Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI
I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr ………………………. , które niżej podpisany ……………………, zamieszkały w ………………………………………… sprzedał kupującemu …………………….., za kwotę ………………

Niniejszym stwierdzam, iż jestem prawomocnym właścicielem wyżej wymienionych dóbr, że są one wolne od wszelkich obciążeń prawnych, że posiadam pełne, udokumentowane prawo do ich sprzedaży i że nie są obciążone prawami osób trzecich.

Na dowód czego niniejszy dokument podpisuję własnoręcznie, dnia …………………….

 

 

…………………………………..

(podpis)

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Wnioskodawca:

Spółka z o.o………….. z siedzibą w ………………., reprezentowana przez ……………., zam. ……………..

Spółka nabyła osobowość prawną poprzez zarejestrowanie w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w …………………. pod Nr RHB ……………….

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej, eksportu, importu i reeksportu, prowadzenie działalności magazynowej zgodnie z europejską klasyfikacją działalności.

Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Jego członkami pełniącymi funkcję dyrektorów są: ……………… , ur. ………….. w ……………. , obywatel szwajcarski, zam……………..,

……………………, ur. ………….. w ……………… , obywatel szwajcarski, zam. ……………

Jedynym udziałowcem Spółki jest ……………. z siedzibą w ……………… , której uprawnionym przedstawicielem jest ………………, ur. ……….  w ……………. , obywatel ………… , zam. …………………

 

Określenie nabywanej nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana w ……………… , ul. ………………, zlokalizowana na działkach nr: ……………., o łącznej powierzchni ………….. m2 wraz ze znajdującymi się na ich powierzchni zabudowaniami, dla której w Sądzie Rejonowym w ……………… prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ………….. . Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona przez wnioskodawcę na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu ……………. , za zgodą Ministra Skarbu Państwa.

 

Zbywający:

Zbywającym nieruchomość jest ……………. z siedzibą w ……………. , ul. ……………. .

 

Forma prawna nabycia nieruchomości:

Nabycie nieruchomości następuje w formie umowy sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, z uwzględnieniem prawa pierwokupu dla Spółki, wynikającego z postanowień umowy dzierżawy.

 

Posiadane środki:

Nabycie nieruchomości realizowane będzie ze środków Wspólnika Spółki, tj. firmy ……………………. z siedzibą w ………………………………. .

 

Uzasadnienie nabycia:

Podstawowym celem nabycia nieruchomości jest dalszy rozwój produkcji i inwestowanie w rozbudowę zakładu. Zmiana formy użytkowania jest potrzebna dla zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji.

Jako dzierżawca Spółka stale inwestuje w modernizację hal produkcyjnych i infrastrukturę. Ze starych zniszczonych budowli powstaje nowoczesny zakład.

Spółka zatrudnia 680 osób, a inwestycje planowane na najbliższe lata pozwolą na utworzenie kolejnych miejsc pracy. Jest to nie bez znaczenia dla regionu, który jest dotknięty stałym bezrobociem.

Spółka jest dużym producentem ……………., wyroby swoje sprzedaje w ………….. . Odznaczają się one wysoką jakością i nowoczesnością. Produkcja jest bezpieczna i czysta ekologicznie. Wyroby posiadają atesty właściwych instytucji polskich i zagranicznych.

 

Podpis ………………..

 

Załączniki:

Akt założycielski Spółki.

Odpis z rejestru handlowego.

Odpis z rejestru handlowego wspólnika (tłumaczony na język polski).

Dokument przedstawiający środki na zakup nieruchomości (tłumaczony na język polski).

Uchwała zbywającego o zamiarze zbycia nieruchomości.

Wykaz nieruchomości.

Wypis z rejestru handlowego zbywającego.

Wypis z księgi wieczystej nieruchomości.

Wypis z rejestru gruntów.

Oszacowanie wartości nabywanej nieruchomości.

Zgoda organu założycielskiego na zbycie nieruchomości (jeśli jest wymagana).

Umowa dzierżawy.

Pełnomocnictwo.

Ustalenia w sprawie konserwacji urządzeń

USTALENIA W SPRAWIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ

 

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:……………………………………

 

 

Szanowni Państwo!

 

Spółka …………………………… wyraża zgodę na przeprowadzenie konserwacji urządzeń ……………………, znajdujących się w …………………… przy ul. ……………………. Roboty konserwacyjne przeprowadzane będą dwa razy w roku, a w razie konieczności również w okresie przejściowym. Wszystkie ceny wymienione w załączonej specyfikacji są cenami obowiązującymi i stałymi. Zmieniać je można wyłącznie podczas półrocznego uaktualniania cennika usług. W razie podwyżki cen, firma ……………………. ma prawo do wypowiedzenia niniejszych ustaleń. Uaktualnione ceny będą obowiązywały od daty wystawienia faktur.

Niniejsze ustalenia odnoszą się do urządzeń technicznych zainstalowanych w firmie ………………………………, używanych regularnie podczas 8-godzinnego systemu pracy. Firma ……………………. przeprowadzająca ich konserwację wykonywać ją będzie w normalnym czasie pracy. Wykonywanie konserwacji w przypadku pracy urządzeń w większym niż 8-godzinny wymiarze pracy, skutkującym częstszą wymianą części zamiennych, powoduje następujące podwyższenie kosztów rocznej konserwacji:

dwie wymiany 50%,

trzy wymiany 100% w stosunku do kosztów podstawowych.

Każdorazowe wykonanie usług konserwacyjnych w terminie innym niż normalny czas pracy w firmie ……………………. rozliczone zostanie według obowiązującego cennika.

Konserwacja urządzeń obejmuje następujące usługi: ………………………….. (opisać wszystkie usługi).

Optymalne wykorzystanie urządzeń będących przedmiotem niniejszych ustaleń jest możliwe jedynie w przypadku stosowania zalecanego przez producenta wkładu (materiału) produkowanego przez firmę ……………………., odpowiadającego obowiązującym normom, jak również zapewnienia swobodnego dostępu do konserwowanych urządzeń. W przypadku wykonywania usług konserwacyjnych lub napraw przez osobę nieuprawnioną, Spółka ………………wykona dodatkowe prace w celu doprowadzenia przedmiotowych urządzeń do normalnej użyteczności. Za tego typu naprawy Spółka ……………… wystawi rachunek według aktualnie obowiązującego cennika, wyszczególniając zużycie materiału i czasu pracy.

Firma ……………… zobowiązuje się do uiszczenia z góry pełnej kwoty ustalonej za roczną konserwację urządzeń na rzecz firmy ………………….., zgodnie z załączoną specyfikacją.

Do kwoty przewidzianej za konserwację urządzeń na podstawie niniejszej umowy doliczone będą opłaty za części zamienne, jak również inne opłaty obowiązujące przy tego typu transakcjach (opłaty lokalne, państwowe, VAT, itp.).

Niniejsze uzgodnienia podlegają zatwierdzeniu przez firmę …………………… . Ustalenia nabierają mocy prawnej od ustalonego terminu i obowiązują w okresie jednego roku. Ustalenia zostają automatycznie przedłużone na rok następny, jeśli nie zostaną wypowiedziane przez żadną ze stron z zachowaniem …………… miesięcznego terminu wypowiedzenia dokonanego przed końcem roku.

 

 

 

…………………………………..

(podpis)

Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków

PRZESŁANIE UMOWY UBEZPIECZENIA DOSTAWY
I WARUNKÓW PŁATNOŚCI

 

 

 

 

……….., dnia …………………

Adresat:………………………..

 

Szanowni Państwo,

 

załączamy zaakceptowaną kopię umowy na ubezpieczenie dostawy urządzeń …………………….. (wymienić urządzenia).

Pozostało do uregulowania …………………………..kwartalnych rat. Pierwsza płatność, na którą prześlemy Państwu rachunek na 30 dni przed jej upływem, przypada na dzień …………………………

Prosimy o przekazanie należnej płatności na konto…………………………………..

Wyrażając nasze uznanie dla współpracy w ramach umowy, pragniemy Państwa poinformować, że w całym okresie jej obowiązywania jesteśmy do Państwa dyspozycji, zwłaszcza przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z realizacją umowy.

 

 

 

………………………………………..

(Podpis)

Przelew wierzytelności hipotecznej

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNEJ

 

 

 

 

……………………., dnia……………………

Adresat:…………………………………..

 

 

 

Niniejsze przekazanie nastąpiło dnia ……………………., ze strony ………………………………… zamieszkałej (adres), w dalszym tekście zwanej Zbywcą, na rzecz …………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałego ………………………………, w dalszym tekście zwanego Nabywcą.

 

 Zbywca przekazuje Nabywcy prawo do zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości będącej własnością ……………………………………………………………… (imię i nazwisko), miejsce zamieszkania ……………………………………., dla której w sądzie rejonowym, wydział ksiąg wieczystych, jest prowadzona księga wieczysta pod numerem KW ………………………………………

Wypis z księgi wieczystej zostaje załączony do niniejszego pisma.

 

Sporządzono w ………….., dnia …………..

 

Zbywca: ………………….                                                 Nabywca:………………..

 

Propozycja zawarcia umowy najmu

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY NAJMU

 

 

 

……………………, dnia ………………

Adresat:………………………………..

 

Szanowni Państwo,

 

proponujemy zawrzeć umowę najmu, która zawierałaby następujące postanowienia:

 

W dniu ………………., w …………………………, pomiędzy ………………………….. zwanym dalej Wynajmującym, a  ………………………. zwanym dalej Najemcą została zawarta niniejsza umowa najmu.

 

Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący oddaje, a Najemca przejmuje w najem lokal mieszkalny, przy ul. …………………….. składający się z ………………………….. (opis lokalu) do użytku najemcy, na czas od …………………… do ……………

Czynsz wynosi ………………………… zł miesięcznie i płatny jest z góry pierwszego dnia miesiąca.

Najemca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów i instrukcji dotyczących korzystania z lokali i ich otoczenia.

Najemca nie może podnajmować przedmiotu najmu ani swoich uprawnień przenosić na osobę trzecią bez uzyskania zgody Wynajmującego.

W przypadku pożaru lub włamania Najemca niezwłocznie poinformuje o tym Wynajmującego lub jego pełnomocnika.

Najemca nie może przeprowadzać zmian lub przeróbek lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Wyposażenie kuchni znajduje się/nie znajduje się w lokalu.

Pościel stanowi/nie stanowi wyposażenia lokalu.

Przed objęciem w najem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji za sprzątanie pomieszczeń w kwocie …………………………… zł, która zostanie zwrócona po oddaniu czystego lokalu. Jeśli doprowadzenie lokalu do stanu pierwotnego wymaga zaangażowania pomocy sprzątającej, koszty tego sprzątania zostaną odliczone od wniesionej uprzednio kaucji, a jej pozostała część zwrócona Najemcy.

 

 

 

………………………………………….                                     ……………………………………..

           Wynajmujący:                                                            Najemca:

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży – rekojmia

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY – RĘKOJMIA

 

 

 

…………………….., dnia …………………

Adresat:…………………………………..

 

 

Szanowni Państwo!

 

W załączeniu przesyłamy projekt umowy kupna-sprzedaży opracowany zgodnie z naszymi ustaleniami z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie swoich uwag..

 

UMOWA

 

W dniu ………………………, w ………………, pomiędzy ……………………….. zwanym dalej Sprzedawcą, a ……………. zwanym dalej Kupującym została sporządzona i podpisana następująca umowa:

Sprzedawca zobowiązuje się, że do dnia ……………. dostarczy Kupującemu następujący towar:

Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty ceny.

Wynagrodzenie za towar strony ustalają w wysokości………………………………… PLN.

4. Strony ustalają, że towar zostanie wydany Kupującemu dopiero po stwierdzeniu przez niego, że jest on zgodny z zamówieniem.

5. Kupujący zapłaci cenę za towar w dniu i miejscu jego odbioru w ……………………………………..

6. Sprzedawca odpowiada za utratę i wszelkie uszkodzenia towaru do czasu odebrania go przez Kupującego.

7. Sprzedawca oświadcza, że towar wolny jest od wszelkich wad prawnych i fizycznych.

8. Sprzedawca oświadcza, że nie istnieją ani nie są wysuwane jakiekolwiek roszczenia osób trzecich podważających wiarygodność niniejszej umowy.

9. Kupujący posiada prawo do zbadania dostarczonego towaru i poinformowania Sprzedawcy w terminie …………………. dni roboczych o stwierdzonych wadach, ubytkach  lub uszkodzeniach. W przypadku nie zgłoszenia ich, uważa się, że towar został odebrany bez zastrzeżeń.

10. Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Sprzedawca:                                                              Kupujący:

 

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przegladu towaru

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY Z PRAWEM DO PRZEGLĄDU TOWARU

 

 

…………………….., dnia ………………………

Adresat:…………………………………………..

 

Szanowni Państwo,

 

biorąc pod uwagę nasze ustalenia z dotychczasowych negocjacji, opracowaliśmy poprawioną wersję projektu umowy kupna-sprzedaży, którą poniżej przesyłamy do uzgodnienia.

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

 

W dniu ……………., w ……………. pomiędzy ……………. zwanym dalej Sprzedawcą, a ………….. zwanym dalej Kupującym została sporządzona niniejsza umowa.

1. Sprzedawca zobowiązuje się, że do dnia ………….. dostarczy Kupującemu następujący towar:…………………………

2. Wynagrodzenie za towar strony ustaliły w wysokości ………….. PLN.

3. Kupujący zobowiązuje się do odbioru dostarczonego towaru i zapłaty ceny.

4. Strony ustalają, że towar nie zostanie odebrany do czasu, gdy Kupujący dokona jego oględzin i stwierdzi że jest on zgodny z zamówieniem.

5. Kupujący stwierdza, że cenę za dostarczony towar uiści w miejscu odbioru.

6. Towar uważa się za odebrany z chwilą jego dostarczenia na adres Kupującego, wymieniony w niniejszej umowie.

7. Do czasu odbioru towaru przez Kupującego ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru ponosi Sprzedawca.

8. Sprzedawca oświadcza, że nie istnieją ani nie są wysuwane jakiekolwiek roszczenia osób trzecich podważające wiarygodność niniejszej umowy. Sprzedawca oświadcza, że towar wolny jest od wszelkich wad prawnych i fizycznych.

9. Kupujący posiada prawo do zbadania dostarczonego towaru i poinformowania Sprzedawcy w terminie ………… dni roboczych o jakichkolwiek stwierdzonych wadach, ubytkach lub uszkodzeniach. W przypadku ich niezgłoszenia, uważa się, że towar został odebrany bez zastrzeżeń.

 10. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

………………………………….                                   ………………………..

Podpis:                                                                      Podpis:

Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY URZĄDZEŃ (LEASING)

 

 

 

……………………, dnia …………………

Adresat:……………………………………

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym przesyłamy kontrprojekt umowy dzierżawy, który zawiera kompromisowe rozwiązania w spornych kwestiach i który, jak sądzimy, zostanie przez Państwo zaakceptowany.

Wydzierżawiający wyraża zgodę na wydzierżawienie Dzierżawcy ……………….. urządzeń ………., które zostaną zainstalowane pod wskazanymi adresami zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy.

Umowa, numer ………. zawarta na okres jednego miesiąca/roku.

Najkrótszy termin akceptacji Dzierżawcy upływa dnia: …………..

Zamówienie na zakup urządzenia nr: ………………

Zamówienie dostawy nr : …………….

Umowa dostawy nr: ………………

Ważność niniejszej umowy zależy od rezultatów przeglądu i wyrażenia zgody ze strony działu kredytowego Wydzierżawiającego.

Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku przeniesienia przez Dzierżawcę swoich praw na osoby trzecie lub w przypadku rozwiązania firmy Dzierżawcy bez względu na to, czy byłoby to jego zamierzone działanie, czy działanie przeciw niemu.

Wydzierżawiający może również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, jeżeli Dzierżawca dopuszcza się zwłoki za zapłatę czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

 

 

Wydzierżawiający: ………………………                                               Dzierżawca: ……………………………

                             (podpis, pełniona funkcja)                                                                        (podpis, pełniona funkcja)

Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów

PROPOZYCJA ZAWARCIA POROZUMIENIA W SPRAWIE  POTRĄCENIA DŁUGÓW

 

 

……………………, dnia …………………………

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

jak wiadomo, między……………….. (stroną umowy)

a …………………………………………………..(stroną umowy) zawartej dnia ……………… powstały różnice w rozumieniu i interpretacji ciążących na stronach zobowiązań.

W celu zażegnania powstałego sporu ……………. (strona umowy) proponuje, aby rozstrzygnąć sporne kwestie umowy poprzez wzajemne potrącenie długów w formie przekazania przez …………(pierwszą stronę umowy) kwoty ……………. na rzecz (drugiej strony umowy), co stanowi różnicę po potrąceniu długu w kwocie …………..  na rzecz (pierwszej strony).

Po dokonaniu płatności i wzajemnym pokwitowaniu ich odbioru obie strony zobowiązałyby się do rezygnacji z jakichkolwiek dalszych zobowiązań umownych i /lub roszczeń, które mogłyby się pojawić w związku ze wspomnianą umową.

Pozytywna odpowiedź na tę propozycję oznaczać będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie wzajemnego potrącania długów i stanowić będzie załącznik do wspomnianej umowy jako jej integralna część.

 

 

 

…………………………………………..

(Podpis)