Wniosek nabywcy pojazdu o rekalkulację składki

…, dnia …

00-000 …

 

00-000 …

 

 

Wniosek nabywcy pojazdu o rekalkulację składki

 

Działając na podstawie art. 31 ust 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w związku z umową ubezpieczenia zawartą przez …….……………………………………………z … w dniu ………………………

Zgodnie z treścią art. 31 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152), w chwili w której nabyłem pojazd od ……………………………………………….. prawa i obowiązki z dotychczasowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przeszły na mnie.

Powiadomienie zakładu ubezpieczeń o wyrejestrowaniu pojazdu

 

                                                                                                                                                         …, dnia ………………..

00-000 …

 

00-000 …

 

 

Powiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu 

 

Niniejszym informuję, że w dniu …………………….. wyrejestrowałem swój samochód marki ……………………………….……… o numerze rejestracyjnym …………………….., ubezpieczony z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres od ……………………… do ………………………,
co zostało potwierdzone polisą o numerze i serii …………………………, wydaną przez XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uległa rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania pojazdu.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 42 wskazanej
ustawy wnoszę o zwrot składki za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Zwrotu składki proszę dokonać na mój rachunek bankowy o numerze ……………………………………………………………………………………. prowadzony przez bank ………………………………………….………

 

W załączeniu przesyłam kopię decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

 

 

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                            …

Wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu

Miejscowość … , dnia …

Imię i nazwisko ….

00-000 …

Nazwa ubezpieczyciela 

00-000 …

 

Powiadomienie o zbyciu pojazdu

 

Spełniając obowiązek nałożony na mnie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) niniejszym informuję, że w dniu …………………….. sprzedałem swój samochód marki ………………………………………… o numerze rejestracyjnym …………………………..

Panu … (imię  i nazwisko) legitymującej się:

– dowodem osobistym o nr ………………………………wydanym przez …………………………………………………………………………………………………

– PESEL ……………………………..…,

która zamieszkuje w …rzy ul. …, 00-000 … .

Jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży przekazałem Panu … dokument ubezpieczenia (polisę ubezpieczeniową) z okresem ubezpieczenia od ………………………………….. do ………………………………….. o numerze i serii …………………………………….

Tym samym, zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152), wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w dniu …………………………….. pomiędzy XYZ (ubezpieczyciel)  a mną przechodzą na Pana … .

 

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                …

Wzór pełnomocnictwa dla pełnomocnika występującego ze skargą – wnioskiem o podjęcie interwencji przez Rzecznika Ubezpieczonych

……………………………………………………                                                                                                                                                                   (miejscowość, data)

 

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

Ja, niżej podpisana/ny ……………………………..…………………………………………… zamieszkała/ły ………………………………………………….………………………………. legitymująca/cy się dowodem osobistym o numerze…………..….…….………………………

wydanym przez …………………..…………………………………………………………..…………..…

niniejszym udzielam pełnomocnictwa…………………………………………………………..

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

(podać imię i nazwisko pełnomocnika, nr dowodu osobistego, adres do korespondencji)

do występowania w moim imieniu do Rzecznika Ubezpieczonych z siedzibą w Warszawie (02 – 001), Al. Jerozolimskie 87, w celu reprezentowania mnie przed zakładami ubezpieczeń, wszelkimi urzędami, instytucjami i podmiotami, których sprawa może dotyczyć w celu dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, bądź wyjaśnienia wszelkich spornych zagadnień związanych z ……………………………………………………………………………..……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę zakładu ubezpieczeń lub innego podmiotu, rodzaj ubezpieczenia, numer szkody, numer polisy, datę wypadku ubezpieczeniowego lub inną podstawę udzielonego pełnomocnictwa).

 

 

 

…………………………………………………………..

(czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)*

 

*Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem skarg są przetwarzane przez Rzecznika Ubezpieczonych z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu rozpatrzenia skargi oraz w celach archiwalnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzania jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia otrzymanej skargi.

Wzór skargi – wniosku o podjęcie interwencji przez Rzecznika Ubezpieczonych

                                                                       ……………………………………………..

                                                                                           (miejscowość, data)

……………………………..…..

(imię i nazwisko)

………………………………….

………………………………….

(adres zamieszkania lub adres do korespondencji)

………………………………….

(numer telefonu)

 

                                                                                   Pani

                                                                                   Aleksandra Wiktorow

                                                                                 Rzecznik Ubezpieczonych

                                                                                 Al. Jerozolimskie 87

                                                                                 02 – 001 Warszawa

 

 

Skarga /Wniosek o podjęcie interwencji

 

W piśmie należy określić czy zwracamy się do Rzecznika Ubezpieczonych z prośbą o przedstawienia stanowiska w sprawie (Rzecznik Ubezpieczonych w takich przypadkach nie podejmuje interwencji) czy z prośbą o podjęcie interwencji. Należy podać nazwę zakładu ubezpieczeń, bądź instytucji ubezpieczeniowej lub innego podmiotu, w którym ma zostać podjęta interwencja, rodzaj/nazwę ubezpieczenia, którego sprawa dotyczy, datę wypadku ubezpieczeniowego, numer szkody, numer polisy/rachunku.

Dodatkowo osoba skarżąca powinna wskazać czego dotyczy spór z ubezpieczycielem np. nieterminowej likwidacji szkody, odmowy wypłaty odszkodowania/świadczenia, wysokości zgłoszonych roszczeń, braku uzasadnienia zajętego stanowiska, odmowy lub utrudnienia w udostępnieniu akt szkody lub ich kopiowania, bądź wskazać, że powstały spór wynika z innej przyczyny (np. odmowa lub zaniżony wykup polisy przy ubezpieczeniach na życie, wysokie opłaty likwidacyjne stosowane przez ubezpieczycieli przy ubezpieczeniach na życie z UFK, problem podwójnego ubezpieczenia).

Uzasadnienie 

Należy przedstawić w zwięzłej i krótkiej formie stan faktyczny sprawy tj. datę, miejsce oraz okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego, kiedy zgłoszono szkodę, jakie działania podjął zakład ubezpieczeń i jakie zajął stanowisko w sprawie. Osoba zwracająca się do Rzecznika Ubezpieczonych z prośbą o pomoc powinna wskazać co budzi jej sprzeciw lub wątpliwości, przedstawić dlaczego nie zgadza się ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń, przedstawić zarzuty skierowane do ubezpieczyciela i argumenty potwierdzające swoje stanowisko w sprawie.

 

Skarżący powinien poinformować jakie roszczenia i w jakiej wysokości zostały zaspokojone przez ubezpieczyciela, a które nie zostały uwzględnione (tzn. czy zakład ubezpieczeń wypłacił odszkodowanie/świadczenie czy odmówił jego wypłaty, natomiast w sytuacji, gdy wysokość wypłaconego odszkodowania/świadczenia nie jest satysfakcjonująca należy wskazać dlaczego).

 

Na przykład

 

W odniesieniu do szkód na mieniu należy wskazać, co jest istotą sporu np. sposób likwidacji szkody metodą szkody całkowitej lub szkody częściowej, nieprawidłowe ustalenie wartości rynkowej pojazdu, zakresu uszkodzeń, części użytych do naprawy (części oryginalne lub części alternatywne – zamienniki), potrącenia stosowane z tytułu amortyzacji części, roszczenie z tytułu wynajęcia pojazdu zastępczego, utraty wartości handlowej pojazdu, kosztów holowania i parkowania pojazdu, utraconego dochodu, podatku VAT, koszty dodatkowego badania technicznego pojazdu, żądanie przez zakład ubezpieczeń od poszkodowanych lub właścicieli warsztatów faktur stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu, czy też inny powstały problem.

 

Na przykład

 

W odniesieniu do szkód na osobie należy wskazać przyczynę sporu prowadzonego z ubezpieczycielem tj. czy dotyczy on np.:

  • wysokości wypłaconego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała;
  • kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją np. koszty wizyt w placówkach służby zdrowia, koszty zabiegów rehabilitacyjnych, koszty oprotezowania i zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, koszty transportu poszkodowanego tj. dojazdów na wizyty lekarskie, do placówek medycznych, konsultacje i zabiegi rehabilitacyjne, koszty związane z dodatkowym dożywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji, koszty koniecznej opieki nad poszkodowanym sprawowanej przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji, koszty leczenia ponoszone w prywatnych placówkach opieki medycznej, koszty adaptacji mieszkania do potrzeb poszkodowanego, koszty przygotowania do nowego zawodu;
  • renty na zwiększone potrzeby;
  • renty uzupełniającej;
  • zwrotu utraconych zarobków.

 

W przypadku zgonu osoby bezpośrednio poszkodowanej należy wskazać, czy kwestią sporną są roszczenia związane ze stosownym odszkodowaniem, bądź zadośćuczynieniem przyznawanym najbliższym członkom rodziny zmarłego, czy dotyczą kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zamarłego, rentą alimentacyjną.

 

Dodatkową kwestią sporną może być również stopień ustalonego przez zakład ubezpieczeń na podstawie art. 362 k.c. stopnia przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.

 

Na przykład

 

W odniesieniu do ubezpieczeń na życie należy wskazać, czy powstały spór dotyczy wysokości świadczenia (np. zaniżenia przez ubezpieczyciela procentowego uszczerbku na zdrowiu), odmowy wypłaty świadczenia (np. w sytuacji wyłączenia zdarzenia z ochrony ubezpieczeniowej, zatajenia lub podania niewłaściwych informacji o stanie zdrowia), odmowy, bądź zaniżonego wykupu polisy, nieprawidłowego zarządzania polisą, wysokich opłat likwidacyjnych stosowanych przez ubezpieczycieli przy ubezpieczeniach na życie z UFK, okoliczności jakie towarzyszyły zawarciu umowy ubezpieczenia.

 

Skarżący powinien wskazać czy miała miejsce odmowa, bądź utrudnienie wglądu w akta szkodowe, czy pojawiły się trudności z wykonaniem odpisów i kserokopii dokumentacji znajdującej się w aktach szkody lub na inne problemy związane z likwidacją przedmiotowej szkody, bądź z uzyskaniem rzetelnej informacji ze strony ubezpieczyciela uzasadniającej zajęte stanowisko.

 

 

…………………………………………………………..

(czytelny podpis osoby skarżącej lub jej pełnomocnika)

 

 

 

 

Załączniki:

*należy wymienić kserokopie dokumentów dołączonych do skargi/wniosku

**prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów

 

 

UWAGA:

 

Jeżeli osoba skarżąca występuje w czyimś imieniu powinna dołączyć pełnomocnictwo, które upoważnia do reprezentowania danej osoby. Przesłane pełnomocnictwo nie musi być notarialne.

Skargę/zażalenie, prośbę o interwencję lub o przedstawienie stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych należy przekazywać tradycyjną pocztą. Nie należy przesyłać skargi bądź prośby o interwencję na adres poczty elektronicznej. Wyjątek stanowią e-maile z podpisem elektronicznym.

Rzecznik Ubezpieczonych sugeruje przesłanie własnoręcznie podpisanej skargi/wniosku listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru oraz zachowanie jej kopii.

 

Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem skarg będą przetwarzane przez Rzecznika Ubezpieczonych z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w  celu rozpatrzenia skargi oraz w celach archiwalnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia skargi.

źródło: http://www.rzu.gov.pl

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym KRS Z63

Pobierz wniosek klikając w poniższy link:

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny zarząd przymusowy powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym KRS Z63

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe KRS Z67

Wniosek pobierz klikając w link:

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe KRS Z67