Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

 

UMOWA

o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Nr……………………..

 

zawarta w dniu…………………………..pomiędzy:

…………………………………………………………, reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………. nr dowodu osobistego …………………………….

PESEL ……………………………………… NIP ……………………………………

zwanym dalej Autorem.

§ 1

 1. Autor oświadcza, że stworzył utwór, do którego przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie /osobiste i majątkowe/ oraz zapewnia, że utwór nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 2. Autor oświadcza, że utwór nie powstał w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a autorskie prawa majątkowe nie były już przedmiotem sprzedaży ani darowizny w całości lub części.
 3. W rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem jest dzieło spełniające łącznie następujące przesłanki:
  1. jest przejawem działalności twórczej,
  2. posiada indywidualny charakter („piętno twórcy”),
  3. ma ustaloną postać (formę).

 

 • §2
 1. Autor przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz własność nośników, na których utwór utrwalono, do utworu pod nazwą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu:

wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

 1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono:

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa, sprzedaż, udzielanie licencji na korzystanie z utworu osobom trzecim na wszelkich polach eksploatacji;

 1. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2:

publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; nadawanie, reemisja; publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie               w Internecie); nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity.

 

 • § 3

Zamawiający ma prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udzielenia osobom trzecim licencji na korzystanie z utworu bez zgody Autora.

 

 • § 4
 1. Utwór zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy w formie ……………………………………………, na nośniku elektronicznym, lub w sposób wskazany poniżej …………………………………………………………………………………………., ……………………………………………………………………………………. w ilości …………. egzemplarzy.
 2. Przyjęcie utworu następuje przez potwierdzenie na rachunku przedłożonym przez Autora i dołączenie utworu /dzieła/ do umowy jako załącznik stanowiący jej integralną część.
 3. W przypadku stwierdzenia wad utworu Autor zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia stosownie do wielkości zaistniałej wady lub odstąpić od umowy.
 5. W przypadku zaistnienia wad w utworze bez winy Autora Zamawiający może wyznaczyć w porozumieniu z Autorem drugi termin do ich usunięcia, a po bezskutecznym jego upływie odstąpić od umowy.

 

 • § 5
 1. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu Zamawiający wypłaci Autorowi wynagrodzenie w wysokości……………..zł brutto, w terminie………………dni od odebrania utworu, jednak nie wcześniej niż w terminie wypłat wynagrodzeń z tego tytułu obowiązującym u Zamawiającego, przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu, płatne na konto………………………………………………………………………………………………………………. .
 2. W przypadkach prawem przewidzianych, Zamawiający z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dokona potrącenia podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne według obowiązujących przepisów.

 

 • § 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • § 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

 

 

 

 • § 8

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

 

 

 • § 9

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Autor.

 

 

 

AUTOR                                                            ZAMAWIAJĄCY

 

 

…………………………….                                                 …………………………..

 

 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

 

 

do Umowy (rodzaj umowy):……………………………………………………………….……

 

nr ………………………….. z dnia ………………………………………….

 

 

sporządzony w dniu………………………………………….. w … w sprawie odbioru

 

Zamawiający: ……………………………………………………………………………..…….

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………….

 

Przedmiot umowy: (1) ……………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wykonawca przekazał wykonane dzieło, a Zamawiający przyjął je bez zastrzeżeń stwierdzając, że dzieło wykonane zostało zgodnie z zawartą umową. Wykonawca przenosi jednocześnie na Zamawiającego własność przekazanych egzemplarzy dzieła.(2)
 2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy: (2)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca w terminie ………………………………… uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w pkt 2 niniejszego protokołu.

 

 

ze strony Zamawiającego :                                     ze strony Wykonawcy:

 

 

 

 

………………………………………                ……………………….…………….

 

 

 

 

(1) – należy podać również formę i ilość egzemplarzy dzieła

(2)-  właściwe zaznaczyć

 

 

…………………………………….……..…

Imię i nazwisko Wykonawcy

……………………………..……………….

Stopień, tytuł naukowy

………………………………………………

Adres zamieszkania

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

 

z wykonania zajęć dydaktycznych

zrealizowanych na podstawie umowy o dzieło

 

nr …………………….…..     za okres od ………….…….………. do ……..………………….

 

Nazwa przedmiotu

/wg planu/

Kierunek studiów Rok i semestr studiów Liczba grup Liczba godzin wykonanych
Godziny przedmiotu x liczba grup
WY CA SM KW/LB
               
               
               
               
               
Ogółem liczba godzin:        

 

Oświadczam, że powyższe zajęcia wykonałem/am:

 

 

 

…………………………………………………….

(data, podpis wykonawcy)

 

Potwierdzam wykonanie w/w zajęć zgodnie z umową i bez zastrzeżeń, na obliczoną kwotę:
 

 

 

…..…………………..

(kierownik studiów/

Dyrektor Instytutu)

 

 

 

………………………

(Dziekan/kierownik jednostki lub osoba upoważniona)

 

Obliczenie wynagrodzenia:

Liczba godzin poszczególnych rodzajów zajęć Stawka wynagrodzenia za godzinę RAZEM
 WY      
CA      
SM      
KW/LB      
Razem:   RAZEM:  

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

ODBIORU UTWORU

 

do Umowy (rodzaj umowy):…………………………………………………….……………

nr ………………………………   z dnia …………………………………..

 

sporządzony w dniu ……………………….……… w Lublinie w sprawie odbioru utworu

Nabywca: ………………………………………………………………………………………..

Autor: ……………………………………………………………………………………………

Przedmiot umowy: (1) .……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Autor przekazał utwór, a Nabywca przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, że utwór spełnia kryteria określone umową. Autor przenosi jednocześnie na Nabywcę własność przekazanych egzemplarzy utworu.(2)
 2. Nabywca zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do utworu: (2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autor w terminie ………………………………….. uzupełni i poprawi utwór zgodnie z zastrzeżeniami     i uwagami wymienionymi w pkt 2 niniejszego protokołu.

 

ze strony Nabywcy :                                                ze strony Autora:

 

………………………………………                                        ……………………….…………….

 

 

(1) – należy podać również formę i ilość egzemplarzy utworu

(2) – właściwe zaznaczyć

Rejestr umów

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 14/2014

Rektora UMCS

 

REJESTR UMÓW    Nr

 

 

Nazwa jednostki prowadzącej rejestr umów:

 

Osoba odpowiedzialna za rejestr:

 

Lp. Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Okres

obowiązywania

umowy

Umowny okres wypowiedzenia Kto przygotował projekt umowy (imię i nazwisko) Uwagi

(np. rozwiązanie umowy, aneksy)

  1. osoba działająca w imieniu … od
2. dane strony, z którą zawarto umowę do
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.

 

             
   
2.

 

             
   
3.

 

             
   

 

 

 

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochocowy od osób fizycznych

……………………………………               (miejscowość) , dn. ………………………

          Nazwisko i imię

……………………………………

             stanowisko

……………………………………

    jednostka organizacyjna

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

 

pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w …………………… (MP nr 29/94 poz. 240) w przypadku uzyskania dochodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz rent i emerytur:

 

– oświadczam, że zamierzam rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem, którego dochody przewidywane za rok podatkowy mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej,

 

– oraz, że osoby z którymi zamierzam wspólnie opodatkować się, nie będą korzystały w roku podatkowym z możliwości obniżenia zaliczek na podatek dochodowy.

 

Jednocześnie zobowiązuje się do zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego (DzU z 1984 r. Nr 22 poz. 103 z pózn. zm.), wynikającego z oświadczenia przed terminem wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

 

 

……………………………………

podpis pracownika