Wzór pozwu – OC rolnika, szkoda w mieniu, spowodowana przez zwierzę

Warszawa, 28 maja 2014 r.

 

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

Kocjana 3

01-473 Warszawa

 

Powód:

Marek Kowalski

Elbląska 1/15, 01-747 Warszawa

PESEL: 81031387283

 

Pozwany:

Towarzystwo Ubezpieczeń POMOC S.A. w Warszawie

Dziennikarska 100, 01-605 Warszawa

 

wartość przedmiotu sporu: 12.500 zł

 

POZEW

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o zasądzenie od Towarzystwa Ubezpieczeń POMOC S.A. w Warszawie na rzecz Marka Kowalskiego kwoty 12.500 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 31 lipca 2013 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za szkodę oraz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

Wnoszę ponadto o:

– zobowiązanie pozwanego do przedłożenia sądowi akt szkody oznaczonych sygnaturą 00032453 i przeprowadzenie dowodu ze znajdujących się tam dokumentów na okoliczność przyczyn i skutków wypadku drogowego z dnia 28 czerwca 2013 r., wysokości doznanej szkody majątkowej oraz wymagalności roszczenia;

– dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Jana Kowalskiego (zam. ul. Sportowa 13/2, 08-232 Warszawa) na okoliczność przyczyn i skutków wypadku drogowego z dnia 28 czerwca
2013 r.;

– przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron z ograniczeniem go do przesłuchania powoda na okoliczność przyczyn i skutków wypadku drogowego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Uzasadnienie

 

W dniu 28 czerwca 2013 r. powód kierował należącym do niego samochodem marki Volkswagen Passat o numerze rej. WR11111. Pasażerem pojazdu siedzącym na przednim siedzeniu był brat powoda, Jan Kowalski. W miejscowości Komorów doszło do wypadku drogowego, na skutek którego samochód ten uległ uszkodzeniu. Przyczyną wypadku było wbiegnięcie krowy na jezdnię, bezpośrednio przed prawidłowo jadący samochód, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdu ze zwierzęciem. Wezwana na miejsce zdarzenia Policja ustaliła właściciela zwierzęcia, Krzysztofa Lewandowskiego, który stwierdził, że krowę
tę zostawił dwie godziny wcześniej na sąsiadującym z drogą pastwisku, po uprzednim zabezpieczeniu jej łańcuchem, którego ostry koniec wbił w ziemię. Według niego musiała ona wyrwać to zabezpieczenie. Uderzona przez pojazd krowa rzeczywiście miała przywiązany
do siebie łańcuch. Policja nie ukarała właściciela zwierzęcia mandatem.

Szkoda w pojeździe została zgłoszona pozwanemu w dniu 1 lipca 2013 r. z wnioskiem o jej likwidację z zawartej przez Krzysztofa Lewandowskiego umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika. W toku postępowania likwidacyjnego pozwany zaakceptował kosztorys naprawy uszkodzonego pojazdu przedłożony mu za zgodą powoda przez serwis naprawczy Auto Renowacja, który następnie dokonał naprawy samochodu i doręczył pozwanemu fakturę za usługę na kwotę 12.500 zł brutto, a więc zgodną z uzgodnionym wcześniej kosztorysem. Wysokość szkody nie była nigdy kwestionowana przez pozwanego, wręcz przeciwnie – zaakceptował on tę kwotę, uznać więc trzeba,
że okoliczność ta nie jest między stronami sporna.

Pismem z dnia 31 lipca 2013 r. pozwany zawiadomił powoda o odmowie zapłaty odszkodowania za zgłoszoną szkodę. Podniósł, iż krowa nie była pod nadzorem żadnej osoby, wyrządziła szkodę w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka zachowania. Nie była też narzędziem człowiek, ani też nie była przez niego kierowana. Skoro więc szkoda została wyrządzona przez zwierzę, a nie przez rolnika czy też osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym, to odpowiedzialności za szkodę nie ponosi ubezpieczyciel.
Jak ponadto wskazał pozwany, rolnik oświadczył, że krowa została właściwie uwiązana,
a poza tym nie został on ukarany mandatem przez Policję, a zatem nie ponosi winy za szkodę.

Zdaniem powoda za skutki zaistniałego wypadku odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi zarówno właściciel zwierzęcia, jak i jego ubezpieczyciel z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika. Zgodnie z art. 431 § 1 k.c., kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba,
za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Pan Krzysztof Lewandowski bezspornie jest osobą, o której mowa w tym przepisie, bowiem chował krowę, która wyrządziła szkodę
w majątku powoda. To, że w danym momencie nie sprawował on osobistego nadzoru nad zwierzęciem, które uciekło czy też się zabłąkało, nie ma w świetle brzmienia przepisu żadnego znaczenia dla jego zastosowania. Co istotne, osoba ponosząca odpowiedzialność
na podstawie art. 431 § 1 k.c. odpowiada czyn zawiniony własny oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność. Jednocześnie przepis ten wprowadza domniemanie winy zarówno chowającego lub posługującego się zwierzęciem, jak i osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Możliwość uchylenia się od istnieje więc tylko wówczas, gdy osoba
ta udowodni, że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponosi winy.
Dowód braku winy dla obalenia tego domniemania wymaga wykazania dochowania należytej staranności w nadzorze nad zwierzęciem, a więc dopełnienia obowiązków, jakie zależnie
od konkretnej sytuacji spoczywały na chowającym lub posługującym się zwierzęciem.

W niniejszej sprawie pozwany, czyli ubezpieczyciel właściciela krowy, nie udowodnił braku jego winy. Powołał się wyłącznie na fakt, że Policja nie ukarała go mandatem, co nie może mieć żadnego wpływu na ocenę jego odpowiedzialności cywilnej, bowiem wiążący jest w takiej sytuacji wyłącznie prawomocny wyrok skazujący (art. 11 k.p.c.), nadto zaś
– na niczym niepoparte i niewiarygodne zapewnienia ubezpieczonego, iż krowę na pastwisku uwiązał właściwie. Skoro jednak krowa ta – jak wskazują na to okoliczności sprawy i czemu nie zaprzecza pozwany ani właściciel zwierzęcia – wyrwała łańcuch z ziemi, po czym opuściła pastwisko, oznacza to, że właściciel nie dołożył należytej staranności w jej uwiązaniu i dopuścił do wypadku. Jeżeli zaś nie był w stanie z całkowitą pewnością uniemożliwić krowie uwolnienia się z więzów, nie powinien był w ogóle zostawiać krowy
na pastwisku, tym bardziej ze względu na jego położenie. Jest bowiem oczywistym, iż krowa chodząca wolno w okolicach publicznej, asfaltowej drogi przeznaczonej przede wszystkim dla ruchu samochodów, powoduje poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego
i dla ich mienia.

Reasumując, ciężar dowodu co do braku winy spoczywa w tej sprawie w całości
na stronie pozwanej, zdaniem zaś powoda zebrany materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na to, że nie jest ona w stanie wykazać tej okoliczności.

Jeżeli natomiast chodzi o zakres odpowiedzialności pozwanego wynikający z zawartej przez niego z właścicielem zwierzęcia umowy OC, wskazać trzeba, że zgodnie z ogólną regułą wynikającą z art. 822 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania
za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Zgodnie zaś z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.) z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym
są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

W niniejszej sprawie, jak wykazano powyżej, ubezpieczony przez pozwanego
rolnik jest obowiązany do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem
przez niego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem uszkodzenia mienia.
Krowa, której wtargnięcie na jezdnię spowodowało uszkodzenie pojazdu, bezsprzecznie była elementem posiadanego przez rolnika gospodarstwa rolnego, zaś rolnik ten odpowiada
za zaistniałą szkodę w oparciu o art. 431 § 1 k.c. W tych samych granicach odpowiedzialność ponosi także pozwany.

Roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych powód uzasadnia tym, że pozwany zobowiązany był do zapłaty odszkodowania w terminie 30 dni od zgłoszenia mu szkody.
Po tym okresie popadł w opóźnienie, stąd powodowi należą się odsetki ustawowe za okres
aż do dnia zapłaty.

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

 

Marek Kowalski

(podpis własnoręczny)

 

 

Załączniki:

 1. Dowód zapłaty opłaty sądowej od pozwu.
 2. Odpis pozwu i załączników.

 

źródło: www.rzu.gov.pl

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia i renty na zwiększone potrzeby

Warszawa, 9 maja 2013 r.

 

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

Kocjana 3

01-473 Warszawa

 

Powód:

Marek Kowalski

Elbląska 1/15, 01-747 Warszawa

PESEL: 81031387283

 

Pozwany:

Towarzystwo Ubezpieczeń POMOC S.A. w Warszawie

Dziennikarska 100, 01-605 Warszawa

 

wartość przedmiotu sporu: 23.000 zł

 

POZEW

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. Zasądzenie od Towarzystwa Ubezpieczeń POMOC S.A. w Warszawie na rzecz Marka Kowalskiego:
 2. a) kwoty 20.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 lipca 2012 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia;
 3. b) renty na zwiększone potrzeby w kwocie po 250 zł miesięcznie za okres od dnia 1 czerwca 2013 r. i na przyszłość, płatnej do dziesiątego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;
 4. c) zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.
 5. Zwrócenie się do Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie o nadesłanie dokumentacji medycznej Marka Kowalskiego z leczenia na Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz w Przychodzi Ortopedycznej i przeprowadzenie dowodu z nadesłanych dokumentów na okoliczność przebiegu leczenia powoda.
 6. Dopuszczenie dowodu z następujących dokumentów: zgłoszenia szkody w dniu 5 czerwca 2012 r. oraz pisma pozwanego z dnia 5 lipca 2012 r. przyznającego zadośćuczynienie na okoliczność wymagalności roszczenia.
 7. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lekarza z zakresu ortopedii na okoliczność stanu zdrowia powoda, uszczerbku na zdrowiu doznanego przez niego w wyniku wypadku, rokowań na przyszłość, a także zasadności przyjmowania przez niego leków i odżywek.
 8. Dopuszczenie dowodu z zeznań świadków: Krzysztofa Kowalskiego (zam. ul. Elbląska 1/15, 01-747 Warszawa) i Marzeny Kowalskiej (adres j.w.) – rodziców powoda, na okoliczność trybu życia powoda przed wypadkiem i po wypadku, doznanej krzywdy i zwiększonych potrzeb.
 9. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron z ograniczeniem go do przesłuchania powoda na okoliczność skutków wypadku, doznanej krzywdy i zwiększonych potrzeb.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 15 lutego 2012 r. powód, jadący prawidłowo rowerem ulicą Myśliwiecką w Warszawie, został najechany przez samochód marki Honda Civic prowadzony przez Czesława Muchalskiego. Pozwany ubezpieczał sprawcę wypadku z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu samochodowego. W wyniku wypadku powód doznał złamania kości udowej prawej oraz prawego barku. W dniach od 15 lutego do 5 marca 2012 r. powód przebywał w szpitalu. Następnie przez okres sześciu miesięcy powód pozostawał pod opieką przychodni ortopedycznej z powodu stałych dolegliwości bólowych oraz konieczności rehabilitacji. W chwili wypadku powód miał 31 lat. Na skutek zdarzenia odczuwał silny ból, doskwierał mu dyskomfort przy wykonywaniu najprostszych czynności życia codziennego, nie mógł uprawiać sportu, miał obniżone samopoczucie – z powodu niepełnej sprawności i konieczności długotrwałej rehabilitacji. Powyższe uzasadnia przyznanie na rzecz powoda kwoty 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 w zw. z art. 444 § 1 k.c.

Podkreślić należy, iż powód w dniu 5 czerwca 2012 r. zgłosił do pozwanego roszczenie z tytułu zadośćuczynienia w kwocie 30.000 zł. Pozwany zaś w dniu 5 lipca 2012 r. wypłacił powodowi z tego tytułu kwotę 10.000 zł, odmawiając dalej zapłaty idących świadczeń. Stąd zasadne jest roszczenie powoda o zapłatę pozostałej kwoty, powiększonej dodatkowo o odsetki ustawowe za okres po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody pozwanemu.

Ponadto, na skutek doznanego urazu powód w dalszym ciągu odczuwa ból i zażywa tabletki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Miesięczny koszt z tego tytułu to 100 zł. Powód przyjmuje także zalecone przez lekarza odżywki na wzmocnienie układu kostnego. Miesięczny koszt, jaki ponosi z tego tytułu, to kwota 150 zł. Stąd też roszczenie o ustalenie prawa do renty w kwocie po 250 zł miesięcznie jest zasadne, a jego podstawę stanowi art. 444 § 2 k.c.

Wartość przedmiotu sporu stanowi wskazana suma pieniężna 20.000 zł oraz suma renty – jako świadczenia powtarzalnego – za jeden rok, czyli 3.000 zł. Opłatę w wysokości 1.150 zł (5 % wartości przedmiotu sporu) uiszczono przelewem na rachunek bankowy Sądu.

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

 

Marek Kowalski

  (podpis własnoręczny)

 

Załączniki:

 1. Dowód przelewu opłaty sądowej od pozwu.
 2. Dokumenty powołane w pozwie.
 3. Odpis pozwu i załączników.

 

źródło: www.rzu.gov.pl

Pozew adhezyjny

Warszawa, 2.07.2009 r.

Powód cywilny:

Jan Kowalski

Ul. Piękna 1

00-100 Warszawa

 

 

Sąd Rejonowy

w Pruszkowie

I Wydział Karny

 

Sygn. akt I 105/09

 

 

Wartość przedmiotu sporu: 43.000,00 zł

 

Pozew cywilny pokrzywdzonego o 43.000 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

 

 

 1. Na podstawie art. 62 k.p.k. i art. 441 §1 k.c. wnoszę o zasądzenie od Zbigniewa Nowaka kwoty 23 000 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

 

 1. Na podstawie art. 62 k.p.k. i art. 445 §1 k.c. wnoszę o zasądzenie od Zbigniewa Nowaka kwoty 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz odsetkami za zwłokę od dnia wniesienia pozwu.

 

Ponadto wnoszę o:

 

 1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

 

 1. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.

 

 

Uzasadnienie

 

Zbigniew Nowak jest oskarżony o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji polegającego na tym, że w dniu 16 czerwca 2009 roku, w Pruszkowie, przy ul. Bolesława Prusa 11, kierując pojazdem mechanicznym Ford Mondeo o numerze rejestracyjnym XYZ 1234, naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, iż nie zachowując ostrożności w trakcie manewru wyprzedzania doprowadził do kolizji z nadjeżdżającym z naprzeciwka  pojazdem marki Renault Clio o nr rej. LUP 2222 kierowanym przez pokrzywdzonego Jana Kowalskiego, w następstwie to którego wypadku samochód pokrzywdzonego uległ uszkodzeniu na kwotę 15 000 zł, zaś kierujący w/w pojazdem doznał uszczerbku ciała w postaci śródstawowego złamania stawu biodrowego prawego, stłuczenia głowy oraz otarć naskórka które to obrażenia naruszyły czynności narządu ruchu i rozstroju zdrowia u pokrzywdzonego na okres znacznie przekraczający siedem dni, tj. o czyn określony w art. 177 §1 k.k.

 

W aktach postępowania przeciwko Panu Zbigniewowi Nowakowi znajdują się dowody, jednoznacznie wskazujące na to, że był on sprawcą przedmiotowego wypadku (zeznania świadka Anny Nowak, k. 10-12, moje zeznania k. 12-16, wyjaśniania oskarżonego k. 18-21; protokół oględzin z miejsca zdarzenia k. 8-9). W aktach sprawy znajdują się również rachunku z naprawy mojego uszkodzonego pojazdu w wysokości 15 000 zł (k. 22).; rachunki za leczenie i rehabilitację w kwocie 2000 zł (k. 23-28) oraz historia choroby i przebiegu rehabilitacji (k. 29-32).

W następstwie wypadku powodowego przez Zbigniewa Nowaka doznałem obrażeń, które uniemożliwiły mi przez 6 miesięcy wykonywanie pracy zarobkowej. Moje utracone dochody z powyższego tytułu oceniam na kwotę 6 tysięcy złotych jako różnicę pomiędzy wynagrodzeniem osiąganym ze stosunku pracy a wypłaconym w tym okresie zasiłkiem chorobowym. Innym następstwem wypadku spowodowanego przez oskarżonego była znaczna krzywda fizyczna – obrażenia jakich doznałem spowodowały silne bóle, zaś leczenie i rehabilitacja były bardzo uciążliwe. Z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę domagam się kwoty 20 000 PLN. Żądana kwota pozwoli na złagodzenie doznanej krzywdy, uwzględni stopień doznanych cierpień fizycznych i psychicznych, rozmiar uszczerbku na zdrowiu, a także jego konsekwencje w życiu osobistym i społecznym.

Łączne moje roszczenia majątkowe wynikające bezpośrednio z przestępstwa dokonanego przez Zbigniewa wynoszą 43.000zł. Takiej sumy wraz z ustawowymi odsetkami domagam się od oskarżonego.

 

 

 

/-/ Jan Kowalski

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. 2 odpisy pozwu;

źródło: www.rzu.gov.pl

Wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym

UWAGA: Cywilnoprawną konsekwencją złożenia wniosku o naprawienie szkody w przypadku sprawy o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jest to, że w razie jego orzeczenia nie powstaje po stronie ubezpieczyciela obowiązku zapłaty za skazanego kwoty tytułem orzeczonego środka karnego lub zwrotu tej kwoty. Innymi słowy odszkodowanie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zostanie pomniejszone o kwotę orzeczonego środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody.[i]

Pruszków, 1 września 2009 r.

 

Oskarżyciel posiłkowy

Jan Kowalski

Ul. Stokrotki 7

092 Warszawa

 

Sąd Rejonowy

w Pruszkowie

II Wydział Karny

 

III K 111/09

Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody

 

Działając na podstawie art. 46 §1 k.k. wnoszę o orzeczenie wobec oskarżonego Zbigniewa Nowaka względem pokrzywdzonego Jana Kowalskiego obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę przez oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego kwoty 20 000 zł

 

Uzasadnienie

Zbigniew Nowak został oskarżony o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji polegającego na tym, że w dniu 1 marca 2008 r., w Pruszkowie, kierując pojazdem mechanicznym marki Ford K o nr rej. WPR 1111, naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, iż nie zachowując należytej ostrożności w trakcie manewru wyprzedzania doprowadził do kolizji z najeżającym z naprzeciwka pojazdem mechanicznym marki Renault Clio o nr rej. LUP 2222 kierowanym przez pokrzywdzonego Jana Kowalskiego. W następstwie wypadku samochód pokrzywdzonego uległ uszkodzeniu na kwotę 5000 zł, zaś kierujący w/w pojazdem doznał uszczerbku ciała w postaci złamania nosa oraz złamania obojczyka, które to obrażenia naruszyły czynności narządu ruchu u pokrzywdzonego na okres znacznie przekraczający siedem dni, tj. o czyn określony w art. 177 §1 k.k.

Stosownie do treści art. 46 § 1 k.k. w razie skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Sąd na wniosek pokrzywdzonego orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części.

Żądanie pokrzywdzonego znajduje zatem uzasadnienie w powołanym powyżej przepisie kodeksu karnego. W następstwie wypadku spowodowanego przez oskarżonego pokrzywdzony doznał obrażeń, które uniemożliwiły mu przez 2 miesiące wykonywanie pracy zarobkowej. Straty z tego tytułu wynoszą 8000 zł. Wyliczenie to oparte jest na tym, iż w okresie trzech kolejnych i poprzedzających lat z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych pokrzywdzony osiągał dochody rocznie w wysokości 48 000 zł (potwierdzone kserokopie zeznań podatkowych za lata 2006-2008 znajdują się w aktach sprawy, k. 31-33). W aktach sprawy znajduje się również rachunki za naprawę uszkodzonego pojazdu mechanicznego marki Renault Clio o nr rej. LUP 2222 na kwotę 5000 zł (k. 34-38) oraz koszty poniesionego leczenia i rehabilitacji na kwotę 3000 zł, a także odpis historii choroby (k. 38-50). Innym następstwem popełnionego przestępstwa jest doznana krzywda fizyczna – obrażenia jakich doznał pokrzywdzony powodowały silne bóle, zaś proces leczenia i rehabilitacji był bardzo bolesny i uciążliwy.

Wskazana więc kwota powyżej będzie traktowana jako naprawienie w postępowaniu karnym przez oskarżonego wyrządzonej szkody w całości. Uwzględnia ona skutki popełnionego przez oskarżonego przestępstwa.

Mając na uwadze powyższe, niniejszy wniosek jest w pełni zasadny.

 

/-/ Jan Kowalski

 

[i] Sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 k.k. i art. 48 k.k. nie może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu” (uchwała SN z dnia 21 grudnia 2006 r., III CZP 129/06, OSNC 2007/10/151, Biuletyn SN 2006/12)

 

Sprawcy wypadku komunikacyjnego, którego odpowiedzialność odszkodowawcza objęta została umową obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie przysługuje wobec zakładu ubezpieczeń roszczenie o zwolnienie go przez ubezpieczyciela z obowiązku naprawienia szkody wobec poszkodowanego” (wyrok SN z dnia 13 maja 2005 roku, IV CK 796/04, niepubl.)

źródło: www.rzu.gov.pl

Ugoda – ubezpieczenie AC (autocasco)

 

UGODA

 

 

Zawarta dnia 01 czerwca 2008 r. Warszawie,  pomiędzy:

 

 

 1. Anną Kowalską , zam. w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 170, legitymującą się dowodem osobistym serii ANW nr 123456 wydanym w dniu 15 czerwca 1970 r. przez Burmistrza Gminy Warszawa – Centrum

a

 

 1. Towarzystwem Ubezpieczeń XYZ S.A., Oddziałem w Warszawie,  przy ul. Rysiej 50 reprezentowanym przez  dyrektora Centrum Likwidacji Szkód Majątkowych, Adama Kwiatkowskiego

 

 § 1

 

 

W związku ze szkodą majątkową poniesioną przez  panią Annę Kowalską w dniu 05 stycznia 2008 r., likwidowaną na podstawie zawartej przez Poszkodowaną z Towarzystwem umowy ubezpieczenia autocasco pojazdu marki VW Golf o nr rej. ZWY 1020 stwierdzonej polisą nr ABC 12345, strony niniejszej ugody uzgadniają

 

 1. szkodę poniesioną przez panią Annę Kowalską uznaje się za szkodę całkowitą.
 2. wartość pojazdu w stanie uszkodzonym przyjmuje się w wysokości 10.000 zł (dziesięciu tys. zł.)
 3. w przypadku niemożności zbycia przez Poszkodowaną pozostałości za  powyższą kwotę, Towarzystwo wskaże podmiot, który przejmie pozostałości w tej cenie, bądź uzna cenę faktycznie  możliwą do osiągnięcia.
 4. w przypadku dokonania korekty ustalonej uprzednio wartości pojazdu w stanie uszkodzonym, Towarzystwo odpowiednio zweryfikuje wysokość odszkodowania uwzględniając tę korektę.

 

 • § 2

 

Towarzystwo  uwzględniając wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wypłaci odszkodowanie  w kwocie 17.000 zł. w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej ugody   na rachunek bankowy wskazany przez Poszkodowaną.

 

 

 

 • § 3

 

Powyższą ugodę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

…………………………………..                                          ……………………………………………………….

Poszkodowana                                                     za  Towarzystwo Ubezpieczeń  XYZ S.A.

Anna Kowalska                                                                    Adam Kwiatkowski

 

źródło: www.rzu.gov.pl

Szkoda osobowa

 

UGODA

 

 

Zawarta dnia 01 czerwca 2008 r. Warszawie,  pomiędzy:

 

 

 1. Janem Kowalskim, zam. w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 170, legitymującym się dowodem osobistym serii XYZ nr 123456 wydanym w dniu 15 czerwca 1970 r. przez Burmistrza Gminy Warszawa – Centrum

a

 

 1. Towarzystwem Ubezpieczeń XYZ S.A., Oddziałem w Warszawie,  przy ul. Rysiej 50 reprezentowanym przez  dyrektora Centrum Likwidacji Szkód Osobowych, Jana Nowaka.

 

 §1

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń XYZ S.A, Oddział w Warszawie oświadcza, iż w związku z obrażeniami ciała doznanymi przez Jana  Kowalskiego w dniu 15 marca 2008 r. na skutek wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez Janinę Kwiatkowską, zobowiązuje się do:

 

 1. wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tys. zł.)
 2. zwrotu dotychczas poniesionych kosztów leczenia w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tys. zł.)
 3. zwrotu utraconych dochodów spowodowanych niemożnością wykonywania pracy zarobkowej w okresie leczenia w wysokości 500 zł. (słownie: cztery tys. pięćset zł.)
 4. zwrotu kosztów opieki pielęgniarskiej niezbędnej w okresie leczenia w wysokości 800 zł (słownie: osiemset zł.).
 5. zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego niezbędnego ze względu na konieczność dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne: 600 zł (słownie: sześćset zł.)

 

  §2

 

Towarzystwo Ubezpieczeń XYZ S.A, Oddział w Warszawie zobowiązuje się do zwrotu wszelkich innych przewidzianych prawem  kosztów poniesionych  przez Jana Kowalskiego w związku z doznanymi w wypadku obrażeniami ciała ujawnionymi w przyszłości, jak również niezbędnej operacji plastycznej.

 

 §3

 

Towarzystwo Ubezpieczeń XYZ S.A, Oddział w Warszawie wypłaci określone w § 1 niniejszej ugody świadczenia w ciągu 14 dni od dnia  jej zawarcia na rachunek bankowy wskazany przez poszkodowanego.

 

  §4

 

Powyższą ugodę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

…………………………………..                                          ……………………………………………………….

Poszkodowany                                                    za  Towarzystwo Ubezpieczeń  XYZ S.A.

Jan Kowalski                                                                             Jan Nowak

 

źródło: www.rzu.gov.pl