Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa

 

 

 

zawarta w ……………………………………. dnia ……………………………………………………….. pomiędzy

………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym

dalej Remitentem, a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wystawcą weksla.

 

§ 1

 

Porozumienie to reguluje sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny niezupełny w chwili

wystawienia (weksel własny in blanco) wystawiony na zabezpieczenie sumy wierzytelności

powstałej w wyniku umowy …………………………………………………………………………………………..

zawartej w …………………………………………………… dnia ……………………………………….. pomiędzy

Remitentem a Wystawcą weksla.

 

I tak:

 

Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wynikającego  z ww. umowy pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania, oraz powiększonego o odsetki umowne należne w dacie płatności weksla;

Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy;

Remitent jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby (miejsca zamieszkania) właściwej w dniu płatności weksla;

Remitent  w miejsce osoby, na której rzecz ma nastąpić zapłata wpisze siebie;

Remitent jako dzień wystawienia weksla wpisze dzień następujący po dniu wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy.

 

§ 2

 

Wystawca weksla na blankiecie wekslowym złoży swój podpis oraz wpisze miejsce wystawienia weksla.

 

§ 3

 

W przypadku gdy Wystawca weksla spłaci Remitentowi cała sumę wierzytelności z tytułu umowy, o której mowa w § 1 niniejszego Porozumienia w dniu, w którym stanie się ona wymagalna Remitent zwróci Wystawcy weksla weksel, o którym mowa w  § 1 niniejszego Porozumienia.

 

§ 4

 

W sprawach nieuregulowanych co do weksla stosuje się przepisy Prawa wekslowego, w sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Wekslowego.

 

 

 

 

……………………………………………..                                                             ……………………………………………..

Remitent                                                                                                   Wystawca weksla

 

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

…………………………… , dnia ……………………

 

Urząd Miasta ………………………..

Wydział Urbanistyki i Architektury

 

 

 

 

WNIOSEK

O ZMIANĘ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

 

 

Inwestor ……………………………………………………………………………………………………………………………

adres, nr telefonu kontaktowego……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

na podstawie art. 36a §1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  ,

wnoszę o zmianę decyzji pozwolenia na budowę nr ………………………. z dnia ………………………… znak

…………………………………………………………………………………………………………………………………,

realizowanego na terenie działki nr …………………………………………………ark…………………………..  obręb

 ………………………………., położonej przy ul. …………………………………………. w ………………………………

w zakresie:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaje obiektów bądź robót budowlanych)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Załączniki1) :

  1. projekt budowlany zamienny w 4 egzemplarzach wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganiami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ,
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. oryginał decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wnioskowanej inwestycji, jeżeli była wymagana  zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane  ,
  5. oryginał pierwotnej decyzji pozwolenia na budowę,
  6. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  7. dowód zapłaty opłaty skarbowej kwota: ………….. PLN ,

słownie …………………………………………………………………………………,  data wpłaty ……….. .

  1. ewentualne inne …………………………………………………………………………………………………………

(np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 

 

 

…………….                                                                                       …………………………………………

1) niepotrzebne skreślić                                                                                                      (podpis inwestora lub pełnomocnika)