Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochocowy od osób fizycznych

……………………………………               (miejscowość) , dn. ………………………

          Nazwisko i imię

……………………………………

             stanowisko

……………………………………

    jednostka organizacyjna

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

 

pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w …………………… (MP nr 29/94 poz. 240) w przypadku uzyskania dochodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz rent i emerytur:

 

– oświadczam, że zamierzam rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem, którego dochody przewidywane za rok podatkowy mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej,

 

– oraz, że osoby z którymi zamierzam wspólnie opodatkować się, nie będą korzystały w roku podatkowym z możliwości obniżenia zaliczek na podatek dochodowy.

 

Jednocześnie zobowiązuje się do zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego (DzU z 1984 r. Nr 22 poz. 103 z pózn. zm.), wynikającego z oświadczenia przed terminem wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

 

 

……………………………………

podpis pracownika