Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Sąd Rejonowy ………………….

Sąd Pracy  w ……………………….

Powód: ……………………………………….

               ……………………………………..

               ……………………………………..

Pozwany: …………………………………….

               ……………………………………..

               ……………………………………..

 

 

 

 

Pozew o nawiązanie stosunku pracy – umowy o pracę

 

 

 

Powód wnosi o

 

1. Nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy – umowy o pracę z dniem ……………..r. w taki sposób, że pozwany zatrudni powoda na dotychczasowym stanowisku pracy ………………. przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy …………………

 

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości …………………..zł  wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

 

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k. p. c.

 

6. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania, wyrokowi zaocznemu i wyrokowi zasądzającemu w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda.

 

7. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

 

Uzasadnienie:

 

Powód, żąda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz po podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Pozew oparto na: art……………………………………….

Powód wykonywał dla pozwanego:………………………………………………………………………………….

I został zwolniony z powodu: …………………………………………………………………………………………

W tej sytuacji żądanie powoda jest w pełni uzasadnione.

 

 

…………………………………………….

Podpis powoda

 

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Sąd Rejonowy ……………………………………
Sąd Pracy w ………………………………………

Powód: ………………………………………
……………………………………..
………………………………………

Pozwany: …………………………………….
………………………………………
………………………………………

 

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy ……………………………………………… przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości …………………..
wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

7. Nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powoda na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i płacy.

 

Uzasadnienie
Pozwany wypowiedział umowę o pracę z powodem w piśmie z dnia ……………………………… r., z …………………… okresem wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z dniem …………………

Powód kwestionuje wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pozwanego pracodawcę i żąda przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zapłaty odszkodowania z tytułu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Pozew oparto na art. ………………………………

Powód dla pozwanego wykonywał………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Pozwany swoją decyzje oparł na …………………………………………………………………………………..

 
………………………………………………………………………..
Podpis powoda