Wniosek o sporządzenie uzasadnienia

Wniosek wolny od opłat.

 

…, dnia ………………..………

 

 

…………………………………………………

(wnioskodawca/pełnomocnik – imię i nazwisko)

 

 

Sąd Okręgowy w …u

                                                                                              Wydział ……………….…..

 

Sygn. akt…………….…….

 

 

 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA I DORĘCZENIE ODPISU

ORZECZENIA Z UZASADNIENIEM

 

 

Wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku / postanowienia* Sądu Okręgowego w … z dnia …………….…………………. wydanego w sprawie o sygn. akt. ………………………….. i o doręczenie odpisu tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem na adres ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

 

 

…………………………

     (czytelny podpis)

 

 

 

 

* (niepotrzebne skreślić)

Wniosek o ubezwlasnowolnienie

…, dnia ………………………….

 

 

Sąd Okręgowy w …

V Wydział Cywilny Rodzinny

 

Wnioskodawca: imię, nazwisko, adres zamieszkania

Uczestnicy:

 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby, o której  ubezwłasnowolnienie składany jest wniosek, nr dowodu osobistego, PESEL
 2. Prokurator Okręgowy w

 

                         

 

 

WNIOSEK

O UBEZWŁASNOWOLNIENIE

 

Wnoszę o ubezwłasnowolnienie całkowite/ częściowe ………….………………..….. ,

        (imię i nazwisko uczestnika)

urodzonej(go) dnia ……………………….. w …………….……………, córki/syna ………………………..………., zamieszkałej (go) w ……………..………….……….  przy ul. ………………………..………….. .

 

 

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………

W uzasadnienie wniosku należy:

–       wskazać przyczyny jego złożenia, zalecane byłoby podanie informacji w jakich placówkach leczył się, bądź leczy uczestnik oraz jaka jest jego sytuacja majątkowa;

–        wyjaśnić stan cywilny osoby, która ma być ubezwłasnowolniona  i jako załącznik złożyć  odpis skrócony aktu  urodzenia  uczestnika, jeśli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim, wówczas należy załączyć odpis skrócony  aktu małżeństwa uczestnika oraz wskazać imię, nazwisko i adres zamieszkania małżonka, jeśli uczestnik  jest wdową /wdowcem  to wówczas należy załączyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka, jeśli uczestnik  jest osobą rozwiedzioną, to fakt  ten należy  wykazać  poprzez złożenie  odpisu skróconego aktu małżeństwa zawierającego informację o rozwodzie lub przez załączenie odpisu prawomocnego  wyroku rozwodowego;

–       wyjaśnić stosunek wnioskodawcy  wobec uczestnika  i załączyć odpowiednio odpis aktu stanu cywilnego, jeśli wnioskodawca jest ojcem uczestnika wystarczy odpis skróconego aktu urodzenia, jeśli wnioskodawczyni jest matką  uczestnika i po zawarciu związku małżeńskiego zmieniła nazwisko to zamiast swego odpisu skróconego aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony  aktu małżeństwa wnioskodawczyni, jeżeli wnioskodawczyni jest  siostrą uczestnika i na skutek zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, to również zamiast swego aktu urodzenia, należy złożyć odpis skrócony  aktu małżeństwa wnioskodawczyni;

–       wskazać numer dowodu osobistego uczestnika oraz numer PESEL;

–       zaznaczyć, czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu osobiste stawienie się w sądzie  celem wysłuchania,

Wskazane jest podanie numeru telefonu wnioskodawcy celem ułatwienia kontaktu z biegłym.

 

        ……………………………………………

        (własnoręczny podpis wnioskodawcy)

 

Załączniki:

 1. odpis skrócony aktu urodzenia,
 2. aktualne zaświadczenie lekarza z rozpoznaniem choroby (lekarza psychiatry, psychologa) lub zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej albo poradni leczenia uzależnień w przypadku osób nadużywających alkoholu,
 3. 4 odpisy wniosku.

 

 

 

 

Opłata stała od wniosku wynosi 40 zł – (uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego: 

albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości)

 

Wniosek o umorzenie nalezności

……………………………….                                             …, dnia ………………………

 

……………………………….

 

(imię i nazwisko, adres)

 

                                                                                   Sąd Okręgowy w …

                                                                                   Wydział ………………….

                                                                                   …

                                                                                   …

 

Sygn. akt …………………

 

WNIOSEK O UMORZENIE GRZYWNY/ KOSZTÓW SĄDOWYCH

 

 

Proszę o umorzenie skazanemu/skazanej…………………………………………………….

s/c……………………….i ……………………………z domu…………………………………

ur. dnia …………………………………………………w ……………………………………

nałożonych prawomocnym  orzeczeniem Sądu Okręgowego w Elblągu  z dnia ……………………………………… w sprawie – sygn. akt………………………………………….

grzywny/ kosztów sądowych  w kwocie złotych ……………………………………………………………………………………………………

słownie:………………………………………………………………………………………….

z powodu ………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

WNIOSEK BEZPŁATNY

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                            (czytelny podpis)

 

 

Wniosek o ustanowienie kuratora

…, dnia ………………….. …

 

 

Sąd Okręgowy w …

Wydział  …………………

 

Sygn. akt …………………….

 

 

 

Powód: ………………………………………………….

                                                                             (imię i nazwisko/nazwa, adres)

Pozwany: ………………………………………………

                                                                            (imię i nazwisko/nazwa, adres)

 

 

 

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA DLA POZWANEGO

NIEZNANEGO Z MIEJSCA POBYTU

 

 

Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. wnoszę o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego ……………………………………………………… .

(imię i nazwisko)

 

 

UZASADNIENIE

 

            W uzasadnieniu należy uprawdopodobnić, że obecne miejsce pobytu pozwanego nie jest znane.

………..……………………………

    (własnoręczny podpis)

           

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Odpis wniosku,
 2. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego/Gminy – Ewidencji Ludności o ostatnim miejscu zameldowania pozwanego.

 

 

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

…, dnia ………………………………

 

………………………………………….

…………………………………………

    (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

 

Sąd Okręgowy w …

Wydział …………………….

 

Sygn. akt ……………….

 

 

 

WNIOSEK O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

 

 

Wnoszę o ustanowienie mi pełnomocnika/obrońcy z urzędu, ponieważ znajduję się w trudnej sytuacji materialnej i nie jestem w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

 

UZASADNIENIE

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(należy podać okoliczności uzasadniające konieczność udziału pełnomocnika z urzędu w sprawie oraz okoliczności uzasadniające, że wnioskodawca nie ma możliwości poniesienia kosztów opłaty pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny)

 

 

…………………………….

     własnoręczny podpis

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

– wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, który dostępny jest w budynku sądu lub na stronie internetowej www.ms.gov.pl,

A nadto załączniki: (należy wybrać odpowiednie w zależności od sytuacji materialnej wnioskodawcy)

–        zaświadczenie o dochodach,

–        zaświadczenie z Urzędu Pracy,

–        zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS,

–        zaświadczenie o dochodach współmałżonka lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą,

–        ostatni odcinek emerytury lub renty,

–        kopia PIT-u za dany rok

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

…, dnia ………………………………………

 

Sąd Okręgowy w …

V Wydział Cywilny Rodzinny

 

Wnioskodawca:         imię, nazwisko, adres zamieszkania

                                   (adres do korespondencji)

Uczestnik:                 były współmałżonek – adres zamieszkania

                                   (adres do korespondencji)

 

 

 

WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO

 

Wnoszę o:

uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroku (postanowienia) Sądu (podać nazwę sądu) z dnia ……………………………….., numer sprawy ………………………….. dotyczącego rozwiązania małżeństwa zawartego w dniu ………………………………………. pomiędzy ………………………………………………………………

 

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………….

       (własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

1)    2 odpisy wniosku,

2)    oryginał wyroku zagranicznego ze stwierdzeniem jego prawomocności  +  2 egz. kopii,

3)    oryginał tłumaczenia wyroku zagranicznego +  2 egz. kopii,

4)    odpis skrócony aktu małżeństwa z polskiego USC + 2 egz. kopii,

5)    oświadczenie od byłego małżonka (oświadczenie winno zawierać  informacje: że były małżonek jest  powiadomiony o wniesieniu sprawy o uznanie wyroku rozwodowego, wyraża na to zgodę, zrzeka się doręczenia wniosku i prosi o nie powiadamianie o terminach rozprawy)*

 

 

 

*oświadczenie jest nieobowiązkowe. 

 

 

W uzasadnieniu wniosku należy podać następujące informacje:

–        gdzie małżonkowie zamieszkiwali w dacie wniesienia pozwu o rozwód i jakie posiadali obywatelstwo w dacie wydania wyroku;

–        czy strony brały udział w sprawie, a jeśli nie, to czy nie były pozbawione możliwości obrony swoich praw w procesie;

–        uzasadnić interes prawny żądania uznania wyroku za skuteczny na terenie Polski;

–        czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.

 

 

Opłata stała od wniosku wynosi 300 zł -(uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego: 

albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości)

 

 

 

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie (na podst. art. 155 par. 1kkw)

………………………………                                                   …, dnia………………………….

imię i nazwisko,  adres zam.

 

Sąd Okręgowy

III Wydział Penitencjarny

 

 

WNIOSEK  O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE 

(na podst. art. 155 §1 kkw)

Wnoszę o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego/Okręgowego* w ……………………………          w    wymiarze …………………,  sygn.  akt  ……………………………..    

Zakład Karny/Areszt Śledczy*  w ……………….………..  opuściłem w  dniu …………………………….

Postanowieniem  Sądu   Okręgowego   w   …………………………………..   z   dnia  …………………..….   sygn. akt ……………………….  uzyskałem   przerwę   w   wykonaniu pozbawienia wolności.

Uzasadnienie

 

 

 

………………………..    (czytelny podpis)   

 

W załączeniu:

 1. opłata w wysokości 100,- zł.
 2. prośba o zwolnienie od opłaty

* niepotrzebne skreślić

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

………………………………                                              …, dnia……………………..

imię i nazwisko,  adres zam.

 

Sąd Okręgowy

III Wydział Penitencjarny

WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE

Wnoszę o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia  z odbycia reszty
kary    pozbawienia    wolności    orzeczonej    wyrokiem    Sądu    Rejonowego/Okręgowego*
w ………………………….              w    wymiarze  ………………,  sygn.  akt  ….……………….. 

Zakład Karny/Areszt Śledczy*    w  ……………………………………………………     opuściłem   w   dniu

………………………..………

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ………………………………………………..

(czytelny podpis)

 

W załączeniu:

 1. opłata w wysokości 45,- zł.
 2. prośba o zwolnienie od opłaty

* niepotrzebne skreślić

Wniosek o widzenie

…, dnia ………………..………

………………………………………

………………………………………

          (imię i nazwisko, adres)

 

…………………………………………………..

     (seria i nr dowodu osobistego)

 …………………………………………………

                       (telefon)

Sąd Okręgowy w …

Wydział …………………….…..

Sygn. akt…………….…….

 

PROŚBA

O WYRAŻENIE ZGODY NA WIDZENIE

 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na widzenie z moim (moją)  …………………………………………………………………………………………………………………….

                                        (podać stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko)

w sposób umożliwiający (przy stoliku) /uniemożliwiający bezpośredni kontakt

(podkreślić wybraną  formę widzenia)

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………..

  (własnoręczny podpis)

 

Wniosek wolny od opłat.

Wniosek o wydanie kserokopii

Opłata: …

…, dnia ………………..………

………………………………………

………………………………………

          (imię i nazwisko, adres)

 

Sąd Okręgowy w …

Wydział …………….…..

Sygn. akt…………….…….

 

W N I O S E K

 

Proszę o wydanie z akt sprawy kserokopii następujących dokumentów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. .

Dokumenty proszę przesłać na adres j/w.

 

………………………………..

(czytelny podpis)

W załączeniu:

– opłata w wysokości ……………..