Zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń ZWZW

 

                                                                                                                      ……………………………………………

miejscowość i data

 

……………………………………………………….

Imię i nazwisko

 

………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu)

 

………………………………………………………..

Kod pocztowy / miejscowość

 

………………………………………………………..

PESEL

 

………………………………………………………..

NIP

 

………………………………………………………..

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu

 

 

Zakład Ubezpieczeń

Społecznych

Oddział / Inspektorat

w …………………….

WNIOSEK

 

 

 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń

 

społecznych z tytułu zatrudnienia w ……………………………………………………………………………………

(nazwa pracodawcy)

 

NIP ………………………………………………….

 

REGON …………………………………………….

 

 

 

Zaświadczenie będzie przedłożone w urzędzie gminy (miasta), w celu uzyskania

 

dodatku…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

*) Zaświadczenie proszę przekazać na adres : ……………………………………………………………………

(podać adres, jeżeli jest inny ni. w nagłówku pisma)

 

 

 

 

 

 

…………………………………

podpis

 

 

 

 

 

Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprzekazywania składek do OFE

……………………………………..
miejscowość i data

……………………………………………..
Imię i nazwisko ubezpieczonego
…………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania: (ulica, nr domu, nr lokalu)
…………………………………………………………………….
Kod pocztowy Miejscowość

NIP ……………………………………………………………..

PESEL …………………………………………………………

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Oddział/Inspektorat

 
W związku ze stwierdzeniem braku należnej składki za okres ………………………. z tytułu ubezpieczenia emerytalnego na moim rachunku członkowskim w Otwartym Funduszu Emerytalnym …………………………………………………. zwracam się z uprzejmą prośbą
o wyjaśnienie przyczyn nie przekazywania składek do wskazanego powyżej funduszu.

Ww. Fundusz przekazał do ZUS następujące aktualne dane (sprawdzone w funduszu):

• imię i nazwisko ………………………………………………………………………
• NIP ………………………………………………………………………………………
• PESEL ………………………………………………………………………………….
• nr i seria dowodu ……………………………………………………………………
• data urodzenia ……………………………………………………………………….
• data podpisania umowy* …………………………………………………………

Pierwsze zgłoszenie zostało wysłane przez Fundusz do ZUS w dniu ………………………..

Jednocześnie informuje, że sprawdziłem u płatnika/płatników składek, że dane przekazane
do ZUS są poprawne i dysponuję dokumentami świadczącymi o przekazaniu przez płatnika składek z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym za ww. okres.

Płatnikiem moich składek na ubezpieczenia społeczne jest: ……………………………………………

 

 

…………………………..
podpis

 

 

Wniosek o umorzenie należności likwidowanego funduszu

                                                                                                                                     …………………………

miejscowość, data

 

…………………………………………..

nazwa firmy / imię i nazwisko

…………………………………………..

adres dłużnika

 

Numer sprawy ………………………………….

 

NIP dłużnika ……………………………………

 

PESEL dłużnika ……………………………….

 

Zakład Ubezpieczeń

Społecznych

Oddział w …………………..

 

 

 

WNIOSEK O UMORZENIE NALEŻNOŚCI LIKWIDOWANEGO FUNDUSZU

 

 

 

 

 

Wnoszę o umorzenie należności likwidowanego funduszu z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń,

 

określonych decyzją z dnia ……………………… znak: …………………………………………

 

za okres …………………………………………

 

w tym:

 

–  kwot bezpodstawnie pobranych świadczeń w wysokości ……………………. zł .

 

– odsetek – za okres …………………………. w łącznej kwocie …………………….  zł .

 

 

 

Uzasadnienie wniosku …………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje zawarte we wniosku i załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

 

…………………….

podpis dłużnika

 

 

 

 

 

 

Wniosek o układ ratalny

……………………….

miejscowość, data

…………………………………

nazwa firmy/imię i nazwisko

 

…………………………………

adres dłużnika

 

…………………………………

NIP dłużnika

 

………………………………….

PESEL płatnika

 

Zakład Ubezpieczeń

Społecznych

Oddział w ………………………

 

 

 

 

 

WNIOSEK O UKŁAD RATALNY Z TYTUŁU:

…………………………………………

 

 

 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu:

 

……………………………………………………………………………………………..

 

za okres ………………………….w łącznej kwocie ………………………………… z ł .

 

słownie zł …………………………………………………………………………………

 

 

Proponowana ilość rat i termin przystąpienia do realizacji układu:

 

……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Uzasadnienie wniosku

 

 

 

Możliwości płatnicze wnioskodawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje zawarte we wniosku i załączonych dokumentach są

zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

 

………………………………..

podpis dłużnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o opłaconej składce na ubezpieczenie chorobowe

………………………………….
Imię i nazwisko

………………………………….
adres

NIP …………………………….

PESEL ………………………..

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………..świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88 z 97 r.), który za składanie fałszywych zeznań przewiduje karę
pozbawienia wolności do lat 3, poświadczam, że składka na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy tj. za ……………… została opłacona w dniu …………………………………….

Ustawowy termin opłaty składki mija dnia

 

 

………………………………………
data i podpis

 

 

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej

 

 

Nazwa firmy / imię

i nazwisko ……………………………………….

 

Adres …………………………………………….

 

NIP płatnika: …………………………………….

 

REGON/PKD płatnika: …………………………

 

PESEL płatnika: …………………………………

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PŁATNIKA -PRZEDSIĘBIORCY O NIEKORZYSTANIU

Z POMOCY PUBLICZNEJ

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku nie

korzystałem(am) z pomocy publicznej dla przedsiębiorców, o której mowa w art. 2 pkt. 3, 5, 6, 10

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

(Dz.U. nr 123, poz. 1291) i aktualnie nie złożyłem(am) wniosku o udzielenie pomocy do innego organu.

 

 

 

 

 

……………………………………

czytelny podpis

 

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

OŚWIADCZENIE

 

 

dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń

społecznych

– osoby przebywającej na urlopie wychowawczym *)

– osoby pobierającej zasiłek macierzyński *)

– osoby pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego *)

 

 

(wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych -Dz.U. Nr 137, poz. 887, ze zm.)

 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………

 

Imię ………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Data urodzenia …………………………………. PESEL ……………………………………………………….

 

NIP ………………………………………………. seria i numer dok. tożsamości …………………………….

 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

– Oświadczam, że: mam ustalone prawo do emerytury                          TAK/NIE

 

– mam ustalone prawo do renty                                                            TAK/NIE

 

jeśli tak podać od kiedy oraz numer decyzji …………………………………………………………………..

 

 

– posiadam inny tytuł(y) do ubezpieczeń społecznych               TAK/NIE

 

Jeśli tak podać jaki(e) ……………………………………………………………………………………………

 

jeśli tak podać okresy ( od kiedy do kiedy ) …………………………………………………………………..

 

 

O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję

się niezwłocznie powiadomić płatnika składek.

 

 

 

………………………………..

data podpis

 

 

 

 

 

 

*) Niepotrzebne skreślić

**) z wyjątkiem rent przyznanych na podstawie przepisów prawa cywilnego ( Np. renta wyrównawcza ) oraz rent socjalnych

przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

 

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

 

 

Zgodnie z art.9 ust.6 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz.U.

nr 137, poz. 887, z pózn. zm.) osoby przebywajace na urlopach wychowawczych lub pobierajace zasiłek

macierzynski albo zasiłek w wysokosci zasiłku macierzynskiego podlegajš

obowiazkowo ubezpieczeniom

emerytalnemu i rentowym, jeeli nie majš

ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie majš

innych

tytułów rodzacych obowiazek ubezpieczeń

społecznych.

Przez inny tytuł nie naley rozumieć

tytułu, z którego dana osoba nabywa prawo do zasiłku

macierzynskiego lub urlopu wychowawczego.

W swietle powyszego:

 

 

1. osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym albo pobierajaca zasiłek macierzynski lub zasiłek w

wysokosci zasiłku macierzynskiego majaca ustalone prawo do emerytury lub renty nie podlega

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

2. osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym lub pobierajaca zasiłek macierzynski albo zasiłek w

wysokosci zasiłku macierzynskiego nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, jeeli:

-pozostaje w stosunku pracy (dotyczy przypadków, gdy osoba przebywajaca na urlopie

wychowawczym albo pobierajaca zasiłek macierzynski podejmuje w tym okresie zatrudnienie w

oparciu o umowę

o pracę

u własnego lub innego pracodawcy),

-wykonuje umowę

o pracę

nakładcza,

-jest członkiem rsp lub skr,

-wykonuje umowę

agencyjnš

lub umowę

zlecenia albo innš

umowę

o swiadczenie usług, do której

zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się

przepisy dotyczace zlecenia,

-prowadzi pozarolniczš

działalnosc,

-współpracuje przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o swiadczenie

usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się

przepisy dotyczace zlecenia,

-współpracuje przy prowadzeniu pozarolniczej działalnosci,

-pobiera uposaenie posła lub senatora,

-pobiera stypendium sportowe,

-pobiera stypendium dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

-wykonuje pracę

na podstawie skierowania w czasie odbywania kary lub tymczasowego aresztowania,

-posiada status duchownego,

-odbywa niezawodowš

słubę

czynna,

-odbywa zastepczš

słubę

wojskowa,

-pozostaje w stosunku słubowym ołnierza zawodowego,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Policji,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Urzedu Ochrony Panstwa,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Stray Granicznej,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Stray Poarnej,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Słuby Wieziennej,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Słuby Celnej,

-pozostaje w stosunku słubowym funkcjonariusza Biura Ochrony Rzadu.

 

Oznacza to, e jeeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku

macierzynskiego albo zasiłku w wysokosci zasiłku macierzynskiego osoba bedzie wykonywała pracę

na

podstawie np. umowy agencyjnej, wówczas bedzie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu

wykonywania tej umowy. W okresie wykonywania umowy nie bedzie podlegała natomiast ubezpieczeniom

z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzynskiego albo zasiłku w

wysokosci zasiłku macierzynskiego.

Osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym, która w trakcie trwania urlopu urodzi kolejne dziecko i

nabywa tym samym prawo do zasiłku macierzynskiego, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i

rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzynskiego.

 

Żądanie potwierdzenia dostawy

ŻĄDANIE POTWIERDZENIA DOSTAWY

 

 

 

 

 

 

 

…………………., dnia…………

Adresat:…………………………

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym prosimy o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem z dnia …………………………… do umowy numer …………… z dnia……………………

oraz zobowiązanie dotrzymania wszystkich warunków umowy.

Nieprzesłanie nam powyższych dokumentów w terminie do dnia ………………………………,

oznacza niedopełnienie warunków umowy, a tym samym jej unieważnienie.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………..

(podpis)

 

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru

ŻĄDANIE NATYCHMIASTOWEGO DOSTARCZENIA TOWARU

 

 
………………………, dnia ……………..
Adresat:………………………………….

 

 

Prosimy o natychmiastową dostawę towaru na podstawie umowy nr ……………….. z dnia ………………………………. Przypominamy, że spełniliśmy wszystkie warunki umowy oraz dokonaliśmy pełnej przedpłaty w kwocie……………………
(potwierdzenie przelewu w załączeniu)
Żądamy spełnienia zobowiązań z Państwa strony pod rygorem odstąpienia od umowy.

 
Z poważaniem

…………………………
(podpis)

 

Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności

 

 

 

 

ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU NIEUREGULOWANEJ POPRZEDNIEJ PŁATNOŚCI

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W odpowiedzi na zamówienie nr …………………… z dnia ………………………, informujemy, że firmom,

które mają nieuregulowane wcześniejsze zobowiązania, zgodnie z polityką naszej firmy, wstrzymujemy kredyt.

Z pewnością zdajecie sobie Państwo sprawę, że nasze poprzednie dostawy nie zostały jeszcze zapłacone.

Natychmiast po przyjęciu wpłaty regulującej poprzednie faktury, prześlemy Państwu zamówiony towar.

 

 

Z poważaniem

 

…………………………………

(podpis)