Wniosek nabywcy pojazdu o rekalkulację składki

…, dnia …

00-000 …

 

00-000 …

 

 

Wniosek nabywcy pojazdu o rekalkulację składki

 

Działając na podstawie art. 31 ust 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w związku z umową ubezpieczenia zawartą przez …….……………………………………………z … w dniu ………………………

Zgodnie z treścią art. 31 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152), w chwili w której nabyłem pojazd od ……………………………………………….. prawa i obowiązki z dotychczasowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przeszły na mnie.