UMOWA NAJMU SAMOCHODU WZÓR

UMOWA NAJMU SAMOCHODU

 

    Zawarta  dnia ……………………………..w………………………………………………………………..pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym alej Najemcą.

§ 1

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód marki ………………………………………………….  koloru …………………………………………. , rok produkcji ………………………., o numerach rejestracyjnych ……………………………………numer silnika …………………………………………., numer nadwozia ……………………………… Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem samochodu.

§ 2

1.Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej: kluczyki , dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC na rok ……………….. , kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń. 2. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawną gaśnicę, koło zapasowe, zestaw narzędzi, zabezpieczenia  …………………………………………. radio  ………………………………………………….. , oraz jest zatankowany do pełna.

§ 3

Read More

UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. WZÓR

UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

Zawarta dnia …………………………………….. w ……………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałym w ………………………………………………………………………………………………………….. legitymującym się ……………………………………………. wydanym przez ………………………………….. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………… legitymującym się ………………………………………… wydanym przez ………………………………………

§ 1.

………………………………………………………………………………… oświadcza, iż jest wspólnikiem Spółki ……………………………… z siedzibą w ……………………………….. wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ………………………………. RHB …………………………. . Z tytułu uczestnictwa w Spółce przysługuje mu …………………………………… udziałów o wartości ………………………………… zł każdy.

§ 2.

Read More

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW WZÓR

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW

   

…………….., dnia …………………..

Adresat: ……………………………..

  Szanowni Państwo! 

 Niniejszym informujemy, że nasze przedsiębiorstwo posiada wolne miejsca pracy w dziale ……………………… na stanowisku ………………………. . Pracownik zostanie zatrudniony

Read More

UMOWA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE WZÓR

UMOWA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

  

zawarta  dnia ……………………………………..w ………………………………………………………  pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Udzielającym Stypendium a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Stypendystą.

§ 1

Udzielający stypendium zobowiązuje się wypłacać Stypendyście w trakcie roku szkolnego co miesiąc kwotę …………………………. zł tytułem stypendium za wyniki w nauce, a Stypendysta je przyjmuje.

§ 2

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od ………………………. do ………………………. .  

§ 3

Read More

ODWOŁANIE OD DECYZJI DO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO WZÓR

… (miejscowość, data)

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w …  za pośrednictwem: …  

Odwołujący: …   Odwołanie od decyzji … z dnia …  r., sgn. akt …  o odmowie … 

 Na podstawie art.

Read More

SKARGA O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO WZÓR

 …, … (miejscowość, data)

 

Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Skarżący: … ul. …   Przeciwnik: … ul. …   Wartość przedmiotu sporu: … zł.

 

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego z dnia … r.

 Zaskarżam wyrok sądu polubownego i zarzucam zaskarżonemu orzeczeniu sprzeczność ustaleń sądu z materiałem dowodowym. Wskazując na to wnoszę o:

Read More

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

   Niniejszym informujemy, że

Read More

UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE WZÓR

UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ

ZA POWIERZONE MIENIE

    zawarta dnia ……………………………..w …………………………………………………………………pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………………….. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanymi dalej Pracownikami o następującej treści:

§ 1

1. Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie, znajdujące się w …………………………….. określone w spisie mienia na podstawie inwentaryzacji z dnia …………………………………………… przeprowadzonej przy ich  udziale. 2. Spis mienia o którym mowa w punkcie 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Pracownicy przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym im łącznie mieniu określonym w § 1 z obowiązkiem wyliczenia się z tego mienia.

§ 3

Read More

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNYCH OPROGRAMOWANIA WZÓR

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNYCH OPROGRAMOWANIA

 

zawarta dnia ………………………….. w ………………………………………………………………… pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Zleceniodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Zleceniobiorcą,

§ 1.

Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy konserwacje oprogramowania zainstalowanego na komputerach Zleceniodawcy i sprzętu stanowiącego element systemu komputerowego.

§ 2.

Konserwacja oprogramowania polega na: a. Dostarczanie nowych wersji Oprogramowania b. Konsultacja w zakresie funkcjonowania i obsługi oprogramowania c. Opracowywanie Modyfikacji wg potrzeb Zleceniodawcy d. Konserwacji platformy sprzętowej e. Usuwaniu nieprawidłowości w pracy systemu komputerowego f. Wykonywania kopii zapasowych danych i oprogramowania

§ 3.

Read More

ŻĄDANIE WYDANIA POSTANOWIENIA WZÓR

 …. miejscowość, data

ul. … … NIP: …   Urząd Skarbowy ul. … …

 Żądanie wydania postanowienia

   Żądam wydania postanowienia o umorzeniu postępowania względem mnie.

 Uzasadnienie

Read More