Wzór zarządzenia w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

ZARZĄDZENIE Nr …

DYREKTORA …………………………………

z dnia ……………….

 

w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw w …………………….
oraz
prowadzenia ich rejestru

 

Na podstawie § … Statutu……….. / Regulaminu organizacyjnego ………., zarządza się, co następuje:

 

 • 1. 1.Zarządzenie określa tryb udzielania pełnomocnictw do reprezentowania ………………………….. w ……………… .
 1. Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania ………………………, wszczególności do:
 • dokonywania czynności prawnych polegających na składaniu oświadczeń woli wimieniu ……………… w zakresie zarządu mieniem;
 • załatwiania spraw w imieniu ……………… w ustalonym zakresie, w przypadku gdy wynika to z przepisów szczególnych;
 • reprezentowania …………………………. w postępowaniach sądowych, administracyjnych lub w postępowaniach przed innymi organami i urzędami;
 • podpisywania dokumentów;
 • dokonywania czynności innych, niż wymienione w pkt 1-4.
 1. Pełnomocnictwo upoważnia do działania w imieniu ……………… w zakresie w nim określonym.
 2. Brak pełnomocnictwa albo przekroczenie zakresu umocowania wywołuje skutki określone w Kodeksie cywilnym.
 3. Pełnomocnictwo może mieć charakter jednorazowy lub upoważniać do działania w określonym czasie.
 4. Pełnomocnictwa udzielane są oddzielnie dla każdej osoby. W pełnomocnictwie może być zawarte umocowanie do łącznego z inną osobą składania oświadczenia woli.
 5. Pełnomocnictwo powinno zostać odwołane w przypadku utraty dalszego uzasadnienia jego udzielenia.

 

 • 2.1. Dyrektor udziela pełnomocnictwa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek.
 1. Z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa może wystąpić w zakresie swojego działania:
 • zastępca dyrektora,
 • główny księgowy,
 • kierownik komórki organizacyjnej,
 • kierownik lub koordynator projektu

– zwani dalej „wnioskodawcą”.

 1. Wniosek jest sporządzany zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 2. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa akceptowany jest z zachowaniem drogi służbowej.

 

 • 3. 1. Zaakceptowany wniosek o udzielenie pełnomocnictwa przekazywany jest do ………………………, celem przygotowania projektu pełnomocnictwa.
 1. Projekt pełnomocnictwa, sporządzany z własnej inicjatywy Dyrektora lub na wniosek, zawiera:
 • proponowaną datę udzielenia;
 • numer pełnomocnictwa;
 • podstawę prawną;
 • imię i nazwisko pełnomocnika oraz inne niezbędne dla pełnomocnictwa dane;
 • zakres udzielonego pełnomocnictwa;
 • okres, na który udzielone ma być pełnomocnictwo.
 1. Projekt pełnomocnictwa parafuje:
 • radca prawny;
 • główny księgowy – w przypadku, gdy zawiera umocowanie do zaciągania zobowiązań finansowych;
 • zastępca dyrektora nadzorujący działalność, której dotyczy projekt pełnomocnictwa.
 1. Do podpisu Dyrektora przedkładane jest …… egzemplarzy projektu pełnomocnictwa.

 

 • 4.1. Udzielone pełnomocnictwa ewidencjonuje się w rejestrze, prowadzonym zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia. Prowadzącym rejestr jest ………… .
 1. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie odpowiedniej liczby egzemplarzy pełnomocnictwa na piśmie, sporządzonym zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
 2. Prowadzący rejestr przechowuje jeden egzemplarz pełnomocnictwa.
 3. Odpis (kopia) pełnomocnictwa przekazywany jest do:
 • komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych – w przypadku pełnomocnictwa udzielonego pracownikowi;
 • komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych – w przypadku pełnomocnictwa zawierającego umocowanie do zaciągania zobowiązań finansowych.

 

 • 5.1. Pełnomocnik obowiązany jest do zwrócenia oryginału pełnomocnictwa prowadzącemu rejestr w przypadku odwołania albo wygaśnięcia pełnomocnictwa.
 1. W przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa albo ustania przyczyny dalszego umocowania osoby, której udzielono pełnomocnictwa, Dyrektor lub wnioskodawca informuje o tym fakcie prowadzącego rejestr.
 2. Do trybu postępowania w sprawie odwołania pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio przepisy § 2-4.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

źródło: www.mkidn.gov.pl