Prośba o zgodę na zastosowanie indywidualnego trybu odbywania zajęć (ITZ)

…., dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….                                                                     

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

 

 

Dziekan                                           

                       

 

 

 

                        Zwracam się z prośbą o zgodę na zastosowanie indywidualnego trybu odbywania zajęć (ITZ) w semestrze………………….roku akademickiego…………………………

                        Prośbę swoją motywuję……………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

                                                                           ………………………………………….

                                                                                      ( odręczny podpis )

 

Załączniki:

  1. …………………………………………………………………………………………

 

Prośba o zgodę na zastosowanie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPK)

…, dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….                                                                       

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

 

 

                       Dziekan                                           

Wydziału …

                       

 

 

 

                        Zwracam się z prośbą o zgodę na zastosowanie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPK) w semestrze………………….roku akademickiego…………………………

                        Prośbę swoją motywuję……………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

                                                                           ………………………………………….

                                                                                      ( odręczny podpis )

 

Załączniki:

  1. …………………………………………………………………………………………

 

Prośba o zgodę na III termin egzaminu

…, dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….                                                                       

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

 

 

Dziekan                                           

Wydziału ……………………….         

 

  

 

 

 

                        Zwracam się z prośbą o zgodę na III termin egzaminu z przedmiotu*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

                        Prośbę motywuję faktem braku uzyskania zaliczenia w dotychczasowych terminach.

 

 

                                                                           …………………………………………….

                                                                                 

     ( odręczny podpis )  

 

 

 

* wymienić przedmiot (-ty)                  

Uchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i przydzielenia działki w użytkowanie

Pieczęć ROD                                                                                          Wzór

UCHWAŁA Nr ……./……..

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. …………………………

w …………………………………

z dnia ……………………….

 

w sprawie przyjęcia w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i przydzielenia działki w użytkowanie

 

Zarząd ROD im. ……………………………. w …………………………. działając na podstawie § 67 statutu PZD, postanawia:

Przyjąć w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Działkowców

 

……………………………………………………. zam. ………………………………………………

Nazwisko i imię                                                         adres zamieszkania

 

i przydzielić w użytkowanie działkę Nr ……………. o powierzchni ……………. m2

 

                                                

    WICEPREZES                                                                       PREZES

   (sekretarz, skarbnik)

 

 

…………………………………..                                                                 …………………………………

   imię nazwisko, podpis                                                                   imię nazwisko, podpis

 

 

 

 

……………………………….. dnia ………………………….. r.

         miejscowość

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. Dokumentacja członka PZD
  3. Akta Zarządu ROD

Wskazanie następcy działki

Wskazanie następcy

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Korzystając z uprawnień przysługujących mi na mocy § 14 pkt 11 statutu PZD, proszę w przypadku mojej śmierci przydzielić dotychczas użytkowaną przeze mnie działkę dla   ……………………………………………………… , która/y jest osobą bliską w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD, tzn. ……………………………………. i  wspólnie ze mną korzysta z działki.

Jednocześnie informuję, że nie pozostaję w związku małżeńskim.

 

 

                                                           ……………………………………………….

                                                                               podpis

 

 

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem jako następca osoby bliskiej

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem jako następca osoby bliskiej w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

……………………………………………………

adres zamieszkania

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

Zarząd ROD ……………………………..

w……………………………………………..

 

Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD

im. ……………………………………..  w ………………………………..

Jednocześnie proszę o przydzielenie dotychczas użytkowanej przeze mnie

działki …………………………………………………. , która jest osobą bliską w

                                   imię i nazwisko

 

rozumieniu statutu PZD

 

……………………………………………………………… (podać stopień pokrewieństwa)

Oświadczam, że w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w związku małżeńskim*

 

………………………………………

podpis

 

Wypełnia współmałżonek nie będący członkiem PZD*

 

Wyrażam zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działki Nr …….. w ROD

im. …………………………………. w …………………………………….. złożone w powyższym oświadczeniu mojego współmałżonka.

…………………………………………….

imię i nazwisko

……………………………………………

podpis

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

*Niepotrzebne skreślić

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki

 

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD

 

im. ……………………………………..  w ……………………………….

 

Oświadczam, że w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w związku małżeńskim*

 

……………………………………….

                    podpis

 

 

Wypełnia współmałżonek nie będący członkiem PZD*

 

Wyrażam zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działki Nr …….. w ROD

im. …………………………………. w …………………………………….. złożone w powyższym oświadczeniu mojego współmałżonka.

 

…………………………………………….

imię i nazwisko

……………………………………………

podpis

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

*Niepotrzebne skreślić

Zamiana działki w różnych ROD

Zamiana działki w różnych ROD

 

 

…………………………………………………..

Imię/imiona* i nazwisko

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Zrzekam/Zrzekamy* się prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD im. ………………………………  w ………………………………. w celu uzyskania przydziału działki Nr…….. w ROD im. ………………………………  w ………………………………. .

Jednocześnie wnosimy na podstawie § 75 ust. 2 regulaminu ROD o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego moje/nasze* członkostwo w PZD.

 

 

 

 

……………………………………………

Podpis/Podpisy*

 

 

 

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

* w przypadku małżeństwa

 

 

 

 

 

 

Zamiana działki w jednym ROD

Zamiana działki w jednym ROD

 

 

…………………………………………………..

Imię/imiona* i nazwisko                                                     

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

 

Niniejszym wnoszę/wnosimy* o dokonanie zamiany użytkowanej działki nr …….. na działkę nr…….. w ROD im. ……………………………… w ……………………………… .  

 

 

 

……………………………………………

              Podpis/Podpisy*

  

 

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

* w przypadku małżeństwa

 

 

 

Wypis z Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców

Wypis z rejestru członków PZD

Wzór zatwierdzony Uchwałą Nr 5/2006 Prezydium KR PZD z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

Polski Związek Działkowców

 

Wypis z Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców

 

Pan/ Pani …………………………………………………………………………..

 

oraz współmałżonek

 

Pan/ Pani……………………………………………………………………………..

 

Jest/są członkiem/ami Polskiego Związku Działkowców, któremu/ym Zarząd ROD/Prezydium Okręgowego Zarządu ……………………………PZD w dniu …………………uchwałą nr………………. przydzielił działkę nr ………….. o powierzchni……..m2, w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ………………………………..położonym w ……………………………….na działce/ działkach ewidencyjnej/nych nr, nr:  …………………………………………

Polski Związek Działkowców posiada prawo: własności, użytkowania wieczystego, użytkowania gruntu*, które ujawnione jest w dziale ….. księgi wieczystej Kw …………prowadzonej dla tej nieruchomości przez właściwy Sąd Rejonowy.

Rodzinny Ogród Działkowy…………… zarejestrowany jest w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD pod nr …………………….jako ogród stały

Wypis wydawany jest na wniosek zainteresowanego i uprawnia do podjęcia czynności wynikających z art. 14 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

                                       ……………………………..             ……………………………

                                       Prezes OZ PZD                         osoba upoważniona

Miejscowość / Data………………………….

 

*należy wybrać właściwy tytuł prawny PZD do gruntu ROD, a pozostałe skreślić