Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Dokument pobierz poprzez kliknięcie w link:

Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Sprawozdania finansowe i inne dokumenty – załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Dokument pobierz klikając w link:

Sprawozdania finansowe i inne dokumenty załącznik do wniosku o wpis zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Wierzyciele – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dokument gotowy do pobrania – kliknij:

Wierzyciele – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Pobierz dokument klikając w jego nazwę:

Likwidator, zarządca, przedstawiciel reprezentant upadłego – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Pobierz dokument klikając w link:

Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Pobierz pismo klikając w link:

Zmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Pobierz dokument klikając w link:

Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Odpowiedź na pozew – formularz „OP”

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

OP ODPOWIEDŹ NA POZEW Data wpływu

(wypełnia sąd)

 

 

 

 

 

 

P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do odpowiedzi na pozew należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

4. W wypadku gdy oświadczenia i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się
w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

1. Sąd, do którego jest składana odpowiedź na pozew

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)  

2. Sygnatura akt:
SĄD REJONOWY

 

 

 

W rubrykach 3.1.1.– 3.2.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu. Strona i jej pełnomocnik mogą również podać numer telefonu.
3. Dane pozwanych składających odpowiedź na pozew
3.1.1. Pozwany i jego adres 3.2.1. Pozwany i jego adres
3.1.2. Pełnomocnik pozwanego 3.2.2. Pełnomocnik pozwanego
3.1.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego) 3.2.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)
4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających odpowiedź na pozew? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS) tak*/nie*
W rubrykach 5.1. i 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.
5.1. Strona powodowa 5.2. Strona pozwana
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Oświadczenia i wnioski pozwanego

W odpowiedzi na pozew należy przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty powinny być zgłoszone przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

W razie częściowego uznania powództwa, należy precyzyjnie określić część żądania głównego i ubocznego (np. z tytułu odsetek), którą pozwany uznaje. To samo dotyczy wniosku o oddalenie powództwa w części.

– zgłaszam zarzut*

…………………………………………………………………………………………………………………….(dokładnie określić jaki)

– uznaję powództwo w całości*/w części*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(dokładnie określić, w jakiej części pozwany uznaje powództwo)

– wnoszę o oddalenie powództwa w całości*/w części*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(dokładnie określić, w jakiej części pozwany domaga się oddalenia powództwa)

 

– składam powództwo wzajemne*

(w takim wypadku należy wypełnić i dołączyć formularz pozwu wzajemnego – PW)*

– zgłaszam inne wnioski* (wskazać jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Żądanie zwrotu kosztów procesu
8. Uzasadnienie

Należy wskazać kolejno:

– fakty, które pozwany przyznaje,

– fakty, którym pozwany zaprzecza,

– fakty, z których wynika, że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.

W odpowiedzi na pozew należy przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

 

9. Wnioski dowodowe
Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np.
w wypadku dowodów niedołączonych do pisma – wskazać, gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków – podać imię, nazwisko oraz adres ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu).
Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych
w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.
9.1.1. Zgłaszany dowód 9.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
9.2.1. Zgłaszany dowód 9.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
9.3.1. Zgłaszany dowód 9.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

 

9.4.1. Zgłaszany dowód 9.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić formularz  WD)

Dowody niezgłoszone w odpowiedzi na pozew i załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

tak*/nie*
11. Załączniki  (należy wymienić wszystkie dołączone do odpowiedzi na pozew dokumenty)
1) ………. odpisów odpowiedzi na pozew i wszystkich załączników,

2)  pełnomocnictwo*,

3) dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu pozwanego niebędącego osobą                      fizyczną*,

4) ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej odpowiedź na pozew oraz podpis 13. Data

 

 

P O U C Z E N I E

Odpowiedź na pozew należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu
w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:

1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,

2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego
z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,

3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W sprawach tych również pozew wzajemny i pisma zawierające wnioski dowodowe należy złożyć na urzędowych formularzach.

Powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia w postępowaniu uproszczonym są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w trybie uproszczonym.

Formularze dostępne są w budynkach sądów oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.

Odpowiedź na pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.

Pismo zawierające wnioski dowodowe – formularz „WD”

Pismo pobierz klikając w link:

Pismo zawierające wnioski dowodowe – formularz „WD”

Drukować dwustronnie!

 

Pozew – formularz „P”

Pobierz wzór pozwu:

Pozew formularz p

Drukować dwustronnie!