Protokół zdawczo-odbiorczy

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

 

 

do Umowy (rodzaj umowy):……………………………………………………………….……

 

nr ………………………….. z dnia ………………………………………….

 

 

sporządzony w dniu………………………………………….. w … w sprawie odbioru

 

Zamawiający: ……………………………………………………………………………..…….

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………….

 

Przedmiot umowy: (1) ……………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Wykonawca przekazał wykonane dzieło, a Zamawiający przyjął je bez zastrzeżeń stwierdzając, że dzieło wykonane zostało zgodnie z zawartą umową. Wykonawca przenosi jednocześnie na Zamawiającego własność przekazanych egzemplarzy dzieła.(2)
  2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy: (2)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca w terminie ………………………………… uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w pkt 2 niniejszego protokołu.

 

 

ze strony Zamawiającego :                                     ze strony Wykonawcy:

 

 

 

 

………………………………………                ……………………….…………….

 

 

 

 

(1) – należy podać również formę i ilość egzemplarzy dzieła

(2)-  właściwe zaznaczyć

 

 

…………………………………….……..…

Imię i nazwisko Wykonawcy

……………………………..……………….

Stopień, tytuł naukowy

………………………………………………

Adres zamieszkania

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

 

z wykonania zajęć dydaktycznych

zrealizowanych na podstawie umowy o dzieło

 

nr …………………….…..     za okres od ………….…….………. do ……..………………….

 

Nazwa przedmiotu

/wg planu/

Kierunek studiów Rok i semestr studiów Liczba grup Liczba godzin wykonanych
Godziny przedmiotu x liczba grup
WY CA SM KW/LB
               
               
               
               
               
Ogółem liczba godzin:        

 

Oświadczam, że powyższe zajęcia wykonałem/am:

 

 

 

…………………………………………………….

(data, podpis wykonawcy)

 

Potwierdzam wykonanie w/w zajęć zgodnie z umową i bez zastrzeżeń, na obliczoną kwotę:
 

 

 

…..…………………..

(kierownik studiów/

Dyrektor Instytutu)

 

 

 

………………………

(Dziekan/kierownik jednostki lub osoba upoważniona)

 

Obliczenie wynagrodzenia:

Liczba godzin poszczególnych rodzajów zajęć Stawka wynagrodzenia za godzinę RAZEM
 WY      
CA      
SM      
KW/LB      
Razem:   RAZEM:  

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

ODBIORU UTWORU

 

do Umowy (rodzaj umowy):…………………………………………………….……………

nr ………………………………   z dnia …………………………………..

 

sporządzony w dniu ……………………….……… w Lublinie w sprawie odbioru utworu

Nabywca: ………………………………………………………………………………………..

Autor: ……………………………………………………………………………………………

Przedmiot umowy: (1) .……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Autor przekazał utwór, a Nabywca przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, że utwór spełnia kryteria określone umową. Autor przenosi jednocześnie na Nabywcę własność przekazanych egzemplarzy utworu.(2)
  2. Nabywca zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do utworu: (2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autor w terminie ………………………………….. uzupełni i poprawi utwór zgodnie z zastrzeżeniami     i uwagami wymienionymi w pkt 2 niniejszego protokołu.

 

ze strony Nabywcy :                                                ze strony Autora:

 

………………………………………                                        ……………………….…………….

 

 

(1) – należy podać również formę i ilość egzemplarzy utworu

(2) – właściwe zaznaczyć