Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

…, … r.

 

Urząd Skarbowy

w …

 

 

Zobowiązanego: …

    ul. …

                                 …

 

 

 

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

 

 

 

Składam, na zasadzie art. 33 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zarzut względem braku wymagalności egzekwowanego obowiązku. Zobowiązany złożył wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji … z … r. wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia postępowania karno-skarbowego.

 

Uzasadnienie

 

Urząd Celny w … w dniu … r. wydał decyzję w sprawie wymiaru należności … .

Decyzję doręczono mi w sposób zastępczy, w konsekwencji czego … r. wysłano mi upomnienie, stosownie do treści art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W imieniu mego mocodawcy … r. złożyłem wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, dopełniając przy tym tejże czynności. Równocześnie złożyłem wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania karno-skarbowego.

Oba wnioski, jak i odwołanie, nie zostały dotychczas rozpoznane, co w myśl art. 35 § l k.p.a. winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 miesięcy, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – art. 35 § 3 k. p. a.

Wobec powyższego, egzekucja jest na obecnym etapie niedopuszczalna, albowiem brak wymagalności egzekwowanego obowiązku.

 

… (podpis)

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

Wrocław…, … r.

 

 

w …

ul. …

 

 

Wnioskodawca: …

  …

  ul. …

 

 

 

Wniosek

O wznowienie postępowania administracyjnego w związku z pojawieniem się nowych dowodów

 

 

 

W imieniu własnym, i w oparciu o treść art. 145 § l pkt 5 k.p.a. wnoszę o:

 wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości podatku dochodowego za rok … z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, zakończonej decyzją ostateczną Urzędu Skarbowego w … z … r., znak … .

 

Uzasadnienie:

 

Kontrola prowadzona w … przez Urząd Kontroli Skarbowej w … przyjęła, według mnie, niesłusznie, że … .

Podczas kontroli … przez US znaleziono dokumenty, które powinny były znajdować się w mojej dokumentacji. Tym samym można dokonać powtórnego oszacowania mojego dochodu i  powtórnego ustalenia wysokości podatku dochodowego

 

 

… (podpis)

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

…, … r.

 

 

 

Urząd Skarbowy

w  …

 

 

 

Wnioskujący: …

ul. …

 

 

 

sygn. …

 

 

WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI

Z …

 

 

Wnoszę o wstrzymanie wykonalności decyzji z … r. w sprawie jak wyżej, orzekającej o … .

 

Uzasadnienie

 

Odwołaniem z … r. zaskarżyłem przedmiotową decyzję (kopia w załączeniu). Zgodnie z art. 224 ust. l ordynacji podatkowej wniesienie odwołania samoczynnie nie wstrzymuje wykonania decyzji, organ podatkowy ze względu na szczególnie ważny interes strony może postanowić o wstrzymaniu wykonania decyzji ust. 2 art 224. Jak wynika z treści odwołania, takie szczególne względy w moim przypadku zachodzą, co w pełni uzasadnia powyższy wniosek. Nadto należy zwrócić uwagę na fakt, że wykonanie decyzji na obecnym etapie, poza poważnymi konsekwencjami dla mojej rodziny, może w konsekwencji doprowadzić do powstania po stronie urzędu skarbowego konieczności zwrotu wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami.

Wobec powyższego, wniosek o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonalności decyzji jest w pełni zasadny.

 

 

 

… (podpis)

Wniosek o uzupełnienie decyzji

…, … r.

 

 

 

 

 

Wnioskodawca: …

   …

    …

 

 

 

Wniosek o uzupełnienie decyzji o …

 

 

Wnoszę o uzupełnienie decyzji z … r., nr …  o … .

 

 

Uzasadnienie

 

Obecne rozstrzygnięcie  zawarte w punkcie  dotyczącym … . Wobec zaistniałej sytuacji wnoszę  o uzupełnienie powołanej decyzji.

 

 

 

… (podpis)

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

…, …  r.

 

 

 

………………………………………..

w ……………………………………..

 

 

Wnioskodawca: …

                           …

                           …

  

   

 

 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji …

z … r.

 

Na podstawie art. 156 § l pkt 3 k.p.a. wnoszę o stwierdzenie nieważności ww. decyzji …, wydanej w sprawie rozstrzygniętej już inną decyzją ostateczną tego samego organu …  r.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Decyzją …, zatwierdzono … .

Decyzji tej nie wykonałem ponieważ okazało się to niemożliwe … .

Wobec powyższego, wystąpiłem ponownie do …g, o zwrócenie się z wnioskiem do …, o dokonanie …i.

Na pismo to, zamiast oczekiwanego wniosku do … otrzymałem decyzje jak ta z … r .

Z uwagi na powyższe, uznać należy, że decyzja ta wydana została z naruszeniem art. 156 § l pkt 3 k.p.a., w związku z czym wnoszę jak na wstępie.

 

 

 

… (podpis)

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu

…, … r.

 

 

w …

 

 

Wnioskodawca: …

ul. …

 

 

 

WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU

 

 

Wnoszę o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy … w … a … w sprawie … .

 

Uzasadnienie

 

W dniu … złożył do … wniosek o … .

… odmówił wydania …  uznając, że … i tamtejszy … winien wydać pozwolenie, ponieważ … .

Wobec zaistniałej sytuacji zwróciłem się wnioskiem do … z uzasadnieniem wskazanym przez … .

… orzekł, że właściwy do wydania pozwolenia jest …, gdyż … .

W zaistniałej sytuacji do dnia dzisiejszego nie uzyskałem wnioskowanego pozwolenia budowlanego. W tej sytuacji na zasadzie art. 22 k.p.a. proszę o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu kompetencyjnego i wskazanie właściwego organu do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

                                                                       … (podpis)

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

…, … r.

 

 

Dyrektor …

w …

 

Wnioskodawca: …

ul. …

 

 

sygn. akt …

 

 

 

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

od decyzji

 

 

 

Uprzejmie wnoszę o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji … w … z dnia … r., sygn. akt … w sprawie ustalenia … . Niedotrzymanie terminu wynikło z okoliczności ode mnie niezależnych.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 58 i art. 59 § 2 k.p.a. wnoszę o przywrócenie uchybionego terminu. W dniu wydania przedmiotowej decyzji, w wyniku niezależnych ode mnie okoliczności – … .

Dowód: … .

W czasie … wydał zaskarżoną decyzję, doręczając ją listem poleconym, pod mój domowy adres.  Z uwagi … . O przedmiotowej decyzji dowiedziałem się od … r.,

Wobec powyższego, wniosek mój jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

 

 

… (podpis)

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

…, … r.

 

 

 

w …

 

 

 

Wnioskodawca: „…

ul. …

reprezentowany przez …

 

 

 

WNIOSEK

O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

 

 

 

Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez …decyzji odmownej w zakresie … .

 

 

Uzasadnienie

 

Stosownie do ustawy o …, podjęcie działalności w zakresie … . W tym też celu wystąpiłem wystąpił do ministra o wydanie przedmiotowej koncesji załączając przy tym wszelkie niezbędne załączniki oraz inne dokumenty i materiały świadczące o wiarygodności firmy …. Pomimo spełnienia wszelkich wymaganych prawem warunków, Minister … odmówił udzielenia firmie … żądanej koncesji, uzasadniając to … .

W ocenie wnioskodawcy decyzja taka jest krzywdząca. Wobec powyższego, opierając się na treści art. …  w związku z … wnoszę jak na wstępie pisma.

 

 

                                                                       … (podpis)

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

W…, … r.

 

 

 

 

 

Wnioskodawca: …

ul. …

 

 

 

 

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z …r.

 

 

 

Uprzejmie wnoszę o:

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji … z … r.  nakazującej …ławiu wykonanie … .

 

 

Uzasadnienie

 

 

Decyzją z …  r. … nakazał … wykonanie i usprawnienie … (uzasadnienie).

Wykonanie określonego w przedmiotowej decyzji obowiązku nie powinno stanowić dla … żadnych trudności, stanowi to jego działalność statutową i jest podstawą prowadzonej działalności.

Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.

 

 

 

… (podpis)

Oświadczenie celne 3

……………………………………………………………………………………

       (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

………………………………………………………………………

        (adres osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, niniejszym oświadczam, że osoba, której ma być udzielone pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego*, zabezpieczenia ryczałtowego*, dokonuje systematycznie przywozu lub wywozu towarów co najmniej od roku.

 

 

 

………………………………………………..                          ………………………………………………………

            (miejsce i data złożenia oświadczenia)                                            (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

____________

* Niepotrzebne skreślić.