Wniosek oudzielenie dalszej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

……………………………..                                                     …, dnia……………………………

imię i nazwisko,  adres zam.

 

Sąd Okręgowy

III Wydział Penitencjarny

WNIOSEK  O UDZIELENIE DALSZEJ PRZERWY W ODBYWANIU KARY

POZBAWIENIA WOLNOŚCI

 

 

           Wnoszę o udzielenie dalszej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności  na okres ………..……..      

miesięcy,   udzielonej   postanowieniem Sądu Okręgowego  w …………………………. z dnia            ………………..  w sprawie sygn. akt …………………   

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ………………………………………………………..

                                                                                   (czytelny podpis)

W załączeniu:

  1. opłata w wysokości 60,- zł.
  2. prośba o zwolnienie od opłaty

 

* niepotrzebne skreślić

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE

………………………………………………………..

 

…………………………… ,

dnia………………………. roku

(imię i nazwisko)

 

(miejscowość)

(data)

…………………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

 

 

 

(dokładny adres pobytu/ZK)

 

Sąd Okręgowy w …………………….

Wydział Penitencjarny

 

 

Wniosek

o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności

w systemie dozoru elektronicznego

            Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2007 roku, Nr 191, poz. 1366 z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie mi zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Uzasadnienie

            Wyrokiem Sądu Rejonowego/Okręgowego* w ……………………………………………..……….., sygn. akt …………………, orzeczono wobec mnie karę ………………….……………………………………………….. pozbawienia wolności.

1. Karę pozbawienia wolności odbywam/odbywałem(am)* w …….…………………………………………

                                                                                                                                                                      (nazwa zakładu karnego/aresztu śledczego)

 

w okresie od …………………………………….. roku do …………………………………………. roku**.

2. Nie rozpocząłem(ęłam)* jeszcze wykonywania kary pozbawienia wolności **.

            Posiadam określone miejsce stałego pobytu, a także zgodę osób pełnoletnich, wspólnie ze mną zamieszkujących*.

            Proszę o przychylenie się do mojego wniosku z następujących przyczyn:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________

*   – niewłaściwe skreślić;

** – zakreślić numer właściwego wariantu 1 (dotyczy osadzonego w ZK/AŚ, ewentualnie skazanego, któremu udzielono przerwy w karze) bądź           wariant 2 (dotyczy skazanego, wobec którego nie rozpoczęto wykonywania kary).

 

Poniżej zamieszczam moje dane osobowe, niezbędne dla rozpoznania wniosku:

imię i nazwisko ……………………………………….

imię ojca………………………………………………

nazwisko rodowe ……………………………………..

imię matki……………………………………………..

data i miejsce urodzenia………………………………

nazwisko panieńskie matki……………………………

numer PESEL…………………………………………

numer telefonu………………………………………..

seria i numer dowodu osobistego …………………….

numer telefonu kontaktowego ………………………..

do osoby, przebywającej w miejscu, gdzie kara w SDE ma być odbywana

………………………………………………………………………………………………………………………

dokładny adres zamieszkania (miejsca odbywania kary w SDE)

 

 

            W załączeniu przedstawiam:

–        pisemną zgodę osób pełnoletnich, wspólnie ze mną zamieszkujących, na pozostawanie przeze mnie we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu pobytu w wyznaczonym czasie oraz na przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

–        wykaz godzin pracy, nauki, praktyk religijnych, czy innych czynności przewidzianych
w art. 10 ustawy o dozorze elektronicznym w postaci planu dnia skazanego
w poszczególnych dniach tygodnia – własnoręcznie podpisany.

 

 

………………………………………..…..…………………

(podpis skazanego/ej*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczenie obrońcy – pełnomocnika

……………………………….                                             …, dnia ………………………

 

……………………………….

 

………………………………

 

(imię i nazwisko, adres)

 

 

 

                                                                                   Sąd Okręgowy w …

                                                                                   Wydział Karny

                                                                                   …

                                                                                   …

 

Sygn. akt …………………

 

 

WNIOSEK

 

 

            Proszę o wyznaczenie mi jako podejrzanemu /oskarżonemu /pokrzywdzonemu /oskarżycielowi posiłkowemu obrońcy z urzędu/pełnomocnika z urzędu, który reprezentowałby mnie w postępowaniu sygn. akt ……………………………………………………………………………………………………

przeciwko……………………………………………………………………………………….

Prośbę swoją motywuję………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

WNIOSEK BEZPŁATNY

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                            (czytelny podpis)

Pełnomocnictwa dla osoby najbliższej

…, dnia ………………….. …

 

 

Sąd Okręgowy w …

Wydział  …………………

 

Sygn. akt …………………….

 

 

 

Powód: ………………………………………………….

                                                                             (imię i nazwisko/nazwa, adres)

Pozwany: ………………………………………………

                                                                            (imię i nazwisko/nazwa, adres)

 

 

 

Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej

 

Ja……………………………………… (imię i nazwisko) legitymująca/cy się dowodem osobistym numer ……………..…………., zamieszkała/ły w ……………………… przy ul. ………………….………….., ustanawiam ……………………………………(imię i nazwisko), legitymującą/go się dowodem osobistym o numerze ……………………………., zamieszkałą/go w ……….………………., przy ul. ……………………………… moim pełnomocnikiem procesowym do reprezentowania mnie w tej sprawie przed sądem pierwszej i drugiej instancji.

Pełnomocnik jest moim …………………………………….. (wpisać stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa)*

 

 

………..……………………………

    (własnoręczny podpis osoby

    udzielającej pełnomocnictwa)

           

 

 

 

 

*zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. pełnomocnikiem strony mogą być: rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Wniosek o wykonanie kopii nagrania – wzór

…, dnia

…………………………………

(imię i nazwisko)

 

…………………………………

          (adres zamieszkania)

 

…………………………………

           (sygnatura sprawy)

                                                                                                                                                                                

                                                           SĄD OKRĘGOWY W …

                                                           II WYDZIAŁ KARNY

 

 

 

WNIOSEK

o wykonanie kopii nagrania

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2003 r.) wnoszę o zwrócenie się do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w … o wykonanie kopii nagrania zarejestrowanego na nośniku CD-R z dnia……………………………..

 

 

 

                                                                                   ……………………………………………

                                                                                                          (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

Po wykonaniu kopii nagrania wezwano

do uiszczenia opłaty kancelaryjnej od

ww. wniosku w dniu…………………….

 

 

Zażalenie na postanowienie

……..……………………, dnia ………………………….

 

……………………………………………

 

……………….…………………………..

Imię, nazwisko,                                           

dokładny adres zamieszkania

 

 

 

                                    Sąd Apelacyjny w …

                                   za pośrednictwem

                                    Sądu Okręgowego w …

                                Wydział ……..…….

 

 

 

            ZAŻALENIE

 

na postanowienie Sądu Okręgowego w … Wydział ……………….…………………….. z dnia ………………………….   sygn. akt ………………………. .

 

Zaskarżam w …………………………………… (podać czy postanowienie jest zaskarżone w całości czy w części) postanowienie Sądu Okręgowego w … Wydział ………………………………. z dnia ………………………….. sygn. akt …………………………. .

Powyższemu postanowieniu zarzucam ………………………………………………..(przedstawić zwięzłe zarzuty).

Wnoszę o ………………………………………… (wpisać: zmianę lub uchylenie postanowienia,
z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia).

 

Uzasadnienie

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                 

                                                       …………………………………..

                                                             własnoręczny podpis

 

 

 

 

Załączniki:

odpis zażalenia w tylu egz. ile jest stron postępowania

                                                                                            

Zgoda na wgląd do akt

……………………………….                                             …, dnia ………………………

 

……………………………….

 

………………………………

 

(imię i nazwisko, adres)

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Sąd Okręgowy w …

                                                                                   Wydział ………………….

                                                                                   …

 

Sygn. akt …………………

 

 

WNIOSEK

 

 

            Proszę o wyrażenie zgody na wgląd do akt sprawy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                            (czytelny podpis)

 

Zgoda na wykonanie fotokopii

……………………………….                                             …, dnia ………………………

 

……………………………….

 

(imię i nazwisko, adres)

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Sąd Okręgowy w …

                                                                                   Wydział ………………….

                                                                                   ul. …

                                                                                   …

 

Sygn. akt …………………

 

 

WNIOSEK

 

 

            Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie fotokopii z akt sprawy ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………

 

 

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                            (czytelny podpis)

 

Zgoda osób wspólnie zamieszkujących-SDE System Dozoru Elektroniczego

 

 

…………………………… ,

dnia………………………. roku

 

 

(miejscowość)

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

            W związku ze złożeniem przez ……………………..…………………………..……….. wniosku do Sądu

                                                                                      (imię i nazwisko skazanego/ej*)

Penitencjarnego o udzielenie zezwolenia na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

oświadczam(y)*, że

–        zamieszkuję(my)* wspólnie w ………………………………….., przy ul. ……….………………………………………,

                                                                  (miejscowość)                                                   (ulica, numer domu i lokalu)

i wyrażam(y)* zgodę na:

–         pozostawanie przez ……………………………………………………… , w w/w miejscu, wskazanym przez                                              (imię i nazwisko skazanego/ej*)

Sąd Penitencjarny, w wyznaczonym czasie;

–        przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu naszego pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

 

 

 

…………………………………………………..…..…………………

(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

…………………………………………………..…..…………………

(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

…………………………………………………..…..…………………

(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

…………………………………………………..…..…………………

(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)

 

Zwrot kosztów podróży

………………………………………………………………….…….                                                                 …, dnia……………………..

Imię i nazwisko

 

………………………………………………………………..………

Ulica, numer domu

 

…………………………………………………..……………………

Kod i miejscowość

 

                                                           Sąd Okręgowy w …

                                                           Wydział…………………….

                                                           …

Sygn. akt………………

 

Wniosek o zwrot kosztów podróży

 

Proszę o zwrot kosztów podróży w związku ze stawiennictwem na wezwanie Sądu w charakterze świadka w dniu…………………… w sprawie sygn. akt …………………

Odległość z miejsca zamieszkania do Sądu w … w jedną stronę wynosi ……………… km.

Oświadczam, że przyjechałam/przyjechałem:

  1. samochodem marki……………………… o pojemności silnika ……………cm3. Zużyłam/zużyłem ………… litrów paliwa za kwotę ……………………,
    1. autobusem / koleją,  cena  biletu  w  jedną  stronę  wynosi ……………………

Z domu wyjechałam/wyjechałem o godz. ……………., powrócę do miejsca zamieszkania około godz. …………….

NUMER KONTA………………………………………………………………………

 

                                                                          ……………………………………..

                                                                           podpis