Pozew o zapłatę za szkodę powstałą z tytułu wykonywania działalności agencyjnych przez tzw. multiagenta

                                                                                                  Warszawa, dnia ……………..r.

 

Sąd Okręgowy

Wydział  … Cywilny

……

01 – 234

 

 

Powód: Jan Kowalski

Piękna 125 m. 13

00 – 100 Warszawa

Pozwany: Andrzej Nowak

Agencja Ubezpieczeniowa

Andrzej Nowak

……………………..

05 – 678 ………………

Wartość przedmiotu sporu: 180.000 zł.

Pozew o zapłatę

Wnoszę o:

 1. zasądzenie od pozwanego Andrzej Nowaka, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego pod firmą Agencja Ubezpieczeniowa Andrzej Nowak z siedzibą w ………………., przy ul. ……………….., na rzecz powoda Jana Kowalskiego kwoty 180.000 zł. (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10 stycznia 2010 r. do dnia zapłaty,
 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych,
 3. stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wnoszę o przypozwanie Zakładu Ubezpieczeń XYZ S.A., z którym pozwany zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
 4. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powoda.

 

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2009 roku powód wykupił ubezpieczenie AC w Zakładzie Ubezpieczeń za pośrednictwem Agencji Ubezpieczeniowej Andrzej Nowak, z siedzibą w …………….., przy ul. ………………………… Zawarta przez powoda umowa ubezpieczenia została stwierdzona polisą nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku, wystawioną przez Andrzeja Nowaka, działającego jako agent ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń. Zgodnie z treścią zawartej umowy ubezpieczenia, wskazana na polisie suma ubezpieczenia wynosiła 180.000 zł. Zaś okres ubezpieczenia obejmował okres od dnia 6 maja 2009 roku do dnia 5 maja 2010 roku. Zawarta przez powoda umowa ubezpieczenia obejmowała ryzyko utraty auta wskutek kradzieży. Składka została opłacona przez powoda jednorazowo, karta płatniczą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, co zostało odnotowane na polisie AC 123456789.

 

Dowód: Polisa nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku wystawiona przez Andrzeja Nowaka, działającego jako agent ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń z siedzibą w ………………., przy ul. ………………

 

Dowód: Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC Zakładu Ubezpieczeń, mające zastosowanie do zawartej przez powoda umowy ubezpieczenia AC, stwierdzonego polisą nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku, wystawioną przez Andrzeja Nowaka działającego jako agent ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń.

 

W nocy z 9 na 10 dnia grudnia 2009 r. doszło do kradzieży, stanowiącego własność powoda samochodu osobowego marki … o nr rej. XYZ 123A.

Powód niezwłocznie po stwierdzeniu kradzieży auta zgłosił szkodę Zakładowi Ubezpieczeń, jak również powiadomił o fakcie kradzieży Policję.

 

Dowód: potwierdzenie zgłoszenia kradzieży, dokonanego w dniu 10 grudnia 2010 roku na Komisariacie Policji w ……………, przy ul. …………………

 

W odpowiedzi na powiadomienie zakładu ubezpieczeń przez powoda o fakcie kradzieży ubezpieczonego auta, Zakład Ubezpieczeń przesłał powodowi oświadczenie, w którym uchylił się od skutków prawnych zawartej za pośrednictwem pozwanego umowy ubezpieczenia AC, stwierdzonej polisą nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku, z uwagi na przekroczenie przez pozwanego granic pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zakład Ubezpieczeń. W uzasadnieniu Zakład Ubezpieczeń poinformował powoda, iż pozwany agent Andrzej Nowak był umocowany do zawierania w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń umów ubezpieczenia AC, w których suma ubezpieczenia nie przekraczała 150.000 zł. W przypadku umowy zawartej z powodem, suma ubezpieczenia wynosiła 180.000 zł., a więc pozwany przekroczył zakres udzielonego mu pełnomocnictwa. Stosownie do dyspozycji art. 7603 kc, w razie gdy agent zawierający umowę w imieniu dającego zlecenie nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, umowę uważa się za potwierdzoną, jeżeli dający zlecenie niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy nie oświadczy klientowi, że umowy nie potwierdza. W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń oświadczył, iż nie potwierdza umowy ubezpieczenia AC stwierdzonej polisą nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku zawartej przez powoda, w następstwie czego odmówił wypłaty odszkodowania.

 

Dowód: pismo Zakładu Ubezpieczeń z dnia 16 grudnia 2009 roku.

 

W dniu 5 lutego 2010 roku powód otrzymał zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia prowadzonego w sprawie zgłoszonej przez powoda kradzieży auta, z uwagi na niewykrycie sprawców.

 

Dowód: postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 1 kutego 2010 roku.

 

Wobec powyższego niewątpliwym jest, iż wskutek kradzieży auta powód doznał szkody majątkowej. W przypadku ważnie zawartej umowy ubezpieczenia AC zobowiązanym do naprawienia szkody w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej byłby Zakład Ubezpieczeń. Z powodu odmowy wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń z uwagi na przekroczenie przez pozwanego udzielonego mu przez Zakład Ubezpieczeń zakresu umocowania, jak również z powodu niewykrycia sprawcy kradzieży odpowiedzialność za szkodę ponosi pozwany.

Niewątpliwym jest, iż brak możliwości uzyskania przez powoda odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia AC jest następstwem działania pozwanego, który zawierając z powodem umowę ubezpieczenia przekroczył zakres umocowania udzielonego mu przez Zakład Ubezpieczeń. Tak więc odpowiedzialność za szkodę powstałą w mieniu powoda ponosi pozwany. Podstawą odpowiedzialności pozwanego stanowi przepis art. 11 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w myśl którego agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

 

Co do rozmiarów szkody należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego w kwestiach dotyczących m.in. uprawnień poszkodowanego oraz wysokości odszkodowania, w szczególności norma art. 361 kc wskazująca, że zobowiązany do naprawienia szkody powinien pokryć wszelkie koszty pozostające w związku przyczynowym ze szkodą. Tym samym dochodzona pozwem kwota stanowi wartość szkody w rozumieniu art. 361 kc jaką stanowi wartość pojazdu według stanu z dnia zdarzenia.

Dyspozycja art. 361 kc wskazuje, iż prawo polskie statuuje zasadę pełnego odszkodowania. Oznacza to, iż w razie zaistnienia szkody zobowiązany do jej naprawienia ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty będące następstwem zdarzenia. Miernikiem wartości majątkowej rzeczy jest pieniądz, a jej weryfikatorem rynek. Rzecz zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może osiągnąć na rynku.

Z przepisu art. 361 § 2 kc wynika zatem obowiązek pełnej kompensacji szkody, a więc wypłaty odszkodowania w wysokości równej wartości rynkowej auta z dnia zdarzenia.

Mając na uwadze powyższe rozważania oraz powołane przepisy, żądanie pozwu jest zasadne.

Stosownie do treści art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wnoszę również o przypozwanie Zakładu Ubezpieczeń XYZ S.A., z którym pozwany zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

 

Jan Kowalski

 

Załączniki:

 1. Odpis pozwu;
 2. Polisa nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku;
 3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC Zakładu Ubezpieczeń;
 4. Potwierdzenie zgłoszenia kradzieży, dokonanego w dniu 10 grudnia 2010 roku na Komisariacie Policji;
 5. Pismo Zakładu Ubezpieczeń z dnia 16 grudnia 2009 roku;
 6. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 1 kutego 2010 roku.

Sąd Rejonowy jest właściwy w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu (wartość dochodzonego roszczenia) nie przekracza kwoty 75.000,00 zł. W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż kwota 75.000,00 zł, właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy.

Przyjmujemy założenie, iż pozwany świadczy pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń z Działu II (stanowiącego załącznik do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (tzw. multiagent). Na podstawie przepisu art. 11 ust. 3 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent taki podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Stosownie do dyspozycji art. 817 §1 zakład ubezpieczeń ma 30-dniowy termin na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia powstania szkody.

 

Wzór pozwu o uznanie postanowienia OWU za niedozwolone

Warszawa, 4 czerwca 2014 r.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

XVII Wydział Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

 

Powód:

Marek Kowalski

Elbląska 1/15, 01-747 Warszawa

PESEL: 81031387283

Pozwany:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POMOC S.A. w Warszawie

Dziennikarska 100, 01-605 Warszawa

Pozew o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

 

Działając w imieniu własnym wnoszę na podstawie art. 47938 § 1 k.p.c. o uznanie postanowienia wzorca umowy zawartego w „Tabeli opłat i kosztów” stanowiącej załącznik
do „Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Bezpieczna i dostatnia przyszłość”, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie POMOC S.A. w Warszawie nr 1/2012, o treści „Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na osobistym rachunku jednostek uczestnictwa składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 95%, jeżeli składki regularne były łącznie opłacane
jeden rok, a wykup dokonywany jest nie wcześniej niż w dwa roku trwania certyfikatu
za niedozwolone i zakazanie jego stosowania w umowach z konsumentami.

 

Uzasadnienie

 

Pozwany jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej pozwany posługuje się wzorcem umownym pt. „Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Bezpieczna i dostatnia przyszłość”, zatwierdzonym uchwałą Zarządu pozwanego nr 1/2012. Załącznikiem do tego wzorca jest „Tabela opłat i kosztów”, która przewiduje obciążenie osób ubezpieczonych tzw. opłatą likwidacyjną, zdefiniowaną jako koszt wykupu środków zgromadzonych na osobistym rachunku jednostek uczestnictwa składek regularnych. Wysokość tej wypłaty jest uzależniona od długości okresu opłacania składek regularnych. Jeżeli składki regularne były łącznie opłacane przez jeden rok, a wykup dokonywany jest nie wcześniej niż w dwa roku trwania certyfikatu, wówczas opłata likwidacyjna wynosi 95% środków zgromadzonych na osobistym rachunku jednostek uczestnictwa składek regularnych. Zdaniem powoda postanowienie
to kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, a zatem stanowi niedozwolone postanowienie umowne,
o którym mowa w art. 3851 § 1 k.c. Należy przy tym zaznaczyć, iż postanowienie to nie
jest uzgadniane indywidualnie z konsumentem, jak również nie określa ono głównego świadczenia stron.

Kwestionowane postanowienie wzorca umownego powoduje, że rezygnacja przez ubezpieczonego z dalszego wnoszenia składki skutkuje utratą niemal wszystkich środków, jakie zostaną uzyskane poprzez wykup jednostek uczestnictwa. Ubezpieczyciel przewidział tym samym dla ubezpieczonego swoistą sankcję za rezygnację z dalszego kontynuowania umowy, bez powiązania jej z realnie poniesionymi wydatkami. Zastrzeżenie to jest przy tym całkowicie niezależne od wartości posiadanych przez ubezpieczonego jednostek uczestnictwa. Tak sformułowane postanowienie narusza dobre obyczaje, gdyż sankcjonuje przejęcie
przez ubezpieczyciela większości całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu
od skali poniesionych przez niego kosztów. Nie stanowi zaś dostatecznego usprawiedliwienia dla stosowania tak rygorystycznego automatyzmu okoliczność, że umowy ubezpieczenia
na życie mają ze swej natury długoterminowy charakter. Kwestionowana klauzula rażąco narusza też interes konsumenta, gdyż prowadzi do uzyskiwania przez ubezpieczyciela pewnych i znacznych korzyści kosztem ubezpieczonego.

Należy zaznaczyć, że kwestia opłat likwidacyjnych była już przedmiotem orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W jego świetle klauzule przewidujące opłatę likwidacyjną nieadekwatną do kosztów związanych z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia, stanowią niedozwolone postanowienia umowne, podobnie jak klauzule określające opłaty wyłącznie jako wartości procentowej odnoszącej się do wartości zgromadzonych środków, nie zaś do wartości rzeczywiście poniesionych kosztów (por. wyroki Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r., VI ACa 1175/09, z dnia 26 czerwca 2012 r., IV ACa 87/12 oraz z dnia 6 września 2012 r., VI ACa 458/12).

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

 

Marek Kowalski

  (podpis własnoręczny)

 

Załączniki:

 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Bezpieczna i dostatnia przyszłość, zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie POMOC S.A. w Warszawie nr 1/2012, wraz z załącznikiem „Tabela opłat i kosztów”.
 2. Odpis pozwu i załącznika.

 

źródło: www.rzu.gov.pl

Pozew o zapłatę świadczenia z ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą

Pobierz dokument klikając w poniższy link:

Pozew o zapłatę świadczenia z ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą

Wzór pozwu o zapłatę – świadczenie z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

Wzór pozwu o zapłatę – świadczenie z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej:

kliknij, aby pobrać wzór dokumentu:

Wzór pozwu o zapłatę – świadczenie z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

Wzór pozwu – OC rolnika, szkoda w mieniu, spowodowana przez zwierzę

Wzór pozwu – OC rolnika, szkoda w mieniu, spowodowana przez zwierzę>>>

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym – odszkodowanie z AC (autocasco), brak aktualnego blankietu prawa jazdy

Kliknij w poniższy link i pobierz wzór dokumentu:

wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym – odszkodowanie z AC (autocasco), brak aktualnego blankietu prawa jazdy