw prorodzinnych ucznia i studenta.

 

 1. Nauczyciel wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i współżycia w grupie oraz w zespole, ucząc jednocześnie poszanowania zasad szlachetnego współzawodnictwa.

 

 1. Stosunek nauczyciela do ucznia powinna cechować życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.

 

 1. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w traktowaniu i ocenie każdego ucznia i studenta bez względu na okoliczności.
 2. Nauczyciela obowiązują poprawne relacje interpersonalne z uczniami i ich rodzicami.

 

 1. Nauczyciel nie wykorzystuje dla własnych korzyści swojej pozycji zawodowej w stosunku do uczniów i ich rodziców. Nie wolno mu stosować wobec uczniów wyzwisk, drwin, ośmieszania, kar cielesnych, szantażu lub nacisku psychicznego.

 

 1. Jednym z zadań nauczyciela jest ukazywanie zagrożeń płynących z nałogów patologii społecznych.

 

 1. Nauczycielowi nie wolno rozpowszechniać negatywnych informacji o uczniu i jego środowisku rodzinnym ani ujawniać powierzonych mu w zaufaniu tajemnic, z wyjątkiem sytuacji wyższej konieczności, np. gdy wymaga tego dobro ucznia lub szkoły.

 

 1. Niedopuszczalne jest włączanie uczniów i studentów do takich protestów czy strajków, których celem byłaby obrona partykularnych interesów nauczycieli. Możliwe są jedynie publiczne wystąpienia w obronie honoru i godności własnego narodu.

 

 1. Nauczyciel wobec pracowników oświaty

 

 1. Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty powinien tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie. Tworzenie grup nacisku dla obrony własnych korzyści jest niemoralne.

 

 1. Nauczycieli powinny łączyć więzy koleżeństwa, współpracy, pedagogicznej solidarności i szlachetnego współzawodnictwa.

 

 1. Nauczyciel doświadczony winien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą. Nauczyciel młodszy winien okazywać szacunek i uznanie kolegom z dłuższym stażem pracy.

 

 1. Nauczyciel nie powinien podważać autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w ich postępowaniu powinien najpierw przekazać bezpośrednio zainteresowanym.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do nierozpowszechniania informacji z posiedzeń rad pedagogicznych.

 

 1. Nauczyciele pełniący funkcje w nadzorze pedagogicznym zobowiązani są kierować się w swojej działalności zasadami niniejszego Kodeksu.

 

 • Nauczyciel wobec swoich praw i obowiązków

 

 1. Moralnym obowiązkiem nauczyciela jest sumienne i rzetelne wykonywanie swych zadań dydaktycznych i wychowawczych.

 

 1. Nauczyciel, mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależnia od niego jakości swej pracy.

 

 1. Nauczyciel kieruje się takimi samymi zasadami etycznymi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

 

 1. Nauczyciel nieustannie pracuje nad swym wszechstronnym rozwojem.

 

 1. Nauczyciel, doceniając rangę i doniosłość swojej społecznej roli, dąży do moralnej naprawy i rozwoju narodu polskiego oraz całego społeczeństwa.

 

 1. Nauczyciela powinna cechować wysoka kultura osobista, a zwłaszcza kultura języka ojczystego.

 

 1. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, uzasadnionej merytorycznie oceny swojej pracy. Ujemna opinia o pracy nauczyciela nie może mieć cech zniesławienia.

 

 1. Nauczyciel oceniany ma prawo wyboru i powołania specjalisty do komisji oceniającej jego pracę.

 

 1. Nauczyciel ma prawo do obrony swoich praw, zadań i obowiązków oraz do sprostowania niesłusznej lub krzywdzącej go opinii.

 

 1. Nauczyciel wobec nauki

 

 1. Nauczyciel, bez względu na okoliczności, ma obowiązek głoszenia i bronienia prawdy w nauce.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania uczniom i studentom swojej wiedzy zgodnie z prawdą naukową i z własnym sumieniem.

 

 1. Nauczyciel powinien ujawniać i prostować wszelkie błędne informacje naukowe podawane do publicznej wiadomości.

 

 1. Nauczyciel, korzystając z cudzych dzieł, opracowań i badań powinien być w zgodzie z prawem autorskim i dobrymi obyczajami obowiązującymi w pracy naukowej.

 

 1. Nauczyciel winien przestrzegać zasady wolności w prowadzonych badaniach naukowych oraz w głoszeniu własnych poglądów. Badania naukowe, które naruszają zasady etyczne oraz godność i życie człowieka są niemoralne i niedopuszczalne.

 

 1. Nauczyciel zapoznający się z najnowszymi osiągnięciami w nauce powinien odnosić się do nich z umiarem, krytycyzmem oraz odpowiedzialnością, wprowadzając do swojej pracy tylko te innowacje, które służą realizacji celu, jakim jest pozytywny rozwój moralny, duchowy, intelektualny i fizyczny ucznia oraz studenta.

 

 1. Nauczyciel powinien dzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami.

 

 1. Nauczyciel winien uczestniczyć w różnych formach dokształcania i doskonalenia.

 

 1. Wskazane jest, aby nauczyciel rozpowszechniał swoje osiągnięcia poprzez różne formy publikacji, przy zachowaniu swych praw autorskich. Publikacje nauczycieli powinny być obiektywne, rzetelne, nacechowane troską o dobro nauki i człowieka.

 

 1. Nauczyciel może zdobywać stopnie specjalizacji zawodowej i stopnie naukowe.

 

 1. Nauczyciel a społeczeństwo

 

 1. Nauczyciel powinien uczyć poszanowania norm współżycia społecznego i wychowywać zgodnie z nimi.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i uczyć przestrzegania norm prawnych, stojących na straży dobra wspólnego.

 

 1. Powinnością nauczyciela jest troska o dobre imię szkoły i stanu nauczycielskiego.
 2. Nauczyciel powinien wspierać młodzież w podejmowaniu pozytywnych inicjatyw na rzecz społeczeństwa oraz pomagać w tworzeniu organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych o zdrowym profilu moralnym.

 

 1. Nauczyciel winien nawiązać współpracę z organizacjami i ruchami, które opierają swoją działalność na zasadach zgodnych z etyka chrześcijańską.

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji i patologii społecznej oraz przeciwdziałanie im.

 

 1. Nauczyciel powinien współtworzyć i przekazywać wiedzę o kulturze i tradycji narodowej.

 

 1. Nauczyciel powinien brać czynny udział w życiu społecznym, samorządowym oraz upowszechniać właściwe wzorce zachowania i wychowania, w szczególności kształtować patriotyzm, wrażliwość społeczną oraz odpowiedzialność obywatelską i polityczną.

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest umacnianie poczucia odpowiedzialności i dumy z przynależności do polskiego narodu oraz wychowywanie w duchu patriotyzmu                            i solidarności międzyludzkiej.

 

 1. Nauczyciel powinien wprowadzić uczniów we właściwe pojęty etos pracy – kształtować zrozumienie jej wartości i zamiłowania do niej.

 

 1. Nauczyciel w swojej pracy nie może być podporządkowany obowiązującej w państwie ideologii.

 

Przedruk za: Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Apostolicum, Ząbki 1997, Wydanie III poprawione.

źródło: www.antykorupcja.gov.pl