Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

POBIERZ WNIOSEK KLIKAJĄC W JEGO NAZWĘ:

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów

Wzór podania do dyrektora szkoły o udzielenie zgody na edukację domową

Miejscowość, dnia ……………………..

 

 

Imiona i nazwisko rodziców

Adres: …………………………..

eMail: ……………………………

tel.: ………………………………

 

Do Dyrekcji

Szkoły Podstawowej nr ….

Adres: ………………………….

Tel. ………………………………

 

 

Jako rodzice zwracamy się z uprzejmą prośbą do Dyrekcji Szkoły o zezwolenie na spełnianie przez nasze dziecko ……………………….. ur. ……………….. r. obowiązku szkolnego w roku szkolnym …………. poza szkołą zgodnie z art. 16. pkt. 8 ustawy z dnia 07.09.1991 r. „O systemie oświaty”[1].

Nasze dziecko jest osobą bardzo wrażliwą. Aby w pełni rozwinąć jego wyjątkowy potencjał konieczna jest maksymalna indywidualizacja procesu nauczania, który można zapewnić naszym zdaniem jedynie poprzez edukację domową. Pozwoli to wydobyć wszystkie jego uzdolnienia, rozwinąć wszystkie zainteresowania, ponadto zminimalizuje stres, którego nie sposób uniknąć w publicznych placówkach.

Konstytucja RP stwierdza, że „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym przekonaniem”[2]. Pragniemy nadmienić, iż wartości panujące w naszym domu, znacząco się różnią od tych propagowanych przez neutralny światopogląd oświaty publicznej. Edukacja pozwoli uniknąć napięć wynikających z w/w rozbieżności i najlepiej przyczyni się do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego naszego dziecka. Nauczanie domowe pozwoli też na pogłębienie relacji rodzinnych i pozwoli z każdego z nas wydobyć to, co najlepsze.

Chcemy też nadmienić, iż rodzice mają pełne prawo ubiegać się o pozwolenie na edukowanie własnych dzieci  w środowisku domowym, a Dyrektor szkoły obwodowej wszelkie niezbędne kompetencje i prawa, aby takiej zgody udzielić i określić jej warunki.

 

                                                                                             Z wyrazami poważania i szacunku
[1] „Na wniosek rodziców dziecka dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa jego warunki. Dziecko spełniające odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki”

[2] W art. 70 punkt 1: „Każdy ma prawo do nauki”, ale potem zaraz, że „Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określa ustawa”.
Art. 48: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
Art. 53 punkt 3: Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Konstytucja mówi też w punkcie 3 tegoż artykułu, że „rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne”. Zapis ten wychodzi naprzeciw edukacji domowej (przyp. wł.).
 

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Pobierz wzór wnioski:

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich

……………………………………….

miejscowość, data

………………………………………….

pieczęć stowarzyszenia                                                                       

 

REKOMENDACJA
wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich
przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

W wyniku weryfikacji wniosku i załączonych dowodów w sprawie przyznania uprawnień przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255) stwierdza się, co następuje:

 1. Wnioskodawca:
  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia – wypełnić literami drukowanymi)

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  (adres zamieszkania)
 1. Za udokumentowane i wiarygodne zostały uznane następujące rodzaje działalności lub represji:
  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Uzasadnienie rekomendacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Uwagi (wynikające z dowodów i opinii środowiska): ………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Załączniki (wymienić liczbę, ew. tytuły): ………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

     

……………………………………………..

Podpis i pieczęć imienna prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu
stowarzyszenia (związku)

 

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich

Pobierz wzór wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich klikając w nazwę poniżej:

 

 

Wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich 

Wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego

…………………………..                                                    data  …………..……………….

imię i nazwisko

 

…………………………..

 

…………………………..

adres zamieszkania

 

 

tłumacz przysięgły

języka ……………………

 

Nr TP ……………………

 

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)                                                                                               

                    

                                                                              

                                                                               Wydział Tłumaczy Przysięgłych  

                                                                              Departament Zawodów Prawniczych

                                                                   i Dostępu do Pomocy Prawnej

                                                                              Al. Ujazdowskie 11

                                                                              00-950 Warszawa

                                                                              Skr. Poczt. 33

 

                                                                                    

 

Wzór podpisu i odcisk pieczęci

 

 

 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia  25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), przedkładam wzór podpisu i odcisk pieczęci.

 

 

 

 

……………………              ……………………

wzór podpisu                  odcisk/odciski pieczęci

 

…………………………………

 

 

podpis

 

 

 

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Pobierz dokument:

 

Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

POBIERZE WZÓR DOKUMENTU:

 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania

POBIERZ WZÓR:

Wzór zawiadomienia o osobie

Wzór wykazu inwentarza do sądu

Wzór wykazu inwentarza do sądu – pobierz:

 

Wzór wykazu inwentarza